Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3
НазваниеЛекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3
страница1/7
Дата публикации01.05.2013
Размер1.01 Mb.
ТипЛекція
uchebilka.ru > География > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7Мелітопольський державний педагогічний університет

Кафедра інформатики

та кібернетики

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В НАУЦІ ТА ОСВІТІ

Навчальний посібник для магістрів

спеціальності інформатика

2010

Склал: доцент Чураков А.Я.

Зміст

Лекція № 1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій .3

Лекція 2. Обчислювальні мережі ………………………………………..24

Лекція 3. Дистанційна освіта …………………………… ……………... 41

Лекція 4. Використання інформаційних та

комунікаційних технологій в освіті …………………………..52

Лекція 5. Інформаційні технології в науковій діяльності………………57Лекція № 1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій

План
1.1 Основні визначення, властивості і носії інформації.
1.2 Поняття інформаційних технологій.
1.3 Інформаційні технології, що застосовуються у вищій школі
1.4 Засоби ІКТ в системі освіти.
1.5 Дидактичні проблеми використання можливостей засобів нових інформаційних технологій.

 1.1 Основні визначення, властивості і носії інформації

Більшість вчених в наші дні відмовляються від спроб дати строге визначення інформації і вважають, що інформацію слід розглядати як первинне, невизначене поняття подібно безлічі в математиці. Деякі автори підручників пропонують наступні визначення інформації:
Інформація - це знання чи відомості про кого-небудь або про будь-що.
Інформація - це відомості, які можна збирати, зберігати, передавати, обробляти, використовувати.
Інформатика - наука про інформацію або - це наука про структуру та властивості інформації, способи збору, обробки і передачі інформації або інформатика, вивчає технологію збору, зберігання і переробки інформації, а комп'ютер основний інструмент у цій технології.
Термін інформація походить від латинського слова informatio, що означає відомості, роз'яснення, виклад. В даний час наука намагається знайти загальні властивості і закономірності, притаманні багатогранному поняттю інформації, але поки це поняття багато в чому залишається інтуїтивним і отримує різні смислові наповнення в різних галузях людської діяльності:
1. в побуті інформацією називають будь-які дані, відомості, знання, які будь-кого цікавлять. Наприклад, повідомлення про які-небудь події, про чию-небудь діяльністі тощо;
2. у техніці під інформацією розуміють повідомлення, які передаються у формі знаків чи сигналів (в цьому випадку є джерело одержувач (приймач) повідомлень, канал зв'язки);
3. у кібернетиці під інформацією розуміють ту частину знань, яка використовується для орієнтування, активного дії, управління, тобто з метою збереження, вдосконалення, розвитку системи;
4. в теорії інформації під інформацією розуміють відомості про об'єкти та явища навколишнього середовища, їхні параметри, властивості та стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань.
Інформація - це відображення зовнішнього світу за допомогою знаків або сигналів. Інформаційна цінність повідомлення полягає у нових відомостях, які в ньому містяться (у зменшенні незнання).
^ Властивості інформації:
1. повнота - властивість інформації вичерпно (для даного споживача) характеризувати відображений об'єкт або процес;
2. актуальність-здатність інформації відповідати потребам споживача в потрібний момент часу;
3. достовірність - властивість інформації не мати прихованих помилок. Достовірна інформація з часом може стати недостовірною, якщо застаріє і перестане відображати справжній стан справ;
4. доступність - властивість інформації, що характеризує можливість її отримання даними споживачем;
5. релевантність - здатність інформації відповідати потребам (запитам) споживача;
6. захищеність - властивість, що характеризує неможливість несанкціонованого використання або зміни інформації;
7. ергономічність - властивість, що характеризує зручність форми або обсягу інформації з точки зору даного споживача.
Інформацію слід вважати особливим видом ресурсу, при цьому мається на увазі тлумачення "ресурсу" як запасу якихось знань матеріальних предметів або енергетичних, структурних або яких-небудь інших характеристик предмета. На відміну від ресурсів, пов'язаних з матеріальними предметами, інформаційні ресурси є невичерпними і припускають істотно інші методи відтворення і оновлення, ніж матеріальні ресурси.
З цієї точки зору можна розглянути такі властивості інформації:
1. запам'ятовуваність;
2. передавання;
3. відтворюваність;
4. стертість.
Запам'ятовуваність - одне з найважливіших властивостей. Запам'ятовувану інформацію будемо називати макроскопічною (маючи на увазі просторові масштаби запам'ятовуючого осередку і час запам'ятовування). Саме з макроскопічної інформацією ми маємо справу в реальній практиці.
Передання інформації за допомогою каналів зв'язку (у тому числі з перешкодами) добре досліджена в рамках теорії інформації К. Шеннона. У даному випадку мається на увазі дещо інший аспект - здатність інформації до копіювання, тобто до того, що вона може бути "запам'ятованою" іншою макроскопічною системою і при цьому залишиться тотожною самій собі. Очевидно, що кількість інформації не повинно зростати при копіюванні.
Відтворюваність інформації тісно пов'язана з її передачею і не є її незалежною базовою властивістю. Якщо передача означає, що не слід вважати істотними просторові відносини між частинами системи, між якими передається інформація, то відтворюваність характеризує вичерпність і невичерпність інформації, тобто що при копіюванні інформація залишається тотожною самій собі.
Фундаментальна властивість інформації - перетворення. Воно означає, що інформація може міняти спосіб і форму свого існування. Копійовання є різновид перетворення інформації, при якому її кількість не змінюється. У загальному випадку кількість інформації в процесах перетворення змінюється, але зростати не може.
Властивість стертості інформації також не є незалежним. Воно пов'язане з таким перетворенням інформації (передачею), при якому її кількість зменшується і стає рівною нулю.
Даних властивостей інформації недостатньо для формування її повної характеристики, так як вони ставляться до фізичного рівня інформаційних процесів.
Завдання: приведіть приклади інформації:
• в неживій природі (наприклад, в геології або археології);
• у біологічних системах (наприклад, з життя тварин і рослин);
• в технічних пристроях (наприклад, телебачення, телеграфні повідомлення);
• в житті суспільства (наприклад, історичні відомості, реклама, засоби масової інформації, спілкування людей).
Інформація завжди пов'язана з матеріальним носієм.
^ Носієм інформації може бути:
будь-який матеріальний предмет (папір, камінь і т.д.);
хвилі різної природи: акустична (звук), електромагнітна (світло, радіохвиля) і т.д.;
речовина в різному стані: концентрація молекул в рідкому розчині, температура і т.д.
Машинні носії інформації: перфострічки, перфокарти, магнітні стрічки, і т.д.
Сигнал - спосіб передачі інформації. Це фізичний процес, що має інформаційне значення. Він може бути безперервним або дискретним.
Сигнал називається дискретним, якщо він може приймати лише кінцеве число значень в кінцевому числі моментів часу.
^ Аналоговий сигнал - сигнал, безперервно змінюється по амплітуді і в часі.
Сигнали, що несуть текстову, символічну інформацію, дискретні.
Аналогові сигнали використовують в телефонному зв'язку, радіомовленні, телебаченні.

Говорити про інформацію взагалі, а не стосовно до якогось її конкретного виду безпредметно. Класифікувати її можна:
• за способами сприйняття (візуальна, тактильна і т.д.);
• за формою подання (текстова, числова, графічна і т. д.);
• з громадського значенню (масова, спеціальна, особиста).
^ Приклади отримання інформації:
1) динамік комп'ютера видає специфічний звук, добре знайомий Вам, - отже, надійшло нове повідомлення з ICQ;
2) з вертольота пожежної охорони в глибині лісу помічений густий дим - виявлена нова лісова пожежа;
3) всілякі датчики, розташовані в сейсмологічних нестійких районах, фіксують зміну обстановки, характерну для наближення землетрусу.
Основні напрямки в інформатиці: кібернетика, програмування, обчислювальна техніка, штучний інтелект, теоретична інформатика, інформаційні сістеми.Понятіе інформатики є відносно новим у лексиконі сучасної людини. Незважаючи на повсюдне вживання, його зміст залишається не проясненнях до кінця в силу своєї новизни. Інтуїтивно ясно, що воно пов'язане з інформацією, а також з її обробкою на комп'ютерах. Це підтверджується існуючої легендою про походження даного слова: вважається, що воно складено з двох слів - інформація і автоматика (як засіб перетворення інформації).

^ 1.2 Поняття інформаційних технологій
    
                                                           Під ІТ розуміють
Процеси: Середовища
   накопичення, технічне
   обробки, програмне
   подання предметне
   використання методичне
інформації за допомогою використання в якій ІТ здійснюється
електронними засобами
                                      Основу сучасних ІТ складають
комп'ютерна обробка,

зберігання великих обсягів ,

передача інформації ,
інформації за даними,

інформації на машинних на будь-яку відстань,
алгоритмам, носіях;
  Інформаційні технології навчання (ІТЗ) - сукупність методів і технічних засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі, та подання інформації, що розширює знання людей і розвивають їхні можливості з управління технічними та соціальними процесами.
          Існує два явно виражених підходи до визначення ІТО:
^ У першому випадку мова йде про інформаційні технології навчання (як процеси навчання), а в другому випадку про застосуванні інформаційні технології у навчанні (як використання інформаційних засобів у навчанні).
ІТО слід розуміти як додаток ІТ для створення нових можливостей передачі і сприйняття знань, оцінки якості навчання та всебічного розвитку особистості.
^ Нові інформаційні технології (НІТ). Говорити ж про нову інформаційну технологію навчання можна тільки в тому випадку, якщо:
вона задовольняє основним принципам педагогічної технології (попереднє проектування, відтворюваність, цілеутворення, цілісність);
  вона вирішує завдання, які раніше в дидактиці не були теоретично або практично вирішені; засобом підготовки і передачі інформації навчають виступає комп'ютерна та інформаційна техніка.
Резюмуючи сказане, під інформаційною технологією навчання у професійній підготовці фахівців пропонується розуміти систему
• загальнопедагогічну,
• психологічну,
• дидактичну,
• методичну
процедур взаємодії педагогів і учнів з урахуванням технічних і людських ресурсів, спрямованих на проектування і реалізацію змісту, методів, форм та інформаційних засобів навчання, адекватних цілям освіти.
             

  ^ 1.3 Інформаційні технології застосовуються у вищій школі

1 Електронний підручник electronic textbook e-tbook
2 Мультісредовая система multimedia system CD-sys
3 Експертна система experts system ex.sys
4 Система автоматизованого проектування computer aided design
system CAD
5 Електронний бібліотечний каталог electronic library e-libr
6 Банк даних, база даних database db
7 Локальні та розподілені (глобальні) обчислювальні системи Local and Wide area networks LAN / WAN
8 Електронна пошта electronic mail e-mail
9 Голосова електронна пошта voice-mail v-mail
10 Електронна дошка оголошень bulletin system BS
11 Система телеконференцій teleconference t-conf
12 Автоматизована система управління науковими дослідженнями Computer research system aided CAR
13 Автоматизована система організаційного управління Management information system MIS
14 Настільна електронна друкарня dest-top publishing dt-publ^ 1.4 Засоби ІКТ в системі освіти:
Апаратні засоби:
Комп'ютер - універсальний пристрій обробки інформації.
Принтер - дозволяє фіксувати на папері інформацію знайдену і створену учнями або вчителем для учнів. Для багатьох шкільних застосувань необхідний або бажаний кольоровий принтер.
Проектор - радикально підвищує:
- рівень наочності в роботі вчителя,
- можливість учням представляти результати своєї роботи всьому класу.
^ Телекомунікаційний блок (для сільських шкіл - перш за все, супутниковий зв'язок) - дає доступ до російських і світових інформаційних ресурсів, дозволяє вести дистанційне навчання, вести листування з іншими школами.
^ Пристрої для введення текстової інформації та маніпулювання екранними об'єктами - клавіатура і миша (і різноманітні пристрої аналогічного призначення), а також пристрої рукописного введення. Особливу роль відповідні пристрої грають для учнів з проблемами рухового характеру, наприклад, з ДЦП.
^ Пристрої для запису (введення) візуальної і звукової інформації (сканер, фотоапарат, відеокамера, аудіо та відео магнітофон) - дають можливість безпосередньо включати в навчальний процес інформаційні образи навколишнього світу.
Пристрої реєстрації даних (датчики з інтерфейсами) - істотно розширюють клас фізичних, хімічних, біологічних, екологічних процесів, що включаються в освіту при скороченні навчального часу, що витрачається на рутинну обробку даних.
^ Керовані комп'ютером пристрої - дають можливість учням різних рівнів здібностей освоїти принципи і технології автоматичного управління.
Аудіо-відео засоби забезпечують ефективну комунікативну середу для виховної роботи та масових заходів.
^ Програмні засоби:
Загального призначення та пов'язані з апаратними (драйвери і т. п.) - дають можливість роботи з усіма видами інформації (див. вище).
 Джерела інформації - організовані інформаційні масиви - енциклопедії на КД, інформаційні сайти та пошукові системи Інтернету, в тому числі - спеціалізовані для освітніх застосувань.
Віртуальні конструктори - дозволяють створювати наочні і символічні моделі математичної та фізичної реальності і проводити експерименти із цими моделями.
 Тренажери - дозволяють відпрацьовувати автоматичні навички роботи з інформаційними об'єктами - введення тексту, оперування з графічними об'єктами на екрані і пр., письмовій та усній комунікації в мовному середовищі.
Тестові середовища - дозволяють конструювати і застосовувати автоматизовані випробування, в яких учень повністю або частково отримує завдання через комп'ютер і результат виконання завдання також повністю або частково оцінюється комп'ютером.
 Комплексні навчальні пакети (електронні підручники) - поєднання програмних засобів перерахованих вище видів - найбільшою мірою автоматизують навчальний процес в його традиційних формах, найбільш трудомісткі в створенні (при досягненні розумної якості та рівня корисності), найбільш обмежують самостійність вчителя і учня.
Інформаційні системи управління - забезпечують проходження інформаційних потоків між всіма учасниками освітнього процесу - учнями, вчителями, адміністрацією, батьками, громадськістю.

Експертні системи - програмна система, що використовує знання спеціаліста-експерта для ефективного вирішення завдань у будь-якій предметній області.
Графічні редактори надають користувачу зручні засоби для малювання картинок. Створення картинки виконує ¬ ся за допомогою набору різноманітних інструментів. Редактор Paintbrush, наприклад, пропонує наступні можливості:
- малювання ліній і фігур (прямих ліній, довільних
ліній, кривих, еліпсів або кіл, прямокутників або
квадратів, багатокутників);
- розміщення текстів на малюнку;
- робота з кольором - заповнення областей кольором, малювання за допомогою пензля і за допомогою розпилювача, зміна палітри, перетворення кольорових малюнків в чорно-білі, кольорових малюнків, зміна кольору намальованих ліній, копіювання кольору об'єкта;
- зміна малюнка - його розмірів, масштабу; відображений ¬ ня і поворот малюнка, розтягнення і нахил.
Велику роль програми для графічного зображення грають в інтерактивних видавничих системах. Це переважно представлені попередньо настільні видавничі системи підготовки до друку рукописи до випуску в вигляді книги інтерактивної сторінки на WWW і т. п.
Термін «інтерактивні видавничі системи» (Desktop Publishing - - DTP) означає процес підготовки макета книги, статті з використанням сучасних комп'ютерних технологій і програмного забезпечення. Вперше він був використаний в Редіна 1980-х рр.. Полем Брайнердом, засновником корпорації «Алдус» (Aldus Corp.), якою було розроблено популярний і нині програмний пакет для верстки - PageMaker.
Інтерактивні видавничі системи - це принципово новий метод надання споживачам інформації доступу до інформаційних ресурсів.
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Моделювання по» спеціальність...
Програму створено на базі навчального плану спеціальності 050103 – «Програмна інженерія» та розглянуто на засіданні кафедри інформаційних...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconЛекція 2 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Поняття економічної інформації
Экономическая информация, это сведения об экономических процессах, имеющих место в обществе

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconК. е н., профессор, Родченко В. В. Національний авіаційний університет,...
Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні є одним з головних інструментів ефективності міжнародного бізнесу. В...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconОсновні поняття міжнародної інформації
Міжнародна інформаційна політика. Концепція, інституційні основи І засоби здійснення. Основи нацональної інформиційної політики

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconЛекція 1 Модуль 1 Тема теоретичні основи безпеки життєдіяльності...
Життя є найвищою формою існування матерії; воно закономірно виникає при певних умовах у процесі розвитку матерії

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconУправління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних...
Знає певних змін насамперед через поширення інформаційних технологій І засобів телекомунікації. У зв’язку цим виникає нагальна необхідність...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconДекларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
Світової організації торгівлі, а також Країни чи окремі митні території, що знаходяться в процесі вступу до сот, які погодилися в...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 icon«Основні поняття І визначення системного аналізу»
Системний аналіз система понять, методів (серед яких має бути метод декомпозиції) І технологій для вивчення, опису, реалізації систем...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconЛекція 1 “Базові поняття бд. Моделі бд. Основні функції скбд”
Была создана теоретическая база для решения задач такого класса, результатом реализации на практике которой стали системы, предназначенные...

Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 iconЛекція 1 “Базові поняття бд. Моделі бд. Основні функції скбд”
Была создана теоретическая база для решения задач такого класса, результатом реализации на практике которой стали системы, предназначенные...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<