Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Скачать 216.49 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Дата публикации07.03.2014
Размер216.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Философия > Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи

_____________ О.В. Левшов

“______”______________20___ року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

й план проведення семінарських занять

по курсу

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки – 6.020301 Філософія

Спеціалізація 7.020301; 8.020301 Релігієзнавство

Донецьк, 2013 рік

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом підготовки 6.020301.
Розробник:

Гіжа А.В., канд. філос.. н, доцент кафедри філософії

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять затверджені на засіданні кафедри філософії.

Протокол від “______”________________2013 року № _________

Завідувач кафедри _______________________ (Муза Д.Е., д. філос.. н., проф.)

(підпис)

“_____”___________________ 2013 року

Схвалено навчально-методичною комісією Донецького національного технічного університету зі спеціалізацією 7.020301; 8.020301 «Релігієзнавство»

Протокол від. “____”________________20___ року № ______

Голова _______________ (Муза Д.Е.)

(підпис) прізвище та ініціали)

зміст

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ Й МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3. Рекомендації з використання Інформаційних технологій

^ 4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Методология научного познания: методы, критерии, модели, закономерности

(2 години)

Тема 2. Понятие научной проблемы (2 години)

Тема 3. Научная гипотеза (2 години)

Тема 4. Экспериментальная и теоретическая деятельность в галиеевской науке (2 години)

Тема 5. Абдукция как форма умозаключений (2 години)

Тема 6. Структура научного знания (2 години)

Тема 7. Уровни и общие методы научного исследования (2 години)

Тема 8. Объяснение и понимание в науке (2 години)

^ 5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОБОТИ НАД РЕФЕРАТАМИ

7. Питання ДО іспиту

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ Й МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» передбачає ознайомлення студента із методичним комплексом нормативних документів з дисципліни, що містяться на кафедрі філософії. В цих матеріалах викладено зміст і структуру дисципліни, основні завдання, бібліографічний список, методичні рекомендації тощо. Таке ознайомлення дозволить утворити комплексне бачення проблем курсу і побачити можливості його засвоєння.

Робота над курсом потребує засвоєння лекційного матеріалу, а також ознайомлення з літературою, що пропонується в бібліографічному списку. Він складається з двох частин: Основна література і Додаткова література. Перелік робіт із першої частини списку належить до обов’язкових завдань, а тому має бути прочитаний у повному обсязі. Роботи із другої частини наведені для полегшення більш ґрунтовного вивчення курсу і можуть обиратися студентами для ознайомлення за власним бажанням.

Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» ґрунтується на знанні студентами як естественнонаучных дисциплін, так й історії науки, що дозволяє адекватно сприймати всі деталі еволюції наукового пізнання у ракурсі її парадигмальных і загальнометодологічних змін.

Студентам слід бачити зв’язок розвитку науки в ХIХ, XX і ХХІ століттях із змінюванням ролі і статусу науки в пізнанні і людському житті. В останні десятиліття проблеми наукового пізнання й знання в цілому придбали характер загальнофілософських питань. Технічний і виробничий розвиток також ставить на порядок денний нові теми, що стосуються не тільки екологічної сфери, але й питань самоідентифікації безпосередньо людини. Роль науки й техніки в постіндустріальному світі перетерпіла значні зміни в порівнянні з періодом індустріального розвитку. Зросло значення наукової обґрунтованості рішень у суспільному й професійному розвитку. Необхідною частиною цих проблем є розгляд питань, що стосуються, у першу чергу, наукового поняттєво-термінологічного апарата, способів теоретичної інтерпретації результатів наукових експериментів. Опора на методологічну базу філософської эпистемології дозволяє розглянути ці й інші питання даного курсу з необхідним ступенем обґрунтованості.

^ 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Алексеева Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники. Учебно-методическое пособие. Донецк, 2010.

 2. Алексеев П.В. , Панин А.В. Теория познания и диалектика. М., 1991.

 3. Анисимов О.С. Методология: функции, сущность, становление (диалектика и связь времен). М., 1996.

 4. Антонец И. В., Циркин А. В. История и методология научного исследования: Учебное пособие. Ульяновск, 2010.

 5. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004.

 6. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки. М., 1994.

 7. Вернадский В.И. О науке. Дубна, 1997. – Т.1.

 8. Гейзенберг В. Физика и философия: часть и целое. М., 1989.

 9. Гейзенберг В. Философия и физика. М., 1963.

 10. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.

 11. Гришунин С.И. Философия науки: Основные концепции и проблемы: Уч. Пособие. М., 2009.

 12. Декарт Р. Рассуждение о методе // Р. Декарт. Соч.: в 2-х т. – М., 1989. – Т.1.

 13. Капица П.Л. Эксперимент, теория. Практика. М., 1977.

 14. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М.. 1974.

 15. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Р. н/Д., 1999.

 16. Лакатос И. Фальсификация и методология программ научного исследования. - М.; 1995.

 17. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.

 18. Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. М, 2004.

 19. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.

 20. Никофоров А.Л. Философия науки: История и методология. Уч. Пособие. М., 1998.

 21. Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. СПб., 2011.

 22. Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А Микешина. М., 2005.

 23. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. Мн., 2002.

 24. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. М., 1992.

 25. Петров Ю.Е., Пугач Б.Я. Проблемы методологии естественнонаучного знания. Харьков, 1992.

 26. Познание в социальном контексте. М., 1994.

 27. Попович М., Садовский В. Теория: Филос. энцикл. М., 1970. – Т.5.

 28. Поппер К. Рост научного знания. М., 1983.

 29. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. М.. 1994.

 30. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986.

 31. Пуанкаре А. О науке: Сб. М., 1983.

 32. Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999.

 33. Роль философии в научном исследовании. Л., 1990.

 34. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М., 1975.

 35. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. М., 1999.

 36. Современная философия науки: Хрестоматия. М., 1994.

 37. Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006.

 38. Теория познания и современная физика. М., 1984.

 39. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Пер. с англ. и нем. М., 1986.

 40. Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А Микешина.

 41.  Философия и методология науки: В 2-х ч. М., 1994.

 42. Философия и методология науки: Учеб. для вузов / Под ред. Проф. В.И. Купцова. М., 1996.

 43. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы. Проблемы. М., 1988.

 44. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978.

 45. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М., 1978.

 46. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997.

 47. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. / http://epistemology_of_science.academic.ru/Допоміжна

 1. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. К., 1984.

 2. Диалектика научного познания. М., 1978.

 3. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. К., 1985.

 4. Зеленогорский Ф.А. О методах исследования и доказательствах. М., 1998.

 5. Ильин В.В. Теория познания: Введение, общие проблемы. М., 1994.

 6. Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990.

 7. Кравец А.С. Методология науки. Воронеж, 1991.

 8. Купцов В. Философия и методология науки. М., 1996.

 9. Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания. М., 1984.

 10. Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальность. М., 1997.

 11. Мостепаненко М.В. Философия и методы научного познания. Л., 1972.

 12. Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 1971.

 13. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. М., 1977.

 14. Садовский В.Н. Аксиоматический метод построения научного знания // Филос. вопр. современной формальной логики. М., 1962.

 15. Теория познания: В 4 т. М., 1991-1995. 1. Рекомендации по использованию информационных технологий


При подборе информационных источников можно использовать следующие интернет-ресурсы:

http://philosophy.ru/library/catalog_alphabet_rus.html - электронная библиотека Института философии РАН

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/318 - новейший философский словарь

http://iph.ras.ru/page52248384.htm - текстовые ресурсы (библиотеки, журналы) Института философии РАН

http://www.philos.msu.ru/library.php - Библиотека философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

http://filnauk.ru/ - сайт, посвященный философии науке. Содержит все необходимое.

 1. Планы семинарских занятий по курсу

^ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1. Методология научного познания: методы, критерии, модели, закономерности


  1. Методы научного анализа

  2. Критерии и нормы научного познания

  3. Методология научного поиска и обоснование его результатов


.

Литература

Основная
Алексеева Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники. Учебно-методическое пособие. Донецк, 2010. – Тема 5.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Ч.1.

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1999. -. Разд. III, гл. 9.

Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006. – Тема 1., п. 2.

Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. Мн., 2002. – Тема 1., пп.1,2,3.

Дополнительная

Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А Микешина. М., 2005. – Гегель: с. 30-32.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

Тема 2. Понятие научной проблемы

2.1. Общие закономерности развития науки

2.2. Предпосылки возникновения проблем

2.3. Решение научных проблем
Литература
Основная
Алексеева Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники. Учебно-методическое пособие. Донецк, 2010. – Тема 4, пп.1,2.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Гл.4, 5.

Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006. – Тема5, п. 2.

Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. Мн., 2002. – Тема 5, п.1.
Дополнительная
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

Тема 3. Научная гипотеза
3.1. Роль гипотезы в науке

3.2. Структура гипотезы

3.3. Принципы отбора гипотез

Литература

Основная
Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. Мн., 2002. – Тема 5, п. 2.

Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006. – Тема 5, п. 2.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Гл.6.
Дополнительная
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. — М.: Академический Проект, 2004.

Пуанкаре А. О науке: Сб. М., 1983. – Наука и гипотеза. – Гл. 9.

Тема 4. Экспериментальная и теоретическая деятельность галиеевской науки

 1. Формирование математизированного знания

 2. Эмпиризм и рационализм

 3. Гипотетико-дедуктивный метод (ГДМ)

 4. Математические гипотезы как вид ГДМ

Литература
Основная
Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. М., 1999. – Гл.4.

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1999. – Гл. 2 (Идея экспериментального естествознания).

Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006. – Тема 3, п.4.

Петров М.К. Возникновение опытной науки в Европе в XVI-XVIII вв. // Самосознание и научное творчество. М., 1992. – С. 216-245.
Дополнительная
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.

Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. – Гл. 7.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

Пуанкаре А. О науке: Сб. М., 1983. – Наука и гипотеза. – Гл.1, 2.

Тема і зміст семінарів модулю № 2.
Тема 5. Абдукция как форма умозаключений
5.1. Понятие абдукции

5.2. Абдукция и законы науки

5.3. Абдукция в системе форм умозаключения

Литература
Основная
Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. М., 1999. – Гл.5, пп. 5.1, 5.2, 5.3.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. / http://epistemology_of_science.academic.ru/

Тема 6. Структура научного знания


  1. Эмпирический и теоретический уровни познания.

  2. Уровни структуры теоретического знания.

  3. Понятие эксперимента.

  4. Сущность теории и ее роль в исследовании


Литература
Основная
Алексеева Л.А., Додонов Р.А., Муза Д.Е. Философия науки и техники. Учебно-методическое пособие. Донецк, 2010. - Тема 3, п.2.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Гл. 7.

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1999. - Разд.3, гл.8.

Тарасов Ю.Н. Философия науки: общие проблемы. Воронеж, 2006. – Тема 4, пп. 1, 2.

Гижа А.В. Феномен времени и его интерпретация. Харьков, 2004. – С. 117-127.
Дополнительная
Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М., 1995. – Гл.10.

Лекторский В. А.Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. – С.103-112.

Теоретическое и эмпирическое в современном научном познании/Сб. статей. М., 1984.

Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. СПб., 2011. – Лекция 5.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.
Тема 7. Уровни и общие методы научного исследования


  1. Понятие уровней научного исследования

7.2.Понятие научного факта.

7.3.Метафизика и диалектика. Критика диалектики в работах К. Поппера.

7.4.Проблемы подтверждения и опровержения теории

7.5.Сочетание общих законов развития и естественнонаучных.
Литература
Основная
Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Гл. 8.

Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А Микешина. М., 2005. – Штофф В.А. – С. 200 (научный факт).

Степин В.С. Основания науки и их социокультурная размерность//Научные и вненаучные формы мышления. Симпозиум. М., 1996.

Поппер К. Что такое диалектика? // Вопр. филос. № 1, 1995.

Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов. СПб., 2011. – Лекция 6, пп. 1, 2.

Лакатос И. Фальсификация и методология программ научного исследования. - М.; 1995.

Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.
Дополнительная
Вернадский В.И. О науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество, Научная мысль. Дубна. 1997.

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. – Ч.1.

Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М., 1995. – Гл. 1.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.

Тема 8. Объяснение и понимание в науке
8.1. Разграничение и связь процедур понимания и объяснения в гуманитарных и естественных науках

8.2. Методы научного объяснения.

8.3. Исторический и логический методы исследования
Литература
Основная
Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. М., 1999.- Гл.8.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К., 2004. – Гл. 10 (10.3).
Дополнительная
Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. — М.: Академический Проект, 2004.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. 1. ^ ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
 1. Наука как социокультурный феномен.

 2. Наука и вненаучные формы знания.

 3. Идеалы, нормы и ценности науки.

 4. Естественнонаучная и гуманитарная культура: проблемы двух альтернатив.

 5. Проблема классификации наук.

 6. Проблема исторического возраста науки.

 7. Эволюция понятия науки.

 8. Зарождение научного знания в античности.

 9. Становление науки Нового времени.

 10. Формирование гелиоцентрической картины мира: мистические и рациональные корни.

 11. Философско-теологические предпосылки механики Ньютона.

 12. Методологическая концепция науки К. Поппера.

 13. Методологическая концепция логического позитивизма.

 14. Методологическая концепция Т. Куна.

 15. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.

 16. Концепция личностного знания М. Полани.

 17. Эволюционная эпистемология и эволюционная программа С. Тулмина.

 18. Ноосферные идеи В.И. Вернадского.

 19. Русский космизм в науке (К.Э. Циолковский и А.Л. Чижевский).

 20. Принципы постнеклассической науки.

 21. Принципы синергетической парадигмы и ее влияние на современную науку.

 22. Природа и сущность техники.

 23. Влияние философских идей на становление математических концепций.

 24. Антропный принцип: диалог ученых и философов.

 25. Рациональное и интуитивное в научном творчестве.

 26. Наука и мораль в современном мире.

 27. Междисциплинарный диалог в науке.

 28. Мировоззренческие итоги науки XX века.6.Методические рекомендации по работе над рефератами
Самостоятельная работа над рефератом по данному курсу требует от студента знакомства с литературой (см. Список рекомендованной литературы). Список литературы состоит из 2-х частей, основной и дополнительной. Работы из первого списка подлежат обязательному изучению и должны быть прочитаны в полном объеме. Работы из второго списка являются пропедевтическими и могут выбираться по желанию.

Для конкретизации темы следует воспользоваться кроме основной, также и дополнительной литературой. При необходимости можно получить консультацию преподавателя.

Читая впервые текст по новой проблеме, нужно внимательно фиксировать основные положения, понятия, уяснение которых даст возможность разобраться в теме реферата. Значение незнакомых терминов следует выяснить в справочной литературе, философских словарях и словарях иностранных слов.

После знакомства с общим содержанием темы реферата, следует продумать точный смысл и логику темы, составить обоснованный план ее раскрытия.

План должен включать следующие разделы:

Вступление, в котором

- формулируется проблема, рассматриваются основные направления ее исследования в философском знании;

- выделяется тот аспект проблемы, который, по вашему мнению, исследован недостаточно и на котором нужно сосредоточить внимание в реферате;

- формулируются конкретные цели, которые нужно достичь в раскрытии выбранной темы. Основная часть, складывающаяся из подразделов (параграфов), где последовательно и обоснованно рассматриваются все поставленные вопросы путем развернутого комментирования фрагментов использованных источников. В конце каждого раздела следует формулировать промежуточные выводы по данному вопросу.

Выводы, в которых в сжатом виде формулируются основные результаты проведенного реферативного рассмотрения.

^ Библиографический список использованной литературы, составленный по требованию ГОСТа.

При написании работы необходимо единообразно делать ссылки на работы, фрагменты которых использовались и/или цитировались в тексте.

Результатом написания реферата должно быть понимание существенного содержания выбранной для самостоятельной работы, умение излагать ее суть и отвечать на вопросы как непосредственно по теме, так и по ее связи с сопутствующими проблемами.
7. Питання до іспиту к курсу

^ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


 1. Субъектно-антропологический аспект в научном поиске.

 2. Верифицируемость как критерий научного знания.

 3. Общие закономерности развития науки.

 4. Понятие научной проблемы.

 5. Структура гопотез, их функция и роль в научном познании.

 6. Предпосылки построения теории.

 7. Уровни научного познания.

 8. Абдукция как форма умозаключений.

 9. Понятие эксперимента.

 10. Особенности проверки научных знаний.

 11. Модели научного объяснения.

 12. Методы понимания.

 13. Эмпиризм и рационализм в гносеологии Нового времен.

 14. Гипотетико-дедуктивный метод: сущность и применение.

 15. Понятие научного факта.

 16. Диалектика и метафизика как предпосылки парадигмальной аксиоматизации.

 17. Попперовская критика диалектики.

 18. Проблема доказательности теории.

 19. Виды системного анализа.

 20. Глобализация как фактор формирования новой парадигмы мышления.

 21. Диалектическая логика как методология научного познания.

 22. Идеалы и критерии научности знания.

 23. Истина и рациональность в концепции критического рационализма

 24. Критика как имманентная сторона познания.

 25. Развитие методологии научного знания в трудах Р. Декарта.

 26. Критические дискуссии и рациональная аргументация.

 27. Культур-центризм как исследовательская программа социально-гуманитарного знания.

 28. Методологическое значение основных законов диалектики.

 29. Представления о методологии П. Фейерабенда и их критика.

 30. Натурализм как методология социальных наук ХХ в.

 31. Научная задача, научная гипотеза и научно-исследовательская программа как структурные компоненты научного знания.

 32. Научные картины мира: эволюция и общие черты.

 33. Научный поиск и классическая рациональность.

 34. Научный поиск и неклассическая рациональность.

 35. Научный поиск и постнеклассическая рациональность.

 36. Общая характеристика метода научного исследования.

 37. Объяснение, предсказание и понимание в научном познании.

 38. Основные категории системного анализа.

 39. Основные подходы в системном анализе.

 40. Представление парадигмы в истории науки.

 41. Понятие истины в классической науке.

 42. Предсказательная функция теории.

 43. Принцип фальсифицируемости и реальная практика науки.

 44. Принципы системного анализа.

 45. Проблема соотношения теоретического и эмпирического уровней научного знания.

 46. Категории «свойство», «отношение», «связь».

 47. Системный подход как методологическое направление гносеологии и практики.

 48. Социальные и гуманитарные науки и их функции в обществе.

 49. Особенности методологии гуманитарных дисциплин.

 50. Социокультурные основания научного поиска.

 51. Специфика эмпирического обоснования.

 52. Способы теоретического обоснования.

 53. Структура научного знания.

 54. Субъект как главный системообразующий фактор в постнеклассической науке.

 55. Теоретические методы научного исследования.

 56. Теоретический уровень научного знания.

 57. Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины мира.

 58. Философские основания науки.

 59. Формы развития научного знания.

 60. Эвристическая роль категорий в научном исследовании.

 61. Эмпирико-индуктивный и дедуктивный подходы в научном поиске.

 62. Эмпирические методы научного познания.

 63. Эмпирический уровень научного знания.
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Історія І філософія науки І техніки» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconМетодические рекомендации по работе над рефератами Питання на іспит
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Філософія гуманітарного знання й герменевтика» для студентів...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» icon1 Приватна нотаріальна діяльність
Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Нотаріат України”

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconПрактикум з конкретних соціологічних досліджень
Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2003. – 192 с

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconЗагальні методичні рекомендації до курсу
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconРадіоастрономічний інститут
«Проведення наукових космічних досліджень у рамках виконання міжнародних програм. Проведення наземно-космічних інтерферометричних...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconМатеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія...
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м. Харків)...

Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу методологія наукових досліджень галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки» iconКрушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник
Молодые ученые Харьковщины-2007/ Редкол. В. И. Астахова и др. Х.: Нуа, 2007. 90 с. (День науки в нуа)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<