Список наукових та навчально-методичних праць
Скачать 117.52 Kb.
НазваниеСписок наукових та навчально-методичних праць
Дата публикации19.05.2013
Размер117.52 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы

Форма 11

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

РУРИ ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИп/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг у стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

I. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1.

Валютні деривативи як інструменти хеджування валютного ризику в зовнішньоекономічної діяльності

Друк.

Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – КНЕУ, 2001. – Вип. № 7. – С. 206 – 213.

Фахове видання.

0,38
2.

Механизм использования информационных технологий в управлении ВЭД предприятия

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. № 147. – С. 54 – 63.

Фахове видання.

0,56

0,28


Шипілов Н.Ю.

3.

Проблемные вопросы определения первоначальной стоимости импортных активов

Друк.

Науковий журнал: Вісник Технологічного університету Поділля. – Ч.2. – Т.1. – 2003. – № 5. – С. 165 – 169.

Фахове видання.

0,46


4

Про деякі аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Севастопольского регіону

Друк.

Науковий журнал: Вісник Технологічного університету Поділля, 2001. – № 4. – С. 47 – 51.

Фахове видання.

0,4


5

Проблемы оценки имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Друк.

Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур. Ч.1. Сб. трудов Первой международной научно-практической конференции, 6 – 8 мая 1998 г. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 1998. – С. 114 – 119.

0,3

6

Некоторые аспекты налогообложения посреднических операций во внешнеэкономической деятельности

Друк.

Весник СевГТУ. Экономика и финансы: Сб. науч. тр. – Севастополь, 1999. – Вып. № 19. – С. 52 – 56.

0,23


7

Пошук шляхів узгодження бухгалтерського і податкового обліку експортно-імпортних операцій

Друк.

Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю. Матеріали першої науково-практичної конференції: Кривий Ріг, 30 березня 2005 р. – 2005. – С. 282 – 284.

0,12

8

К вопросу об оценке эффективности внешнеэкономических операций предприятия

Друк.

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2002”. Економіка. Т. 15; 5 – 7 березня 2002 р., м. Дніпропетровськ – м. Житомир – м. Донецьк. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002 р. – С. 8 – 9.

0,11


9

Проблемные вопросы учета импортных операций предприятия

Друк.

Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения; Материалы Всеукраинской научно-методической конференции, 6 – 8 мая 2003 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – С. 46 – 49.

0,19

^ IІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

1

Методичні спрямування аналізу експортно-імпортних операцій: оцінка і напрями вдосконалення

Друк.

Вісник національного університету водного господарства та природо-користування: Збірник наукових праць. Економіка. Ч.3. – Рівне, 2006. – Вип. № 4 (36). – С. 379 – 391.

Фахове видання.

0,7
2

Бухгалтерський облік і оподаткування імпортних операцій: єдність і розходження

Друк.

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні думки. – Кіровоград: КНТУ, 2006. – Вип. № 10, ч. ІІ. – С. 270 – 275.

^ Фахове видання.

0,58
3

Бухгалтерський облік і оподаткування експортно-імпортних операцій

Друк.

Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения; Материалы Всеукраинской научно-методической конференции, 3 – 5 мая 2006 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – С. 56 – 59.

0,16

4

Факторы дивидендной политики предприятия за рубежом и в Украине

Друк.

Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы; Материалы Всеукраинской студенческой научно-практической конференции, 28-30 ноября 2006 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – С. 3 – 5.

0,13

0,07

Аксьонов С.В.

5

Проблемы эффективного использования трудовых ресурсов: макроэкономический аспект

Друк.

Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы; Материалы Всеукраинской студенческой научно-практической конференции, 28-30 ноября 2006 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – С. 79 – 81.

0,13

0,07

Стогній В.С.

6

Некоторые аспекты планирования выборочного наблюдения при проведении аудита

Друк.

Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы; Материалы Всеукраинской студенческой научно-практической конференции, 28-30 ноября 2006 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – С. 59 – 61.

0,13

0,07

Мильніков Д.В.

7

Актуальні питання оцінки ефективності імпортних операцій

Друк.

Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2007. – Вип. № 1(17). – С. 276 – 280.

^ Фахове видання.

0,35
8

Защита экономической конкуренции в Украине: состояние и проблемы

Друк.

Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених. 2007 р. – Севастополь.: Вид-во СевНТУ, 2007. – С. 160 –162

0,12

0,06

Плужникова И.В.

9

Спрощені методики обліку витрат: проблеми застосування

Друк.

Вісник СевДТУ. Збірник наукових праць. Економіка і фінанси. – Севастополь: Вид-во СевДТУ, 2008. – Вып.92. –

С. 171 – 174.

Фахове видання.

0,32
10

Региональные проблемы становления рынка труда

Друк.

Розвиток України в 21 столітті: Економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми. Міжнародна інтернет-конференція. 2008 р. – м. Тернополь. – С.138 – 139

0,12

0,06

Низовая Е.В.

11

Влияние производительности труда на повышение конкурентоспособности предприятия

Друк.

Материалы второй всеукраинской научно-практичес-кой конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Проблемы и пути повышения конкурентоспособности предприятий, 9 –11 сентября 2008 г. – Севастополь.: Изд-во СевНТУ, 2008. – С. 151 –152

0,13

0,07

Низовая Е.В.

^ IIІ. Основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності)

1

Методические рекомендации по стандартизации учебного процесса

Друк.

Учебное пособие / Под ред. Л.И. Лысенко. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. – С. 213 – 220.

18,75

0,26


Лисенко Л.І., Арла-чьов Д.В., Івашев-ська О.М. та ін.

2

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий» для студентов дневного, заочного и вечернего отделения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». Часть 1. Тема: «Основы внешнеэкономической деятельности предприятий»

Друк.

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий» для студентов дневного, заочного и вечернего отделения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». Часть 1. Тема: «Основы внешнеэкономической деятельности предприятий». Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – 38 с.

2,38
3

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий» для студентов всех форм обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». Часть 2. Тема: «Учет основных операций предприятия на внешнем рынке»


Друк.
^

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине


«Учет и анализ внешнеэкономической деятельности предприятий» для студентов всех форм обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». Часть 2. Тема: «Учет основных операций предприятия на внешнем рынке». – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. – 63 с.

3,94
4

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Организация учета на предприятиях малого бизнеса» для студентов специальности 7.050106 - «Учет и аудит» заочной формы обучения


Друк.

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Организация учета на предприятиях малого бизнеса» для студентов специальности 7.050106 - «Учет и аудит» заочной формы обучения». – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – 36 с.


2,25

1,13

Шипілов Н.Ю.

5

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов специальности 7.050106 - «Учет и аудит» заочной формы обучения


Друк.

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов специальности 7.050106 - «Учет и аудит» заочной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 28 с.

1,75
6

Методические указания для выполнения расчетно-графического задания по дисциплине «Финансовый учет» для студентов 3 курса специальности 7.050106 – «Учет и аудит» дневной формы обучения


Друк.

Методические указания для выполнения расчетно-графического задания по дисциплине «Финансовый учет» для студентов 3 курса специальности 7.050106 – «Учет и аудит» дневной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. – 20 с.


1,25

0,63

В.П. Дьячкова

7

Методические указания для выполнения домашней контрольной работы по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит»


Друк.

Методические указания для выполнения домашней контрольной работы по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009.- 16с.

1,0
8

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов всех форм обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит»


Друк.

Методические указания и задания для практических занятий по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» для студентов всех форм обучения специальности 7.050106 - «Учет и аудит». – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009.- 44с.

2,75Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць бичкова сергiя олександровича (2006-2010 рр.)
Використання низьких температур під час лапароскопічних операцій у хворих із патологією гепатобіліарної системи //Медицина транспорту...

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць доктора технічних наук,...
Направление деятельности Академии наук судостроения Украины в сфере экологии и энергосбережения

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження І систем управління

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок науково-методичних праць за 2009 рік сумця о. М. Публікації наукових статей
Сумец А. М. Обобщенная оценка эффективности функционирования автотранспортной подсистемы логистической системы предприятия // Материалы...

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Вісник кдпу. Збірник наук праць кдпу, вип. №5/2007(46) Ч. 1, Кременчук, кдпу, 2007 р

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Симонова А. А., Мовшович А. Я., Верезуб Н. В., Пупань Л. И., Залога В. А., Криворучко Д. В

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Дослідження точності закріплення багатогранних різальних пластин в збірних інструментах

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Эра мегаданных. Состояние и эволюция мирового информационно-вычислительного пространства

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць
Способы уиеньшения загрязнения окружающей среды при транспортировке нефти и нефтепродуктов

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<