Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
НазваниеКонспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання»
страница20/26
Дата публикации20.06.2014
Размер3.88 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > География > Конспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

^ 5. Біологічно активні добавки (БАДи) та оптимізація харчування

Зважаючи на це, у процесі оптимізації хар­чування населення на сучасному етапі повинні врахо­вуватися три можливі шляхи раціоналізації.

  • ^ Перший шлях полягає в суворому підборі добово­го раціону з високоякісних продуктів харчування з яв­ною перевагою продуктів рослинного походження над продуктами тваринного походження. Це класичний і найбільш природний шлях, що використовується тисячо­літтями. Проте, зважаючи на виснаження грунтів унаслі­док їх безрозсудного використання, широке засто­сування гербіцидів і подальше їх нераціональне збері­гання, навіть не оброблені температурою продукти рослинного походження є незадовільним джерелом мікронутрієнтів, що відповідає добовій потребі лише на 60-70%. Крім того, деякі необхідні живильні речо­вини останнім часом взагалі перестали надходити до раціону багатьох українців через звуження асортимен­ту використовуваних продуктів харчування, викликано­го їх різким подорожчанням.

  • ^ Другий шлях –– створення продуктів харчування із заданим хімічним складом і властивостями, або так зване збагачення харчових продуктів унікальними харчовими речовинами. На жаль, таких продуктів в СНД і Україні, порівняно з країнами Європи, Північ­ної Америки та Японії, випускається ще катастрофіч­но мало і за кількістю, і за асортиментом. Проблемою є ще й те, що частина мікронутрієнтів, що додаються в такі продукти харчування, може руйнуватися в про­цесі виробництва, що значно утруднює їх точне дозу­вання.

^ Третій шлях полягає в широкому виробництві і впровадженні БАДів, які як доповнення до раціону міс­тять у малому об'ємі повний комплекс необхідних щод­ня пластичних і регуляторних речовин рослинного, мі­нерального і тваринного походження. На думку ба­гатьох учених і практиків, широке застосування БАДів є, мабуть, єдиним найбільш швидким, економіч­но прийнятним і науково обгрунтованим шляхом вирі­шення. З цієї причини особливої актуальності в наші дні набуває фармаконутріціологія –– наука про ліку­вання окремими мікронутрієнтами та їх збалансовани­ми комплексами, а не класичною їжею, як це характер­но для дієтотерапії.

У даний час у розвинених країнах світу, що мають такі ж проблеми з незбалансованим раціоном харчу­вання, як і Україна, БАДи випускаються і споживаються у величезних кількостях (у США й Японії понад 80% на­селення, в Європі понад 50% регулярно використову­ють БАДи), що дозволило значною мірою вплинути на рівень здоров'я цілих націй.

За визначенням, даним у Законі України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сирови­ни», до біологічно активних добавок до їжі «належать речовини та їх суміші, вживані для надання раціону харчування лікувальних або лікувально-профілактичних властивостей». БАДи - це концентрати природних біологічно активних речовин, виділених з харчової сировини рослин­ного, тваринного, морського або мінерального походження.

Використання БАДів дозволяє:

  1. досить легко і швидко заповнити дефіцит необхідних харчових речовин, у першу чергу, мікронутрієнтів:

  2. регулювати калорійність раціону харчування й апетит, впливаючи таким чином на масу тіла;

  3. цілеспрямовано змінювати метаболізм окремих речо­вин, зокрема ендогенних і екзогенних токсинів;

  4. підтримувати нормальний склад і функціональну активність кишкової мікрофлори;

  5. підвищити неспецифічну стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища;

  6. одержати механізм немедикаментозного й без­печного шляху регулювання й підтримки функції окре­мих органів і систем.

Лекція 26. Мудрість здоров’я: культура і спосіб життя людини

1. Здоров’я індивідуальне й популяційне.

2. Творчість як атрибутна властивість нормального життя.

3. Розвиток особистості – принцип профілактичної медицини.

4. Спосіб життя і східні рецепти культури здоров’я.

5. Сімейна валеологія.

6. Мотивація одруження.

^ 1. Здоров’я індивідуальне й популяційне

У здоров’ї як індикаторі якості життя відбиваються усі зв’язки людини – біологічні, матеріальні, духовні, культурні, творчі – як у суспільстві, у трудовому колективі, сім’ї, місті, так і в навколишньому середовищі, в техносфері й біосфері (акад. А. І. Субетто).

Культура повинна допомогати моральному й фізичному удосконаленню людини, збереженню її здоров’я й активного довголіття.

Зміцнення здоров’я населення, зниження захворюваності, формування ЗСЖ, збільшення тривалості життя й активного творчого періоду – це найважливіші соціально-економічні завдання, які стоять перед державою, охороною здоров’я і кожною людиною.

Сучасний рівень медицини в цілому і стан концепції формування ЗСЖ дозволяють достатньо чітко визначити, що впливає на організм. Водночас значно менше відомо, за допомогою яких механізмів здійснюється цей вплив.

Видатний спортсмен і вчений Ю. Власов (1990) підкреслює: "кепські думки, горе, не блоковане волею, опір, злість, дратівливість, страхи й скарги, сумніви, занепокоєння

— все це обертається розладом організму, а протягом тривалого часу навіть хворобами". Здоров'я індивідуума й популяції багато в чому залежить від впливу природно-кліматичних, генетичних, економічних, політичних, соціальних, культурних та інших факторів.

Протягом усієї історії розвитку людства медицина, соціологія, філософія в тісному контакті з іншими науками, узагальнюючи багатовіковий досвід і наукові дані, прагнуть визначити й виробити принципи формування здорового способу життя.

Ще в далекій давнині лікарі й філософи вважали, що здоровим бути неможливо без фізичної культури. Давньогрецький філософ Платон називав рух "цілющою частиною медицини", а письменник і історик Плутарх — "коморами життя". Чи завжди ми в достатній мірі турбуємося про те, щоб ця "комора" не випорожнювалася? На жаль, рідко й мало.

Навколишнє середовище, що містить у себі природні, техногенні й соціокультурні середовища, взаємодіє з людиною, змінюючи характерну динаміку зв'язку залежно від популяційної належності окремих індивідуумів. На різних етапах еволюції людина все вище й вище піднімається по ієрархічній градації природи. У міру розвитку й удосконалення свого мозку й інтелекту вона поступово втрачає необхідну рухову активність, хоча відомо, що фізичні навантаження важливі не тільки для збереження здоров'я, але й необхідні для загального добробуту людини.

Як показують результати спостережень, тільки 30% населення займається фізичними вправами й тільки 10% з них регулярно. Водночас відомо, що збільшення фізичної активності зменшує ризик виникнення ішемічної хвороби серця на 26%, а одночасне збільшення фізичної активності й відмова від паління зменшують цей ризик на 31%.

Значення фізичного виховання для дітей і підлітків надзвичайно важливе в сучасних умовах, і його роль продовжує зростати. Знижена рухова активність особливо несприятливо відбивається на організмі, що розвивається. Правильна організація занять з фізичної культури в режимі навчально-виховного процесу значною мірою сприяє поліпшенню розвитку й збереження здоров'я школярів.

Здоров'я й добробут організму закладається ще в утробі матері й вимагає розумного до себе відношення протягом усього життя. Рух — не тільки "комора життя", воно є саме життя. Тривале обмеження рухової активності впливає на здоров'я, тоді як регулярні інтенсивні фізичні навантаження часто заміняють будь-які найкращі ліки, зміцнюють тіло й дух, думки й волю. Не випадково Аристотель говорив, що думка стає живішою, коли тіло розігріте прогулянкою. Свої уроки (як і його вчитель Платон) він проводив прогулюючись разом із учнями.

Людина розумна повинна постійно розвивати свої духовні й физичні можливості, здійснювати гігієну душі й тіла. У сучасному світі розумова праця все більше витісняє фізичну або тісніше зливається з нею. Напружена розумова праця вимагає дуже гарної фізичної підготовки. Засновник фізичного виховання в Росії, лікар і педагог П. Ф. Лесгафт неодноразово підкреслював, що невідповідність слабкого тіла й розвиненої розумової діяльності — «розлад тіла й духу» — рано чи пізно позначиться негативно на загальному стані й здоров'ї людини. Дві з половиною тисячі років тому на величезній скелі в Елладі були висічені слова: "Якщо хочеш бути сильним — бігай, хочеш бути гарним — бігай, хочеш бути розумним — бігай". Ходьба й дозований біг необхідні для організму. Серце, шлунок, печінка та інші органи нашого тіла протягом багатьох лет формувалися в умовах постійного руху.

Різноманітні фізичні навантаження, вправи роблять людське тіло не тільки сильним і здоровим, але й прекрасним. Дотепер нас захоплюють витвори античних скульпторів: всесвітньо відомі статуї Аполлона Бельведерського, Венери Милосської, Геракла, Дискобола, Списника...

Якщо людина працює й не втрачає здатності сприймати красу навколишнього світу, то з роками вона набагато гостріше сприймає світ, його принадності й зачарування. Людина з великою життєвою активністю до глибокої старості зберігає моральне й фізичне здоров'я. Саме праця — кращий засіб проти старості. Радість праці розвиває й зміцнює тіло, служить джерелом фізичного й морального здоров'я, сприяє продовженню життя. Краса праці в тім, що її продукти не відчужуються від людини, а задовольняють її потреби.

Сенс життя й здоров'я людини полягає у творчості, творенні й безперервній праці. Знаменитий хірург Н. Н. Бурденко якось сказав: "Той, хто працює, завжди молодий. Іноді мені здається, що праця виробляє якісь особливі гормони, що підвищують життєвий тонус". Представники медичної науки й практики, соціологи, психологи, юристи повинні більше уваги приділяти проблемі збереження здоров'я осіб пенсійного віку. Видхід на пенсію, безумовно, відбивається на духовному й фізичному здоров'ї людини, загальному відчутті особистого щастя.

Медичні спостереження переконливо доводять, що вихід на пенсію для багатьох осіб є серйозним стресом, пасивний відпочинок прискорює старіння, у той час як робота, що сприяє фізичним і психічним можливостям людини, дозволяє йому зберегти здоров'я.

Запам'ятаємо дуже важливу й перевірену багаторічним людським досвідом прописну істину: "Мистецтво продовжити життя — це мистецтво його не скорочувати». Якщо людина сама не буде любити життя, боротися за повноцінне й фізичне довголіття, то ніяка сучасна наука, ліки й рецепти їй не допоможуть. Добре відомо, що значно легше запобігти, попередити хворобу, аніж лагодити «зіпсований» і «поламаний» організм.

Основний рецепт здоров'я Людини розумної — це дотримання у своєму способі життя почуття міри, згоди, єдності й гармонії організму з навколишнім (у тому числі соціальним) середовищем перебування.

Зараз багато хто з людей, незадоволених традиційними "класичними" методами лікування, шукає шляхи оздоровлення свого організму самостійно, без контролю й консультації лікарів. Для збереження міцного здоров'я не слід сподіватися ні на які чудеса, насамперед необхідна висока культура поводження й розумний режим життя, культура думки.

^ 2. Творчість як атрибутивна властивість нормального життя

Це єдине, що завжди протистоїть смерті. Здоров'я – це витвір життя: креативная медицина — це лікування творчістю. Творче довголіття — це завжди фізичне довголіття. Якщо людина відмовилася від творчого життя, значить вона віддала себе стихії зовнішніх сил, вона перестає бути активною особистістю, перестає бути мудрою, сильною, здоровою.

Давно відомо, що людину гублять надмірності — обжерливість, перевтома, статева нестриманість. Від надмірної перенапруги люди хворіють, а потім у пошуках полегшення йдуть на різні крайнощі. У Стародавньому Римі ослаблені й кволі громадяни, щоб покращити самопочуття кидалися на арену Колізею пити кров повалених гладіаторів. Але й це мало допомагало. Біблейский цар Давид кращими ліками вважав подих молодих дівчат, від яких випромінюється "живлюща еманація".

Для поліпшення самопочуття за старих часів вживали жовч пантери, м’ясо жаби, витяжки із статевих залоз тигра, пили собаче молоко й грудне молоко жінок. Для хтивого подразнення застосовували спирт із кокаїном, для "буйства сил" — сире м'ясо гадюки. Ахіллес, щоб відчути невтримну відвагу, їв кістковий мозок ведмежат. Так говорять легенди й стародавні перекази.

У наш час молодь у багатьох країнах у пошуках повнення свого емоційного заряду звертається до наркотиків, паління тютюну, міцних напоїв.

Засоби масової інформації (радіо, телебачення, кіно, газета та інші) в гонитві за додатковим фінансуванням активно пропагують у нашій країні багато шкідливих звичок, що згубно впливають на розвиток людини і її здоров'я. Оберігаючи здоров'я кожної людини й усього населення країни, неприпустимо наслідувати проповіді середньовічного празького професора медицины С. Альбикуса: "Немає їжі, крім м'яса; немає напою, крім вина, немає радості, крім жінки!"

Неправильне поводження людей — більш часта причина хвороб, ніж зовнішній вплив або природна слабкість організму. За даними ВООЗ, у світі палять більше половини чоловіків і не менше чверті жінок. У тих, хто палить, інфаркт міокарда трапляється у 2 рази частіше, а раптових смертей, викликаних справжніми захворюваннями, у 3 рази більше, ніж серед тиї, хто не палив. Куріння погіршує плин таких хвороб, як атеросклероз, гіпертонічна хвороба, гастрит, виразкова хвороба, тромбофлебіт і ін.

Мікробіологічними дослідженнями також доведений прямий зв'язок розвитку ракових захворювань легенів, гортані, стравоходу та інших локалізацій із палінням тютюну. Викликає серйозне занепокоєння викликаєь тенденція до зростання частоти паління серед дітей і підлітків.

В останні роки особлива увага приділяється проблемам паління тютюну жінками як факторові, що шкодить організму майбутньої дитини.

Так, при обстеженні 5500 жінок у тих, хто палить, безплідність спостерігалося в

41,5%, а в тих, хто не палив — лише в 4,5 % випадків.

Установлено, що у випадках паління вагітними жінками у їхніх новонароджених спостерігається тривале порушення фізичного розвитку, знижуються інтелектувальні функції, часто змінюється реактивність організму, вони відрізняються нестійкістю й слабкістю основних нервових процесів.

Погано впливає на здоров'я й сприяє розвитку хвороб у тих, хто не палить, так зване пасивне або примусове паління. Треба пам'ятати, що організм людини, що не палить, набагато чутливіший до табачному диму порівняно з організмом курців.

За даними американських учених, більше 60 % дорослого населення, що не палить, як мінімім одну годину на тиждень змушені вдихати тютюновий дим при контакті з курцями. Аналіз результатів епідеміологічних досліджень дозволив висунути думку, що дружини активних курців у середньому вмирають на 4 роки раніше, ніж дружини некурців. У тому ж випадку, коли чоловіки випалюють вдома щодня 20 і більше сигарет, у багатьох із дружин реєструють ракові пухлини, переважно органів дихання.

У 1988 р. у Мадриді була проведена перша Європейська конференція відносно тютюну, що розробила план дій, які дозволяють забезпечити положення, що відмова від паління буде нормою людини.

Слід пам’ятати, що, як зазначає ВООЗ здроров’я, якби людство покінчило з палінням, то можна було б знизити смертність від бронхіту й емфіземи легенів на 10 %, від раку — на 30 %, від хвороби серця — на 31 %, від інших серцево-судинних захворювань — на 21 %, від усіх інших хвороб — на 19 %.

Розвитку ракових пухлин сприяє поєднання паління із прийомом алкоголю, особливо міцних спиртних напоїв.

Світова статистика свідчить, що споживання алкоголю завдає величезного морального й матеріального збитоку. У всіх розвинених країнах робітники, що зловживають алкоголем, користуються листками непрацездатності у 2,5-3 рази частіше, ніж непитущі.

Вартоо зазначити, що перехід від побутового пияцтва до хронічного алкоголізму в юнаків відбувається в 3-5 разів швидше, ніж в осіб, що почали вживати алкогольні напої в зрілих літах.

У більшості наукових праць алкоголізація підростаючого покоління розглядається як суттєвий індикатор психічного здоров'я нації.

Неприпустимий прийом алкоголю вагітними жінками у зв'язку з можливістю виникнення так званого алкогольного синдрому плода. Маса тіла в таких немовлят у середньому на 350-500 г менше, пізніше в 35,3 % з них відзначається затримка в мовному розвитку, в 35 % — у розвитку ходьби; розлад розумових здібностей, за даними різних досліджень, відмічається у 26-53% таких дітей, у них же в 50-80 % випадків спостерігаються психопатологічні симптоми.

Алкоголь дезорганізує психічний світ особистості, приводить її до деградації. У зловживаючих алкоголем зі слабким типом вищої нервової діяльності спостерігаються погіршення пам'яті, прагнення використовувати в роботі лише старий запас знань, збіднення духовного життя, зупиняється професійний ріст. Розвиваються риси психічної астенії: зниження активності, ініціативи, росте емоційна нестійкість.

У людей із сильним типом вищої нервової діяльності все чіткіше проявляється погіршення психічного й фізичного здоров'я, зниження інтелектуальних потреб, ростуть помилкові домагання залежно від особистих здібностей, вони вперті в досягненні поставленої мети, котра, як правило, має антигромадський характер. Такі почуття, як справедливість, любовь до близьких, подяка, борг, патріотизм, являють для них все більш абстрактні поняття. Під впливом алкоголю змінюється відношення людини до суспільства, близького оточення, самого себе.

Подолання пияцтва й алкоголізму — тривалий процес. Більше 90 % людей у нашій країні через різні причини — психологічні, культурно-моральні, соціально-побутові — у даний час не готові повністю відмовитися від алкоголю. Тільки тривалий комплексний підхід із застосуванням соціально-економічних, виховних, психологічних та інших заходів у поєднанні з медико-біологічними методами можуть дати позитивний результат у розв’язанні даної проблеми.

Сучасне життя, значною мірою звільнивши людину від виснажливої м'язової роботи, привело до перенапруги психічних сил, виникнення стресів, викликаних негативними або конфліктними ситуаціями, що часто погіршують фізичне й психічне здоров'я.

Дорожньо-транспортні пригоди, причиною яких може бути поганий стан дорожнього покриття, небезпечне поводження за кермом, особливо під впливом алкогольного сп'яніння, зневага до захисних ременів безпеки й шоломів для мотоциклістів, часто є причиною інвалідізації й смертельних наслідків. "Всі прогреси реакційні, якщо руйнується людина". У цьому рядку А. Вознесенського звучить гірка правда сьогодення, коли націоналізм, регіональні конфлікти, війни в ряді країн ведуть до смерті, травм, порушень психічного й фізичного здоров’я людини.

Погіршення умов життя в країні, криза в міжнаціональних відносинах підняли хвилі насильства, що спричиняють непоправну шкоду здоров'ю й загибель людей.

Світ, як і саме здоров'я, є позитивним станом культури, якості життя й благополуччя, забезпечення здоров'я й добробуту дорослого, підростаючого й майбутнього поколінь на планеті Земля.

Потрясіння, нездатність упоратися зі стресовими ситуаціями ведуть в ряді випадків до антигромадського поводження, що проявляється часто в завищених вимогах і грубому поводженню з дітьми, обмеженні почуттів їхньої гідності. Все це може порушити їхній розвиток, психічне здоров'я, створювати труднощі в спілкуванні в школі з однолітками.

Виховання суспільної свідомості відносно здоров'я людини не тільки як особистої цінності, але і як надбання суспільства, пов'язане із проблемою напрацювання правових норм, юридичних гарантій гармонійного розвитку людини, охорони її життя й здоров'я, формування концепції здорового способу життя.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Похожие:

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та робочого навчального плану спеціальності...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста та робочого навчального плану спеціальностей...

Конспект лекцій складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Валеологія з методикою викладання» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки та перепідготовки спеціалістів та робочого навчального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<