Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України»
Скачать 308.58 Kb.
НазваниеЗакон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України»
Дата публикации11.09.2013
Размер308.58 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Экономика > Закон
Рішення

Одеської міської ради

№1629-VI від 23.12.2011р.

Про затвердження Програми

підтримки малого підприємництва

в місті Одесі на 2012-2013 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва» та «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку малого підприємництва в місті, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.


Міський голова                        О. Костусєв


Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№1629-VI від 23.12.2011р.
      1. Програма
підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2012-2013 роки
      1. 1. Паспорт бюджетної Програми підтримки малого підприємництва
      2. на 2012-2013 роки


1. 180404_ Управління економіки, промисловості та інвестицій

(КФКВ) Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 180404 Управління економіки, промисловості та інвестицій

(КФКВ) Одеської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 180404 Програма підтримки малого підприємництва

(КФКВ) у м. Одесі на 2012-2013 роки

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 280,0 тис.грн, у тому числі із загального фонду – 280,0 тис.грн (2012 рік – 140,0 тис.грн; 2013 рік – 140,0 тис.грн) та із спеціального фонду – ___-____ тис.грн.
Фінансування заходів Програми підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2012-2013 роки (далі – Програма) здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.


^ 5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:

- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України від 21.12.2000 р. № 2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України»;

- Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва»;

- Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Указ Президента України від 12.05.1998 р. № 456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва»;

- Указ Президента України від 28.04.2007 р. № 363/2007 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності».

Дана Програма є продовженням реалізації політики Одеської міської ради у сфері підтримки малого підприємництва та сформована за наступними принципами:

- пріоритетність підтримки малого підприємництва при реалізації Програми соціально-економічного розвитку;

- відповідність заходів і форм підтримки малого підприємництва реальним потребам соціально-економічного розвитку міста;

- забезпечення комплексу послуг для суб'єктів малого підприємництва, можливість здобуття підтримки одночасно в декількох формах, передбачених чинним законодавством;

- забезпечення функціонування та взаємодії усіх елементів інфраструктури малого підприємництва міста;

- забезпечення рівного доступу суб'єктів малого підприємництва до здобуття підтримки відповідно до умов її надання, з урахуванням різних етапів підприємницької діяльності, особливостей груп підприємців та специфіки видів економічної діяльності;

- повнота і доступність інформації про зміст конкретних заходів підтримки малого підприємництва в місті Одесі.
^ 6. Мета бюджетної Програми:
Метою Програми є підтримка малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
^ 7. Напрями діяльності на 2012-2013 роки:


з/п

Найменування

1.

Напрями діяльності, що здійснюються в межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.1.

Підтримка та інформаційне оновлення веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності

1.2.

Сприяння створенню бізнес-інкубатора

1.3.

Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно–презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста, а також методичної літератури для підприємців

2.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
-

^ 8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування

1134

Оплата послуг (крім комунальних)^ 9. Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

з/п

Показники

Оди-ниця виміру

Дже-рело

інфор-мації

2012 рік

2013 рік

Загаль-ний фонд

Спе-ціаль-

ний

фондРазом

Загаль-ний фонд

Спе-ціаль-ний фондРазом

1.

затрат

1.1.

Обсяг видатків на виконання Програми

тис. грн

Прог-нозні данні за Програ-мою

140,0

-

140,0

140,0

-

140,0

2.

продукту

2.1.

Кількість наданих безкоштовних консультацій суб’єктам господарювання

од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

15000

-

15000

18000

-

18000

2.2.

Кількість розроблених та виданих інформаційних довідників, брошур та інших матеріалів для суб’єктів малого підприємництва

од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

1500

-

1500

1500

-

1500

3.

ефективності

3.1.

Середня вартість одного примірника інформаційних довідників, брошур

грн

Прог-нозні данні за Програ-мою

20,0

-

20,0

20,0

-

20,0

3.2.

Кількість відвідувачів веб-сайту

од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

7200

-

7200

7550

-

7550

3.3.

Кількість суб’єктів малого підприємництва,

в тому числі:

од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

113,7

-

113,7

115,0

-

115,0
- малих підприємств;

тис. од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

14,3

-

14,3

15,0

-

15,0
- фізичних осіб-підприємців

тис. од.

Прог-нозні данні за Програ-мою

99,4

-

99,4

100,0

-

100,0

4.

якості

4.1.

Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)

%

Прог-нозні данні за Програ-мою

25,0

-

25,0

26,0

-

26,0

4.2.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працівника малого підприємства

тис. грн

Прог-нозні данні за Програ-мою

353

-

353

370

-

370


^ 2. Визначення проблем
Малий бізнес, як невід’ємний сектор ринкової економіки, має явну місцеву орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту; а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

Загальний стан розвитку малих підприємств у м. Одесі характеризувався такими показниками, як кількість функціонуючих малих підприємств, кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, кількість фізичних осіб-підприємців, середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах та у фізичних осіб-підприємців, поповнення бюджету міста:


Показники

Станом на

01.01. 2009 р.

Станом на 01.01.2010 р.

Станом на 01.01.2011 р.

1. Кількість малих підприємств (тис.од.)

16

17,5

13,0

2. Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (тис. осіб)

77,0

74,6

72,0

3. Фонд оплати праці на малих підприємствах (тис.грн)

841759,2

857596,6

924473,1

4. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника (грн)

910,76

957,34

1071,42

5. Кількість фізичних осіб-підприємців (тис. осіб)

95,2

94,4

99,3

6. Кількість найманих працівників у фізичних осіб-підприємців (тис. осіб)

17,5

15,3

14,7

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті Одесі свідчить, що головними причинами гальмування цього сектору економіки є:

- неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;

- нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, що примушує багатьох суб`єктів підприємницької діяльності відійти в “тіньову” економіку;

- високі відсотки за кредитами комерційних банків та відсутність державної фінансової підтримки стримує розвиток низькоприбуткових, але необхідних соціальних проектів;

- нерозвинена інфраструктура підтримки підприємництва (відсутність або недостатня кількість: лізингових компаній, бізнес-інкубаторів, небанківських кредитних установ, бірж, технопарків тощо);

- відсутність дієвої державної підтримки малого підприємництва;

- недосконалість системи оподаткування, як наслідок – наявність нетрадиційних шляхів (мінімізація податків, “тіньова” діяльність, доведення до банкрутства та інше);

- зниження безпеки бізнесу, загроза рейдерства внаслідок недосконалої законодавчої бази із захисту прав власності суб’єктів господарювання.
^ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідність їх розв’язання програмним методом
Діяльність суб’єктів малого підприємництва міста переважно зорієнтована в м. Одесі, лише незначна їх кількість здійснює свою діяльність за його межами. Тому мале підприємництво життєво пов’язано з умовами, що створюються для його існування на місцевому рівні, тобто певною мірою залежить від місцевої влади.

Таким чином, розвиток підприємництва саме на місцевому рівні є ключовим напрямком державної політики сприяння розвитку малого підприємництва.

Програму розроблено з урахуванням вимог Закону України від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та рішення Одеської обласної ради від 10.09.2010 р. № 1166-V «Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010-2012 роки».

Одним з пріоритетних напрямків роботи виконавчих органів Одеської міської ради є підтримка розвитку малого підприємництва, а саме:

- усунення адміністративних бар’єрів шляхом удосконалення процедур одержання документів дозвільного характеру для започаткування господарської діяльності;

- оприлюднення інформації про комунальне майно, що може здаватися в оренду та передаватися у власність;

- пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць;

- активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, направлених на підтримку малого підприємництва в пріоритетних галузях (сферах) економіки міста (курортно-рекреаційній галузі, сільському господарстві, промисловому виробництві та у сфері розвитку інфраструктури міста).

Розвиток та підтримка малого підприємництва передбачені Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та Програмою підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010-2012 роки. Проте, споріднені за метою програми не передбачають у повному обсязі розв’язання проблем з підтримки підприємництва на місцевому рівні. Тому для вирішення питань підтримки малого підприємництва на місцевому рівні необхідно розробити Програму підтримки малого підприємництва у м. Одесі на 2012-2013 роки та передбачити фінансування відповідних заходів даної Програми за рахунок коштів бюджету міста.

^ 4. Визначення мети Програми
Метою програми є підтримка малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
^ 5. Строки та етапи виконання ПрограмиСтроки реалізації Програми:

- I етап – 2012 рік;

- II етап – 2013 рік.
6. Перелік завдань Програми
Для забезпечення виконання напрямків Програми необхідно виконати наступні завдання:

- удосконалити нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності;

- поліпшити інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання;

- сприяти формуванню інфраструктури підтримки підприємництва;

- забезпечити конструктивний діалог між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва;

- сприяти розвитку самозайнятості населення, залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності;

- сприяти формуванню позитивного іміджу підприємця.

^ 7. Перелік заходів Програми
з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

Дже-рела фінан-су-вання

Вартість, тис.грн

2012 р.

2013 р.

1.

Удосконалення регулювання підприємницької діяльності


1.1.

Своєчасне доведення затверджених регуляторних актів до суб’єктів господарювання шляхом висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста

Постійно

Виконавчі органи Одеської міської ради, комунальне підприємство «Газета «Одеський Вісник»


-

-

-

1.2.

Проведення аналізу впливу регуляторних актів на розвиток підприємництва та підготовка пропозицій щодо їх перегляду та відстеження їх результативності


Постійно

Виконавчі органи Одеської міської ради

-

-

-

1.3.

Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів з метою поліпшення умов фінансово-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва


Постійно

Виконавчі органи Одеської міської ради

-

-

-

2.

Фінансова підтримка малого підприємництва


2.1.

Забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у інвестиційних та інноваційних соціальних проектах та в конкурсах з метою отримання міжнародної технічної допомоги


Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

-

-

-

2.2.

Оптимізація ставок податків та зборів, які надходять до бюджету міста Одеси, а також ставок орендної плати

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


-

-

-

2.3.

Сприяння суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють важливі для міста проекти та займаються благодійною діяльністю, в отриманні пільг

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

-

-

-
3.

Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва, формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.1.

Підтримка та інформаційне оновлення веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

Бюд-

жет міста

15,0

15,0

3.2.

Продовження роботи з поновлення бази даних: вільних приміщень нежилого фонду, об'єктів незавершеного будівництва; інвестиційних проектів

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


-

-

-

3.3.

Сприяння створенню бізнес-інкубатора

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

Бюд-

жет міста

95,0

95,0
3.4.

Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємців питань

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


-

-

-

3.5.

Сприяння організації та проведенню урочистих заходів з нагоди Дня підприємця

ІІІ квартал 2012 року

ІІІ квартал 2013 року

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


-

-

-

3.6.

Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста, а також методичної літератури для підприємців


Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

Бюд-

жет міста

30,0

30,0

3.7.

Проведення засідань Ради із сприяння розвитку малого підприємництва при міському голові

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

-

-

-3.8.

Проведення зустрічей, засідань, «круглих столів» представниками органів влади і громадських об’єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань

Постійно

Виконавчі органи Одеської міської ради

-

-

-

3.9.

Сприяння організації та проведенню в м. Одесі всеукраїнських та міжнародних виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, зустрічей представників бізнесу з іноземними партнерами тощо


Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

-

-

-

3.10.

Сприяння участі суб’єктів господарювання міста Одеси у виставках та ярмарках за кордоном

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради


-

-

-

3.11.

Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціально незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) шляхом проведення семінарів на базі Одеського міського центру зайнятості

Постійно

Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою)


-

-

-


^ 8. Ресурсне забезпечення Програми
На реалізацію Програми з бюджету міста заплановано 280,0 тис.грн, у т. ч:

 • на 2012 рік – 140,0 тис.грн;

 • на 2013 рік – 140,0 тис.грн.


Заходи Програми, які заплановано здійснити у 2012-2013 роках у межах фінансування із загального фонду бюджету міста:


з/п

Заходи Програми

Бюджет міста, тис.грн

2012 р.

2013 р.


Разом 2012-2013 рр.

1.


Підтримка та інформаційне оновлення веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності

15,0

15,0

30,0

2.

Сприяння створенню бізнес-інкубатора

95,0

95,0

190,0

3.

Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста, а також методичної літератури для підприємців

30,0

30,0

60,0
Всього:

140,0

140,0

280,0


Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.

^ 9. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми
Головним виконавцем Програми є управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради. Виконавці Програми – юридичний департамент Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, комунальне підприємство «Газета «Одеський Вісник», комунальне підприємство «Міський інформаційно-аналітичний центр» із залученням Одеського міського центру зайнятості відповідно до компетенції.

Управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця повинні направлятися звіти про виконання Програми до Одеської міської ради, яка повинна оприлюднювати їх на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua.

Контроль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюється постійною комісією з економічної, інвестиційної політики та торгівлі Одеської міської ради.

Підсумковій звіт про виконання Програми оголошується управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до регламенту.
^ 10. Очікувані результати виконання Програми
Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення, а також зростання конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів.

Зросте кількість суб’єктів малого підприємництва та показники їх діяльності.

За результатами виконання Програми на кінець 2013 року передбачається зростання чисельності суб’єктів малого підприємництва, яка за прогнозом становитиме 115,0 тисяч одиниць, у т.ч:

- фізичних осіб-підприємців – 100,0 тисяч одиниць;

- юридичних осіб – 15,0 тисяч одиниць.

За два роки планується збереження існуючих робочих місць; створення нових робочих місць відбуватиметься переважно за рахунок розвитку торгівлі та надання послуг населенню. За прогнозними даними за період дії Програми буде створено майже 2050 нових робочих місць (2012 рік – 1000 робочих місць; 2013 рік – 1050 робочих місць).

Очікується, що частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг збільшиться на 2 % .

Надходження до бюджету міста від суб’єктів малого підприємництва зростатимуть щорічно не менше ніж на 10 %.
Секретар ради О. Бриндак

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconЛітература до курсу
Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.// Законодавство України про...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconЗакон України про вищу освіту
Про Національну доктрину розвитку освіти / Указ Президента України [Електронний ресурс]. Режим доступу

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconНаказ
З метою належного виконання статей 21 та 22 Закону України “Про освіту” та Указу Президента України від 25 червня 2013 року №344...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconПро затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 2004 2010...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconПро затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 2004 2010...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2000 n 1698 ( 1698-2000-п ) Про затвердження переліку

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017...
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» icon[Законодавство України]
...

Закон України від 21. 12. 2000 р. №2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України» iconАналітична записка про стан розвитку малого підприємництва у Київській...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<