Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 )
Скачать 291.46 Kb.
НазваниеВідомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 )
страница1/2
Дата публикации20.06.2014
Размер291.46 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
  1   2


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про курорти

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.435 )
 


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 


{ у тексті Закону слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я" замінено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я"; слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів" у відповідному відмінку

згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

     Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні та спрямований на забезпечення використання з метою лікування і оздоровлення людей природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, які є надбанням народу України, та їх охорони.
 

Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Визначення термінів
 

     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 

     курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні;
 

     лікувально-оздоровча місцевість - природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;
 

     особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси - ресурси, які рідко (не часто) зустрічаються на території України, мають обмежене поширення або невеликі запаси у родовищах та є особливо сприятливими і ефективними для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;
 

     загальнопоширені природні лікувальні ресурси - ресурси, які зустрічаються в різних регіонах України, мають значні запаси та придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;
 

     медичний (бальнеологічний) висновок - це висновок, зроблений на підставі медико-біологічних та інших спеціальних досліджень складу та властивостей природних лікувальних ресурсів про можливість їх використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;
 

     курортна справа - сукупність усіх видів науково-практичної та господарської діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань із використанням природних лікувальних ресурсів.
 

     Стаття 2. Законодавство про курорти та його завдання
 

     Законодавство про курорти базується на положеннях Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 

     Завданням законодавства про курорти є регулювання суспільних відносин у сфері організації і розвитку курортів, виявлення та обліку природних лікувальних ресурсів, забезпечення їх раціонального видобутку, використання і охорони з метою створення сприятливих умов для лікування, профілактики захворювань та відпочинку людей.
 

     Стаття 3. Принципи державної політики у сфері курортної справи
 

     Державна політика України у сфері курортної справи визначається Верховною Радою України і будується на принципах:
 

     законодавчого визначення умов і порядку організації діяльності курортів;
 

     забезпечення доступності санаторно-курортного лікування для всіх громадян, в першу чергу для інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, жінок репродуктивного віку, які страждають на гінекологічні захворювання, хворих на туберкульоз та хворих з травмами і захворюваннями спинного мозку та хребта;
 

     врахування попиту населення на конкретні види санаторно-курортних послуг при розробці та затвердженні загальнодержавних і місцевих програм розвитку курортів;
 

     економного та раціонального використання природних лікувальних ресурсів і забезпечення їх належної охорони;
 

     сприяння перетворенню санаторно-курортного комплексу України у високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки.
 

     Стаття 4. Види курортів
 

     За характером природних лікувальних ресурсів курорти України поділяються на курорти державного та місцевого значення.
 

     До курортів державного значення належать природні території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
 

     До курортів місцевого значення належать природні території, що мають загальнопоширені природні лікувальні ресурси і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
 

     Стаття 5. Медичний профіль (спеціалізація) курортів
 

     Медичний профіль (спеціалізація) курортів визначається з урахуванням властивостей природних лікувальних ресурсів.
 

     За своєю спеціалізацією курорти поділяються на курорти загального призначення та спеціалізовані курорти для лікування конкретних захворювань.
 

     Медичний профіль (спеціалізація) курортів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
 

     Стаття 6. Природні лікувальні ресурси
 

     До природних лікувальних ресурсів належать мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
 

Розділ II
^ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУРОРТІВ
 

     Стаття 7. Підстава для створення курорту
 

     Підставою для прийняття рішення про оголошення природної території курортною є наявність на ній природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх експлуатації та організації лікування людей.
 

     Стаття 8. Клопотання про оголошення природних територій курортними
 

     Підготовку та подання клопотань про оголошення природних територій курортними можуть здійснювати центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші заінтересовані підприємства, установи, організації та громадяни.
 

     Клопотання про оголошення природних територій курортними мають містити обгрунтування необхідності оголошення природних територій курортними; характеристику природних лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, кліматичних, інженерно-геологічних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, інших цінностей природних територій, що пропонуються для оголошення; відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання та про власників і користувачів природних територій, а також відповідний картографічний матеріал.
 

     Клопотання про оголошення природних територій курортними подаються до відповідних органів виконавчої влади, уповноважених цим Законом здійснювати їх попередній розгляд.
 

     Стаття 9. Розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними
 

     Клопотання про оголошення природних територій курортними у місячний термін розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.
 

     У разі схвалення клопотання центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, погоджує це клопотання з власниками чи користувачами земельних ділянок.
 

     На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, забезпечує розроблення проектів оголошення природних територій курортними.

{ Стаття 9 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 


     Стаття 10. Експертиза проектів оголошення природних територій курортними
 

     Проекти оголошення природних територій курортними підлягають державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам, які проводяться відповідно до законів України "Про державну екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ) і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ).
 

     Стаття 11. Прийняття рішень про оголошення природних територій курортними
 

     У разі позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо проектів оголошення природних територій курортними матеріали передаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів: { Абзац перший частини першої статті 11 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

     щодо курортів державного значення - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері, для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; { Абзац другий частини першої статті 11 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

     щодо курортів місцевого значення - місцевими органами виконавчої влади відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. { Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

     Рішення про оголошення природних територій курортними територіями державного значення приймає Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України.
 

     Рішення про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 

     Стаття 12. Забудова курортів
 

     Забудова курортів здійснюється відповідно до затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів курортів, іншої містобудівної документації.
 

     Будівництво на курортах нових і розширення діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не пов'язаних безпосередньо із задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, потреб курортного та житлового будівництва, або таких, що можуть негативно впливати на природні лікувальні фактори, забороняється.
 

     Стаття 13. Надання земельних ділянок для створення або розширення курорту
 

     Надання земельних ділянок для створення або розширення курорту здійснюється у порядку, встановленому Земельним кодексом України, на підставі розроблення техніко-економічних обгрунтувань використання землі та проектів відведення земельних ділянок з урахуванням затверджених округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони, схем медичного зонування.
 

     Земельні ділянки курортів використовуються у порядку, визначеному проектом організації використання території та генеральним планом забудови курорту, з дотриманням вимог статей 31, 32 і 33 цього Закону.
 

     Стаття 14. Розвиток курортів
 

     Розвиток курортів здійснюється згідно з довгостроковими комплексними і цільовими державними та місцевими програмами.
 

     Програми розвитку курортів розробляються на основі даних кадастрів природних лікувальних ресурсів, об'єктивних показників ефективності лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, результатів спеціальних наукових досліджень і проектних робіт, фінансово-економічних показників діяльності курортів. При цьому визначаються параметри та режим використання природних лікувальних ресурсів з урахуванням екологічних та санітарно-гігієнічних обмежень тощо.
 

     Містобудівна документація, що регламентує всі види будівництва на території курортів, розробляється відповідно до законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) та інших нормативно-правових актів і підлягає обов'язковій державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизам.
 

Розділ III
^ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
 

Стаття 15. Використання природних територій для діяльності
курортів
 

     З метою організації діяльності курортів юридичні та фізичні особи використовують спеціально визначені природні території, які мають мінеральні та термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропу лиманів та озер, акваторію моря, кліматичні, ландшафтні та інші умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
 

     
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141)

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) icon6. Кодекс про шлюб та сім'ю урср // Відомості Верховної Ради урср....
Житловий Кодекс України // Відомості Верховної Ради урср. 1983.№28. Ст. 574

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 15, ст. 229 )
Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки дата, вказана в технічній документації

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон україни
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13-17, ст. 112) такі зміни

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон УкраЇни
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон україни
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13-17, ст. 112) такі зміни

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 50, ст. 435 ) iconЗакон україни
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<