Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
НазваниеСерія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
страница1/39
Дата публикации07.03.2013
Размер3.37 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська Національна Академія

Харчових Технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2008


Бібліографічний покажчик наукових праць

співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса 2009

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

Н34
Відповідальний за випуск: Зінченко І.І.
Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Влащенкова Ірина Григорівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Мазепа Тетяна Євгенівна


^ Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; Одес. нац. акад. харч. технологій; Наук.-техн. б-ка; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О., 2009.-258 с.-(Сер. Наукові публікації)

Завдання нинішнього бібліографічного покажчика – максимально повно та точно зібрати дані про наукові публікації співробітників ОНАХТ за 2008 рік.

Другий випуск покажчика „Сторінки друку-2008” за своєю структурою подібний до попереднього, але відрізняється повнотою матеріалу та новим розділом „Матеріали, які не ввійшли до покажчика 2007року”.

* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

________ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій.

Довідковий апарат складається з іменного покажчика, списку абревіатур та змісту.

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.


Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

ЗМІСТ

1. Список абревіатур……………………………………………………6
2. Монографії (М)……………………………………………………..10
3. Підручники та навчальні посібники (П)…………………………..12
4. Методичні вказівки, посібники та рекомендації (МВ)…………...14
5. Матеріали в електронному ресурсі (Е)……………………………17
6. Бібліографічні покажчики (Б)……………………………………...20
7. Статті у біобібліографічному покажчику

„Петр Никитич Платонов” / ОНАПТ; науч.-техн. б-ка: сост. Н.П. Белявская.-О.: Полиграф, 2008. (МБ)………………………………..20
8. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ (Н)………………….22
9. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-дослідницьких закладів та інших наукових виданнях (Ні)…………33

10. Статті у періодичних виданнях (Ж)……………………………...48
11. Газетні публікації (Г)……………………………………………...72
12. Матеріали конференцій (К)……………………………………..75
12.1. Матеріали конференцій ОНАХТ………………………………..75

Матеріали 39-ї науково-методичної конференції викладачів академії „Сучасні тенденції розвитку методологічного забезпечення вищої освіти”: в 2ч.(8-9квіт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)……………….75
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю з дня народження П.Г. Демідова „Проблеми розвитку сучасних комбікормових технологій” (26-27 черв. 2008р., Одеса, ОНАХТ)….84
Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції „Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв” [Електронний ресурс] (8-12 верес. 2008р., Одеса, ОНАХТ)…………………………………………………………………85
12.2. Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ (С)……...87
Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Хлібопродукти-2008" (8-10 жовт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)………...87
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Харчові технології-2008" (9-10 жовт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)…….91
Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження д-ра техн. наук, проф. П.Н. Платонова (5 груд. 2008р., Одеса, ОНАХТ)..........................................................................95
Матеріали 68-ї наукової конференції (21 квіт.-16 трав. 2008р., Одеса, ОНАХТ).......................................................................................96
Матеріали студентської наукової конференції (14-18 квіт. 2008р., Одеса, ОНАХТ).......................................................................115
12.3. Матеріали інших конференцій та семінарів (Кі)....................136
13. Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів (Нм)................................................171
14. Патенти (Па)..................................................................................204
15. Автореферати дисертацій (А)......................................................217
16. Матеріали, які не ввішли до покажчика 2007 року (Т).............218
17. Алфавітний покажчик....................................................................223

^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
А – Автореферати дисертацій........................................................................215
Б – Бібліографічні покажчики..........................................................................20
Г – Газетні публікації........................................................................................72
Е – Матеріали в електронному ресурсі...........................................................17
Ж – Статті у періодичних виданнях................................................................48
К – Матеріали конференцій..............................................................................75
Кі – Матеріали інших конференцій та семінарів.........................................136
М – Монографії.................................................................................................10
МБ – Статті у біобібліографічному покажчику.............................................20

МВ – Методичні вказівки, посібники та рекомендації..................................14
Н – Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ............................................22
Ні – Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-дослідницьких закладів.....................................................................................33
Нм – Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентівта та аспірантів................................................................................170
П – Підручники та навчальні посібники.........................................................12
Па – Патенти та нормативно-технічна документація.................................202
С – Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ...............................87
Т – Матеріали, які не ввішли до покажчика 2007 року...............................216

* - публікації, які не було змоги переглянути, позначені астериском

Іванов – підкреслено співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

^ СПИСОК АБРЕВІАТУР
ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет
ВГТА – Воронежская государственная технологическая академия
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
ДНУ – Дніпропетровський національний університет
^ ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ДУЕП – Дніпропетровський університет економіки та права
ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет
^ ИПРЭЭИ – Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований

КГТУ – Казанский государственный технологический университет
КДПУ – Кременчуцький державний політехнічний університет
^ КНЕУ – Київський національний економічний університет
КНИИХП с/х продукции – Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
^ КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
КНУ – Київський національний університет
КубГТУ – Кубанский государственный технологический университет

^ ЛНАУ – Луганский национальный аграрный университет
ЛНУВМіБ – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
МАИСК – Международная ассоциация исследователей стальных канатов

МАХ – Международная академия холода
МГУПБ – Московский государственный университет прикладной биотехнологии

^ МПА – Международная промышленная академия
НАН України – Національна Академія Наук України
НАУ – Національний авіаційний університет
НГУ – Національний гірничий університет
НДІУ – Науково-дослідний інститут українознавства
НИЦ КИПУ – Научно-исследовательский центр Крымского инженерно-педагогического университета
^ НІВіВ „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”
ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”
^ НУК – Національнний університет кораблебудування
НУХТ – Національний університет харчових технологій
ОГАХ – Одесская государственная академия холода
^ ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури
ОДАУ – Одеський державний аграрний університет
ОДАХ – Одеська державна академія холоду
^ ОДЕУ – Одеський державний економічний університет
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНМУ – Одесский национальный морской университет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
^ ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
ПДАБА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ПДПУ – Полтавський державний педагогічний університет
ПДПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
^ ПДАТА – Подільський державний аграрно-технічний університет
ПНТУ – Полтавський національний технічний університет
ПУСКУ - Полтавський університет споживчої кооперації України
^ РВВ – редакційно-видавничий відділ
РГПУ – Российский государственный педагогический университет
РХТУ им. Д.И. Менделеева – Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
^ СумДПУ – Сумський державний педагогічний університет
УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”
ХГУ – Харківський гуманітарний університет
ХДУ – Херсонський державний університет
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
^ ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний університет
ХНТУ – Херсонський національний технічний університет
ХНТУСГ – Харківський національний технічний університет сільського господарства
^ ХПИ – Харьковский политехнический институт
ЧДТУ – Черкаський державний технологічний університет
ЧНУ – Чернівецький національний університет
^ ЧНУ ім. Б. Хмельницького – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

МОНОГРАФІЇ
М1. Бочарова, О.В. Формирование качества соков, окрашенных антоцианами: моногр. / О.В. Бочарова.-О.: Друк, 2008.-128с.

М2. Бурдо, О.Г. Энергетический мониторинг пищевых производств: моногр. / О.Г. Бурдо.-О: Полиграф, 2008.-244с.

М3.* Дідух, Н.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення / Н.А. Дідух, О.П. Чагаровський, Т.А. Лисогор.-О.:Поліграф, 2008.-236с.

М4. Добробабина, Л.Б. Современные технологии пищевых продуктов из гидробионтов: моногр. / Л.Б. Добробабина, А.Т. Безусов.-О.: Изд-во „Optium”, 2008.-322с.

М5. Егоров, Б.В. Две большие разницы – это, как минимум, четыре маленькие / Б.В. Егоров.-О., 2008.-89с.

М6.* Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення: моногр. / [О.В. Моліна та ін.].-О.: ІПРЕЕД НАН України, 2008.

М7. Захаров Н.Д. Многокомпонентные рабочие тела дроссельных микрокриогенных систем: моногр. / Н.Д. Захаров.-О.: Полиграф, 2008.-82с.

М8. Иванова, Л.А. Процессы формообразования гетерогенных керамических систем : моногр. / Л.А. Иванова, Н.О. Косицын.-О.: Полиграф, 2008.-124с.

М9. Иванова, Л.А. Теория и технология тепловой обработки овощей без воды и жиров: моногр. / Л.А. Иванова, И.И. Шофул.-О.: Полиграф, 2008.-152с.

М10. Костржицкий, А.И. Многокомпонентные конденсационные пленки высокой проводимости: моногр. / А.И. Костржицкий, Е.В. Ляпина.-О.: Друк, 2008.-276с.

М11. Кузнецова, І.О. Зерновий ринок України: історія створення та тенденції розвитку: моногр. / І.О. Кузнецова.-О.: Поліграф, 2008.-198с.

М12.* Лазарєва, Є.В. Середовище сприятливе до інновацій як дієва компонента інноваційної моделі економіки: моногр. / Є.В. Лазарева, С.В. Зосько.-Донецьк: ТОВ „Юго-Восток”, Лтд, 2008.-275с.

М13. Левицкий, А.П. Пребиотики и проблема дисбактериоза: моногр. / [А.П. Левицкий и др.].-Х.:ОДЭНА,2008.-128с.

М14.* Савенко, І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств: моногр. / І.І. Савенко.-О.: Євротойс, 2008.-262с.

М15. Ферментований березовий сік та напої на його основі: одержання, властивості, лікувальна дія, технології виробництва: моногр. / [Л.М. Пилипенко та ін.].-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.-149с.

М16.* Харківський, Д.Ф. Ефективність використання трудового потенціалу переробних підприємств АПК: моногр. / Д.Ф. Харківський, Л.В. Мішковець.-О.: Інвац, 2008.

М17.* Харківський, Д.Ф. Особливості формування капіталу виноробних підприємств: моногр. / Д.Ф. Харківський.-Сімферополь: САУ, 2008.

М18. Хобин, В.А. Системы гарантирующего управления технологическими агрегатами: основы теории, практика применения: моногр. / В.А. Хобин.- О.: „ТЭС”, 2008.-306с.

М19. Экономические проблемы виноградарства и виноделия: моногр. / [И.Н. Агеева, Е.В. Лазарева, О.В. Никишина и др.]; под ред.акад. НАН Украины Б.В. Буркинского.-Х.: Бурун Книга, 2008.-224с.

^ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
П1.*Активне вентилювання та сушіння зерна: навч.посіб. / О.І. Гапонюк, М.В. Остапчук, Г.М. Станкевич. І.І. Гапонюк.-К.: Центр учб. л-ри, 2008.

П2. Біленька, І.Р. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в харчовій промисловості: підруч. / І.Р. Біленька, Я.Г. Верхівкер, А.К. Д’яконова.-О.: Поліграф, 2008.-276 с.

П3. Блохина, Л.Л. Первые шаги в Украине: учеб. пособие. Ч.ІІ. Книга для чтения речевых навыков для иностр. студ.. стажеров. асп., обучающихся в вузах Украины / Л.Л. Блохина. А.И. Виват.- О.: КП ОГТ. 2008.-167с.

П4.* Бурдо, О.Г. Збірник з розрахунку теплофізичних властивостей теплоносіїв та харчових продуктів / О.Г. Бурдо, С.М. Перетяка, В.В. Шведов.-О.: ОНАХТ, 2008.-28с.

П5. Бурдо, О.Г. Прикладное моделирование процессов переноса в технологических системах: учеб. / О.Г. Бурдо, Л.Г. Калинин.-О.: Друк, 2008.-348с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний...
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconНаукових праць
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників І здобувачів Львівського науково-практичного центру...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconСписок науково-методичних праць за 2009 рік сумця о. М. Публікації наукових статей
Сумец А. М. Обобщенная оценка эффективности функционирования автотранспортной подсистемы логистической системы предприятия // Материалы...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик...
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Серія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<