Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011
Скачать 153.44 Kb.
НазваниеЕмія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011
Дата публикации21.04.2013
Размер153.44 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Нанотехнології – наука майбутнього

(2006 – 2011)
рекомендаційний список джерел

Харків

ХНАМГ

2011

УДК 016:[6:544.016.5]

ББК 30.6в05я1

Н 25

Укладачі: Н. О. Рибакова

Т. С. Муханова

Н 25 Нанотехнології – наука майбутнього : реком. список джерел (2006 – 2011) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Н. О. Рибакова, Т. С. Муханова – Х.: ХНАМГ, 2011. – 12 с.

Передмова
Високі наукоємні технології, зокрема нанотехнології, – це один із ключових напрямів розвитку сучасної науки й виробництва. Це шлях до керованого синтезу молекулярних структур, який покликаний забезпечити одержання об’єктів будь-якого призначення не зі звичайних сировинних ресурсів, а безпосередньо з атомів і молекул за допомогою систем штучного інтелекту, тобто наділяють інтелектом звичайні предмети.

Саме нанотехнології можуть привести світ до нової технологічної революції та повністю змінити не лише економіку, а й навколишнє середовище, в якому живе людина, її фізичні і психічні можливості. Нанотехнології мають вирішальний вплив на розвиток сучасної медицини, енергетики, біотехнології, електроніки тощо.

Питання та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі охоплює даний рекомендаційний список. До нього включено : законодавчі документи, книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами.

Документи згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2006 – 2011 рр. Загальна кількість джерел – 119. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії.

1. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми „Нанотехнології та наноматеріали” на 2010 – 2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231 // Урядовий кур’єр : Орієнтир № 51. – 2009. – 2 грудня. – С. 11. ; Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2010. – № 3. – С. 72 – 85 ; Офіційний вісник України. – 2009. – № 90. – С. 9 – 68.

2. Про реалізацію у 2007 – 2008 роках науково-технічних проектів відповідно до міжвідомчої науково-технічної програми „Нанофізика та наноелектроніка” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 42-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua

3. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми „Нанотехнології та наноматеріали” на 2010 – 2014 рр. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 331-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 26. – С. 57 – 61.

4. Адамов Б. И. Инновационное развитие современной Украины в контексте развития и внедрения нанотехнологий / Б. И. Адамов // Прометей. – 2007. – Вып. 3. – С. 85 – 90.

5. Алешина И. В. Глобализация рынков, наноиндустрия и стратегия интернет-продвижения нанопродуктов / И. В. Алешина, Э. Б. Алешин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 3. – С. 104 – 116.

6. Алферов Ж. Навстречу золотому веку : [развитие нанотехнологий определит облик XXI столетия] // Ж. Алферов // Поиск. – 2008. – 25 января. – С. 11, 13.

7. Баженов Ю. М. Оценка технико-экономической эффективности нанотехнологий в строительном материаловедении / Ю. М. Баженов, Е. В. Королев // Строительные материалы. – 2009. – № 6. – С. 66 – 67.

8. Беляков Л. А. Электропроводность нанопористого кремнезема, химически модифицированного β-циклодекстрином / Л. А. Беляков, Ю. С. Дзязько // Украинский химический журнал. – 2010. – Т. 76, № 5/6. – С. 25 – 29.

9. Белялетдинов Р. Нанотехнологии – много шума из «ничего»? : [конкуренция в области нанотехнологий на фоне непредсказуемости влияния нанотехнологических продуктов на человека и окружающую среду] / Р. Белялетдинов // Человек. – 2007. – № 5. – С. 19 – 24.

10. Биологические наноструктуры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 284.

11. Бондарев А. Очень маленькие чудеса : [нанотехнологии – наука будущего] / А. Бондарев // Сегодня. – 2009. – 27 января. – С. 10 – 11.

12. Бричка С. Я. Природные алюмосиликатные нанотрубки : структура и свойства / С. Я. Бричка // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 40 – 53.

13. Бычко И. Б. Синтез наночастиц железа контролируемого размера / И. Б. Бычко, Е. Ю. Калишин, П. Е. Стрижак // Украинский химический журнал. – 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 94 – 98.

14. Вакуумна технологія вирощування вуглецевих наноструктур / В. Є. Панарін, М. Є. Свавільний, А. І. Хомінін, М. М. Білий // Металознавство та обробка металів. – 2010. – № 2. – С. 27 – 31.

15. Взаємодія наночастинки срібла з плазматичною мембраною : [квантовохімічне моделювання] / Т. О. Зінченко, О. П. Яворовський, О. М. Цендра, В. В. Лобанов // Довкілля та здоров’я. – 2011. – № 2. – С. 39 – 43.

16. Високоефективна екологічно чиста та безвідходна утилізація бетонних та залізобетонних виробів наносекундними імпульсами напруги / В. С. Гладков, О. А. Гученко, Л. В. Ваврів, О. В. Шестеріков // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – № 3. – С. 47 – 50.

17. Влияние способа получения пленочных наногетероструктур Ті О2 GdS на эффективность фотоиндуцированного разделения зарядов / А. Л. Строкок, С. Я. Кучмий, М. А. Жуковский и др. // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2009. – Т. 45, № 5. – С. 289 – 294.

18. Войтович В. А. Нанотехнологии в производстве силикатного кирпича / В. А. Войтович, И. Н. Хряпченкова, А. А. Яворский // Строительные материалы. – 2010. – № 2. – С. 60 – 62.

19. В Україні запрацювала нанолабораторія : [високі технології] // Освіта України. – 2011. – 24 жовтня. – С. 3.

20. Гончарук В. В. Нанофильтрация в питьевом водоснабжении / В. В. Гончарук, А. А. Кавицкая, М. Д. Скильская // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33, № 1. – С. 63 – 94.

21. Горбунов Н. П. Нанотехнологии – приоритетные направления инновационной деятельности Украины : [энергетика] / Н. П. Горбунов, И. И. Зеленская, О. И. Зеленский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С. 76 – 80.

22. Горохов В. Нанотехнология – новая парадигма научно-технической мысли : [наука нового типа] / В. Горохов // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 5. – С. 36 – 41.

23. Госкоминформнауки: в сфере нанотехнологий Украина способна достичь значительно высших результатов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=243882740&cat_id=244314008

24. Деркач М. Освіта і наука – глобальні важелі розвитку суспільства : [голова комітету ВРУ з питань бюджету М. Деркач про розвиток освіти і науки та застосування нанотехнологій] / М. Деркач // Голос України. – 2009. – 16 червня. – С. 4.

25. Дзязько Ю. С. Образование наноразмерных проводящих каналов в неорганических композиционных мембранах / Ю. С. Дзязько, С. Л. Василюк, Н. В. Стефаняк // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 357 – 367.

26. ДНК как сдублированная нанопроволока // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 278 – 282.

27. Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії / А. А. Долінський, Н. О. Шаркова, Л. Ю. Авдєєва, О. Ю. Чуніхін // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 2. – С. 71 – 75.

28. Дослідження фізико-хімічних властивостей та протимікробної активності наносуспензій срібла / Л. Д. Кістерська, В. В. Зозуля, В. М. Перевертайло та ін. // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 33 – 39.

29. Дробышевский А. С. Стеклокерамическое покрытие, пути экономии основных средств и энергозатрат при использовании традиционных и нанотехнологий / А. С. Дробышевский, П. А. Дробышевский, С. А. Дробышевский // Реформа ЖКХ. – 2009. – № 7 – 8. – С. 52 – 66.

30. Дяченко С. Нанотехнології в сучасному матеріалознавстві – погляд у майбутнє : [ХНАДУ] / С. Дяченко // Новий колегіум. – 2010. – № 4 – 5. – С. 16 – 23.

31. Евдокимов Ю. М. Нанотехнология на основе нуклеиновых кислот / Ю. М. Евдокимов, М. А. Захаров, С. Г. Скуридин // Вестник Российской Академии наук. – 2006. – № 2.

32. Ефремов Р. В. Применение нанофильтрационных мембран ОПМН-К для получения питьевой воды и расчет эксплуатационных показателей установок / Р. В. Ефремов, А. Г. Первов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 7. – С. 24 – 33.

33. Зеленина Е. Новая индустриализация : на что бы опереться? : [технологическое переоснащение и нанотехнологии] / Е. Зеленина // Время. – 2011. – 17 августа. – С. 2.

34. Зеленский О. И. О терминологии в области нанотехнологии и нанонауки / О. И. Зеленский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 10. – С. 67 – 71.

35. Зеленский О. И. Проблемы развития работ в области нанотехнологий в Украине : [НТП и эффективность производства] / О. И. Зеленский, В. Н. Романов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 8 – 16.

36. Золотов М. С. Крупнопористый керамзибетон на основе высококонцентрированной кварцевой суспензии, полученной с помощью нанотехнологического подхода производства / М. С. Золотов, Т. В. Рапина // Коммунальное хозяйство городов : науч. техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 150 – 154. – (Серия «Технические науки и архитектура»). –[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/11110/

37. Измерение микро-и нанорасстояний методом спектральной интерферометрии / К. А. Лукин, Д. Н. Татьянко, Ю. П. Мачехин, М. Б. Данаилов // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13 – 14 квітня 2011 р. / ред. кол. : [Л. А. Назаренко (відпов. ред.) та ін.] – Х. : ХНАМГ, 2011. – С. 42 – 43. – В надзаг. : М-во освіти і науки України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/21194/

38. Инновации и нанотехнологии. От инкубаторов коррупции – к инкубаторам инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.innovacija.ru/nanotehnologii-v-mire/

39. Использование метода спиновых зондов для оценки цитотоксичности углеродных нанотрубок / Н. Т. Картель, В. И. Грищенко, В. П. Черных и др. // Доповіді національної академії наук України. – 2009. – № 8. – С. 127 – 133.

40. Использование нанопористых глин в качестве сорбентов для удаления фталатов из водных сред / А. В. Панько, И. Г. Ковзун, З. Р. Ульберг и др. // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 93 – 102.

41. Исследование и технология цемента и материалов на его основе на наноуровне // Строительные материалы. – 2007. – № 1. – С. 50 – 51.

42. Іщенко Г. Інтелект для звичайних предметів : [у 2011 році Україна вийде на промислове виробництво медпрепаратів на основі наночастинок срібла і міді] / Г. Іщенко // Урядовий кур’єр. – 2010. – 10 серпня. – С. 7.

43. Клочков В. К. Водные коллоидные растворы нанолюминофоров nReVO4 : Eu3+ (Re-Y, Gd, La) / В. К. Клочков // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 3 – 8.

44. Коваленко О. В інноваціях кризи не буває : [виставка нанотехнології] / О. Коваленко // Освіта України. – 2010. – 1 жовтня. – С. 3.

45. Козлова И. В. Наносистемы в строительном материаловедении : [30 – 31 марта в Белгородском государственном технологическом университете состоялись Академические чтения РААСН «Наносистемы в строительном материаловедении»] / И. В. Козлова // Строительные материалы. – 2010. – № 6. – С. 47 – 48.

46. Корсак К. XXI століття : [множинність наноекономік] / К. Корсак // Науковий світ. – 2011. – № 5. – С. 2 – 3.

47. Корсак К. Наносуспільство – найбільш обґрунтована назва суспільства XXI століття / К. Корсак // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 90 – 99.

48. Куліш М. Наноструктури – матеріали XXI століття / М. Куліш, Ю. Прилуцький // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 73 – 76.

49. Лавриненко Е. Н. Формирование наноразмерных железо-кислородных структур в системе Ct3-H2O-O2-AgNO3 / Е. Н. Лавриненко, С. В. Нетреба // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 9 – 24.

50. Лисовский А. Ф. Термодинамика пропитки нанодисперсных материалов / А. Ф. Лисовский // Сверхтвердые материалы. – 2009. – № 5. – С. 30 – 35.

51. Лісовський О. Наноунікум : [енергобезпека] / О. Лісовський // Голос України. – 2009. – 3 грудня. – С. 22.

52. Локтев В. На порозі нанотехнологічної революції / В. Локтев // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 13 – 16.

53. Магнітокеровані наноструктурні матеріали та їхня взаємодія з нуклеїновими кислотами / Л. С. Семко, С. В. Хуторний, Л. П. Сторожук та ін. // Наноструктурное материаловедение. – 2010. – № 3. – С. 29 – 37.

54. Место Украины в мире нанотехнологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zn.ua/articles/54425

55. Метрологические и стандартизационные основы нанотехнологий // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 319 – 328.

56. Нанодослідження в напрямку комерціалізації : українсько-російський акцент : [розвиток співпраці у сфері нанотехнологій] // Світ. – 2009. – № 37 – 38. – С. 3.

57. Нанокристаллы // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 249.

58. Наноматериалы на основе ультрадисперсных кремнезема и силиката кальция в сополимерных гидрогелях медицинского назначения / И. Г. Ковзун, Е. М. Никипелова, З. Р. Ульберг и др. // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 1. – С. 17 – 22.

59. Наномашины и наноприборы // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 291 – 310.

60. Нанонаука і нанотехнології : [технічний, медичний та соціальний аспекти] / Б. Патон, В. Москаленко, І. Чекман, Б. Мовчан // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 6. – С. 18 – 27.

61. Наноструктуры в цеолитовых ячейках // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 196 – 198.

62. Нанотехнологии в дорожно-строительной индустрии / В. С. Лесовик, М. А. Высоцкая, В. В. Ядыкина, Д. А. Кузнецов // Строительные материалы. – 2007. – № 1. – С. 52 – 53.

63. Нанотехнологии в медицине от Новосибирского Академгородка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dna-club.com.ua/index1.htm

64. Нанотехнологии в мире: [гонка усиливается] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/nanotekhnologii-v-mire-gonka-usilivaetsya

65. Нанотехнологии в Украине: [ученые предлагают, политики поддерживают] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2011-01-20/100275

66. Нанотехнологии и наноматериалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ua.all.biz/buy/?rubric=1696

67. Нанотехнологии на службе солнечной энергетике : [новости электротехнологий] // Электроэнергетика. – 2009. – № 2. – С. 4.

68. Нанотехнології в українському вимірі // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 1. – С. 13 – 18.

69. Наночастицы с гранецентрированной решеткой // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 26 – 29.

70. Новости мира нанотехнологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ntsr.info/nanoworld/

71. Новости нанотехнологий Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nanozang.com/ukrnews/

72. Объемные наноструктурированные материалы // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 127 – 152.

73. Очков В. Ф. Анализ качества питательной воды и корректировка производительности для обратноосмотических и нанофильтрационных установок / В. Ф. Очков, Ю. В. Чудова // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2010. – № 2. – С. 44 – 49.

74. Петров Р. Принцип гильотины : [нанобиотехнологии, нанобионика, нанолекарства. О новом научном направлении и его перспективах рассказывает советник РАН академик Рэм Петров] / Р. Петров // Поиск. – 2008. – № 16. – С. 11 – 12.

75. Площадь поверхности наночастиц // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 232 – 235.

76. Плугин А. Н. Анализ механизмов измельчения и твердения высококонцентрированной кварцевой суспензии на основе нанотехнологических подходов и коллоидно-химических закономерностей / А. Н. Плугин, Т. В. Рапина // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 470 – 477. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/12005/

77. Подлозный Е. Д. Проблема производства преднапряженного бетона по нанотехнологии / Е. Д. Подлозный, Л. И. Гречихин // Бетон и железобетон в Украине. – 2010. – № 1. – С. 7 – 9.

78. Полипептидные нанопроволоки и белковые наночастицы // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 272 – 278.

79. Получение наночастиц CdSe методом электросинтеза / С. С. Фоманюк, Ю. С. Краснов, Г. Я. Колбасов и др. // Украинский химический журнал. – 2011. – № 5. – С. 35 – 38.

80. Пономарев А. Н. Нанобетон : [концепция и проблемы] / А. Н. Пономарев // Строительные материалы. – 2007. – № 6. – С. 69 – 71.

81. Приготовление квантовых наноструктур // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 200 – 203.

82. Пригун И. В. Умягчение или нанофильтрация? Выбор за вами / И. В. Пригун, М. С. Краснов // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2009. – № 2. – С. 10 – 18.

83. Применение достижений нанотехнологий для обеззараживания воды плавательных бассейнов / В. Г. Каплуненко, Н. В. Косинов, В. А. Копилевич и др. // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6 – 7. – С. 36 – 42.

84. Применение нанотехнологии в наружном освещении / О. Г. Гриб, А. В. Сапрыка, О. Н. Довгалюк, В. А. Сапрыка // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы III междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, март 2010 г. / МОН Украины, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2010. – С. 10 – 13. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/17354/

85. Притула І. Фундаментальні та прикладні нанорозробки вдало поєднують молоді науковці : [нанотехнології] / І. Притула // Урядовий кур’єр. – 2011. – 13 вересня. – С. 11.

86. Пул-Мл. Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – 336 с.

87. Рагуля А. Розвиток нанонаук та нанотехнологій в Україні у перспективі до 2020 р. / А. Рагуля, В. Крячек // Наука та наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 150 – 157.

88. Размеры строительных блоков и наноструктуры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 272.

89. Родионов Б. Н. Достижение нанотехнологий в производстве строительных материалов. Часть 2 : [технологии] / Б. Н. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2009. – № 3. – С. 68 – 71.

90. Родионов Б. Н. Нанотехнологии и нетрадиционная энергетика на основе переработки угля : [патенты на изобретение] / Б. Н. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2009. – № 6. – С. 19 – 21.

91. Родионов Б. Н. Нанотехнологии и энергетическая безопасность : [технологии] / Б. Н. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2009. – № 6. – С. 82 – 85.

92. Родионов Р. Б. Инновационные нанотехнологии для строительной отрасли / Р. Б. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2006. – № 10. – С. 57.

93. Родионов Р. Б. Нанотехнологии – инновационное направление развития в строительной индустрии / Р. Б. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2006. – № 9. – С. 62.

94. Руденко А. С. Нанокомпозиционные неорганические сорбенты для извлечения из растворов ионов 3d-металлов / А. С. Руденко, Ю. С. Дзязько, А. В. Пальчик // Украинский химический журнал. – 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 25 – 31.

95. Свойства индивидуальных наночастиц // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 79 – 102.

96. Синтез и спектральная идентификация гидрогелевых нанокомпонентов для протезирования костной ткани / Ю. М. Самченко, И. Е. Болдескул, Л. Б. Суходуб и др. // Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 1. – С. 52 – 59.

97. Синтез и спектральная идентификация гидроксилататитсодержащих нанокомпонентов для протезирования костной ткани / Ю. М. Самченко, И. Е. Болдескул, Л. Б. Суходуб и др. // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – № 8. – С. 140 – 145.

98. Синтез і властивості гібридних композитів поліаніліну з нанодисперсним селенідом галію / О. І. Аксіментьєва, Я. М. Корень, П. С. Демченко та ін. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 4. – С. 885 – 889.

99. Сорбционные и фотокаталитические свойства наноразмерных оксидных титан-цинковых композитов / Т. А. Халявка, Е. И. Капинус, Т. И. Виктарева, Н. Н. Цыба // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2009. – Т. 45, № 4. – С. 223 – 227.

100. Спицов Д. В. Технологии нанофильтрации в современном питьевом водоснабжении : [очистка природных вод и доочистка водопроводной воды] / Д. В. Спицов, А. Г. Первов // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 10 – 12. – С. 24 – 29.

101. Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путем образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезема в условиях механоактивации / Е. Ф. Воронин, Л. В. Носач, Е. И. Оранская и др. // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 10. – С. 109 – 113. – (Серія „Математика, природознавство, технічні науки”).

102. Стадільна Я. Борис Патон : „Наночастинки срібла – дуже важлива річ, яка може дати людству спасіння від цілої низки захворювань, включаючи навіть рак” : [в Україні вже в 2011 році з’являються ліки, отримані завдяки розвитку нанотехнологій] / Я. Стадільна // Голос України. – 2010. – 28 липня. – С. 10.

103. Стан і перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі : аналітичний огляд / МОН України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 37 с.

104. Структура многослойных углеродных нанотрубок, полученных каталитическим разложением этилена на наночастицах никеля / Н. В. Лемеш, Э. А. Лысенков, Ю. П. Гомза и др. // Украинский химический журнал. – 2010. – Т. 76, № 5/6. – С. 29 – 36.

105. Структурні особливості та властивості полімерних нанокомпонентів при низьких концентраціях наповнювача / О. М. Гаркуша, С. М. Махно, Г. П. Приходько та ін. // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 103 – 110.

106. Углеродные наноструктуры // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 103 – 126.

107. Усачев С. М. Реализация нанотехнологического подхода для вибропрессованных бетонов / С. М. Усачев, В. Т. Перцев // Строительные материалы. – 2007. – № 1. – С. 45 – 47.

108. Фаликман В. Р. Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве : [сегодня и завтра] / В. Р. Фаликман // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2009. – № 1. – С. 64 – 67.

109. Ферромагнетизм в наноструктурах // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 153 – 174.

110. Фреїк Д. М. Особливості формування топології та оптичні властивості наноструктур IV – VI : огляд / Д. М. Фреїк, Р. І. Никируй, Г. Є. Малашкевич // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 539 – 551.

111. Фурсенко А. Модернизация науки и развитие новых технологий / А. Фурсенко // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 8. – С. 8 – 11.

112. Хозин В. Г. Полимерные нанокомпозиты строительного назначения / В. Г. Хозин, Р. К. Низамов // Строительные материалы. – 2009. – № 8. – С. 32 – 35.

113. Что такое нанотехнология? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nano.com.ua/

114. Шашпан Ж. А. Применение нанотехнологий при производстве серных композиционных материалов : [технологии] / Ж. А. Шашпан // Строительные материалы. Оборудование. Технологии ХХІ века. – 2009. – № 2. – С. 60 – 61.

115. Шевнін О. Нанотехнології : [надточне спрямування коштів : Верховна Рада України затвердила Державну цільову науково-технічну програму „Нанотехнології та наноматеріали” на 2010 – 2014 роки] / О. Шевнін // Освіта України. – 2010. – 22 червня. – С. 1, 2.

116. Шулікін Д. Нанотехнології. Інтеграція науки і освіти : [міжнародний українсько-російський семінар] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2007. – 11 грудня. – С. 2.

117. Эрлих Г. Нанотехнологии как национальная идея : [какие последствия может иметь внедрение новых технологий] / Г. Эрлих // Химия и жизнь. – 2008. – № 3. – С. 32 – 37.

118. Эффекты, обусловленные размерами и размерностью нанообъектов // Нанотехнологии / Ч. Пул-Мл., Ф. Оуэнс. – 5-е, испр. и доп. – М. : Техносфера, 2010. – С. 203.

119. Юрлова Л. Ю. Очистка вод, содержащих уран, методами ультра- и нанофильтрации с использованием модифицированного монтмориллонита / Л. Ю. Юрлова, А. П. Криворучко // Химия и технология воды. – 2010. – № 6. – С. 643 – 654.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Сучасні проблеми світлотехніки...
С 89 Сучасні проблеми світлотехніки (2003-2009 рр.) [Текст]: реком список літерат. / Харків нац акад міського госп-ва; уклад.: О....

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconО господарства бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ застосування...
З-36 Застосування механіки ґрунтів у будівництві (2007–2012) [Текст] : реком список / Харків нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. О....

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconУніверситет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали...
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Суми в історії І сьогоденні: До 350- річчя міста: Рекомендаційний покажчик/ Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ. Суми: СумДУ,...

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Емія міського господарства бібліотека довідково-бібліографічний відділ нанотехнології наука майбутнього (2006 2011) рекомендаційний список джерел Харків хнамг 2011 iconЛіотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання...
Текст]: реком список літер. (2000-2008) / Харків нац акад міськ госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова, О. М. Науменко, Н. Б. Давидова....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<