Загальні положення
Скачать 383.15 Kb.
НазваниеЗагальні положення
страница1/2
Дата публикации23.08.2013
Размер383.15 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2


Р Е Г І О Н А Л Ь Н А У Г О Д А


ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І НОРМ

РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2011 - 2012 РОКИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Регіональну угоду (далі - Угода) укладено згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” та Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки на двосторонній основі між Одеською обласною державною адміністрацією і Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області, з однієї сторони, та Федерацією профспілок Одеської області з другої сторони (далі - Сторони), від імені яких повноважними представниками проведені колективні переговори і погоджені основні положення цієї Угоди.
Сторони визнають Угоду як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгоджені позиції і дії сторін за основними принципами проведення соціально-економічної політики в області та спрямовану на співробітництво Сторін, забезпечення прав і гарантій трудящих.

Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Норми цієї Угоди є обов’язковими для врахування під час ведення колективних переговорів і укладання угод на міських і районних рівнях, колективних договорів суб’єктами, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Прийняті за цією Угодою зобов’язання та домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами.

Сторони вимагатимуть включення основних положень цієї Угоди до комплексних і цільових програм економічного та соціального розвитку регіону, вноситимуть пропозиції щодо їх фінансування під час формування проектів обласного і місцевих бюджетів.


Угода набирає чинності з дати підписання її Сторонами, і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Зміни і доповнення до цієї Угоди вноситимуться після попередніх переговорів, за взаємною згодою Сторін.

Р О З Д І Л I.


Сприяння розвитку вітчизняного виробництва для

забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.1. Визначити на обласному рівні пріоритетом на 2011-2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного товаровиробника.

Забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого зростання обсягів вітчизняного виробництва, збереження підприємств з виробництва товарів широкого використання.

Вживати заходів щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для подальшого розвитку економіки області. Всебічно сприяти підприємствам та підприємцям регіону у випуску імпортозамінюючої продукції, налагодження прямих зв’язків між підприємствами області та зарубіжжя.
1.2. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління.
1.3. Забезпечити участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи.
1.4. Всебічно сприяти розробці та впровадженню обласної та галузевих програм енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємств і житлово-комунального господарства області.
1.5. Сприяти вирішенню питань довгострокового пільгового кредитування виробничого сектора економіки та новоутворених агроформувань, поповнення оборотних коштів через залучення банківських структур та страхових компаній, збільшуючи обсяги такого кредитування на 10-12 % щороку.
1.6. Спрямовувати зусилля на забезпечення реалізації державної регуляторної політики, дотримання вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У межах наданих повноважень проводити роботу щодо виявлення дій або бездіяльності посадових осіб, органів виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, які спричинили перешкоду у діяльності суб’єктів господарювання та призвели до погіршення умов їх функціонування через порушення чинного законодавства. У разі виявлення таких фактів вживати заходів щодо їх усунення в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.7. Сприяти в розробці програми соціально-економічного і культурного розвитку Одеської області на 2012 рік з урахуванням пріоритетного розвитку наступних галузей: промисловість, агропромисловий комплекс, транспортний комплекс, порти і розвиток транзитних перевезень, туризм.

1.8. Сприяти в розробці і здійсненні заходів щодо поліпшення управління державною власністю та корпоративними правами, оформленню держзамовлень для державних підприємств, відновленню діяльності Чорноморського морського пароплавства, кранобудівної холдингової компанії «Краян».
1.9. Розглянути в рамках Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011 – 2015 роки та інших регіональних програм можливість реалізації пілотних проектів створення в Одеській області радіоелектронного та біодизельного кластерів або технопарків. Виступити з ініціативою про прискорення прийняття Закону України «Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств».
1.10. Вивчити стан пошуково-розвідувальної роботи на вуглеводні (нафта, газ) з метою виявлення на території області великих за запасами родовищ з подальшим створенням власної сировинної бази енергоресурсів для реалізації регіональної енергетичної стратегії та сприяти ТОВ «Одесгеопром» в його діяльності.
Облдержадміністрація зобов’язується:
1.11. Відповідно до потреб регіону сприяти отриманню через міністерства державних замовлень підприємствами області на виготовлення продукції.
1.12. Сприяти у вирішенні питань пільгового кредитування реального сектору економіки, зокрема: промислових підприємств, будівельних, транспортних, новоутворених агроформувань, проектних організацій.
1.13. Проводити консультації із Сторонами стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення.
1.14. Сприяти у розробці та реалізації Регіональної програми розширення рекреаційно-туристичних послуг, створення додаткових туристичних потоків по Одеській області, проведення широкомасштабних рекламних заходів туристичного міста Одеси, міст області і визначних пам'яток регіону.
1.15. Під час розробки регіональних програм розвитку галузей економіки передбачити заходи щодо сприяння реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, шляхом створення індустріальних (промислових) парків, кластерів з розвитку перспективних виробництв, впровадження субконтрактації.

1.16. Вивчити причини невиконання умов договорів купівлі-продажу (приватизації) підприємств області, визначитись із заходами щодо їх відродження.
1.17. Надавати допомогу і підтримку у реалізації запропонованих стороною роботодавців проектів, перш за все тих, в яких пропонуються інвестиції, в тому числі закордонні.
1.18. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які виділяються з бюджетів усіх рівнів на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки в розмірі не менше ніж на 10-15 %.
Сторони власників за участю профспілок зобов’язуються:
1.19. З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюється відповідно до законодавства.
1.20. Залучати до розробки, обговорення проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності представників профспілкових органів, роботодавців, громадських об’єднань підприємців.
1.21. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

- статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

- внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо).
1.22. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

- передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

1.23. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.
1.24. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.
1.25. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.
1.26. 3 метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в межах своєї компетенції, забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 828.
1.27. Вживати заходів щодо прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.
1.28. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв.
1.29. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок.
1.30. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій.
1.31. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.
1.32. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин.

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області зобов’язуються:
1.33. Передбачати заходи щодо відтворення трудового потенціалу в планах економічного розвитку підприємств.
1.34. При проведенні реорганізації, реструктуризації або у разі порушення питань про ліквідацію, часткове зупинення виробництв роботодавець, не пізніше як за три місяці інформує профспілкову організацію про подальші дії.
1.35. Сприяти реалізації інноваційних та інвестиційних проектів шляхом створення спеціальних індустріальних зон, індустріальних (промислових) парків, кластерів з розвитку перспективних виробництв із застосуванням нових форм інноваційно-інвестиційної діяльності.
1.36. Передбачати у колективних договорах заходи щодо визначення обсягів професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва і вимог актів законодавства та забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.
^ Профспілкова Сторона зобов’язується:
1.37. Надавати безкоштовно консультативну і практичну допомогу працівникам у вирішенні ними питань законності їхнього звільнення та працевлаштування, а також здійснювати захист їхніх прав на працю у судових і державних органах.
1.38. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, організаціях та установах, що перебувають у сфері дії Сторін.
1.39. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, які передбачені Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
1.40. Забезпечувати ініціювання укладання колективних договорів на підприємствах усіх форм власності. Враховувати у ході переговорів і укладанні колективних договорів:

- забезпечення дотримання прав і інтересів працівників, зокрема працівників-акціонерів, посилення захисту їх інтересів, переважного права на отримання акцій підприємств;

- реалізацію прав найманих працівників та профспілкових органів як їх представників щодо участі в управлінні виробництвом шляхом участі у зборах акціонерів, зборах засновників, наглядових радах, інших органах управління.

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості.
Сторони домовилися:
1.41. Забезпечити перевищення кількості щорічно створюваних робочих місць над кількістю ліквідованих, неефективних робочих місць.
1.42. Створити умови для:
1.42.1 Забезпечення підвищення кваліфікації працівників, не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах).
1.42.2. Сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.
1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.
1.44. Для сприяння зайнятості та соціального захисту безробітних громадян забезпечити фінансування заходів, передбачених обласною програмою зайнятості населення, в обсягах, визначених виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевими бюджетами.
1.45. Поліпшити використання трудових ресурсів регіону, підготовку робочої сили відповідно до потреб ринку праці, підвищення якості робочої сили на підприємствах, установах, професійно-технічних навчальних закладах, організаціях усіх форм власності.

Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою її професійного самовизначення, запобігання молодіжному безробіттю.
1.46. Рішення, які регулюють соціально-трудові відносини, попередньо обговорюються соціальними партнерами шляхом проведення завчасних консультацій і, при необхідності, розглядаються на обласному координаційному комітеті сприяння зайнятості населення.
1.47. Щоквартально аналізувати стан ринку праці. За підсумками півріччя і року через засоби масової інформації інформувати населення про стан зайнятості і вжиті заходи щодо запобігання масового безробіття.
1.48. Передбачити в колективних договорах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів.

1.49. Звернутися до відповідних центральних органів виконавчої влади з пропозицією передати функції контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном, обласним державним адміністраціям.
Облдержадміністрація зобов’язується:
1.50. Вживати заходів для державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст з метою забезпечення зайнятості населення таких міст.
1.51. За участю роботодавців проаналізувати відповідність підготовки вищими учбовими закладами та профтехучилищами області кадрів потребам підприємств, організацій. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.
1.52. Забезпечити в межах діючої статистичної звітності щомісячне надання соціальним партнерам аналітично-статистичної інформації про стан ринку праці.
Сторона власників зобов’язується:
1.53. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2011—2012 років досягти:

- зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15—70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункта;

- зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15—70 років), не менш як на 0,4 відсоткового пункта.
1.54. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.
Профспілкова Сторона зобов’язується:
1.55. Брати участь у розробці та реалізації обласних, міських і районних програм зайнятості населення та контролювати їх виконання.
1.56. Ініціювати включення в колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць, обсягів професійного навчання працівників і загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва.
1.57. Забезпечувати безкоштовну юридичну та консультативну допомогу з питань гарантій зайнятості.

1.58. Проводити в трудових колективах підприємств, установ, організацій навчання членів профспілок з питань застосування чинного законодавства щодо їх прав і гарантій.
1.59. Своєчасно доводити до профкомів нормативно-правові документи з питань зайнятості, а також інформацію про стан ринку праці.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Загальні положення iconПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів...

Загальні положення iconПат «Українська біржа» загальні положення
Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання І функції Інвестиційної Ради з розвитку...

Загальні положення iconПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення «Про Виконавчий орган пат «Донбасенерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...

Загальні положення iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13

Загальні положення icon1. Загальні положення
Дсту 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів...

Загальні положення icon1. Загальні положення
Додаток №1 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу...

Загальні положення iconЗагальні положення
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....

Загальні положення icon10 Надзвичайні ситуації Загальні положення
Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру

Загальні положення iconI. Загальні положення
Оздоровча зміна період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує...

Загальні положення iconРозділ І. Загальні положення
Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<