Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна
Скачать 213.01 Kb.
НазваниеМагістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна
Дата публикации11.10.2013
Размер213.01 Kb.
ТипЛекція
uchebilka.ru > Философия > Лекція


Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії»)Програма курсу


Академічна філософія в Україні ХІХ – початку ХХ ст.”


Викладач – докт. філос. наук, проф. Ткачук Марина ЛеонідівнаМетою курсу є поглиблене вивчення історії академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ ст. та творчого доробку її найзначніших представників.
Спосіб викладу. Курс читається у І триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (26 год.) і практичних занять (26 год.). Перші два тижні – лекційні. У лекціях здійснюється аналіз поняття академічної філософії, основних етапів її становлення та розвитку на українських теренах, розгляд філософських вчень, що склались у межах духовно-академічної та університетської традиції. Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення першоджерел.
^ Система контролю. Упродовж триместру магістрант зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 39 балів), написати контрольну роботу (максимальна оцінка – 6 балів) і підготувати реферат (мінімальний обсяг - 0,5 др. арк. /20 тис. знаків/; максимальна оцінка – 15 балів). Після закінчення курсу магістрант складає іспит у формі письмового тестування (максимальна оцінка – 40 балів).
^ Тема 1. Академічна філософія як феномен

Лекція (4 год.)

Академічна філософія як тип філософування, інституйований у системі освіти та науки.

Академічна філософія в європейській традиції: особливості становлення. Академічна та неакадемічна філософія.

Специфіка та функції академічної філософії.
^ Тема 2. Академічна філософія в Україні: віхи становлення

Лекція (6 год.)
Історико-культурні чинники та особливості формування академічної традиції філософування на українських теренах.

Києво-Могилянська академія та її місце в історії академічної філософії України.

Головні осередки академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Духовно-академічна та універсистетські гілки академічної філософії зазначеної доби.

Методологічні та джерелознавчі проблеми вивчення історії академічної філософії в Україні.

Семінар:
^

Києво-Могилянська академія і становлення академічної філософії в Україні


(2 год.)

 1. Місце філософії у навчальному процесі КМА.

 2. Філософський курс КМА: структура та особливості викладання.

 3. Києво-Могилянська академія в контексті європейської та вітчизняної філософської традиції.


Література:

Обов’язкова:

Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской Академии. - К.: Наукова думка, 1982. – С. 175 – 180, 186 – 192, 196 – 199, 201 – 206, 208 – 217, 271 – 292, 293 – 297, 303 – 323.
Додаткова:

Ткачук М. Філософські курси Києво-Могилянської академії в контексті європейського схоластичного дискурсу // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – С. 39 – 66.

Ткачук М. Філософська спадщина Києво-Могилянської академії: стратегії

дослідження // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 73 – 82.

Котусенко В. Викладання філософії в єзуїтських колегіумах XVI – XVII століть та Києво-Могилянській академії // Там само. – С. 83 – 107.

Симчич М. Курси логіки в Києво-Могилянській академії // Там само. – С. 108

– 117.

Ничик В. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К.: Український

Центр духовної культури, 2001. – С. 51 – 133.


Тема 3. Духовно-академічна філософія в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Лекція (8 год.)

Філософія в системі православної духовної освіти ХІХ – поч. ХХ ст. Духовні академії в історико-філософському процесі на теренах Російської імперії. Духовно-академічний тип філософування та його специфіка. Київська духовна академія (1819 – 1920) як освітня інституція і філософський осередок.

Філософські дисципліни а духовно-академічному curriculum’і: їх функції та особливості викладання.
^
Філософські студії в духовних академіях: пріоритетні напрями та проблематика. Філософські студії в КДА: досвід і здобутки.Круглий стіл:

Духовно-академічна філософія як феномен

(на матеріалах Київської духовної академії)

(4 год.)

Питання для обговорення:

Образ філософії у творчості київських духовно-академічних філософів

ХІХ – поч. ХХ ст.

Література:

Обов’язкова:

Новицкий О. М. Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности // Журнал министерства народного просвещения. - 1838. - Ч. XVII. - C. 229 - 329.

Михневич И. Г. Задача философии // Журнал министерства народного просвещения. - 1842. – Ч. ХХХIV. – Отд. ІІ. – С. 67 – 86.

Гогоцкий С. С. Философия // Гогоцкий С. С. Философский лексикон. - Т. IV. - Вып. 2.К., 1873. - С. 78 – 87.

Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Философские произведения. - М.: Правда, 1990. - С. 9 - 34.

Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Там само. - С. 69 - 103.

Линицкий П. И. Обзор философских учений. – К., 1874. – С. 1 – 10.

Линицкий П. И. Вера и знание // Вера и разум. – 1889. – Т. 2. – Ч. І. – С. 217 – 239.

Додаткова:

Ткачук М. Л. Духовно-академічна філософія як феномен // Київська Академія. – 2006. – Вип. 2-3. С. 237 – 243.

Абрамов А. И. Философия в духовных академиях (традиция платонизма в русском духовно-академическом философствовании) // Вопросы философии. - 1997. - № 9. – С. 138 – 155.

Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2000. – С. 150 – 179, 203 – 217.
Семінар:

Рецепція німецького ідеалізму у київській духовно-академічній філософії ХІХ – початку ХХ ст. (4 год.)

 1. Філософія Канта в інтерпретації київських духовно-академічних філософів.

 2. Шеллінг і київська духовно-академічна традиція філософування.

 3. Особливості сприйняття гегелівської філософії київськими духовно-академічними мислителями.

Література:

Обов’язкова:

Гогоцкий С. С. Критический взгляд на философию Канта. - К., 1847. – 69 с.

Гогоцкий С. С. Обозрение системы философии Гегеля. - К., 1860. – С. 123 – 216.

Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Философские произведения. - М.: Правда, 1990. – С. 47 – 68.

Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Там само. – С. 466 – 526.

Юркевич П. Д. Характер і спрямованість сучасної німецької філософії //

Юркевич П. З рукописної спадщини. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 1999. – С. 17 – 30.

Михневич И. Г. Опыт простого изложения системы Шеллинга,рассматриваемой в связи с системами других германских философов. - Одесса, 1850. – С. 5 – 55.

Додаткова:

Ткачук М. Л. Кантознавчі студії в київській академічній філософії ХІХ – початку ХХ ст. // Collegium. – 2001. - № 11. – С. 103 – 119.

Ткачук М. Проблеми теорії та методології історії філософії у творчості Ореста Новицького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Спеціальний випуск.- К., 2001. – С. 87 – 92.

Ткачук М. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського

знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. –

Т. 19. Філософія та релігієзнавство. – К., 2001. – С.70 – 75.

Абрамов А. И. Влияние Шеллинга на русскую духовно-академическую философию // Философия Шеллинга в России ХІХ века. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. – С. 366 – 389.

Піч Р. Критичний розгляд П. Д. Юркевичем філософії Канта // Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 1995. – С. 230 – 242.
Семінар:
Київська академічна філософія у філософських дискусіях доби нігілізму
(4 год.) 1. Предмет і смисл філософської суперечки між П. Юркевичем і М. Чернишевським.

 2. Сутність полеміки між О. Новицьким і М. Чернишевським.

Література:

Обов’язкова:

Новицкий О. М. Декілька слів у відповідь на рецензію твору “Поступовий розвиток стародавніх філософських учень”, вміщену в “Современнике” // Філософська і соціологічна думка. - 1996. - № 1-2. - С. 192-207.

Юркевич П. Из науки о человеческом духе // Юркевич П. Философские произведения. - М., 1990. - С. 104 - 192.

Юркевич П. Материализм и задачи философии // Там само. - С. 193 - 244.

Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. - М., 1987. - С. 146 - 229.

Чернышевский Н. Г. Полемические красоты. Коллекция первая. Красоты, собранные из “Русского вестника” // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. - Т. 7. - М., 1950. - С. 707 - 732.

(або те саме за виданням: Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: В 3-х т. - М., 1951. - Т. 3.)

Чернышевский Н. Г. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч. Ор. Новицкого // Чернышевский Н. Г. Соч.: В 2-х т. - М., 1987. - Т. 2. - С. 230 - 248.

Додаткова:

Тихолаз А. Г., Запорожець М.О. Історичні уроки однієї суперечки (П. Юркевич проти М. Чернишевського) // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 7. – С. 124 – 147.

Ткачук М. Л. Орест Новицький: долаючи забуття // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 3-4. – С. 38 – 71.
Тема 4. Університетська філософія на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст.

Лекція (8 год.)

Головні осередки університетської філософії на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст.

Філософія у Львівському університеті: специфіка викладання, провідні діячі, творчі здобутки.

Досвід викладання філософських дисциплін в Університеті Св. Володимира. Філософська спадщина професорів Університету Св. Володимира.

Роль університетської філософії у розвиткові вітчизняної традиції філософування.
Семінар:

Філософська спадщина Олексія Козлова

(4 год.)

 1. Філософія О. Козлова як досвід персоналістичної метафізики.

 2. Етичні погляди О. Козлова.


Література:

Обов’язкова:

Козлов А. А. Беседы с петербургским Сократом // Свое слово. – 1888. –

№ 1.– С. 5 – 81 (Беседы 1 – 3); 1889. – № 2. – С. 37 – 109 (Беседы 5, 6); 1890. - № 3. - С. 22 – 56 (Беседа 8); 1898. - № 5. – С. 33 – 72 (Беседы17, 18).

Додаткова:

Аскольдов С. А. Алексей Александрович Козлов. – СПб., 1997.

Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х тт. – Париж, 1989. – Т. 2. – С. 173 – 183.

Лосский Н. О. Козлов и его панпсихизм // Вопросы философии и психологии. – 1901. – Кн. 58. – С. 183 – 206.

Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – М., 1995. – С. 92 – 102, 349 – 351.

Семінар:

Філософська спадщина Олексія Гілярова

(4 год.)

 1. Образ філософії у творчості О. Гілярова.

 2. Концепція “синехологічного спіритуалізму” О. Гілярова.Література:

Обов’язкова:

Гиляров А. Н. Введение в философию. – К., 1907. – С. 3 – 166.

Гиляров А. Н. Что такое философия и что она может и чего не может дать? - Университетские известия (К.). – 1899. - № 3. – С. 1 – 22.


Додаткова:

Ткачук М. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. – К., 1997.


Семінар:

Київський період творчості Василя Зеньковського

(4 год.)

 1. Філософський світогляд В. Зеньковського: віхи становлення.

 2. Проблема особистості у творчості В. Зеньковського.

 3. Ідея православної культури у працях В. Зеньковського.

Література:

Обов’язкова:

Зеньковский В. В. Принцип индивидуальности в педагогике и психологии // Журнал приктикуючого психолога. – 2000. – Вип. 6. – С. 20 – 39.

Зеньковский В. В. Россия и Православие. – К., 1916. – 55 с.

Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М.: Канон +, 1997. – С. 8 – 22.

Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы // Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т. – Л.: Эго, 1991. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 251 – 253.
Додаткова:

З київських архівів: В. В. Зеньковський і Університет Св. Володимира // Магістеріум: Історико-філософські студії. - К., 1998. – Вип. 1. – С. 112 – 122.

Ткачук М. Київський період творчості В. В. Зеньковського // Там само. – С. 28 – 37.

Летцев В. В. В. Зеньковський: психология в русле христианской антропологии // Журнал приктикуючого психолога. – 2000. – Вип. 6. – С. 40 – 44.

Орієнтовна тематика рефератів:

 1. Академічна філософія: історичні етапи становлення.

 2. Університетська філософія в європейській традиції.

 3. Університетська філософія: сучасні тенденції і перспективи.

 4. Місце академічної філософії у філософській культурі України (історія та сучасність).

 5. Києво-Могилянська академія та її роль в історії вітчизняної академічної філософії.

 6. Харківський університет в історії вітчизняної філософії.

 7. Університетська філософія в Одесі ХІХ – поч. ХХ ст.

 8. Філософська думка у Львівському університеті.

 9. Ніжинський педагогічний інститут кн. Безбородка як осередок академічної філософії.

 10. Харківський університет і становлення вітчизняного сковородинознавства.

 11. Духовно-академічна філософія як феномен.

 12. Проблема віри та розуму в духовно-академічному філософуванні.

 13. Ідейні джерела духовно-академічної філософії (на прикладі КДА).

 14. Духовні академії і розвиток філософської думки на теренах Російської імперії.

 15. Філософська думка в духовних академіях Російської імперії: порівняльний аналіз.

 16. Викладання філософських курсів в університетах і духовних академіях: порівняльний аналіз.

 17. Академічна філософія в Україні очима сучасної гуманітаристики.

 18. Філософсько-правова думка в Університеті Св. Володимира.Вимоги до реферату

 1. Тема реферату узгоджується з викладачем до тижня самостійної роботи.

 2. Роздрукований і належним чином оформлений реферат здається викладачеві на останньому тижні занять (дата визначається викладачем і повідомляється на початку триместра).

 3. Реферат повинен містити план (зміст), вступ, виклад питань, що відповідають обраній темі, висновки, список використаних джерел.

 4. Мінімальний обсяг реферату – 20 тис. знаків (шрифт - Times New Roman, № 14, інтервал – 1,5).

 5. Виклад має супроводжуватися обов’язковими посторінковими посиланнями на джерела (нумерація посилань наскрізна; оформлення посилань – згідно з бібліографічними вимогами)

 6. Список використаних джерел укладається за алфавітом, з обов’язковим зазначенням відповідних бібліографічних відомостей (у тому числі, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок – для книг; рік, число, відповідні сторінки – для періодичних видань).
^

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Першоджерела


 1. [Авсенев П. С.] Из записок по психологии архимандрита Феофана Авсенева // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии. – К., 1869.

 2. Гиляров А. Н. Введение в философию: Лекции. – К., 1907.

 3. Гиляров А. Н. Греческие софисты, их мировоззрение и деятельность в связи с общей политической и культурной историей Греции. – М., 1888.

 4. Гиляров А. Н. Значение философии // Университетские известия. – 1887. –

№ 11. – С. 13 – 34.

 1. Гиляров А. Н. Источники о софистах. Платон как исторический свидетель. Опыт историко-философской критики. – К., 1891.

 2. Гиляров А. Н. Платонизм как основание современного мировоззрения в связи с вопросом о задачах и судьбе философии. – М., 1887.

 3. Гиляров А. Н. Предсмертные мысли ХІХ века во Франции. – К., 1901.

 4. Гиляров А. Н. Старые поэты в новых русских переводах. Дант, Бакаччо, Ариост, Сервантес, Байрон. Критический очерк с точки зрения учения о поэзии как выражении вселенского логоса. – К., 1895.

 5. Гиляров А. Н. Что такое философия и что она может и чего не может дать? - Университетские известия. – 1899. - № 3. – С. 1 – 22.

 6. Гогоцкий С. С. Введение в историю философии. – К., 1871.

 7. Гогоцкий С. С. Критический взгляд на философию Канта. – К., 1847.

 8. Гогоцкий С. С. О характере философии средних веков // Современник. - 1849. – № 6. – С. 65 – 96.

 9. Гогоцкий С. С. Обозрение системы философии Гегеля. – К., 1860.

 10. Гогоцкий С. С. Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философией ХІХ века и отношение той и другой к образованию: (Из лекций по истории философии). – Вып. 1-2. – К., 1878 - 1883. – Вып. 3. – К., 1884.

 11. Гогоцкий С. С. Философский лексикон: В 4 т. (5 кн.). – К., 1857 – 1873.

 12. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М., 1997.

 13. Зеньковский В. В. Принцип индивидуальности в педагогике и психологии // Журнал приктикуючого психолога. – 2000. – Вип. 6.

 14. Зеньковский В. В. Проблема психической причинности. – К., 1914.

 15. Зеньковский В. В. Россия и Православие. – К., 1916.

 16. Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы // Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т. – Л.: Эго, 1991. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 251 – 253.

 17. Зеньковский В., прот. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918). Воспоминания. – М., 1995.

 18. Карпов В. Н. Введение в философию. – СПб., 1840.

 19. Козлов А. А. Беседы с петербургским Сократом // Свое слово. – 1888. - № 1. – С. 5 – 81; 1889. - № 2. – С. 5 – 109; 1890. - № 3. – С. 7 – 114; 1892. - № 4. – С. 1 – 122; 1898. - № 5. – С. 1 – 72.

 20. Кудрявцев П. П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию // Труды Киевской Духовной Академии. – 1901. - № 10. – С. 176 – 201.

 21. Линицкий П. И. Вера и знание // Вера и разум. – 1889. – Т. 2. – Ч. І. – С. 217 – 239.

 22. Линицкий П. И. Обзор философских учений. – К., 1974.

 23. Линицкий П. Основные вопросы философии: Опыт систематического изложения философии. – К., 1901.

 24. Михневич И. Г. Задача философии // Журнал министерства народного просвещения. – 1842. – Ч. ХХХIV. – Отд. ІІ. – С. 67 – 86.

 25. Михневич И. Г. Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с системами других германских философов. –Одесса, 1850.

 26. Новицкий О. М. Декілька слів у відповідь на рецензію твору “Поступовий розвиток стародавніх філософських учень”, вміщену в “Современнике” // Філософська і соціологічна думка. - 1996. - № 1-2. - С. 192 - 207.

 27. Новицкий О. М. Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности // Журнал министерства народного просвещения. – 1838. – Ч. XVII. – С. 229 – 329.

 28. Новицкий О. М. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований: В IV ч.. – К., 1860 - 1861.

 29. Скворцов И. В. Опыт о метафизическом начале философии // Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. – Отд. ІІІ (1796 – 1869). – Т. ІV (1813 – 1819). – К., 1913. – С. 738 – 766.

 30. Спекторский Е. В. Понятие общества в античном мире. Этюд по семантике обществоведения. – Варшава, 1911.

 31. Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII в. – Т. 1. – Варшава, 1910; Т. 2. – К., 1916.

 32. Челпанов Г. И. Введение в философию. – К., 1907.

 33. Челпанов Г. И. Мозг и душа. – СПб., 1900.

 34. Челпанов Г. И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. – К., 1896. – Ч. І. – К., 1904. – Ч. ІІ.

 35. Челпанов Г. И. Психология. Философия Образование. – М.; Воронеж, 1999.

 36. Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. - М., 1987. - С. 146 - 229.

 37. Юркевич П. Идея // Юркевич П. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – С. 9 – 68.

 38. Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Юркевич П. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – С.466 – 526.

 39. Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Юркевич П. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – С.69 – 103.

 40. Юркевич П. Д. Характер і спрямованість сучасної німецької філософії // Юркевич П. З рукописної спадщини. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 1999. – С. 17 – 30.

 41. Якубанис Г. Эмпедокл: философ, врач и чародей. Данные для его понимания и оценки // Якубанис Г. Эмпедокл: философ, врач и чародей. Данные для его понимания и оценки. Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла . Драма. – К.: СИНТО, 1994. – С. 9 – 146.

 42. Якубанис Г. Значение древней философии для современного миропонимания // Университетские известия. – 1910. – № 10. – С. 1 – 21.

Дослідження


 1. Абрамов А. И. Влияние Шеллинга на русскую духовно-академическую философию // Философия Шеллинга в России ХІХ века. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. – С. 366 – 389.

 2. Абрамов А. И. Философия в духовных академиях (традиция платонизма в русском духовно-академическом философствовании) // Вопросы философии. – 1997. – № 9. . – С. 138 – 155.

 3. Абрамов А. И Философское творчество П. Д. Юркевича и его влияние на развитие русской философской мысли конца ХІХ - начала ХХ веков // Из истории религиозной философии в России ХІХ - нач. ХХ вв. – М.: Институт философии АН СССР, 1990. – С. 26 – 39.

 4. Аскольдов С. А. Алексей Александрович Козлов. – М., 1912 (СПб., 1997).

 5. Асмус В. Ф. Философия в Киевском университете в 1914 - 1920 годах (Из воспоминаний студента) // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С. 90 – 108.

 6. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета. –Т. 1. - Харьков, 1890 – 1898; Т. 2. - Харьков, 1904.

 7. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета Св. Владимира (1834 - 1884). Сост. и ред. В. С. Иконникова. – К., 1884.

 8. Бузескул В. История Харьковского университета при действии устава

 9. 1884 г. – Харьков, 1905.

 10. Владимирский-Буданов М. Ф. История имп. университета св. Владимира. – К., 1884.

 11. З іменем Св. Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. У 2-х кн. – К., 1994.

 12. З київських архівів: В. В. Зеньковський і Університет Св. Володимира (публікація М. Ткачук) // Магістеріум: Історико-філософські студії. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 112 – 122.

 13. Зеньковский В. В., прот. История русской философии: В 2 т. - 2 изд. - Париж: YМСА-Press, 1989.

 14. Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.

 15. Историко-педагогический институт кн. Безбородко в Нежине. 1875 – 1900. Преподаватели и воспитанники. – Нежин, 1900.

 16. Историко-педагогический институт кн. Безбородко в Нежине. 1901 – 1912. Преподаватели и воспитанники. – Нежин, 1913.

 17. Историко-филологический факультет Харьковского университета за 100 лет его существования / ред. М. Халанского и Д. Багалея. – Харьков, 1908.

 18. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2000.

 19. Котусенко В. Викладання філософії в єзуїтських колегіумах XVI – XVII століть та Києво-Могилянській академії // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 83 – 107.

 20. Кузнецов И. Славная Киевская школа: Из философской жизни Киева ХІХ столетия // Новый круг. – 1992. – № 2. – С. 25 – 34.

 21. Кузьміна С. Л. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича. – К., 2002.

 22. Летцев В. В. В. Зеньковський: психология в русле христианской антропологии // Журнал приктикуючого психолога. – 2000. – Вип. 6. – С. 40 – 44.

 23. Линчевский М. З. Педагогия древних братских школ и преимущественно древней Киевской Академии // Полн. собр. соч.: В 2-х т. – К., 1906. – Т. 1. – С. 46 – 180.

 24. Лосский Н. О. А. А. Козлов и его панпсихизм // Вопросы философии и психологии. – 1901. – Кн. 58. – С. 183 – 206.

 25. Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – М., 1995.

 26. Львівський університет. – К., 1986.

 27. Маркевич А. В. 25-летие Императорского Новороссийского университета // Записки имп. Новороссийского университета. – Одесса, 1890.

 28. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія: Філософський спадок. – К., 2004.

 29. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. – Львів – Нью-Йорк, 1999.

 30. Ничик В. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К., 2001.

 31. Памяти отца Василия Зеньковского. - Париж, 1984.

 32. Петров М. Скрижалі пам’яті. – К., 2003.

 33. Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России. Идеи. Персоналии. Основные центры. – СПб., 2003.

 34. Рибинський В. До історії Київської духовної академії. Курс 1887 - 1891 рр. Спогади // Хроніка 2000. - 1997. – Вип. 17-18. – С. 154 – 180.

 35. Рождественский Ю. Т. Киевская школа академической психологии первой половины ХІХ века. – К., 1999.

 36. Симчич М. Курси логіки в Києво-Могилянській академії // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 108 – 117.

 37. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – Львів, 2001.

 38. Соловьев В. С. О философских трудах П. Д. Юркевича // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990. – С. 552 – 577.

 39. Соловьев В. С. Три характеристики: М. М. Троицкий, Н. Я. Грот, П. Д. Юркевич // Собр. соч. –Т. 8. (1897 – 1900) – Б.д. – С. 414 – 430.

 40. Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К., 1995.

 41. Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К.: Наукова думка, 1982.

 42. Тихолаз А. Г. Платон і платонізм в російській релігійній філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть. – К., 2002.

 43. Тихолаз А. Г., Запорожець М.О. Історичні уроки однієї суперечки (П. Юркевич проти М. Чернишевського) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 7. – С. 124 – 147.

 44. Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні XVI – ХІХ ст. – К., 1924.

 45. Ткачук М. Л. Античнознавчі студії О. М. Гілярова // Київські обрії: історико-філософські нариси. – К.: Стилос, 1997. – С. 146 – 166.

 46. Ткачук М. Л. Генріх Якубаніс як історик філософії // Мандрівець. - 1999. – № 4. – С. 32 – 36.

 47. Ткачук М. Л. Духовно-академічна філософія як феномен // Київська Академія. – 2006. – Вип. 2-3. С. 237 – 243.

 48. Ткачук М. Л. З історії академічної філософії в Україні: Університет Св. Володимира // Філософська думка. – 1999. - № 1-2. – С. 213 – 241.

 49. Ткачук М. Л. З історії університетської філософії в Києві: Психологічна семінарія Г. І. Челпанова // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20. Спеціальний випуск. – Ч. І. – К., 2002. – С. 82 – 87.

 50. Ткачук М. Л. Історико-філософське античнознавство в Києві ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. Сер. Філософія та релігієзнавство. – К., 2003. – Т. 21. – С. 49 – 59.

 51. Ткачук М. Л. Історико-філософське сходознавство у Києві ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. – Т. 50. Філософія та релігієзнавство. – К., 2006. – С. 50 – 55.

 52. Ткачук М. Л. Кантознавчі студії в київській академічній філософії ХІХ – початку ХХ ст. // Collegium. – 2001. - № 11. – С. 103 – 119.

 53. Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження. – К.: ЗАТ «Віпол», 2000.

 54. Ткачук М. Л. Київський період творчості В. В. Зеньковського // Магістеріум: Історико-філософські студії. – Вип. 1. – К., 1998. – С. 28 – 37.

 55. Ткачук М. Л. Киев в религиозно-философском возрождении начала ХХ века // Человек. История. Весть. – К.: Дух і літера, 2006. – С. 283 – 300. 1. Ткачук М. Л. О рукописном наследии Памфила Юркевича // Вопросы философии. – 2001. - № 7. – С.113 – 119.

 2. Ткачук М. Проблеми теорії та методології історії філософії у творчості Ореста Новицького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Спеціальний випуск. – К., 2001. – С. 87 – 92.

 3. Ткачук М. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Філософія та релігієзнавство. – К., 2001. – С. 70 – 75.

 4. Ткачук М. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. – К., 1997.

 5. Ткачук М. Філософська спадщина Києво-Могилянської академії: стратегії

 6. дослідження // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 73 – 82.

 7. 42. Ткачук М. Філософські курси Києво-Могилянської академії в контексті європейського схоластичного дискурсу // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – С. 39 – 66.

 8. Ткачук М. Як вивчали історію філософію в Київській духовній академії // Магістерум. Історико-філософські студії. – Вип. 9. – К., 2002. – С. 35 – 51.

 9. Ткачук М. Л. Як вивчали історію філософії в Університеті Св. Володимира // Магістеріум. Історико-філософські студії. – К., 2004. – Т. 13. – C. 65 - 74

 10. Трубецкой Е. Н. История философии права (древней и новой). – К., 1901.

 11. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. – К., 2002.

 12. Флоровский Г. Пути русского богословия. – К., 1991.

 13. Фоменко Кл. І. Мої спогади про Памфила Даниловича Юркевича // Хроніка 2000. – 1997. – Вип. 17-18. – С. 141 – 145.

 14. Ходзинский А. Проф. философии Памфил Данилович Юркевич (1826 - 1874). Очерк жизни, литературной деятельности и богословско-философского мировоззрения . – Х., 1915 .

 15. Чернышевский Н. Г. Полемические красоты. Коллекция первая. Красоты, собранные из “Русского вестника” // Полн. собр. соч.: В 15 т. - Т. 7. – М.: Художественная лит-ра, 1950. – С. 707 – 732.

 16. Чернышевский Н. Г. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч. Ор. Новицкого // Соч.: В 2-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1987. – С. 230 – 248.

 17. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 18. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. – М., 1989. – С. 11 – 342.

 19. Шпет Г. Г. Философское наследство П. Д. Юркевича // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – С. 578 – 638.

 20. Шульгин В. История Университета Св. Владимира. – СПб., 1860. – 230 с.

 21. Шурляков С. До історії філософських товариств у Києві // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 7-8. – С. 145 – 186.

 22. Beiträge zur Entwicklung der Philosophie bei den Ostslawen im 19. Jahrhundert - Pamfil D. Jurkevyc (1826-1874) von Roland Pietsch. – Humboldt-Studienzentrum, Universität Ulm, 1992. - 128 s.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни російська філософія...
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconПрограмма международного методологического семинара «философия права как академическая
Програма міжнародного методологічного семінару «філософія права як академічна дисципліна»

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconМатеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія...
Матеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія та сучасність”, присвяченої 50-річчному ювілею кафедри філософії,...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Історія І філософія науки І техніки» для студентів за напрямом...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для...
Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов І мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconТеми семінарських занять з дисципліни «Філософія»
Сучасна західно-європейська філософія та особливості української філософської думки

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconКнига в Україні 1861-1917 : Матер до репертуару укр книги. Вип. 12, Ч. 1
Вісник №1/2 : Серія: Історія І філософія науки І техніки Вип. 17 / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; Відп...

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconУроку з історії України для 9 класу на тему: "Початок національного...
Тема: Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ початку ХІХ століття

Магістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма курсу “ Академічна філософія в Україні ХІХ початку ХХ ст.” Викладач докт філос наук, проф. Ткачук Марина Леонідівна iconИвин А. А., Никифоров А. Л. И 70 Словарь по логике
Рецензенты: докт филос наук, проф. В. Н. Перевезенцев; докт филос наук, проф. В. В. Петров

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<