1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов
Скачать 352.18 Kb.
Название1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов
страница1/3
Дата публикации11.09.2013
Размер352.18 Kb.
ТипРеферат
uchebilka.ru > Финансы > Реферат
  1   2   3
Содержание

Введение………………………………………………………………………………………3
1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов…………………………………………………………………………………………6

1.1 Финансовые активы, как основной элемент оборотного капитала предприятия, их взаимосвязь производственными запасами, незавершенным производством, готовой продукцией (материальные оборотные активы)……………………………………………………………………6

1.2 Способы и инструменты управления финансовыми активами предприятия........................................................................................................191.3 Формирование политики эффективного использования дебиторской задолженности………………………………………………………………….........22

1.4 Эффективное использование денежных средств и краткосрочных финансовых вложений………………………………………………………………………28
2. Анализ эффективности использования финансовых активов предприятия ГП ЦКБ «Черноморец» за 2003 – 2004 г.г……………………………………………………32

2.1 Характеристика ГП ЦКБ «Черноморец» и его организационная структура……………………………………………………………………………………….32

2.2 Источники информации и структурно – логическая схема проведения анализа ГП ЦКБ «Черноморец»……………………………………………………………34

2.3 Анализ структуры и динамики финансовых активов и источников их формирования в ГП ЦКБ «Черноморец»…………………………………………………40

2.4 Анализ показателей ликвидности баланса ГП ЦКБ “Черноморец”………………………………………………………………………………….48

2.5 Анализ рентабельности по форме №2 в ГП ЦКБ “Черноморец”………...54

2.6 Анализ оборачиваемости в ГП ЦКБ “Черноморец”………………………...57

2.7 Анализ эффективности использования финансовых активов в ГП ЦКБ “Черноморец” …………………………………………………………………………………61
3. Математическое обоснование путей совершенствования использования финансовых активов…………………………………………………………………………64

3.1 Экономико-математическое моделирование как способ исследования экономических процессов............................................................................................64

3.2 Оптимизация планирования предоставленных услуг и ресурсов ГП ЦКБ “Черноморец”….............................................................................................................78
4 Охрана труда. Организация пожарной безопасности в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………........................................................................................

4.1 Организация мероприятий по пожарной профилактике на предприятии……………………………………………………………………………………...

4.2 Соблюдение норм по эвакуации людей при возникновении пожара в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………………………………………....................................

4.3 Наличие первичных и других средств тушения пожара в ГП ЦКБ “Черноморец”…………………………………………………………………………………….

4.4 Обеспечение ГП ЦКБ “Черноморец” средствами пожарной сигнализации.....................................................................................................................
Заключение……………………………………………………………………………………….
Список использованной литературы…………………………………………………………
Приложения………………………………………………………………………………………

Приложение А Баланс предприятия ГП ЦКБ «Черноморец»……………………………

Приложение Б Отчет и финансовых результатах ГП ЦКБ «Черноморец»……………

Приложение В Отчет о движении денежных средств ГП ЦКБ «Черноморец»……….

Приложение Д Структурно – логическая схема проведения анализа финансовых активов……………………………………………………………............................................

Приложение Е Организационная структура управления ГП ЦКБ «Черноморец»……

Приложение И Схема проведения экономико – математического анализа финансовых активов в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………………………………...

ВСТУП
В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. У державних підприємствах це питання стоїть найгостріше. У державних підприємствах на перших етапах діяльності, в умовах жорсткої конкурентної боротьби ринкової економіки, мала прибутковість і висока оборотність фінансових активів залишають керівництву підприємства малий час реагування при зміні ситуації на ринку. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його фінансовими активами. Одна з характерних рис економічних відносин - прагматизм учасників. Будь-яка цінність матеріального або нематеріального характеру, що фігурує в процесі таких відносин, представляє інтерес лише в тому випадку, якщо володіння нею сприяє досягненню якоїсь мети, перш за все економічного характеру. Основа ділової активності - нарощування економічного потенціалу підприємства. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець вважаєає через якийсь час не тільки відшкодувати пущений в оборот фінансовий капітал, але і одержати певний прибуток. Оцінка цього прибутку, тобто рішення дилеми - вигідний чи ні даний проект, базується на аналізі поточного фінансового стану і прогнозах майбутніх надходжень від інвестиції. Часто результати фінансового аналізу свідчать про недоотримання прибутку підприємства через роздутість фінансових активів або не оптимальної їх структури, що приводить до|призводить,наводить| зниження ефективності їх використання. Вихід з|із| ситуації, що склалася, для підприємства це оптимізація структури його фінансових активів.

Вважаючи на високий рівень актуальності ефективності використання фінансових активів підприємства, метою дипломної роботи було поставлено розробити ефективну стратегію використання фінансових активів підприємства. Об’єктом роботи стало державне підприємство ЦКБ “Чорноморець”, цілями діяльності якого є:

а) задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах і реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів колективу і його членів;

б) розвитку та підвищення ефективності виробництва, його всебічної інтенсифікації, прискорення науково – технічного прогресу, росту продуктивності праці, збільшення прибутку, ресурсозбереження;

в) соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріальної бази соціальної сфери, створення сприятливих можливостей для високопродуктивної праці, послідовного здійснення принципу розподілу по праці, соціальної справедливості;

г) охорони та поліпшення довкола людини природного середовища, дотримання встановленого режиму природокористування.

Слід зауважити, що державне підприємство має специфічну діяльність і специфічну практику управління фінансовими активами. Від політики управління фінансовими активами підприємства залежить не тільки фінансова ефективність його функціонування, а, внаслідок високої швидкості обігу фінансових активів, залежить саме існування підприємства. Предметом дослідження стали суттєві закономірності функціонування фінансових активів даного підприємства, визначення яких дозволить сформулювати і вирішити основні проблеми в ефективному їхньому використанні.

Досягти поставленої мети роботи можна , розв’язавши наступні завдання:

Розглянути механізм функціонування фінансових активів підприємства із врахуванням специфіки реалізації цього механізму стосовно до державного підприємства. Особливо важливим є визначити комплекс методів та способів управління різними формами розміщення фінансових активів.

Застосувати сучасні методики для аналізу особливостей функціонування фінансових активів об’єкту роботи. Передбачається проаналізувати параметри ефективності функціонування як активів в цілому, так і окремих їх елементів, зокрема фінансових активів. Також необхідним є визначення впливу структури фінансових активів на ліквідність та платоспроможність підприємства.

Економіко - статистичними методами визначити сукупність факторів, пов’язаних з використанням фінансових активів підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування.

Для розробки стратегії ефективного використання фінансових активів підприємства використати можливості економетричного моделювання. Це дозволить науково обґрунтувати оптимальну структуру фінансових активів підприємства, таку структуру, яка дасть найвищий можливий фінансовий ефект.

Для реалізації перерахованих завдань передбачається використати методи фінансового аналізу, а саме коефіцієнтний аналіз ефективності використання фінансових активів, аналіз ліквідності балансу, коефіцієнтний аналіз ліквідності. Для ефективного використання фінансових активів передбачається використати сукупність економіко - статистичних та економетричних методів, а саме кореляційний аналіз, метод найменших квадратів, регресійний аналіз, методи визначення тренду і методику лінійного програмування.

Відзначимо, що у сфері ефективного використання фінансових активів підприємства існує велика кількість фундаментальних та методичних робіт, використання яких дозволить досить повно розкрити тему дипломної роботи. В українській економічній літературі назвемо роботи Лещинського О.Л., Бабицького А.Ф., Калини А.В., Оберемчука В.Ф., Ізмайлової К.В., Ефимової О.В., В.В. Буряковского, В.Я. Кармазина, С.В. Каламбет та інші.

Застосування перелічених вище методів та методик з врахуванням практики їх використання, наведеної в економічній літературі, дозволить досягти мети дипломної роботи.

^ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1.1 Финансовые активы, как основной элемент оборотного капитала

предприятия, их взаимосвязь производственными запасами, незавершенным производством, готовой продукцией (материальные оборотные активы)
Прежде всего, необходимо рассмотреть перечень и определение основных понятий, которые служат основой для составления финансовых отчетов предприятий.

Активы предприятия - это его ресурсы, которые должны принести предприятию выгоды в будущем. Активы предприятия должны принадлежать ему (а не быть, например, арендованными) и должны быть приобретенными раньше (а не находиться в стадии приобретения).

Обязательства предприятия трактуются, как источники приобретения активов, заимствованные на некоторое время у других лиц (не владельцев предприятия).

Собственный капитал предприятия рассматривается как остаток активов после вычитания из них суммы всех обязательств. Иногда собственный капитал называют чистыми (уволенными от долгов) активами. Собственный капитал состоит из инвестиций владельцев предприятия и величины прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности и оставленной (реинвестированной) предприятию.

Доходы являются источником увеличения активов предприятия, обусловленных, главным образом, производством и поставкой товаров и услуг в рамках основной деятельности предприятия. Предприятие может получать доходы также от инвестиционной деятельности как результат владения и продажи активов.

Затраты (расходы) являются статьей, которая уменьшает активы, увеличивает обязательства (пассивы) или объединяет первое и второе в связи с производством и поставкой товаров и услуг в рамках деятельности предприятия.

Прибыль предприятия за определенный период времени - это разность между доходами предприятия за данный период и его расходами, которые вызвали получение этих доходов.

В зависимости от характера участия в хозяйственном процессе и скорости оборота выделяют необоротные и оборотные активы предприятия.

Необоротные активы (или основной капитал) является совокупностью имущественных ценностей предприятия, которое много раз принимают участие в процессе хозяйственной деятельности и переносят на продукцию свою стоимость частями. В практике хозяйствования к необоротным активам относятся имущественные ценности всех видов со сроком использования более одного года и стоимостью свыше 1000 гривен.

вырезано

Таким образом, была рассмотрена общая структура организации финансов предприятия. Тем не менее, на практике финансы предприятия - это намного более сложная система, которая состоит из множества элементов и их взаимосвязей, а также большого количества нюансов, исключенных из общей схемы. Поэтому далее необходимо рассмотреть некоторые практические вопросы планирования и управления финансовыми активами предприятия.

Как для открытия нового, так и для уже существующего предприятия в первую очередь необходимо определить, какие виды активов необходимы для функционирования бизнеса и сколько денежных средств необходимо для его финансирования.

Активы любого предприятия делятся на текущие (краткосрочные) и основные (долгосрочные). К текущим активам относятся денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, оборотные фонды, фонды обращения. Основные активы являются средствами труда (здания, оборудование, транспорт), которые неоднократно используются в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно - натуральную форму.

Первый шаг, при анализе финансовых активов предприятия заключается в составлении списка состава активов, необходимых для функционирования фирмы. Данный список начинается с анализа потребности в финансовых активах – объекта исследования данной дипломной работы. Если план составляется для фирм, работающих в области НИОКР то потребность в финансовых активах должна рассматриваться следующим образом:

а) денежная наличность;

б) фонды финансирования получаемых счетов;

в) деньги на оплату инвентаря;

г) запасы;

д) страхование.

Затем определяется потребность в основных активах:

а) земля, здания, сооружения;

б) мебель и оборудование для офисов и производственных зданий;

в) транспортные средства для грузовых перевозок;

г) машины и оборудование.

вырезано

Как отмечает В.В. Бочаров, управление денежными поступлениями включает быстрый сбор наличных денег и их аккумуляцию на счетах в банках, чтобы финансисты предприятий могли их контролировать и рационально использовать [19, с. 258]. Поскольку за средствами, находящимися в нескольких банках, трудно осуществлять контроль, большинство методов управления денежными поступлениями обеспечивает их передачу с помощью электронной техники на несколько счетов или на один общий счет. А целью управления выплатами, В.В. Бочаров называет отсрочку платежей для сохранения максимальной суммы денежных средств в обращении как можно дольше, чтобы они приносили предприятию оптимальный доход. Вместе с тем необходимо иметь минимальный остаток на счетах в банках для: своевременных расчетов по финансовым обязательствам с персоналом, кредиторами, акционерами, государством. Поэтому управление кассовой наличностью сводится к доведению ее до минимальных размеров.

1.2 Способы и инструменты управления финансовыми активами предприятия
В условиях рынка ГП ЦКБ “Черноморец” необходимо избавляться от лишних средств, сокращать объемы незавершенного производства, а также максимально ускорять оборот от реализации продукции (работ, услуг). Далее необходимо остановиться на некоторых организационных аспектах политики оптимизации структуры финансовых активов предприятия.

Выше указывалось, что в некоторых случаях рентабельность может быть существенным образом увеличена, если предприятие активно использует заемные средства, то является оптимизирует структуру своих финансовых активов путем кредитной политики. В целях реализации такой кредитной политики предприятию рекомендуется провести анализ структуры пассива баланса и уровень соотношения собственных и заемных средств. На основании этих данных предприятие решает вопрос о достаточности собственных оборотных средств или об их недостатке (речь идет о необходимости принять решение о привлечении заемных средств, для чего рассчитывается эффективность различных вариантов). Принимая решение о привлечении заемных средств, предприятию целесообразно составить план их погашения, рассчитать за период кредита процентную ставку и определить суммы процентов по данному кредитному договору, а также источника их выплаты с учетом порядка и условий налогообложения прибыли. Следует также учитывать порядок налогообложения курсовых разниц в том случае, если кредит взят в валюте.

вырезано

Финансовым службам целесообразно рассмотреть и задолженность, выраженную в векселях, рассчитав при этом дисконтные суммы по векселям: как к получению, так и к уплате. Эту работу следует проводить совместно с бухгалтерией предприятия и его финансово - аналитическими службами.
1.3 Формирование политики эффективного использования дебиторской задолженности
Существующая нестабильность экономической ситуации на Украине приводит к существенному увеличению рисков при продаже товаров, проведении работ, оказании услуг с отсрочкой платежа (получение предоплаты как формы платежа на региональных рынках используется в ограниченных размерах).

Имеющаяся низкая платежеспособность предприятий вызывает рост достаточных объемов дебиторской задолженности на балансах производителей.

Как объект учета дебиторская задолженность по сроку платежа классифицируется на:

а) отсроченную (срок исполнения обязательств, по которой еще не наступил);

б) просроченную (срок исполнения обязательств, по которой уже наступил).

Образование дебиторской задолженности экономически объяснимо недостатком оборотных средств. Согласно исследований Всемирного банка, причиной возникновения неплатежей на Украине явилось несоответствие требований макро- и микроэкономической политики государства. Они явились следствием противоречивой экономической политики (имеющей в своей основе мягкие бюджетные ограничения для предприятий и быструю дезинфляцию, при неадекватности фискальных реформ). [18, c.19]

вырезано

2) контролировать состояние расчетов по просроченным за­долженностям;

3) по возможности ориентироваться на увеличение количе­ства заказчиков с целью уменьшения риска неуплаты монополь­ным заказчикам.

Грамотное управление денежными средствами, ведущее к рос­ту платежеспособности предприятия, получению дополнительного дохода — важнейшая задача финансовой работы. Дебиторская и кредиторская задолженность - не­избежное следствие существующей в настоящее время системы денежных расчетов между органи­зациями, при которой всегда имеется разрыв вре­мени платежа с моментом перехода права собст­венности на товар, между предъявлением платеж­ных документов к оплате и временем их фактической оплаты.

Анализ дебиторской задол­женности включает комплекс взаимосвязанных во­просов, относящихся к оценке финансового поло­жения предприятия.

1.4 Эффективное использование денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
При управлении денежными средствами, как одной из важнейших частей оборотного капитала, И.А. Бланк предлагает разделение денежных остатков предприятия на следующие группы [17, с. 246]:

Операционный (или трансакционый) остаток денежных активов формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с производственно-коммерческой (операционной) деятельностью предприятия: по закупке сырья, материалов и полуфабрикатов; оплате труда; уплате налогов; оплате услуг сторонних организации и т.п. Этот вид остатка денежных средств является основным в составе совокупных денежных активов предприятия.

Страховой (или резервный) остаток денежных активов формируется для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим причинам. Необходимость формирования этого вида остатка обусловлена требованиями поддержания постоянной платежеспособности предприятия по неотложным финансовым обязательствам. На размер этого вида остатка денежных активов в значительной мере влияет доступность получения предприятием краткосрочных финансовых кредитов.

вырезано

3. Провизорный баланс (прогноз баланса), который служит проверочным инструментом в формировании бюджета фирмы, составляется на основании прогноза прибыли и убытков, а также прогноза движения денежных средств, показывая при этом финансовое состояние, в котором будет находиться фирма в конце планового периода.

Таким образом, являясь наиболее мобильной и ликвидной составляющей финансовых активов, денежные средства требуют наиболее тщательной разработки стратегии и тактики для наиболее эффективного их использования. Причем, большое внимание должно уделяться их анализу, по результатам которого руководство предприятия принимает необходимые решения.

^ 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ГП ЦКБ “ЧЕРНОМОРЕЦ”
2.1 Характеристика ГП ЦКБ «Черноморец» и его организационная структура
Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец", основано на основе государственной собственности и подчинено Государственному комитету промышленной политики Украины. Местонахождение предприятия; Украина 99011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом № 1.

Деятельность предприятия преследует следующие цели:

а) удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов трудового коллектива и его членов;

б) развитие и повышение эффективности производства, его всесторонней интенсификации, ускорение научно - технического прогресса, рост производительности труда, увеличение прибыли, ресурсосбережение.

в) социальное развитие коллектива, формирование современной материальной базы социальной сферы, создание благоприятных условий для высокоэффективного труда, последовательного осуществления принципа распределения труда, социальной справедливости.

г) охрана и улучшение окружающей человека естественной среды, соблюдение вырезано

Чистая прибыль предприятия, которая остается после покрытия материальных и приравненных к ним расходов, расходов на оплату труда, оплату процентов по кредитам банков, взносов, предусмотренных законодательством Украины налогов и других платежей в бюджет, отчислений в отраслевые инвестиционные фонды, остается в полном его распоряжении,

Предприятие формирует целевые фонды, предназначенные для покрытия расходов, связанных со своей деятельностью: фонд развития производства, фонд потребления и резервный фонд. Источником средств на оплату труда работников выступает часть дохода, полученного в результате хозяйственной деятельности ГП ЦКБ «Черноморец».

После характеристики предприятия в дипломной работе следует описание источников информации, применяемых при анализе его финансовых активов, а так же структурно – логическая схема проведения анализа.
2.2 Источники информации и структурно – логическая схема проведения анализа ГП ЦКБ «Черноморец»
Информационной базой для анализа финансовых активов ГП ЦКБ “Черноморец” являются данные бухгалтерского баланса - форма №1 (приложение А), отчет о финансовых результатах - форма №2 (приложение Б), отчет о движении денежных средств (приложение В), статистическая и оперативная отчетность.

Информацию, которая используется для анализа финансовых активов, по доступности можно разделить на открытую и закрытую (тайную). Информация, которая содержится в бухгалтерской и статистической отчетности, выходит за пределы предприятия, и следовательно является открытой. Каждое предприятие разрабатывает свои плановые и прогнозные показатели, нормы, нормативы, тарифы и лимиты, систему их оценки и регулирования финансовой деятельности. Эта информация составляет коммерческую тайну предприятия, а иногда и "ноу-хау". В соответствии с действующим законодательством Украины предприятие имеет право сохранять такую информацию в секрете. Ее перечень определяет директор предприятия.

Все показатели бухгалтерского баланса и отчетности взаимосвязаны друг с другом. Их ценность для своевременного и качественного анализа потока денежных средств зависит от их достоверности и даты составления отчета. В целом бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива и показывает, как на определенный момент разделены активы и пассивы и как осуществляется финансирование активов с помощью собственного и заемного капитала [27, с. 183].

вырезано

- определить, когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных средств и быстрореализуемых финансовых активов.
2.3 Анализ структуры и динамики финансовых активов и источников их формирования ГП ЦКБ «Черноморец»
Устойчивость финансового состояния предприятия зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы по своей природе динамичны, их величина и структура постоянно изменяются. Общее представление о качественных изменениях в структуре имущества и капитала, а так же динамики этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности.

Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности проводится с целью получения оценки об изменениях имущественного и финансового состояния предприятия на основании уплотненного аналитического баланса, отчета о финансовых результатах, очищенных от влияния инфляции. Уплотненный аналитический баланс строится в активе по убывающей ликвидности, а в пассиве по убывающей срочности погашения обязательств.

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источники. Целью вертикального анализа является определение удельного веса отдельных групп и статей в общем итоге баланса.

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста или снижения. Вертикальный и горизонтальный анализы взаимно дополняют друг друга, но вертикальный анализ является основным.

вырезано

вырезано
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconТеоретические основы эффективности оборотных активов предприятия
Экономическая сущность, классификация и принципы формирования оборотных активов предприятия

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов icon1. Теоретические основы анализа финансовых показателей деятельности предприятия 5
Анализ финансовых результатов предприятия и эффективности хозяйственной деятельности 26

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconФинансовые резервы, их динамика и проблемы развития в современной России
Теоретические основы формирования и использования финансовых резервов на макроуровне 5

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconТеоретические основы изучения экономических ресурсов предприятия 6
Экономическая сущность оборотных фондов и показатели эффективности их использования 21

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconОсновы оценки эффективности ип
Целью данной работы является рассмотреть основные методы оценки эффективности ип и возможности их применения на примере реального...

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов icon1 экономическая сущность и принципы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия
Система оценки и показатели эффективности использования финансовых ресурсов предприятия

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconТеоретические основы формирования финансовых результатов предприятия
Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconПри изменении нормативных актов или требований учебного заведения...
Теоретические основы организации учета и анализа финансовых результатов и использования прибыли

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов iconТеоретические основы учета нематериальных активов на предприятии 5
Нормативные документы, регулирующие учет нематериальных активов. Задачи учета нематериальных активов на предприятии 7

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов icon1. Теоретические основы учета отложенных налоговых активов и обязательств 7
Цели пбу 18/02, значение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в расчете налога на

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<