Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006




НазваниеОхрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006
страница3/5
Дата публикации22.03.2013
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
1   2   3   4   5
Карпова Е.В., Артамонов В.М.
Охорона довкілля стала найголовнішою проблемою сучасності. її негайне і ефективне рішення є умовою існування і прогресивного розвитку людства. Із всієї України найбільш гостро ця проблема стала для Донецького регіону сучасного мегаполіса, в якому зосереджені технологічні комплекси до яких входить промисловість, сільсько - господарські підприємства, житло людей, саме тому вона має негайний характер і життєво важливе значення. Виходити із існуючої ситуації в області можливо лише при вирішенні екологічних проблем кожного окремого підприємства. Єдиним напрямком у розвитку промисловості, в даному випадку гірничого, який дозволить раціональне використання ресурсів, з екологічної точки зору, як пріоритетної, є створення промислових комплексів на основі безвідходних, маловідходних технологій, а також екологічно спроможних способів відробки родовищ корисних копалин, застосування раціональної техніки і технологій, використання супутньо видобутих ресурсів. При підвищенні ефективності використання природних ресурсів необхідно зважати на екологічну доцільність, яка складається із аналізу існуючих і розробки нових технологічних рішень по зниженню впливу підприємства на довкілля, розробка екологічних технологій і обґрунтування рішень їх використання. Також для рішення задачі необхідно проводити аналіз впливу поверхневого комплексу шахт на довкілля, аналіз екологічних показників підприємства, існуючих екологічних заходів і ряд необхідних розрахунків. В даній роботі за наданими статистичними даними шахти «Південнодонбаська№3» мною були розроблені екологічні технології і обґрунтовані рішення їх використання. Була розглянута характеристика підприємства як джерела забруднення, технології і обладнання, аналіз впливу поверхневого комплексу на довкілля, екологічні показники підприємства. Проведенні розрахунки коефіцієнта використання природних ресурсів і втрат корисних копалин. Проведено прогнозування екологічної ситуації підприємства на наступні роки. На основі існуючих технологічних рішень по зниженню шкідливого впливу підприємства на довкілля були розроблені нові технологічні рішення для розробки яких були використані вихідні дані підприємства, серед яких ситуаційний план, план гірничих виробок, паспорт кріплення. У відповідності з якими були визначені основні напрямки використання екологічних технологій і обладнання. Таким чином, проаналізувавши недоліки і похибки штучних охоронних споруд виробок, які застосовуються на шахті «Швденнодонбаська№3» була внесена пропозиція заміни бутової смуги і кострів на бутокостри, які застосовуються на пластах з мощністю до 3.5 м, будь -- яким кутом падіння і типом кровлі. Проведені розрахунки дали наступні показники для спорудження бутокостра з довжиною стійки 1,65м необхідно 0,72м3 лісу і 1,71м3 породи. Коефіцієнт використання природних ресурсів склав 0,7, що дає можливість охарактеризувати його як задовільний. Запропонований метод є засобом досягнення моловідходних або безвідходних технологій, що крім поліпшення стану підготовчих виробок, зниження навантаження на транспортний ланцюг підприємства, втрат вугілля в целіках, виконує основну задачу - зниження навантажень на довкілля.

^ ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ШАХТЫ ИМЕНИ КАЛИНИНА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ.

Козырь Д.А., Артамонов В.Н.
В среднем по Украине одно предприятие выбрасывает в окружающую среду 154,7 тонн вредных веществ. Улучшение ситуации пока не намечается, что грозит самыми непредвиденными последствиями. Значительные выбросы вредных веществ осуществляет угольная промышленность.

При добыче угля подземным способом в Донбассе идут значительные нарушения естественного ландшафта. Происходит загрязнение воды, воздуха, недр, грунта. Также вредное влияние подземной разработки угольных месторождений на окружающую среду оказывается в неравномерном оседании на 0,5-2 г в год земной поверхности площадью 100-200 км.

Целью данной работы является разработка мероприятий по снижению отрицательного воздействия предприятия на окружающую природную среду.

Задача: изучение и анализ технологий, которые обеспечивают экологическую безопасность производств; учет требований и правил технической эксплуатации горного оборудования для обеспечения экологической безопасности; разработка экологических мероприятий по снижению вредного влияния горного предприятия на ОПС и путей их внедрения; расчет элементов технологических схем разработки полезных ископаемых с учетом повторного использования природных ресурсов, нетрадиционных технологий.

Шахта им. Калинина разрабатывает 2 пласта: h10, h8.

Оба пласта газоносные, опасные по пыли и внезапным выбросам угля и газа. Шахта сверхкатегорийная по газу, метанообильность составляет 128 м\т.

Шахтное поле вскрыто вертикальными стволами. Схема проветривания шахты – центральноотнесённая, способ проветривания – всасывающий. Способ подготовки шахтного поля – этажный. Система разработки – сплошная.

Промплощадка шахты находится в центре густонаселенного района Донецка. Основной взнос в величину валовых выбросов предприятия вносят вентиляционные установки подземных выработок. В вент.выбросах содержится 0.4% метана, который выделяется из горных пород, и в незначительных концентрациях пыль, которая образуется при работе механизмов и транспортированию горной массы.

Дегазационная установки, которая вытягивает на поверхность до 6 м3/мин метана из специальных буровых скважин. Концентрация метана в газовоздушной смеси составляет около 30%. Зимой газ используется шахтной котельной, а летом в связи с отсутствием потребителей тепло предусматривается сжигать через свечу.

Шахтная котельная в качестве топлива использует смесь природного газа и метана дегазации. В выбросах от котельной присутствуют окислы азота и оксид углерода.

Заметный вклад в загрязнение атмосферы вносят неорганизованные источники, связанные с отгрузкой угля, а также отгрузкой и складированием породы. На породном отвале есть очаги загорания породы, в результате чего в атмосферу, кроме пыли от складирования, выделяются газообразные продукты горения.

Кроме выбросов от погрузочно-разгрузочных работ есть также незначительные источники выбросов, которые сопровождают ремонт шахтного оборудования - сварочные посты, кузница, зарядка аккумуляторов электровозов.

На данном участке шахтного поля был определён коэффициент использования природных ресурсов. К= 0,87, шахта работает с невысокой потерей угля.

Была спрогнозирована экологическая ситуация (зависимость числа заболевших пневмокониозом от количества пыли). С помощью регрессионного анализа получалась функциональная зависимость. Для снижения заболеваемости, судя по полученным результатам исследования можно предложить усиленное проветривание на большой глубине, создание благоприятного микроклимата для работы в очистных выработках.

На отведённом мне участке я выбираю способ охраны выработок – бутовые полосы. Бутовые полосы для охраны выработок, которые примыкают к лаве, применяют при мощности угля до 1,5м и породах кровли от среднеобрушаемых и тяжелообрушаемых и до предрасположенных к прогибу.

Данный метод охраны выработок имеет свои достоинства:

  • Создание подпора труднообрушаемыми породами в основной кровле;

  • Возможность оставления породы во время проведения и ремонта выработок в шахте

  • Уменьшение расхода леса.

Недостатками являются:

  • Значительное опускание пород кровли в связи с уплотнением породной полосы;

  • Необходимость трудоёмких ремонтных работ по замене крепи и увеличение до необходимых размеров поперечного сечения выработки.

Определив коэффициент использования породы К и(п)= 0.78 можно сделать вывод о том, что почти вся порода добытая при прохождение откаточного штрека идет на возведение искусственных сооружений. Это привело к значительным уменьшениям затрат на транспортирование породы и уменьшение объемов породного отвала, который в свою очередь уменьшает влияние его на природную среду, и сам главное разрешает подрабатывать поверхности, где располагаются жилые здания, коммуникации, водоемы и т.д.

Проведен выбор и обоснование экологических технологий и оборудования по безопасному ведению горных работ и снижению их вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека. Проведен анализ влияния поверхностного комплекса на ОПС, рассчитана санитарно-защитная зона шахты; в приложении приведены основные экологические показатели. Был определен коэффициент использования природных ресурсов К = 0,87 % и спрогнозирована экологическая ситуация на предприятии. Так же были разработаны мероприятия по снижению вредного влияния на ОПС. Например, использование породы при возведении охранных сооружений, и как можно меньше выдавать породу на поверхность. Так для охраны вент. штрека возводим бутовую полосу В= 8м , а для откаточного штрека В = 10 м. Из полученного видно, что коэффициент использования породы приближается к единице. Что разрешило существенным образом уменьшить вывоз породы на породный отвал.

Учитывая необходимость возведения искусственных сооружений при ведении горных работ и наличие большого количества породы (закладочного материала) на поверхности, в виде отвалов, можно сделать вывод о перспективности планирования технологических решений по оставлению породы в шахте. Это даст несомненный экономический и экологический эффект.

^ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Козырь Д.А., Артамонов В. Н.
Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека и накапливаются в жилых домах, учреждениях соцкультбыта, общественных, учебных, лечебных, торговых и других учреждениях (это - пищевые отходы, предметы домашнего обихода, мусор, опавшие листья, отходы от уборки и текущего ремонта квартир, макулатура, стекло, металл, полимерные материалы и т.д.) и не имеют дальнейшего использования по месту их образования.

В мировой практике существуют различные примеры утилизации ТБО, известно более двадцати методов обращения с отходами. Заслуживающим наиболее пристального внимания является комплексная сортировка и переработка отходов.

Сортировка, как самостоятельная операция, не решает задачу обезвреживания отходов и не является методом оптимальной переработки отходов, она является операцией, предвещающей полную переработку утильных фракций в товары народного потребления, от реализации которых можно получать доходы. Поэтому необходимо создание специальных производств по их переработке.

В развитых странах проблема мусора решается путем комплексного пересмотра экологических, социальных, экономических и технологических аспектов. Международное сообщество (прежде всего европейское) разработало ряд директивных документов и определило базовые принципы:

  • признание приоритета технологий, направленных на уменьшение объема
    образования ТБО, их вторичное использование и переработку;

  • признание экологической неприемлемости и неэффективности полигонного захоронения ТБО.

Одной из самых острых экологических проблем, как в Донецкой области, так и по всей Украине является проблема утилизации бытовых отходов, которых с учётом численности жителей, ежегодно образовывается приблизительно 6 млн.м3, а фактически удаляется около 4 млн.м3. Статистическая отчётность коммунальных предприятий об утилизации бытовых отходов отсутствует.

Как показывает практика, в настоящее время захоронение на полигонах - это основной метод обращения с ТБО в Украине, странах СНГ, а также во многих странах мира. Последнее объясняется их конструктивной простотой и дешевизной. Однако это самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой концентрацией углеродосодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных так и подземных вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками.

Поскольку в ближайшее время роль полигонов не уменьшается, то необходимо продолжать подробные исследования процессов захоронения и утилизации ТБО.

Достижение положительных результатов возможно, если большая часть доставляемых в неразделенном потоке отходов будет предварительно сортироваться, а ценные утильные фракции перерабатываться, т.е. использоваться как вторичные материальные ресурсы. Исследования Академии коммунального хозяйства им. Памфилова (г. Москва) и опыт дальнего зарубежья показывают, что около 55 % ТБО возможно использовать как вторсырье.

Проект раздельного сбора должен вписываться в общий ход управления отходами. Он должен учитывать на многие годы сбор и обработку всей совокупности перерабатываемых отходов, их влияние на остаточную фракцию и общую стоимость. Он должен включать связь с населением с целью повысить его заинтересованность в разделении производимых им отходов, объяснить ему, что такое сортировка и информировать о достигнутых результатах.

Введение раздельного сбора позволяет переработать растущую часть отходов и ограничить таким образом количество отходов, подлежащих уничтожению. Вследствие этого продлевается срок службы существующих мощностей по обработке отходов, сокращается количество установок которые необходимо построить.

В Украине существует система сбора отходов, однако она несовершенна, т.к. ориентирована преимущественно на заготовку и экспорт в другие регионы традиционных видов вторичного сырья (макулатура, металлолом). В том время практически не собираются и не перерабатываются алюминиевые батарейки (содержащие цинк, никель, кадмий), не компостируются в достаточном объеме органические отходы лесного хозяйства, недостаточно мощностей для переработки стеклобоя и т.д. Это связано с отсутствием соответствующих технологий и мощностей. Отдельные перерабатывающие комплексы, созданные в виде опытно-промышленных участков малой производительности, нерентабельны, что не способствует формированию стабильного рынка вторичного сырья и изделий из него.

В настоящее время при поддержке программы TACIS в одном из районов Славянска внедрен раздельный сбор отходов ТБО. Сейчас этот опыт пытаются распространить и в других городах области. Также продолжается строительство завода по переработке отходов в городах Краматорске и Харцызске. Строятся заводы по переработке ПЕТ бутылки в городах Славянске и Дебальцево, в Константиновке занимаются переработкой отработанных свинцовых аккумуляторов и стеклобоя и т. д. В Горловке на концерне «Стирол» производится переработка полиэтилена, полипропилена в товары народного потребления.

Ситуация в отношении рынков сбыта быстро изменяется и для растущего числа материалов вырисовываются благоприятные перспективы, даже если доля пригодных для переработки отходов пока еще невелика. Сотрудничество с промышленными покупателями рассчитано на длительный срок, но оно основывается на поставке сырья, отвечающего точным техническим спецификациям, которых можно достигнуть только соблюдением требований к качеству, осуществляемого в процессе организации раздельного сбора, сортировки и перевозки. Требования к качеству являются также одним из основных факторов контроля над расходами, так как позволяют свести к минимуму количество нежелательных отходов, собранных, а затем рассортированных напрасно.

Рассмотренные нами принципы в области обращения с ТБО (с учетом мирового опыта) могут использоваться как при разработке системы управления обращением ТБО, так и при создании предприятий, перерабатывающих, утилизирующих отходы на основе современных технологий, а также стимулировать привлечение необходимых инвестиций. Более того, развитие новых видов деятельности по сортировке и переработке создаёт рабочие места, значительная часть которых располагается в местном масштабе.

Новый способ очиски шахтных вод

^ Кольчик А.Е., Костенко В.К.
Предприятия угольной промышленности откачивают большой объем шахтных вод, которые загрязнены взвешенными веществами, бактериальными примесями и минеральными солями. Ежегодно угольные предприятия Украины сбрасывают в гидрографическую сеть и водные объекты порядка 795,7 млн. м3 воды, в том числе шахты 780,2 млн. м3. В бассейн Черного моря от угледобывающих предприятий Украины поступает 129,4 млн. м3 шахтных и карьерных вод. Сброс шахтных вод в наземную гидрографическую сеть вызывает ощутимое заиливание, засоление и закисление водоемов и водотоков.

Все это свидетельствует о том, что охране и рациональному использованию природных водных ресурсов уделяется недостаточное внимание. К тому же угледобывающие предприятия несут значительные материальные и финансовые затраты на откачку, очистку, обеззараживание и за сброс шахтной воды в природные объекты. В связи с этим, а также нарастающим дефицитом питьевой воды актуальными становятся вопросы предотвращения загрязнения подземных вод, очистки загрязненных шахтных вод и повторного использования их для нужд угольной промышленности, а также смежных отраслей, сельского хозяйства и в быту.

Авторами разработана технология очистки сточных вод угольных предприятий, позволяющая не только рационально использовать добываемые предприятиями воды, но и свести к минимуму затраты по оплате за сброс сточных вод и даже получать дополнительную прибыль от реализации данной технологии, которая основана на использовании геотермальной энергии.

Энергию породного массива, по разработкам авторов, предполагается применять следующим образом. В процессе выемки угольного пласта в выработанном пространстве создаются каналы, по которым пропускается исходящая из забоев воздушная струя. Воздух, нагревается до температуры горного массива, которая на глубоких горизонтах достигает 45...500С, и вместе с этим приобретает дополнительную энергию. Регулирование расхода воздуха через каналы и очистную выработку производится путем периодического возведения вентиляционной перемычки между каналами и очистной выработкой, где производилась выемка полезного ископаемого.

После этого воздух, достигший температуры породного массива, с помощью компрессора направляют в вихревую трубу, где происходит его разделение на два потока – горячий и холодный.

Загрязненная шахтная вода поступает в испаритель, через который по трубопроводу из вихревой трубы поступает горячий поток воздуха. Этот горячий поток воздуха обуславливает переведение неочищенной воды в парообразное состояние.

Очищенная вода в состоянии перегретого пара подается по стволу и ходку в конденсатор, который выполнен в виде отдельного сооружения. В конденсаторе происходит переход воды из парообразного состояния в жидкое за счет контакта пара с холодными поверхностями. Частично пар конденсируется на стенках ствола и в виде воды стекает в зумпф, откуда ее перекачивают с помощью водоотливной установки в водосборник очищенной воды и переправляют к потребителю.

Взвешенные и растворенные вещества, содержащиеся в неочищенной воде, накапливаются в испарителе, из которого производится периодический слив этих веществ в специальную емкость.

Удаленный осадок можно использовать как основу для получения ценных веществ, содержащихся в шахтной воде.

При широком внедрении систем очистки воды методом дистилляции с использованием геотермальной энергии появляется возможность сокращения расхода пресной природной воды, рациональное использование невосполнимых видов энергоносителей (таких, как уголь и природный газ, торф), необходимых для перевода воды в парообразное состояние известными способами.

^ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ШАХТЕ «ЧАЙКИНО» И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1   2   3   4   5

Похожие:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconОхрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»...
В сборнике приведены результаты студенческих научных разработок, которые были представлены на конференцию, организованную кафедрой...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconОхрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»...
В сборнике приведены результаты студенческих научных разработок, которые были представлены на конференцию, организованную кафедрой...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconЗакон Украины «Об охране окружающей природной среды»
Охрана окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconМинистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. №80 и подпункта 2 пункта 1 постановления...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconИнструкция по регулированию выбросов загрязняющих веществ
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 962 "Вопросы Министерства...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconМинистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь
Об утверждении Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и признании...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconМинистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь
Об утверждении Инструкции о порядке регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconИнструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный...
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 962 "Вопросы Министерства...

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconМинистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. №10

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» сборник студенческих работ по кафедре «Природоохранная деятельность» Донецк, Доннту 2006 iconМетодические указания для семинарских занятий и лабораторных работ...
Предотвращение загрязнения окружающей среды с судов: методические указания для семинарских занятий и лабораторных работ по дисциплине...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<