Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004
Скачать 322.85 Kb.
НазваниеНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004
страница1/3
Дата публикации04.09.2013
Размер322.85 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
  1   2   3
МАГДА

ІВАН ІВАНОВИЧ

(1904-1994)

Заслужений діяч науки України

доктор ветеринарних наук,

професор Харківського зооветеринарного інституту

Харків 2004

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Наукова бібліотека


МАГДА

ІВАН ІВАНОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1928-1994 рр.

Харків – 2004

УДК 619 : 617 (092) : 016
Магда Іван Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр.

До 100-річчя від дня народження/ ХДЗВА; Укладач Шакула З.І.;

Авт. вступ. статті І.О.Калашник. – Харків, 2004. - 25с.
Редактор Свириденко Г.В.


Затверджено Вченою радою Харківської державної зооветеринарної академії

Протокол № 3 від 29 квітня 2004р

Комп’ютерний набір та коректура Мєщан І.А.


Редакційно-видавничий відділ ХДЗВАПЕРЕДМОВА
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного інституту Івана Івановича Магди присвячений 100-річчю від дня народження видатного вченого.

Покажчик висвітлює основні дати його життя та діяльність в галузі ветеринарної хірургії.

Бібліографія охоплює повний перелік друкованих праць Івана Івановича, в яких розглядаються питання знеболювання та знедвиження тварин, відновлення відтворювальної здатності та господарської цінності тварин, оригінальні методи операцій.

Роботи описані у відповідності з ДОСТом 7.1-84 „Бібліографічний опис документів”. Матеріал розташовано у прямому хронологічному порядку, а в межах року – за алфавітом назв. Бібліографічний опис робіт зроблено мовою оригіналу.

При підготовці покажчика були використані каталоги і картотеки бібліотеки ХДЗВА, матеріали музею академії.

Покажчик розрахований на науковців, спеціалістів ветеринарної медицини, студентів і викладачів ВНЗ.

Іван Іванович Магда – вчений, громадянин, вихователь.
І.І.Магда народився у м. Барвінкове Харківської області. Після закінчення Харківського ветеринарного інституту у 1926 р. працює ветеринарним лікарем дільниці.

У 1927 році вступає до аспірантури при кафедрі хірургії Харківського ветеринарного інституту. З цього моменту все його життя та діяльність пов’язані з Харківським ветеринарним, а потім зооветеринарним інститутом.

Після успішного закінчення аспірантури у 1929 році працює ординатором хірургічної клініки, асистентом, а з 1933 по 1976 рік доцентом, потім професором, завідувачем кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Одночасно з роботою у кафедрі І.І.Магда працював методистом заочного відділу та деканом інституту.

У 1941 році мирна праця нашої Батьківщини була порушена нападом фашистської Німеччини. У числі добровольців інституту І.І.Магда йде в діючу армію. З початку війни працює начальником хірургічного відділу фронтового лазарету, а потім - виїжджаючи у діючу армію з завданням воєнно-ветеринарного Управління.

У 1944 році був демобілізований з лав Радянської Армії для організації навчальної роботи у рідному інституті, де багато сил та енергії віддає справі відновлення інституту, удосконаленню навчального процесу, розвитку наукових досліджень, підготовці науково-педагогічних кадрів та ветеринарних спеціалістів.

У 1948 році після успішного захисту докторської дисертації на тему „Местное обезболивание в ветеринарной хирургии” рішенням ВАК він затверджений у вченому званні доктора ветеринарних наук і йому присвоєно звання професора. В 1951 році постановою Президіума Верховної Ради УРСР йому було присуджено звання Заслуженого діяча науки УРСР.

І.І.Магда – видатний радянський вчений в області ветеринарної хірургії та гарний вихователь кадрів ветеринарних хірургів, ветлікарів.

Його перу належать більш ніж 130 оригінальних наукових праць. Серед них монографії „Местное обезболивание”, перекладена на німецьку, китайську та українську мову; „Травматический ретикулоперитонит”; 5 видань підручника «Оперативная хирургия», в тому числі на українській мові; монографія «Обезболивание животных», «Кастрация с.-х. животных». Під його редакцією в перекладі Н.М.Тепера надрукована книга «Болезни крупного рогатого скота»/ П.Гринаф, Ф.Маккалум, А.Уивер/. Він співавтор довідників «Ветеринарного врача», «Болезни крупного рогатого скота», «Болезни лошадей».

Разом з колективом кафедри хірургії Іван Іванович проводить наукові дослідження з питань знеболювання та знедвиження тварин, відновлення відтворювальної здатності та господарської цінності великої рогатої худоби. Його співробітниками введені у практику ветеринарної хірургії ціан акрилаті сполуки /клеї/ для безшовного з’єднання тканин, розроблені оригінальні методи операцій - руленотомія, кесарів розтин, ринопластика у бугаїв, операції на яєчках та зовнішніх геніталіях великої рогатої худоби, на суглобах, сухожильних піхвах, статевих органах коней та бугаїв, методи провідникової анестезії на грудній та черевній стінках, кінцівках, наркоз у коней та свиней, застосування нейроплегиків та міорелаксантів для всіх видів тварин та ін., топографічна анатомія окремих областей у домашніх тварин. Це не повний перелік основних напрямків наукової діяльності І.І.Магди. На наукових працях та підручниках І.І.Магди виховувались та навчались більше 60 років і зараз навчаються студенти ветеринарних інститутів та факультетів колишнього Радянського Союзу. Вони – настільні книги ветеринарного лікаря.

Наукова праця І.І.Магди щільно пов’язана з виробництвом і є результатом запитів практики, вона спрямована на підвищення продуктивності тварин.

Багаторазовий учасник ВДНГ, він нагороджений золотою та срібною медалями.

І.І.Магда підготував 12 кандидатів наук, з яких 3 його учня є докторами наук, професорами, завідують кафедрами.

Професор І.І.Магда проводив велику суспільну роботу. Він багаторазово вибирався членом парткому інституту, членом Вченої Ради інституту і був членом експертної Ради ВАК. Перебував членом редакції «Ветеринарной энциклопедии» и «Ветеринарного словаря».

Уряд високо оцінив ратну, творчу працю І.І.Магда, нагородивши його 5-ма орденами: «Отечественной войны», «Красной звезды», «Трудового Красного Знамени», 2 орденами «Знак Почета» та багатьма медалями.

Заслуженим авторитетом користувався Іван Іванович серед колективу інституту та студентської молоді, з якою завжди був разом.

Невтомним трудівником був Іван Іванович і до кінця життя проводив наукову роботу. Він склав програму і викладав курс „Історія ветеринарної медицини”, підготував альбом ветеринарної геральдики для цього курсу та писав навчальний посібник.

І.І.Магда створив галерею видатних учених, які закінчивши Харківський ветеринарний інститут стали видатними та відомими діячами за межами інституту.

Невідшкодованою втратою стала смерть Івана Івановича Магди, який помер 25 квітня, не доживши 35 днів до свого 90-літнього ювілею.

Світла та добра пам’ять залишиться у серцях усіх, хто знав його та на довгі роки залишиться в його працях, монографіях, підручниках.
І.А.Калашник, доктор вет. наук.

^ Иван Иванович Магда – ученый, гражданин, воспитатель.

И.И.Магда родился в г. Барвенково Харьковской области. После окончания Харьковского ветеринарного института в 1926г. Работает ветеринарным врачом участка.

В 1927 году поступает в аспирантуру при кафедре хирургии Харьковского ветеринарного института. С этого момента вся его жизнь и деятельность связана с Харьковским ветеринарным, а затем зооветеринарным институтом.

После успешного окончания аспирантуры в 1929 году работает ординатором хирургической клиники, ассистентом, а с 1933 по 1976 год доцентом, затем профессором, заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. Одновременно с работой в кафедре И.И.Магда работал методистом заочного отделения и деканом института.

В 1941 году мирный труд нашей Родины был нарушен вероломным нападением фашистской Германии. В числе добровольцев института И.И.Магда уходит в действующую армию. С начала войны работает начальником хирургического отделения фронтового лазарета, а затем старшим специалистом – хирургом ветеринарного научно-исследовательского института Красной Армии, постоянно выезжая в действующую армию по заданию военно-ветеринарного Управления.

В 1944 году был демобилизован из рядов Советской Армии для организации учебной работы в родном институте, где он много сил и энергии отдает делу восстановления института, совершенствованию учебного процесса, развитию научных исследований, подготовке научно-педагогических кадров и ветеринарных специалистов.

В 1948 году, после успешной защиты докторской диссертации на тему: «Местное обезболивание в ветеринарной хирургии» решением ВАК он утвержден в ученой степени доктора ветеринарных наук и ему было присвоено звание профессора. В 1951 году постановлением Президиума Верховного Совета УССР ему было присуждено звание Заслуженного деятеля науки УССР.

И.И.Магда является видным советским ученым в области ветеринарной хирургии и хорошим воспитателем кадров ветеринарных хирургов, ветврачей.

Его перу принадлежит свыше 130 оригинальных научных работ. Среди них монографии «Местное обезболивание», переведенная на немецкий, китайский и украинский языки; «Травматический ретикулоперитонит»; 5 изданий учебника «Оперативная хирургия», в том числе и на украинском; монография «Обезболивание животных», «Кастрация с.-х. животных». Под его редакцией в переводе Н.М.Тепера вышла книга «Болезни конечностей крупного рогатого скота» / П.Гринаф, Ф.Маккалум, А.Уивер /. Соавтор справочников «Ветеринарного врача», «Болезни крупного рогатого скота», «Болезни лошадей».

Совместно с коллективом кафедры хирургии Иван Иванович ведет научные исследования, касающиеся вопросов обезболивания и обездвиживания животных, восстановления воспроизводительной способности и хозяйственной ценности крупного рогатого скота. Его сотрудниками введены в практику ветеринарной хирургии цианакрилатные соединения /клеи/ для бесшовного соединения тканей, разработаны многие оригинальные методы операций – руменотомия, кесарево сечение, ринопластика у быков, операции на яичниках и наружных гениталиях крупного рогатого скота, на суставах, сухожильных влагалищах, половых органах у лошадей и быков, методы проводниковой анастезии на грудной и брюшной стенках, конечностях, наркоз у лошадей и свиней, применение нейроплегиков и миорелаксантов у всех видов животных и др., топографическая анатомия отдельных областей у домашних животных. Это не полный перечень основных направлений научной деятельности И.И.Магда. На научных работах и учебниках И.И.Магда воспитывались и обучались более 60 лет и обучаются теперь студенты ветеринарных институтов и факультетов бывшего Советского Союза. Они являются настольными книгами ветеринарного врача.

Научная работа И.И.Магда тесно связана с производством и является результатом запросов практики, она направлена на повышение продуктивности животных.

Многократный участник ВДНХ, он награжден золотой и серебряной медалями.

И.И.Магда подготовил 12 кандидатов наук, из которых 3 его ученика являются докторами наук, профессорами, заведуют кафедрами.

Профессор И.И.Магда вел большую общественную работу. Он многократно избирался членом парткома института, членом Ученых Советов института и был членом экспертного Совета ВАК. Состоял членом редакции «Ветеринарной энциклопедии», и «Ветеринарного словаря».

Правительство высоко оценило ратный, созидательный и творческий труд И.И.Магда, наградив его 5-ю орденами: «Отечественной войны», «Красной звезды», «Трудового Красного Знамени», 2 орденами «Знак Почета» и многими медалями.

Заслуженным авторитетом пользовался Иван Иванович среди коллектива института и студенческой молодежи, с которой всегда вместе.

Неутомимым тружеником был Иван Иванович и до конца жизни вел научную работу. Он составил программу и читал курс «История ветеринарной медицины», подготовил альбом ветеринарной геральдики для этого курса и писал учебное пособие.

И.И.Магда создал галерею видных ученых, окончивших Харьковский ветеринарный институт, которые стали видными и известными деятелями за пределами института.

Невозместимой утратой стала смерть Ивана Ивановича Магда, который скончался 25 апреля, не дожив 35 дней до своего 90-летнего юбилея.

Светлая и добрая память остается в сердцах всех его знавших и на долгие годы остается в его трудах, монографиях, учебниках.

И.А. Калашник , доктор вет.наук

^ Основні дати життя та діяльності

Івана Івановича Магди

30 травня 1904 Народився у місті Барвінкове Харківської області

1926 Закінчив Харківський ветеринарний інститут. Працює ветеринарним лікарем дільниці

1927-1929 Аспірант при кафедри хірургії Харківського ветеринарного інституту

1929-1932 Ординатор хірургічної клініки, асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії

1933 Обраний і затверджений доцентом цієї кафедри

1935 Обрано завідувачем кафедри оперативної хірургії

1941-1944 Перебуває у Радянській Армії: начальником хірургічного відділу фронтового лазарету, потім старшим спеціалістом-хірургом ветеринарного НДІ Червоної Армії

1947 Захистив докторську дисертацію на тему: „Местное обезболивание в ветеринарной хирургии”

1948 Затверджено у науковому званні доктора ветеринарних наук. Присвоєно вчене звання професора

1951 Присуджено звання Заслуженого діяча науки УРСР

25 квітня 1994 Пішов з життя, не доживши 35 днів до свого 90-річного ювілею

За сумлінну та творчу працю нагороджений орденами : «Отечественной войны», «Красной звезды», «Трудового Красного Знамени», «Знака Почета», багатьма медалями.

^ Основные даты жизни и деятельности

Ивана Ивановича Магды

30 мая 1904 Родился в городе Барвенково Харьковской области

1926 Окончил Харьковский ветеринарный институт. Работает ветеринарным врачом участка

1927-1929 Аспирант при кафедре хирургии Харьковского ветеринарного института

1929-1932 Ординатор хирургической клиники, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии

1933 Избран и утвержден доцентом этой кафедры

1935 Избран заведующим кафедрой оперативной хирургии

1941-1944 Находится в Советской армии: начальником хирургического отделения фронтового лазарета, затем старшим специалистом-хирургом ветеринарного НИИ Красной Армии

1947 Защитил докторскую диссертацию на тему: «Местные обезболивание в ветеринарной хирургии»

1948 Утвержден в ученой степени доктора ветеринарных наук. Присвоено звание профессора

1951 Присуждено звание Заслуженного деятеля науки УССР
25 апреля 1994 Ушел из жизни, не дожив 35 дней до своего 90-летнего юбилея


За созидательный и творческий труд награжден орденами: «Отечественной войны», «Красной звезды», «Трудового Красного Знамени», «Знака Почета» и многими медалями.

Покажчик праць
1928

  1. Магда И.И. Внутривенный хлоралгидратный наркоз у лошадей // Ветеринарное дело. – 1928.- №4

  2. Магда І.І. Про вживання пуговки Murphy при ентеректомії у собак // Збірник праць ХВІ. – 1928. – Т.5, в.2. – С.149-162


1929

  1. Магда И.И. Эпидуральная анестезия у домашних животных // Практическая ветеринария и коневодство. – 1929. -№7-8

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconЛукін юхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за...
Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ хдзва; Упорядник...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко...
Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової І педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconКандидат сільськогосподарських наук
Герасимов Веніамін Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр. (До 70-річчя від дня народження)/ хдзва;...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик...
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний...
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconВолодимир Максимович Заслужений працівник сільського господарства...
Апатенко Володимир Максимович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1961-2005 рр

Наукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1928-1994 рр. Харків 2004 iconВолодимир якович (1923 1998)
Максаков Володимир Якович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-1998 рр

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<