Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
НазваниеМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов
страница8/26
Дата публикации27.05.2013
Размер3.04 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

НЕ 2.3. (Самостійна робота) Підготовка до модульної контрольної. Revision: Voc. Notes; Essential voc. P. 115-116; Voc. Notes; Essential voc. P. 188-193; Essential voc. P. 223-227; Voc. Notes; Essential voc. P. 258-261; Voc. Notes. Preparation for the test.

НЕ 2.4. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Chapters 10-11 Assignment 6., Pp.189-191. Active Vocabulary P. 189. Exercises Pp.189-191. Questions and Topics P.191.

НЕ 2.5. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Chapters 12-14 Assignment 7., Pp.191-194. Active Vocabulary P. 191. Exercises Pp.192-194. Questions and Topics P.194.

НЕ 2.6. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Chapters 15-16 Assignment 8., Pp.195-197. Active Vocabulary P. 195. Exercises Pp.195-196. Questions and Topics Pp.196-197.

НЕ 2.7. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Chapters 17-18 Assignment 9., Pp.197-200. Active Vocabulary Pp. 197-198. Exercises Pp.198-200. Questions and Topics P.200.

НЕ 2.8. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Chapters 19-20 Assignment 10., Pp.201-203. Active Vocabulary P. 201. Exercises Pp.201-202. Questions and Topics P.202.

НЕ 2.9. (Практичне) Home Reading The Sandcastle Discussion of the Novel Assignment 11., Pp.203-204.

НЕ 2.10. (Практичне) Pleasure Reading O’Henry “100 Selected Short Stories”

The Man Higher Up, Pp.215-226.

A Tempered Wind, Pp.226-241.

Hostages to Mamus, Pp.241-252.

The Ethics of Pig, Pp. 252-260.

Strictly Business, Pp. 260-270.

The Fufth Wheel, Pp.276-286.

НЕ 2.11. (Практичне) Pleasure Reading O’Henry “100 Selected Short Stories”

A Ramble in Aphasia, Pp.297-307.

Complements of the Season, Pp.321-329.

Proof of the Pudding, Pp. 329-338.

The Third Ingredient, Pp.359-370.

The Thing is the Play, Pp.291-297.

The Rose of Dixie, Pp.349-359

НЕ 2.12. (Практичне) Практичний курс англійської мови. Unit 4. Character and Personality Unit 7. Talking about People

Topical vocabulary, pp.236

Texts- pp. 97,100,104-105, 115-117;

Ex-s 1,2,5,6,7,8,9,1016,17,19,20,21,24,2536,38,39,40,41,44,45,4647,48,55, 56 59,60 63,64,,65;

Написати характеристику на себе/ свого товариша/ описати образ літературного героя ( не використовувати книжки з домашнього читання)

НЕ 2.13. (Самостійна робота) Cutting Edge (SB) , Module 7. Living Together SB/WB/PB – pp.66-75/48-55/28-31 ( всі вправи письмово у відповідних зошитах)

НЕ 2.4. (Практичне) Підсумковий контроль. Підсумкова контрольна робота (письмовий переклад).
Література до дисципліни

Основна

Література до змістового модулю 1-2.

 1. Практический курс английского языка: 3 курс: Учеб. для педвузов по. спец. «Иностр. язык» / Под ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. – С. 362-376; 422.

 2. Maugham W.S. Theatre. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2002. – 311 p.

 3. O’Henry. 100 Selected Stories. – Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 2006. – 735 p.

 4. Моем У.С. Театр: Книга для читання англійською мовою для студентів ІІ-ІІІ курсів / Метод. обробка, комплекс вправ і завдань, додаткові матеріалиі коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – 2002. – 311с.

 5. Іванчук В.В. Практичний курс англійської мови. Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів III курсу факультетів іноземних мов інститутів та університетів. – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – 240 с.

 6. Сutting Edge (Advanced). – Pearson Education Limited, 2003. – 175 c.

 7. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford University Press, 2002. – 897 p.


Література до змістового модулю 3-4.


 1. Практический курс английского языка: 3 курс: Учеб. для педвузов по. спец. «Иностр. язык» / Под ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. – С. 362-376; 422.

 2. Murdoch I. The Sandcastle. – Zhitomir: Foliant, 2004. – 216 p.

 3. O’Henry. 100 Selected Stories. – Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 2006. – 735 p.

 1. Іванчук В.В. Практичний курс англійської мови. Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів III курсу факультетів іноземних мов інститутів та університетів. – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – 240 с.

 1. Сutting Edge (Advanced). – Pearson Education Limited, 2003. – 175 c.


Додаткова

 1. English Style Guide. A handbook for authors and translators in the European Commission. – 5th ed. – European Commission Directorate-General for Translation, 2005. –121 p.

 2. Longman Dictionary of English Idioms. – London: Longman, 1983. – 386 p.

 3. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1999. – 1568 p.

 4. McCarthy V., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 247 p.

 5. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 1986. – 328 p.

 6. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265 p.

 7. Гужва Т. Англійська мова (розмовні теми). – Харків: Фоліо, 2003. – 414 с.

 8. Корунець I.B. Теорія i практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 448 с.

 9. Россоха М. The English Speaking World. – Тернопіль, 1996. – 117 с.

 10. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 11. Ніколаєнко A.Г. Практикум з англійської мови. – К.: Кондор, 2005. – 909 с.

Новий англо-український словник. – К.: Видавничий дім „Чумацький шлях”, 2004.
Викладацький склад:

Мусурівська Олеся Валеріївна, кфн, доцент

Кравченко Олена Володимирівна, ассистент

Садовник Надія Василівна, ассистент
Форма контролю: залік/іспит
«Основна іноземна мова (англійська)»
Шифр дисципліни – 6.020303/11/2.05

Курс 4; семестр 7/8; всього годин 252; на тиждень 6/7 год. (п); 10,5 кредитів.

Обовязкова
Мета викладання дисципліни.

Аналітичне читання. Вдосконалення навичок усного мовлення на основі розвитку необхідних автоматизованих мовних вмінь; розвиток техніки читання, писемних та мовленнєвих навичок в результаті оволодіння лексичним та граматичним матеріалом. Ознайомлення студентів з алгоритмом комплексного філологічного, стилістичного та граматичного аналізу художнього тексту.

Розмовна практика. Покращення мовленнєвих вмінь, необхідних для формування у студентів досвіду іншомовного монологічного та діалогічного висловлювання за темою («Вища школа», «Юриспруденція»). Збагачення словникового запасу із зазначених тем, забезпечення глибокого засвоєння вивченої лексики.

Домашнє читання. Ознайомлення студентів із класичною автентичною літературою англійських та американських авторів, розвиток у майбутнього вчителя іноземної мови високої культури читання, покращення навичок читання, розуміння та інтерпретації оригінального тексту.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • навчити студентів здійснювати лінгво-стилістичний аналіз оригінальних художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих у практичних та теоретичних курсах;

 • опрацювати мовні зразки, типові моделі та кліше, які демонструють функціонально-стильові особливості сучасної англійської мови;

 • розвинути навички аналізу лексичних одиниць (виявлення полісемії, підбір синонімів, антонімів);

 • розвинути навички перекладу англійського тексту українською мовою;

 • вільно i правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування,

 • систематизувати та розширити словниковий запас;

 • розвинути комунікативні навички;

 • сформувати здатність обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних i індивідуально-стилістичних особливостей.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою сприятиме підготовці студентів-філологів до викладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, домашнє читання та розмовну практику.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

1. Домашнє читання:

а) прочитати книжки відповідно до робочого плану для 4 курсу;

б) висвітлювати теми, що відображають зміст прочитаного;

в) оволодіти активним словником (400 слів по кожній книзі).
2. Усне мовлення:

а) говорити на теми передбачені підручником для 4 курсу: тривалість монологу – 5 хвилин;

б) відтворити текст з підручника.
3. Аналітичне читання:

а) здійснювати філологічний аналіз тексту;

б) відтворити текст з підручника.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: лексику, мовні зразки та граматичні конструкції, що вивчалися впродовж курсу; зміст текстів з аналітичного читання та інформацію про життя та творчість їх авторів; парадигму філологічного аналізу тексту. Студенти повинні вміти зробити філологічний аналіз незнайомого тексту; пояснити значення фразеологічних виразів, ідіом з прочитаної за програмою книги, вміти перефразувати їх; охарактеризувати головних героїв прочитаної книги (аспект «Домашнє читання»); висловлювати думку за вивченими темами, використовуючи словниковий матеріал програми.

Підготовлений фахівець повинен вміти: використовувати сформовані підчас вивчення дисципліни компетенції за необхідністю в різних контекстах залежно від різних умов та різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до яких належать мовленнєві процеси продукції / або сприйняття текстів, пов’язаних з вивченими темами.
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовими модулями:
Модуль 1 (7 семестр)
НЕ 1.1. Аналітичне читання. Усне мовлення. Домашнє читання. Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 3 курсу). Вхідний контроль.

НЕ 1.2 Аналітичне читання: Практический курс английского языка. 4 курс Под. ред. В.Д.Аракина. – М.: Владос, 1998. – 336 с.Unit 1. R. Gordon. Doctor in the House. Part 1. Читання, філологічний аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки. Усне мовлення: Higher Education in the United States of America: лексика з теми (ст. 27-28, 31-32). обговорення тексту Higher Education (ст.28-30). Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Chapters 1-2. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника

НЕ 1.3 Аналітичне читання: Unit 1. Переказ Part 1. Part 2 - засвоєння лексики, мовленнєві зразки, читання, філологічний аналіз, вправи 1-7 на ст. 16-17. Усне мовлення: Higher Education in the United States of America: опитування лексики (ст. 27-28), діалогічне мовлення (ст.32-33), обговорення тексту Year-round Schooling is voted in Los Angeles (ст.35-36). Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Chapters 3-4. Короткий зміст, переклад уривку.

НЕ 1.4 Аналітичне читання: Part 2 – переказ, Part 3 лексика, аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки, вправи 9-18 на ст. 17-21. Усне мовлення: Higher Education in the United States of America: panel discussion (ст. 38), дискусія (впр.8,9 ст.36-38). Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Chapters 5-6. Авторський словник, переклад уривку.

НЕ 1.5 Аналітичне читання: Поточна контрольна робота. Усне мовлення: Поточна контрольна робота. Домашнє читання: Поточна контрольна робота.
Модуль 2.

НЕ 2.1 Аналітичне читання: Unit 2. H. Lee. To Kill a Mocking-bird. Part 1. Читання, переклад, філологічний аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки. Усне мовлення: Courts and Trials: лексика з теми (ст. 61-62) обговорення тексту The US Court System (ст.62-64). Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Chapters 7-8. Характеристика персонажів, переклад уривку.

НЕ 2.2 Аналітичне читання: Unit 2. Part 1.- переказ. Part 2. - засвоєння лексики, мовленнєві зразки, читання, аналіз, вправи 1-7 на ст. 52-54. Усне мовлення : Courts and Trials: опитування лексики з теми, обговорення тексту ст. 64-65, впр.1, 3, ст. 64- 65. Домашнє читання: Додаткове читання. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника. Презентація доповідей.

НЕ 2.3 Аналітичне читання : Unit 2. Part 2 –переказ, Part 3 – аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки, вправи 8-18 на ст. 54-57. Усне мовлення : Courts and Trials: діалогічне мовлення впр. 5, ст.67, впр.6, ст.68-69, обговорення тексту впр.4, ст.66. Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Chapter 9. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника.

НЕ 2.4 Аналітичне читання : Unit 2. Part 3 – переказ, вправи 2-7 на ст. 57-61. Усне мовлення : Courts and Trials: panel discussion ст.69-71. Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Part 2. Chapters 1-2. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника

НЕ 2.5 Аналітичне читання: Поточна контрольна робота. Усне мовлення: Поточна контрольна робота. Домашнє читання: Поточна контрольна робота.

НЕ 2.6 Аналітичне читання. Усне мовлення. Домашнє читання. Модульна контрольна робота.
Модуль 1 (8семестр)

НЕ 1.1. Аналітичне читання : Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 1 семестру). Вхідний контроль. Усне мовлення : Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 1 семестру). Вхідний контроль. Домашнє читання: Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 1 семестру). Вхідний контроль.

НЕ 1.2 Аналітичне читання: Unit 3. L.P.Hartley “W.S.” Part 1. Читання, аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки. Усне мовлення : Books and Reading: лексика з теми (ст. 90-91) обговорення тексту Muriel Spark (ст.91-93) Presentation: A book that really appeals to me. Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Part 2. Chapters 3-4. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника

НЕ 1.3 Аналітичне читання: Unit 3. L.P.Hartley “W.S.” Part 2. Засвоєння лексики, мовленнєві зразки, читання, аналіз, вправи 1-7 на ст. 81-83. Усне мовлення: Books and Reading: опитування лексики (ст. 90-93), обговорення: What do children want to read about. Ex. 3. A survey: What kind of literature do the students of your group prefer reading. Діалогічне мовлення: An interview with one of the most successful writers of nowadays. Впр. 4, ст. 96-97. Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Part 2. Chapters 5-6. Короткий зміст, переклад уривку.

НЕ 1.4 Аналітичне читання: Part 1 – переказ, Part 2 – лексика, Part 3 – аналіз, засвоєння лексики, мовленнєві зразки, вправи 9-15 на ст. 83-85. Усне мовлення: Books and Reading. A library research: a talk with an important writer. Обговорення: The way literary criticism is written. Впр. 5, ст 98. Домашнє читання: J. Galsworthy. The Man of Property. Part 2. Chapters 7-8. Авторський словник, переклад уривку
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоговые органы Украины...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconКурсовая по опеределению эмоционального состояния человека Міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Налоги западных стран міністерство...

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<