Вимоги до оформлення контрольної роботи
Скачать 109.82 Kb.
НазваниеВимоги до оформлення контрольної роботи
Дата публикации12.03.2013
Размер109.82 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
Вимоги до оформлення контрольної роботи

  1. Структура контрольной роботи:

  • Зміст 1 с.;

  • безпосереднє дослідження проблеми з обраних двох питань (як мінімум) — 16—20 с.;

(обсяг за умови виконання роботи на комп’ютері 14 шрифт).

  1. Таблиці, графіки, схеми — в окремому додатку наприкінці роботи (у визначений обсяг роботи не входять).

  2. Список використаних джерел інформації.


1. Історія економіки та економічної думки як наука.

2. Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки.

3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.

4. Економічне зростання і його детермінанти.

5. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.

6. Предмет історії економіки та економічної думки.

7. Методи історії економіки та економічної думки.

8. Завдання курсу історії економіки та економічної думки.

9. Етапи та напрями розвитку історії економіки.

10. Етапи розвитку історії економічної думки.

11. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.

12. Цивілізаційний підхід у аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.

13. Привласнююче та виробничо - відтворююче господарства: визначення, структура, досягнення та обмеженість.

14. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.

15. Еволюція господарства у Давньому Єгипті та його відображення у пам’ятках економічної думки.

16. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.

17. Особливості господарського розвитку Давньої Індії та його відображення у пам’ятках економічної думки.

18. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Китаю.

19. Господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура та її господарське значення.

20. Система «влада-власність» та її роль у розвитку господарства Давнього Сходу.

21. Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій.

22. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації у осьовий час.

23. Господарство Індії у другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці „Артхашастра”.

24. Господарський розвиток Китаю у осьовий час та його економічна думка.

25. Господарський розвиток Давньої Греції у осьовий час. Реформи Солона.

26. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.

27. Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки. Закони ХІІ Таблиць.

28. Вілли та латифундії. Характеристика аграрного господарства Старо- давнього Риму у працях Катона Старшого, Варрона та Колумелли.

29. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.

30. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби Середньовіччя.

31. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації у V - Х ст.

32. Господарський розвиток держави франків у V – ХІ ст.: загальна характеристика.

33. Формування великої земельної власності та її форми у Західній Європі (аллод, бенефіцій, феод). „Салічна правда”.

34. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.

35. Господарська система Західної Європи у ХІ – ХV ст.

36. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин у Західній Європі.

37. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті (ремісничі цехи та купецькі гільдії). Цехові статути.

38. Економічні погляди Хоми Аквінського.

39. Господарство Київської Русі. „Повість минулих років”.

40. Розвиток феодального землеволодіння та його форм у Україні. Категорії залежного населення за „Руською правдою”.

41. Місто та міське господарство у Київській Русі. „Руська правда”.

42. Утворення Галицько-Волинської держави як результат феодальної роздробленості. „Галицько-Волинський літопис”.

43. Економічний розвиток українських земель у складі Польщі та Литви. Висвітлення цих процесів у документальних джерелах („Литовські статути”, „Устава на волоки”).

44. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки у країнах Західної Європи (кінець ХV - ХVІ ст.).

45. Еволюція господарських форм у країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.

46. Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства у західноєвропейських країнах.

47. Передумови та сутність Великих географічних відкриттів.

48. Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації.

49. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.

50. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.

51. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва у країнах Західної Європи та українських землях.

52. Господарська система Голландії у ХVІ - ХVII ст. та причини її занепаду.

53. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХVІ - ХVІІ ст.).

54. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм.

55. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

56. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав у період зародження ринкового господарства.

57. Особливості господарського розвитку українських земель у ХVІ–ХVІІ ст.

58. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.

59. Суть та значення демократичної, індустріальної та освітньої революцій для ринкових перетворень у країнах Європейської цивілізації.

60. Роль і місце національної держави. у ринкових перетвореннях країн Європейської цивілізації (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.).

61. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства.

62. Промисловий переворот у Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.

63. Загальна характеристика форм господарства національних економік у країнах Європейської цивілізації епохи вільної конкуренції.

64. Розвиток форм господарства у Англії (середина ХVІІ – середина ХІХ ст.). А. Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику.

65. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації (класична економічна теорія, історична школа,

марксизм).

66. Розвиток ринкового господарства у Англії (середина ХVІІ – середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях А.Сміта та Д.Рікардо.

67. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХVІІ– середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа.

68. Парцелярна система у Франції. Її суть і роль у розвитку ринкової економіки країни.

69. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях представників історичної школи та марксизму.

70. Історичні та соціально-економічні умови утворення США.

71. Особливості становлення ринкового господарства у США. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері у розвитку капіталістичних відносин у країні.

72. Теорії відносних (А.Сміт) і абсолютних (Д.Рікардо) переваг у зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне значення.

73. Господарський розвиток німецьких земель та його відображення у національній системі політичної економії.

74. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку.

75. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США наприкінці XIX на початку XX ст.

76. Маржинальний напрям економічної думки.

77. Промислове піднесення Німеччини та розвиток німецької економічної думки наприкінці ХІХ –на початку ХХ ст. (Р.Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпанн, Ф. Оппенгеймер).

78. Нові форми господарювання у США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Виникнення інституціоналізму та його напрями.

79. Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування неокласичного напряму економічної думки. А.Маршалл.

80. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ –на початку ХХ ст.

81. Роль реформ 1848 р. та 1861р. у становленні ринкових відносин у Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.

82. Характерні особливості розвитку економіки України у пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці .

83. Становлення інституціональної наукової традиції у українській економічній думці.

84. Вплив німецької історичної школи на розвиток економічної думки у Україні.

85. Київська соціально-психологічна школа (М.Х.Бунге, М.І.Туган- Барановський, В.Я.Желєзнов, Д.І.Піхно) про закономірності та особливості ринкової еволюції у Україні.

86. Синтетична теорія цінності М.І.Тугана-Барановського.

87. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.

88. Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.

89. Вплив Першої світової війни на розвиток господарства європейських країн та США. Версальська угода та її економічна суть.

90. Причини виникнення та наслідки економічної кризи 1929-1933 років для країн Європейської цивілізації.

91. Криза світового господарства (1929 – 1933 років) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.

92. Зміни у господарствах країн Західної цивілізації у 20 – 30 роках ХХ ст. та їх відображення у теоретичній системі Дж.М. Кейнса.

93. Економічна криза 1929 - 1933 років та особливості її прояву у Англії та Франції.

94. Особливості економічної кризи 1929 - 1933 років у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.

95. Світове господарство у роки стабілізації. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

96. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно - монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.

97. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки у 50-70-ті роки ХХ ст.

98. Посилення ролі держави у господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація у економічній думці у 50-70-ті роки ХХ ст.

99. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. Маршалла.

100. Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. Концепції НТР. .

101. Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст.

102. Вплив міжнародно-інтеграційних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. та його відображення у дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.

103. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення у економічній думці у другій половині ХХ ст.

104. Розвиток корпоративної форми господарств та їх відображення у економічній думці у другій половині ХХ ст.

105. Зростання національних економік провідних країн світу у 50 – 70 –і роки ХХ ст. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

106. Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50 – 70 - і роки ХХ ст.

107. Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького неолібералізму у його підготовці.

108. Економічне зростання у США у 50 – 70 -і роки ХХ ст. Кейнсіансько- неокласичний синтез.

109. Економічний розвиток Японії у 50 – 70 - і роки ХХ ст. Економічне зростання у інституціональній теорії

110. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. та їх відображення у економічній думці.

111. Економічні зміни у провідних країнах світу у 1970 - х роках та їх відображення у посткейнсіанстві.

112. Особливості розвитку господарства Великої Британії та США та їх відображення у англійському та американському посткейнсіанстві.

113. Проблеми функціонування господарської системи та загальна характеристика нового кейнсіанства у 80 - і років ХХ ст

114. Вплив інформаційно-технологічної революції 60 - х років ХХ – початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.

115. Розвиток світової економіки у останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. “Рейганоміка” та “тетчеризм”.

116. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.

117. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.

118. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

119. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.

120. Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму. 121. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.

122. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку у її умовах.

123. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад у працях українських економістів.

124. Основні етапи розвитку радянської господарської системи (1917 – 1991 років).

125. Політика „воєнного комунізму” та її відображення у дискусіях 20-х

років ХХ ст.

126. Становлення адміністративно-командної системи та її теоретичне

обґрунтування у українській економічній літературі 20 – 30 - х років

127. Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.

128. Форми господарювання у аграрному секторі України у 20 – 30 - і роки

ХХ ст. Суцільна колективізація та її наслідки.

129. Вибір економічної стратегії розвитку у повоєнний період. Джерела

відбудови та розвитку господарства.

130. Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства

у період „хрущовської відлиги”.

131. Обґрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування

радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х

років.„Косигінська” реформа (1965 р.), її суть та реалізація у Україні.

132. Застійні явища у радянські й економіці 70-х – першої половини 80-х

років та проблеми вдосконалення господарського механізму у

радянській економічній літературі.

133. „Горбачовська перебудова” як спроба трансформації радянської

економічної системи.

134. Реформи 60 – 90 - х років ХХ ст. як спроба вдосконалення радянської

господарської системи.

92

135. Стан економіки України на момент проголошення незалежності.

136. Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки та

спроби його обґрунтування у економічній літературі.

137. Основні напрями ринкових перетворень у економіці незалежної

України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 років).

138. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи у Україні

(друга половина 90-х років).

139. Основні напрямки теоретичних досліджень у українській економічній

літературі 90-х років ХХ ст.

140. Реформування аграрного сектора України у 90-і роки ХХ ст.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання класної контрольної роботи студентами заочного відділення
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconРезультати контрольної роботи

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМета І завдання курсу та вимоги, що ставляться до курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100...

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconВимоги до оформлення тез
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані...

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconIii. Тригонометричні функції.(16 Год)
Аналіз контрольної роботи. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconЗавдання для контрольної роботи з російської мови
Укажите ошибки в образовании слов, реконструируйте их, правильно зипишите предложение (5 б.)

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconТараса Шевченка" у "
Вимоги до оформлення "вісників київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Вимоги до оформлення контрольної роботи iconЗагальні положення
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<