Водних ресурсів
НазваниеВодних ресурсів
страница1/11
Дата публикации13.03.2013
Размер1.39 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ

ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

(2008 – 2011)

Бібліографічний покажчик

Харків

ХНАМГ

2011

УДК 016:628.1

ББК 38.761я1

Т 33


Укладач: Н. Б. Давидова
Науковий редактор: В. О. Ткачов

Тенденції, закономірності та технології використання водних

Т33 ресурсів (2008-2011 рр.) : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; укладач Н. Б. Давидова ; наук. ред. В. О. Ткачов. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 86 с.

ЗМІСТ

Передмова...........................................................................................................4

1. Законодавчі та нормативні матеріали..........................................................5

2. Загальні питання та експлуатація систем водопостачання

та водовідведення...............................................................................................7

3. Контроль якості води. Гігієна водопостачання. Витрати води.................11

4. Раціональне використання та охорона водних ресурсів............................16

4.1 Охорона водних ресурсів басейну річки Сіверський Донець............20

5. Сучасні методи обробки вод і осаду............................................................21

5.1 Технологія очистки природних вод......................................................25

5.2 Технологія очистки стічних вод............................................................30

5.3 Поліпшення якості питної води.............................................................41

5.3.1 Якість води м. Харкова та області............................................43

5.4 Мембранні методи очистки води...........................................................45

5.5 Адсорбція та іонний обмін.....................................................................52

5.6 Фізичні та електрохімічні методи обробки води..................................54

5.7 Обробка осаду..........................................................................................56

5.8 Знезараження води та осаду...................................................................58

5.8.1 Термічне та фізичне (ультразвукове

та магнітне) знезараження................................................................................59

5.8.2 Хлорування води........................................................................59

5.8.3 Озонування..................................................................................61

5.8.4 Ультрафіолетове знезараження.................................................61

5.8.5 Знезараження води за кордоном................................................63

5.9 Підготовка води для аквапарків, басейнів, саун,

дельфінаріїв, фонтанів.........................................................................................64

6. Технологія обробки води для промислових підприємств............................65

6.1 ТЕЦ.............................................................................................................68

6.2 Харчові підприємства...............................................................................69

6.3 Металургійні підприємства......................................................................70

7. Ресурсозберігаючі технології..........................................................................70

8. Процеси та апарати обробки вод. Масопередача..........................................72

9. Зарубіжний досвід технологій обробки вод..................................................74

Іменний покажчик................................................................................................77

ПЕРЕДМОВА

Водні ресурси є національним багатством країни, однією з природних основ ії економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку промисловості і сільського господарства, розміщення населених пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей.

Вода – це не тільки природний ресурс, а й елемент, який має яскраво виражену соціальну значимість. На підтвердження цього Міністерською декларацією Всесвітнього водного форуму в Гаазі у 2000 р., Міжнародною Конференцією щодо прісної води (Бонн, грудень 2001 р.) якість води визнана основним показником збалансованого розвитку суспільства, його безпеки й існування в цілому. Сьогодні більше 100 млн. людей тільки в Європі не має доступу до якісних водних ресурсів.

Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, висвітлюють активну життєдіяльність людей, яка веде до зменшення кількості доброякісної води у світі. Всесвітня організація охорони здоров’я визнає проблему забезпечення населення якісною питною водою головним розділом програм охорони здоров’я людини. Це дає підставу вважати проблему гігієни водопостачання, тобто забезпечення населення доброякісною питною водою, самою актуальною проблемою сучасності, яка вимагає комплексного розв’язання.

Тому сьогодні забезпечення населення питною водою може бути здійснене за умови раціонального і бережливого використання природних джерел та постійного захисту їх від забруднення і виснаження. Безперебійне постачання якісної води споживачам може бути забезпечене лише сучасними підходами до вибору цих джерел, застосуванням новітніх технологій для очищення води, влаштуванням надійних споруд і засобів для транспортування та бездоганної їх експлуатації.

В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (які видано в Україні та Росії), електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та згруповано за 9 розділами.

Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2008-2011 рр. Пошук закінчено у листопаді 2011 року. Загальна кількість джерел – 846. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та студентам академії.

^ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища : у 5 т. Т. 1. – Чернівці : Зелена Буковина, 1997. – С. 283 – 304.

2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища : у 5 т. Т. 1. – Чернівці : Зелена Буковина, 1997. – С. 272 – 283.

3. Про внесення змін до статті 23 Кодексу України про надра щодо видобування підземних вод : закон України від 22 грудня 2010 р. № 2849-VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – 20 січня. – С. 11.

4. Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки : закон України від 3 березня 2005 року № 2455-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – С. 30 – 44 ; Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 15. – Ст. 243.

5. Про затвердження Державних санітарних норм і правил „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 р. № 400 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 51. – С. 99 – 130.

6. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою „Питна вода України” : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 141 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 березня. – С. 22 ; Офіційний вісник України. – 2011. – № 14. – С. 43 – 45.

7. Про затвердження порядку проведення відбору проектів реалізації заходів Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки : наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 6 квітня 2011 р. № 27 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 38. – С. 51 – 55.

8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року „Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною водою в населених пунктах України” : указ Президента України від 6 квітня 2009 р. № 221 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2009. – 15 квітня. – С. 11 – 12.

9. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1029-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 69. – С. 35.

10. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1410-р // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – № 52. – 2009. – № 229. – 9 грудня.

11. ГОСТ Р 53491.1–2009 Баccейны. Подготовка воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://aquapool-sochi.ru/html/?id=156

12. DIN 19643-1-190398 Аквапарки и Бассейны. Немецкий стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.masterural24.ru/html/?id=71

13. ДСанПін 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17747.html

14. ДСТУ ІSО 7858-1:2006. Вимірювання витрати води в закритих трубопроводах. Лічильники холодної питної води комбіновані : в 2 ч. Ч. 1. Технічні вимоги (ІSО 7858-1:1998, ІDТ). – Чинний від 2007-10-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 5 с.

15. ДСТУ ІSО 7858-2:2006. Вимірювання витрати води в закритих трубопроводах. Лічильники холодної питної води комбіновані : в 2 ч. Ч. 1. Вимоги до встановлення (ІSО 7858-2:2000, ІDТ). – Чинний від 2007-10-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 5 с.

16. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ozpp.ru/standard/pravila/sanpin214107401/

17. Безпечність питної води в Європейському і Українському водному законодавстві / В. М. Шестопалов, М. В. Набока, С. А. Омельчук, Л. П. Почекайлова // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 18 – 25.

18. Введено в дію Державні санітарні норми та правила „Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною” (ДСанПІН 2.2.4-171-10) // Вода і водоочисні технології. – 2010. – № 5-6. – С. 12 – 13.

19. Кофанов В. І. Нормативно-методичне забезпечення визначення якості води при оцінці впливу на навколишнє середовище / В. І. Кофанов, М. С. Огняник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 4. – С. 15 – 23.

20. Критерії гігієнічної безпеки та якості фасованої питної води. Державний гігієнічний норматив „Показники безпеки та якості фасованої питної води” : постанова МОЗ України від 4 вересня 2008 р. № 12 // Вода і водоочисні технології. – 2008. – № 5-6. – С. 9 – 14.

21. Лопатин С. А. О нормативно-правовом обеспечении зон санитарной охраны водоисточников / С. А. Лопатин, В. И. Терентьев, А. В. Терентьев // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2011. – № 4. – С. 4 – 9.

22. Мазаев В. Т. О нормативном документе «Источники централизованного питьевого водоснабжения. Гигиенические требования. Правила выбора и контроль качества» / В. Т. Мазаев, Т. Г. Шлепнина // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 8. – С. 3 – 7.

23. Нормативные документы (аквапарки) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.water-park.ru/documents/?action=doc&page=06

24. Оглобля О. І. Щодо розроблення нормативної бази для питного водопостачання в Україні / О. І. Оглобля, О. Я. Буланий, В. О. Чванова // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 2. – С. 2 – 6.

25. Рябець К. А. Правова охорона водних ресурсів / К. А. Рябець // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 11. – С. 19 – 21.

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
26. Белан В. В. Современные экологические проблемы питьевого водоснабжения Украины и пути их улучшения / В. В. Белан, В. В. Прошкин // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 2. – С. 59 – 62.

27. Берещук М. Я. Комбіновані споруди як перспективний напрямок підвищення ефективності очистки вод та модернізації систем водопостачання і водовідведення в умовах сталого розвитку міст / М. Я. Берещук // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – Х. : ХНАГХ, 2010. – С. 121 – 123.

28. Благодарная Г. И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Водоснабжение» : для студ. 4 курса всех форм обуч. спец. «ВВ» / Г. И. Благодарная ; ХНАГХ. – Х. : ХНАГХ, 2008. – 27 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/5662/

29. Благодарна Г. І. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни „Гідротехнічні споруди” : для студ. 3 курсу всіх форм навч. і слух. другої вищ. освіти напр. „ГТ (ВР)” / Г. І. Благодарна, Л. В. Крамаренко, Ю. В. Ярошенко ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 10 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/20882/

30. Буденный М. М. Потребителю о питьевой воде / М. М. Буденный, В. Агарков, В. Леньшин. – Х. : Фактор, 2010. – 97 с.

31. Василюк А. В. Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованого господарсько-питного водопостачання / А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 15. – С. 66 – 73.

32. Вимоги до влаштування та утримання колодязів і каптажів джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання : [підбірка статей, присвячених питанням контролю якості води] // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 51 – 55.

33. Водопостачання та очистка природних вод : навч. посібник / С. М. Епоян, В. Д. Колотило, О. Г. Друшляк та ін. ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та арх. – Х. : Фактор, 2010. – 183 с.

34. Гоженко А. Вода в організмі людини / А. Гоженко // Світогляд. – 2009. – № 4. – С. 13 – 17.

35. Гончарук В. В. Наука о воде / В. В. Гончарук. – К. : Наукова думка, 2010. – 510 с. : ил.

36. Горобець Ю. Чи стане вода м’якшою / Ю. Горобець // Слобідський край. – 2011. – 26 березня. – С. 12.

37. Гунько В. М. Вода на межфазной границе / В. М. Гунько, В. В. Туров, П. П. Горбик ; под ред. В. В. Гончарука. – К. : Наук. думка, 2009. – 693 с.

38. Гуцал І. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни „Водопостачання та водовідведення” : для студ. 3 – 4 курсів усіх форм навч. напр. „Б”, спец. „ПЦБ” та слух. другої вищ. освіти / І. О. Гуцал, Г. І. Благодарна ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 83 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/20873/

39. До підсумків роботи п’ятого Всесвітнього Водного форуму (Стамбул, 16 – 22 березня 2009 р.) // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 6 – 10, С. 49 – 51.

40. До питання водозабезпечення та водопостачання деяких регіонів України і показників якості води / О. І. Терновська, М. В. Бугас, С. М. Заблоцький, І. М. Єріна // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 34 – 38. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/16911/

41. Жаров Ю. А. Особенности эксплуатации резервуаров питьевого водоснабжения : [проблемы, перспективы] / Ю. А. Жаров, В. А. Пшеничный, А. А. Шилин // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – № 4. – С. 19 – 26.

42. Жук В. М. Сучасні системи управління дощовим стоком на забудованих територіях / В. М. Жук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 17. – С. 26 – 31.

43. Зімін С. Якість питної води – один з пріоритетів влади / С. Зімін // Житлово-комунальне господарство України. – 2010. – № 4. – С. 10.

44. Ігнатенко О. П. Стан зливової каналізації в Україні та нормативно-правове забезпечення з питань облаштування поверхневого водовідведення / О. П. Ігнатенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 17. – С. 7 – 9.

45. Кавун О. Перетворюємо живу воду на мертву, хоч наше здоров’я великою мірою залежить від того, що ми п’ємо / О. Кавун // Урядовий кур’єр. – 2010. – 16 червня. – С. 20.

46. Косянчук І. Питна вода – категорія умовна? / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 21 жовтня. – С. 12.

47. Котельчук А. Л. Обґрунтування технології підготовки господарсько-побутових стічних вод для використання їх в системах зрошення : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Котельчук А. Л. ; УААН, Ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 2008. – 18 с.

48. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація : підручник / В. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2009. – 288 с.

49. Крамаренко Л. В. Развитие болезней у жителей Украины при употреблении некачественной воды / Л. В. Крамаренко // Коммунальное хозяйство городов : науч. – техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 383 – 387. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17108/

50. Кучмій С. Вода дивовижна та загадкова субстанція : [вода – хімічна сполука] / С. Кучмій // Світогляд. – 2009. – № 4. – С. 2 – 9.

51. «Либрусек» – электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/

52. Логвін В. Вода – ресурс, який визначає шляхи розвитку людства / В. Логвін // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 55 – 60.

53. Лютий Г. Г. Стан експлуатаційних запасів та прогнозних ресурсів підземних вод України / Г. Г. Лютий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 3. – С. 18 – 30.

54. Международный форум «Чистая вода 2009» : резолюция Международного Форума «Чистая вода» // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – № 12. – С. 3 – 10.

55. Методические указания к выполнению курсового проектирования по дисциплине «Теория сетей водоснабжения и водоотведения» : для студ. 3 курса днев. и заоч. форм обуч. по напр. подг. «ВР» / С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, М. В. Солодовник, Е. А. Ковалева ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2009. – 38 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/20883/

56. Мешенгиссер Ю. М. Управление процессом строительства и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства / Ю. М. Мешенгиссер // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 11. – С. 8 – 12.

57. Мойсеєва О. Сучасний стан водопостачання і водовідведення в басейні р. Ірпень та пропозиції щодо його покращення / О. Мойсеєва, П. Хоружий, Д. Чарний // Водне господарство України. – 2011. – № 4. – С. 28 – 31.

58. Назаренко М. Качество воды здесь гарантируется / М. Назаренко // ЖКХ. – 2008. – № 8. – С. 39 – 42.

59. Найманов А. Я. Возможные нормы надежности элементов систем водоснабжения и водоотведения / А. Я. Найманов, Ю. В. Гостева // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 62 – 66. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/16922/

60. Новая инновационная технология автоматизации насосов для систем водоснабжения, отопления, водоотведения : [технологии] // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2011. – № 8. – С. 34 – 40.

61. Очков В. Ф. Вода в научном, культурологическом и религиозном аспектах : [проблемы и мнения] / В. Ф. Очков // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2009. – № 7. – С. 64 – 71.

62. Платонов В. Східницька „Нафтуся” : історія відкриття Омеляна Соцького: [джерела питної води] / В. Платонов // Світогляд. – 2009. – № 4. – С. 53 – 59.

63. Полевий В. І. Практика гідравлічного розрахунку систем поверхневого водовідведення / В. І. Полевий // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 17. – С. 9 – 11.

64. Поляков Д. В. К проблеме обеспечения населения городов чистой водой : [нові технології] / Д. В. Поляков // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 3. – С. 62 – 64.

65. Пуговиця М. Голова Держводгоспу Василь Сташук : „Водні ресурси – фактор стабільного розвитку країни” / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 100. – 4 червня. – С. 6.

66. 5-й Всемирный Водный форум : Стамбул 2009 «Устранение границ, разделяющих воду» // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 1-2. – С. 5 – 12.

67. Сахновська В. М. Визначення базових та додаткових факторів, що впливають на надійність та екологічну безпеку мереж водопостачання і водовідведення / В. М. Сахновська // Коммунальное хозяйство городов : науч. – техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 376 – 383. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17106/

68. Светланова М. Долгий путь воды от источника до потребителя / М. Светланова // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2008. – № 1. – С. 42 – 44.

69. Светланова М. Техническое переоснащение и модернизация – путь к технологиям ХХI века : [проблемы водного хозяйства] / М. Светланова // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2009. – № 1. – С. 44 – 47.

70. Сомов М. А. Водоснабжение : учебник : в 2 т. Т. 1. Системы забора, подачи и распределения воды / М. А. Сомов. – М. : Изд-во АСВ, 2010. – 262 с. : ил.

71. Сомов М. А. Водоснабжение : учебник : в 2 т. Т. 2. Улучшение качества воды / М. А. Сомов. – М. : Изд-во АСВ, 2010. – 539 с. : ил.

72. Сорокіна К. Б. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни „Водопостачання та водовідведення” : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. за напр. підг. „Б” спец. „ТГВ” / К. Б. Сорокіна ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 52 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17642/

73. Сорокіна К. Б. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни „Водопостачання та водовідведення” : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. „ВР”, спец. „ВВ” / К. Б. Сорокіна ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 48 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12763/

74. Тугай А. М. Водозабірний колодязь поблизу смугоподібного літологічного вікна / А. М. Тугай, Ю. М. Пікуль // Коммунальное хозяйство городов : науч. – техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 246 – 252. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17024/

75. Тугай А. М. Водопостачання : підручник / А. М. Тугай, В. О. Орлов. – К. : Знання, 2009. – 735 с.

76. Черкасов С. В. Размышляя «О насосах» / С. В. Черкасов // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2009. – № 12. – С. 64 – 78.

77. Чобан А. Ф. Оцінка впливу стічних вод ТЕС на природні водні об’єкти / А. Ф. Чобан, С. Я. Чобан // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 4. – С. 52 – 58.

78. Щербатий К. Чиста вода – запорука життя / К. Щербатий // Обрій. – 2008. – № 13. – 10-16 квітня. – С. 9.

79. Эпоян С. М. Применение пластмассовых труб для повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения / С. М. Эпоян, О. Г. Исакиева, Т. С. Айрапетян // Коммунальное хозяйство городов : науч. – техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 308 – 311. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/17038/
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Водних ресурсів iconПрем’єр-міністру України Азарову М. Я
Аналіз реалізації державної політики у сфері рибного господарства свідчить, що проведення державної політики у галузі рибного господарства...

Водних ресурсів icon«стало успішний фандрейзинг: залучення ресурсів на виконання нуо своєї міссії»
«Добропільський центр молоді «добро» при підтримки програми uniter проводить тренінг «Сталоуспішний фандрейзинг: залучення ресурсів...

Водних ресурсів iconВикористання земель водного фонду І водних об'єктів на території області

Водних ресурсів iconРешение городского Совета
Начальник Государственной специализированной аврийно-спасательной службы на водних объектах Украины мчс

Водних ресурсів icon§§ 36 39, упр. 146 (уч. Л. Давидюк)
Доработать контурные карты (практическая 4) §28,сделать письменную работу : «Характеристики водних ресурсов – по картам атласа» (задание...

Водних ресурсів iconКабінет міністрів україни
Типову технологічну схему пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників...

Водних ресурсів iconПріоритетні напрями
Установлення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів

Водних ресурсів iconРозділ XVІІ. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів стаття 329. Платники збору

Водних ресурсів icon2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Розвиток конкурентного середовища І підвищення ефективності та прозорості ринків; 11

Водних ресурсів iconЦентр інформаційних ресурсів
Украинской библиотечной ассоциации (уба) и Посольства США в Украине в рамках проекта ifla

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<