Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
НазваниеМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
страница1/10
Дата публикации12.09.2013
Размер1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > География > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО КУРСУ
“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”
для студентів неекономічних спеціальностей

Розглянуто на засіданні

кафедри економічної теорії

Протокол № 2

від 5 жовтня 2005 р.
Затверджено на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол №......від ...........2005 р.

Донецьк - 2005
УДК 330.101.542
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к. е. н., доцента Александрової Є. Г. – Донецьк: ДНТУ, 2005. - с. 63.

Методичні матеріали містять програму курсу “Основи економічної теорії”, що відповідає змісту та логічній послідовності нормативної програми дисципліни. По кожній темі курсу наведено основну літературу, практичні завдання, тести, вправи, а також рекомендації студентам заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи.

Укладачі: Александрова Є. Г., канд. економ. наук, доцент,

Герасименко В. П., ст. викладач,

Федоренко Т. О., асистент,

Шевченко Л. П., асистент
Рецензент: Кравчук Н. В., к. е. н., доцент

Відповідальний за випуск В.В.Дементьєв, д. е. н., проф.ЗМІСТ
Стор.

Вступ....

........................................................................................................

4

Тема 1

Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції.............

5

Тема 2

Форми організації суспільного виробництва............................

9

Тема 3

Капітал і наймана праця..............................................................

13

Тема 4

Ринок, його структура і функції.................................................

17

Тема 5

Теорія поведінки споживача.......................................................

21

Тема 6

Теорія виробництва.....................................................................

25

Тема 7

Ринки факторів виробництва......................................................

31

Тема 8

Національна економіка: структура, результати та їх вимірювання. Державне регулювання економіки....................


35

Тема 9

Циклічні коливання економіки. Макроекономічна рівновага. Економічне зростання.................................................................


40

Тема 10

Споживання, заощадження та інвестиції..................................

44

Тема 11

Безробіття та інфляція в системі макроекономічної рівноваги.......................................................................................


48

Тема 12

Фінансово-грошова система.......................................................

51

Тема 13

Доходи та споживання населення. Соціальна політика держави.........................................................................................


55

Тема 14

Сучасне світове господарство....................................................

59

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання з виконання контрольної роботи.......................................................................................


63


Вступ


Становлення ринкових відносин у народному господарстві України потребує підготовки спеціалістів, що володіють системою сучасних економічних знань, розуміють закономірності функціонування ринку та його інфраструктури, мають здібності до прийняття ефективних рішень в умовах обмеженості ресурсів і часу.

Економічна теорія – це інструмент осмислення економічної дійсності, наукове керівництво до її пізнання. Знання курсу дає студенту, керівнику підприємства, робітнику, споживачу уяву про те, якими будуть найкращі рішення щодо виробництва, розподілу, обміну, споживанню, діяльності підприємств, вибору сфери вкладання грошей, купівлі і продажу товарів, сутності національної і світової економіки.

Нагромаджений досвід викладання економічної теорії у студентській аудиторії свідчить, що при вивченні дисципліни більше уваги треба приділяти практичним питанням. Тому методичний посібник містить усі питання, що передбачені програмою курсу “Основи економічної теорії”, а також завдання, складені на основі матеріалів вітчизняної і зарубіжної статистики, а також конкретних ситуацій, що виникають при становленні ринкової економіки в Україні.

Добір матеріалу і спосіб його викладу забезпечують засвоєння того реального мінімуму знань, який визначає основи економічної культури і в той же час забезпечує цілісне, а не фрагментарне сприйняття економіки. Структура учбово-методичного посібника дозволяє використовувати його матеріал також для самоперевірки знань.

Даний навчально-методичний посібник розраховано на студентів неекономічних спеціальностей, що вивчають курс “Основи економічної економії”.

^ ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Історія виникнення та розвитку економічної науки. Основні її школи та напрямки.

Предмет економічної теорії. Процес суспільного виробництва, його фактори та ефективність. Проблема альтернативного вибору. Крива виробничих можливостей.

Виробництво, розподіл, обмін та споживання. Економічні відносини.

Економічна система суспільства і власність. Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

Економічні закони та економічні категорії.

Методи економічної теорії. Задачі, функції економічної теорії.
Література


 1. Бревнов А. А. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 2004, с. 4-76.

 2. Бутук А. И. Экономическая теория. Учеб. пособие. – К.: «Вікар”, 2003, с. 13-62.

 3. Курс экономической теории: учебник / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 15-46.

 4. Мочерный С. В., Симоненко В. К., Секретарюк А. А., Устиненко А. А. Экономическая теория. Учебник. – К.: “Знання”, 2003, с. 12-80.

 5. Экономическая теория: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. В. Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2004, с. 7-66.

 6. Економічна теорія. Посібник вищої школи / Під загальною редакцією Воробйова Є. М. – Харків – Київ, 2003, с. с. 10-60.


Контрольні завдання


  1. Які економічні умови зумовили виникнення, становлення і розвиток економічної теорії як науки?

  2. Навіщо потрібна економічна наука суспільству? Невже інженерні науки не дають відповіді на всі або на більшість конкретних питань, пов’язаних з рішенням практичних задач (наприклад, при спорудженні будинку)?

  3. Які сучасні економічні теорії вам відомі, у чому полягає принципова різниця між ними?

  4. Яке з визначень найбільш повно характеризує предмет загальної економічної теорії:

а) це наука про загальні закони розвитку економіки в умовах обмеженості ресурсів;

б) наука про мотиви поведінки людей;

в) наука про виробництво та розподіл благ, що виробляються;

г) наука про динаміку потреб людини.

  1. Дайте визначення процесу суспільного виробництва.

  2. Продуктивні сили можна визначити як:

а) потужність обладнання, яке використано у виробництві;

б) здібності людей до праці;

в) сукупність знарядь та предметів праці;

г) сукупність речовинного та особистого чинників виробництва.

  1. Назвіть основні економічні ресурси і фактори виробництва.

  2. Поясніть, чи правильно, що рідкість ресурсів обумовлена безмежністю потреб людей?

  3. Критично проаналізуйте наступне твердження: “Неправильно, що потреби не можна задовольнити в повному обсязі. Я одержую всю кількість кави, яку хочу випивати кожного ранку за сніданком”.

  4. Поясніть, чи можливо у країні з бідним потенціалом економічних ресурсів більш повне задоволення потреб людей, ніж у країні з багатими економічними ресурсами? Якщо так, то перелічить можливі шляхи досягнення цього.

  5. У чому полягає універсальна проблема виробництва, притаманна будь-який економічній системі від самих примітивних до сучасних високо розвинутих систем?

  6. Назвіть три основних чинника виробництва:

а) земля, капітал, праця;

б) робітники, гроші, матеріали;

в) капітал, робітники, гроші;

г) праця, гроші, ресурси.

  1. Крива виробничих можливостей характеризує:

а) кількісне співвідношення двох продуктів, що виробляються;

б) кращу комбінацію двох продуктів;

в) альтернативну комбінацію двох продуктів при наданій кількості ресурсів.

1.14. В таблиці наведені виробничі можливості випуску двох продуктів.


Продукт

Виробничі альтернативи

А

В

С

D

E

Автомобілі (млн. шт.)

0

2

4

6

8

Хліб (млн.. т)

30

27

21

12

0


а) зобразити криву виробничих можливостей. Що показують точки на кривій виробничих можливостей? Як відображається на кривій закон зростаючих альтернативних витрат?

б) позначити точку М у середині кривої. Що вона показує? Позначте точку Н зовні кривої. Що показує ця точка? Що повинно статися, перш, ніж економіка зможе досягнути рівня виробництва, який показує точка Н?

в) на яких конкретних припущеннях базується крива виробничих можливостей?

г) припустимо, що технологія виробництва автомобілів вдосконалена, а технологія виробництва хліба залишилась незмінною. Накресліть нову криву виробничих можливостей. Накресліть криву виробничих можливостей, що відображає вдосконалення технології виробництва обох продуктів.

  1. На острові з тропічним кліматом живуть п’ять осіб. Вони займаються збиранням кокосів і ловлею риби. Кожен з них збирає або 20 кокосів, або ловить 5 кг риби. Накресліть криву виробничих можливостей економіки цього острова.

  2. У 1984 і 1985 рр. британська вугільна промисловість не діяла через страйк. Чи можете Ви сказати, як це вплинуло: а) на положення кривої виробничих можливостей британської економіки; б) місце крапки по відношенню до кривої, що відображає реальне функціонування економіки названої країни?

  3. Поясніть, чи правильно, що при збільшенні виробничих ресурсів буде вироблено більше товарів і послуг?

  4. Чому не можна здійснити на практиці принцип “від кожного по здібностям, кожному по потребах”?

  5. Якщо прийняти до уваги, що ресурси обмежені, а потреби безмежні, чи існує загроза зниження рівня задоволення потреб з плином часу (тобто по мірі вичерпання ресурсів і росту потреб)? Поясніть.

  6. Чи правильне твердження: ”Якщо економіка знаходиться за межею виробничих можливостей, то вона недостатньо ефективно використовує свої ресурси”?

  7. Дайте визначення понять “ефект” і “ефективність”. Чому ефективність – це завжди відношення, відносний показник?

  8. Вироблений національний доход в суспільстві склав 80 млрд. грн. На його виробництво витрачено сировини, матеріалів – 60 млрд., енергії – 10 млрд. грн., була використана праця 12 млн. робітників. Визначить усі можливі показники ефективності економіки.

  9. У економіці, що функціонує в умовах повної зайнятості та повного використання інших ресурсів при незмінній технологічній основі:

а) для збільшення засобів виробництва необхідно розширити виробництво предметів споживання;

б) для скорочення виробництва засобів виробництва необхідно зменшити виробництво предметів споживання;

в) збільшення виробництва засобів виробництва неможливо;

г) для збільшення виробництва засобів виробництва потрібно скоротити виробництво засобів споживання.

  1. Чим відрізняються економічні системи? Проведіть порівняльний аналіз будь-яких економічних систем.

  2. Чи правий Дж. Гелбрейт: “Найкраща економічна система – це та, яка максимально забезпечує людей тим, чого вони більше всього потребують”?

  3. Що розуміють, коли говорять про економічну категорію "власність"?

а) володіння людиною матеріальними і духовними благами;

б) юридичне закріплене право володіти, розпоряджатися, використовувати матеріальні та духовні блага, що належать людям;

в) відношення між людьми з приводу присвоєння матеріальних та духовних благ;

г) власність - це комплекс прав власника благ.

  1. Назвіть найважливіші критерії класифікації економічної власності. Які відмінності між типами, формами та видами економічної власності?

  2. Економічна категорія - це:

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища;

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії;

в) слово іноземного походження, що характеризує той або інший стан економіки;

г) слово, що використовується в економічній науці.

  1. Економічні закони - це:

а) наукові абстракції, що характеризують реально існуючі економічні процеси та явища;

б) постійно повторювані, стійкі зв'язки і взаємозалежності між економічними процесами і явищами;

в) спрощені уявлення про реально існуючий економічний процес або явище;

г) а, б, в - неправильно.

  1. Які економічні закони Вам відомі? Чим обумовлюється і в чому полягає об’єктивний характер економічних законів?

  2. У чому полягають особливості економічних законів в порівнянні з законами розвитку природи?

  3. Які методи дослідження використовує економічна теорія?

  4. Процес зосередження тільки на найбільш суттєвих чинниках для пояснення явища - це:

а) абстракція;

б) раціональний вибір;

в) антиномія;

г) гіпотеза;

д) економічний експеримент.

  1. Визначити позитивний і нормативний підходи в економічній теорії. В чому різниця між ними?

  2. Які із наступних тверджень є правильними, а які - ні?

а) основна мета вивчення економічної теорії полягає в тому, щоб досягти успіху у підприємницькій діяльності;

б) нормативна економіка орієнтована на аналіз питання "що повинно бути", а не констатацію "що є";

в) щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна підтверджуватись у кожному конкретному випадку.

г) економічна теорія придатна для вивчення всіх економічних систем.
^ ТЕМА 2. Форми організації суспільного виробництва
Форми організації господарського життя.

Товарне виробництво: умови виникнення, основні риси, еволюція. Товар та його властивості. Теорії вартості товару. Закон вартості.

Виникнення, сутність і функції грошей. Закони грошового обігу.
Література


 1. Курс экономической теории: учебник / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 79-90, 438-447.

 2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2004, с. 128-146.

 3. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 127-178.

 4. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: ЦУЛ, 2003, с. 97-134.

 5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 73-78.


Контрольні завдання


  1. У чому полягає сутність категорії „форми організації суспільного виробництва”?

  2. Характерними рисами натурального господарства є:

а) відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими структурами;

б) гранично повільні організаційні, технічні та технологічні зміни;

в) участь у суспільному поділі праці;

г) вільний вибір виробником напряму діяльності.

  1. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва?

а) суспільний поділ праці;

б) наявність розвинутої системи машин;

в) концентрація виробництва на великих підприємствах;

г) розвинута грошова система.

  1. Що з нижче переліченого характеризує ознаки товарного господарства:

а) замкнута економічна одиниця виробляє готовий продукт та споживає його;

б) виробництво засновано як на індивідуальній праці власника, так і на застосуванні найманої робочої сили;

в) вироблена продукція належить власнику засобів виробництва і призначена для вільної реалізації на ринку;

г) економічна еволюція відбувається дуже повільно, окремі удосконалення можуть здійснюватися на протязі століть;

д) швидкий економічний прогрес суспільства є наслідком високих темпів росту продуктивності праці та динамічного розширення асортименту продукції

  1. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки;

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

  1. Поясніть, яка з умов обумовлює товарний характер обміну:

а) суспільний поділ праці;

б) господарська спеціалізація;

в) відокремленість виробників як власників засобів виробництва;

г) суспільний характер праці.

  1. Які блага є товарами? Які властивості притаманні товарам?

  2. Чим пояснюються дві властивості товару? Розкрийте двоїстий характер праці, втіленої у товарі.

  3. Яка суперечність безпосередньо відображає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

а) суперечність між прагненням виробника продати товар дорожче і бажанням покупця придбати його дешевше:

б) суперечність між розумовою і фізичною працею;

в) суперечність між приватною і суспільною працею;

г) суперечність між творчою і монотонною працею.

  1. Чи правильно, що в процесі обміну товарів мінові пропорції встановлюються випадково? Чи можуть ці пропорції визначатися споживчими вартостями товарів, що обмінюються? Чому?

  2. Як розкриває зміст мінової вартості трудова теорія вартості і теорія граничної корисності?

  3. Як можна відповісти на запитання, що поставив А. Сміт: «Чому вода, яка настільки необхідна, що без неї неможливе життя, має таку низьку ціну, у той час як у алмазів, які зовсім не потрібні, така висока ціна»?

  4. За даними таблиці необхідно розрахувати суспільно необхідний робочий час. Поясніть, чим відрізняються індивідуальні та суспільно необхідні витрати робочого часу.
Групи

виробників

Обсяг виробництва

(одиниць)

Індивідуальні витрати робочого часу на одиницю (год.)

1

200

8

2

500

10

3

300

12
  1. Чому дорівнює вартість товару, якщо початкова вартість складала 100 г золота, а потім продуктивність праці при виробництві товару зросла у 2 рази, а у золотодобувній промисловості у 4 рази?

  2. При виробництві однакової споживної вартості перша група підприємств витрачає 16 годин на одиницю виробу, випускаючи 10% виробленого товару, друга група відповідно 14 годин і 20%, третя – 12 годин і 70%. У перший групі підприємств продуктивність праці підвищилася в три рази. Як змінилась величина вартості товару?

  3. Чому на ринку товари обмінюються за суспільно необхідним робочим часом? Що було б, якби товари обмінювалися за індивідуальним робочим часом?

  4. Зростання продуктивної сили і інтенсивності праці зовнішньо виглядає однаково: збільшується маса споживчих вартостей, що створюються в одиницю часу. Чи однаково впливають ці фактори на загальну вартість товарів, вартість одиниці товару?

  5. З середини ХІХ ст. по 1913 р. вартість кілограму алюмінію на світовому ринку знизилася з 450 руб. До 55 коп. Вкажіть можливі причини здешевлення металу. Яка роль в цьому належить удосконаленню технології виробництва і зростання продуктивності суспільної праці?

  6. Тривалість робочого дня - 8 годин. За цей час робітник виробляє два вироби. Вартість одного виробу - 8 гривень. За умови, що 1 год. робочого часу дорівнює 1 год. суспільно необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо а) продуктивна сила праці зросте в 2 рази; б) інтенсивність праці зросте в 2 рази.

  7. На виробництво товару А витрачається 3 години, товару В – 4 години, товару С – 5 годин. Коефіцієнти складності праці співвідносяться як А:В:С=2:1:5. Чому дорівнюється вартість кожного товару при умові, що 1 година робочого часу, витраченого на виготовлення товару В, дорівнює 2 дол. Які фактори впливають на величину вартості товару?

  8. В зв’язку з відкриттям багатих золотих розсипів у Каліфорнії продуктивність праці в золотодобувній промисловості збільшилася за 1949-1959 рр. мінімум у 2,2 рази, тоді як продуктивність праці в промисловості США загалом зросла не більше, як на 30%. Як це вплинуло на рівень цін промислових товарів в зазначений період?

  9. Індивідуальні витрати праці товаровиробника на 5% вище за суспільні. В результаті введення нової техніки вони знизилися на 21%. Розрахуйте зміну виручки товаровиробника на одиницю витрат праці. Який механізм дії закону вартості як стимулятору розвитку продуктивних сил?

  10. Які основні форми обміну передували появі грошей і в чому їхня сутність? Чому відбувається перехід однієї форми обміну в іншу?

  11. У чому полягають переваги грошового обігу над бартером?

  12. Яка природа грошей і в яких функціях вона реалізується? Яка із традиційних функцій грошей виконується в сучасний період чисто номінально?

  13. Товаровиробник одержав від продажу свого товару Х доларів. Розрахувавши, скільки можна купити сировини та інших товарів, він вирішив не витрачати гроші, з тим щоб у наступному зробити більш великі придбання. У яких функціях були використані гроші?

  14. Яку функцію виконують гроші у таких випадках:

а) отримання стипендії;

б) встановлення ціни;

в) продаж товару у кредит;

г) зберігання грошей у банку.

  1. У якій із наступних ситуацій гроші виконують функцію міри вартості?

а) меню з цінами на обід у ресторані;

б) при продажу земельної ділянки;

в) при покупці подарунка для друга;

г) при отриманні заробітної плати.

  1. У яких з перелічених випадків гроші виконують функцію засобу платежу:

а) Ваш депозитний рахунок у банку;

б) купівля автомобіля в кредит;

в) купівля овочів на ринку;

г) отримання стипендії;

д) продаж земельної ділянки;

є) прайс-лист на побутову техніку, що продається в магазині;

ж) меню з цінами у столовій для студентів.

  1. Що таке кредитні гроші та чому вони переважають у розвинених країнах світу?

  2. Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, складає 200 млрд. гр. од.; продано товарів у кредит на суму 60 млрд. гр. од.; термінові платежі - 40 млрд. гр. од., платежі, що взаємно погашаються – 20 млрд. гр.. од. Одна грошова одиниця обертається за рік 8 разів. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу.

  3. Яка кількість грошей потрібна для обігу при наступних умовах: товарні залишки - 200 тис. гр. од., вироблено товарів для реалізації на 2300 тис. гр. од. В кредит реалізовано товарів на 400 тис. гр. од. Час обороту грошової одиниці 3 місяці.

  4. Рівняння обміну Фішера має вигляд:

а) М V = Р Q;

б) М Q = Р V;

в) Р М = Р Q;

г) V Q = М Р.

  1. Використовуючи модель Фішера, покажіть, як зміниться потреба суспільства у грошах при умові, що обсяг вироблених товарів зріс на 30%, індекс цін збільшиться на 10%, а швидкість обороту грошей уповільнилась на 10%.

  2. Для забезпечення нормального товарного обігу країни у рік необхідно 600 млрд. грошової маси. Як зміниться потреба в грошах, якщо швидкість обороту грошей сповільниться на 20%, а обсяг вироблених на продаж товарів зросте на 10% при стабільних цінах?

  3. Чим визначається вартість сучасних грошей?

  4. Які основні чинники впливають на сталість сучасних грошей?

Тема 3. Капітал і наймана праця
Перетворення грошей у капітал. Сутність капіталу.

Робоча сила як товар. Вартість і ціна робочої сили. Заробітна плата. Постійний і змінний капітал.

Виробництво додаткової вартості. Норма і маса додаткової вартості.

Кругооборот та оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Витрати виробництва і прибуток. Маса і норма прибутку. Середній прибуток і ціна виробництва.

Форми капіталу та форми прибутку.
Література


 1. Башнянин Г., Медведчук С., Шевчук Є. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башнянина Г., Шевчук Є. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004, с. 259-278.

 2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2004, с. 83-102, 222-233.

 3. Мочерний С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 313-341, 381-412.

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 182-199.
Контрольні завдання
3.1. За яких умов відбувається перетворення грошей в капітал?

3.2. Який вигляд має загальна формула перетворення грошей у капітал?

а) Т - Г - Т;

б) Т - Г - Т ';

в) Г - Т - Г ';

г) всі відповіді неправильні.

  1. Порівняйте кругообороти Т – Г – Т і Г - Т – Г1. Що спільного між ними і у чому полягає різниця за формою і за змістом? Чому формула Г - Т – Г1 є загальною формулою капіталу? У чому полягають її протиріччя?

  2. Яке визначення найбільш повно характеризує сутність капіталу?

а) само зростаюча вартість,

б) вартість, що зростає у процесі виробництва,

в) вартість, що зростає у процесі виробництва та обігу,

г) вартість, що зростає у результаті експлуатації найманої праці,

д) авансована вартість, що приносить доход.

3.5. З названих чинників вкажіть ті, які не зумовлюють перетворення робочої сили на товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них засобів до існування;

в) робітник - юридично вільна особа;

г) перехід від рабовласницького до феодального господарства.

  1. Які особливості товару робоча сила в порівнянні з іншими товарами? Які чинники визначають величину вартості робочої сили?

  2. Чим визначається найнижча границя вартості робочої сили? Яку роль в визначенні вартості робочої сили відіграє моральний елемент?

  3. Денна вартість робочої сили - 100 гр. од., у тому числі 25 гр. од. - на їжу, 10 - на одяг, 30 - на житло, 15 - на транспорт, залишок - на соціально-культурні потреби. Як зміниться вартість робочої сили при умові, що суспільна продуктивність праці зросте удвічі, одночасно зростуть потреби: матеріальні - на 20%, соціально-культурні на 150%?

  4. Яка ознака притаманна змінному капіталу?

а) служить умовою для створення додаткової вартості,

б) є джерелом додаткової вартості,

в) не може віддати продукту більше вартості, чим втрачає в процесі його виробництва,

г) перетворюється в речові чинники виробництва,

д) всі попередні відповіді неправильні.

3.10. У чому полягає сутність заробітної плати і яка її видимість? Чому заробітна плата виступає як перетворена форма вартості і ціни робочої сили?

3.11. Заробітна плата - це:

а) реальна кількість товарів та послуг, яку можна придбати за отриману працівником винагороду;

б) доход, що отримує людина від реалізації своїх фізичних, інтелектуальних, підприємницьких здібностей;

в) доход, що отримує працівник від реалізації своїх здібностей щодо створення благ;

г) ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави.

3.12. Поясність, що таке номінальна і реальна заробітна плата. Чим вони відрізняються?

3.13. Середня тижнева заробітна плата робітників та службовців у системі роздрібної торгівлі США становила у 1939 р. 20,01 дол., а у 1962 р. – 66,36. Індекс вартості життя в 1962 р. дорівнював 348,8%. Визначить, як змінилася реальна заробітна плата торгових робітників за цей період? Які чинники впливають на величину реальної заробітної плати?

3.14. Постійний капітал - це:

а) машини, обладнання, сировина;

б) вартість робочої сили;

в) гроші у касі підприємства;

г) цінні папери.

3.15. Яка ознака покладена К. Марксом в основу розподілу капіталу на постійний і змінний?

3.16. Розкрийте роль постійного і змінного капіталу у виробництві додаткової вартості.

3.17. Норму додаткової вартості можна визначити як:

а) відношення додаткової вартості до змінного капіталу;

б) відносну величину постійного капіталу;

в) ефективність використання авансованого капіталу;

г) відношення додаткової вартості до капіталу.

3.18. До авансованого капіталу належать:

а) вартість будівель і споруд;

б) вартість сировини і матеріалів;

в) витрати на оплату праці найманих робітників;

г) усі попередні відповіді правильні.

3.19. Денна вартість робочої сили 8 гр. од. За годину робітник створює вартість в 3 гр. од. та витрачає за 8-годинний робочий день засобів виробництва на 30 гр. од. Визначити вартість денного продукту праці та розмір додаткової вартості.

3.20. Підприємець витратив змінний капітал 100 тис. грн. Визначити масу додаткової вартості, якщо норма додаткової вартості складає 200%. Чому дорівнює вартість продукції при умові, що постійний капітал 200 тис. грн. (Задачу вирішити згідно з трудовою теорією вартості).

3.21. За одну годину робочого часу створюється вартість 20 дол. Денна вартість робочої сили при 8-годинному робочому дні внаслідок зростання продуктивності праці знизилась з 100 до 80 дол. Як змінилося співвідношення між необхідним і додатковим робочим часом після підвищення продуктивності праці, якщо тривалість робочого дня залишилася незмінною?

3.22. Робочий день становить 8 годин, з них 5 годин – необхідний робочий час. Припустимо, що внаслідок підвищення продуктивності праці в галузях, де виробляються предмети споживання, необхідний робочий час скоротився на 1 годину. Як змінилася норма додаткової вартості?

3.23. Норма додаткової вартості 200%. Необхідний робочий час – 4 години. Визначте тривалість робочого дня.

3.24. Робочий день – 10 годин. Необхідний час – 4 години. Розрахуйте зміну норми додаткової вартості при збільшенні робочого дня до 12 годин. Як називається цей метод виробництва додаткової вартості?

3.25. Нехай норма додаткової вартості дорівнює 200%, c : v = 4 : 1, норма нагромадження – 50%. На одному підприємстві застосовується капітал у 100 од., на іншому – 200. Де і чому розміри нагромадження більші?

3.26. Капітал 2 млн. гр. од. через 10 років виріс у три рази. За цей час середньорічна додаткова вартість складала 500 тис. гр. од. В якій пропорції вона розпадається на споживання та нагромадження?

3.27. До якої форми капіталу належить поділ його на основний та оборотний?

а) товарний капітал;

б) грошовий капітал;

в) продуктивний капітал;

г) капітал обігу.

3.28. Підприємець витратив на споруди 150 тис. гр. од., на обладнання 90 тис. гр. од., сировину та півфабрикати 25 тис. гр. од., на робочу силу 40 тис. гр. од. Визначити розмір основного і оборотного, постійного і змінного капіталу. Поясніть сутність цих категорій.

3.29. Прибуток це:

а) виручка з урахуванням витрат,

б) виручка за мінусом витрат,

в) частка витрат у виручці;

г) витрати плюс виручка.

3.30. На виробництво 150 одиниць товару витрати постійного капіталу складають 20 тис. грн., змінного 10 тис. грн. Товар реалізовано за ціною 260 грн. Розрахуйте норму прибутку.

3.31. У три галузі виробництва вкладено по 100 тис. гр. од. Норма додаткової вартості 200%. Органічна будова капіталу відповідно по галузях 4:1; 9:1; 7:3. Визначити вартість продукції та ціну виробництва кожної з галузей.

3.32. Як функціонує капітал у сфері торгівлі? У чому полягає сутність торгового прибутку?

3.33. Торгове підприємництво сприяє скороченню тривалості обороту авансованих коштів завдяки тому, що:

а) спеціалізація в галузі торгового підприємництва дозволяє краще враховувати кон'юнктуру ринку;

б) скорочується час перебування сировинних ресурсів у виробничих запасах підприємств - виробників;

в) прискорюється впровадження досягнень НТП, що скорочує виробничий процес.

3.34. Промисловий капітал суспільства - 900 тис. гр. од., додаткова вартість 180 тис. гр. од., торговий капітал - 100 тис. гр. од. Знайдіть середню норму прибутку на весь суспільний капітал, розмір промислового та торгового прибутку.

3.35. Капітал банку – 1 млрд. грн., у тому числі власний – 10 млн. грн. По пасивним операція банк сплачує 5%, а по активним отримує 6% річних. Чому дорівнює маса та норма прибутку банку, якщо для позичок використовується тільки залучений капітал?

3.36. У чому особливості функціонування капіталу в аграрному секторі?

3.37. Який доход надає земля її власнику?

а) прибуток;

б) дивіденди;

в) ренту;

г) заробітну плату.

3.38. Відносини яких класів виражає капіталістична земельна рента? Яке її джерело?

3.39. Земельна ділянка площею 100 га приносить її власнику щорічну земельну ренту в розмірі 8000 грн. За яку ціну власник буде згоден продати ділянку при ставці позичкового відсотку 12%? Як зміниться ціна земельної ділянки, якщо земельна рента зросте до 10000 грн.; ставка позичкового відсотка зросте до 15%?

^ ТЕМА 4. Ринок, його структура і функції
Інституціональні основи ринкової економіки. Сутність ринку, його функції. Структура ринку.

Ринковий механізм. Попит, пропозиція, ціна. Еластичність попиту і пропозиції.

Конкуренція, її форми, методи, соціально-економічні наслідки. Сутність монополії. Монополія та конкуренція. Антимонопольна політика держави.

Можливості і обмеженості ринку. Держава у ринковій економіці.

Ринкова інфраструктура, її роль в регулюванні економічних процесів. Особливості ринкової трансформації економіки України.
Література


 1. Башнянин Г., Медведчук С., Шевчук Є. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башнянина Г., Шевчук Є. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004, с. 119-133.

 2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2004, с. 185-190.

 3. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 244-308.

 4. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 179-252.

 5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 182-199.

 6. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: ЦУЛ, 2003, с. 138-147.


Контрольні завдання


  1. Дайте критичну оцінку такого твердження: Ринок – це місце (ринкова площа), де здійснюється купівля або продаж товарів”.

  2. Що таке "невидима рука" в економічному аналізі?

а) намагання максимізувати прибуток;

б) малопомітна роль держави в економіці;

в) науково-технічна революція;

г) ринкове регулювання.

  1. Чисто ринковий механізм ефективно забезпечує:

а) виробництво приватних благ;

б) виробництво суспільних благ;

в) збереження навколишнього середовища;

г) перерозподіл національного доходу.

  1. Яка ознака лежить в основі поділу ринку на різні типи?

а) вид продукції, що реалізується на ринку;

б) призначення продукції, що реалізується на ринку;

в) рівень конкурентності середовища, що склався, на ринку.

  1. Що є найважливішою рушійною силою розвитку ринку та організованої на його принципах економіки?

а) рішення органів державної влади;

б) взаємодія суперечливих інтересів ринкових суб'єктів;

в) ступінь свободи дій ринкових суб'єктів.

  1. Яким чином ринок вирішує основні питання економіки: що, як, для кого виробляти?

  2. Різноманіття форм власності в умовах ринку може бути пояснено тим, що:

а) конкуренція потребує великої кількості ринкових суб'єктів;

б) ринок не може існувати без приватної власності;

в) ринкові відносини потребують наявності колективної власності;

г) державній власності повинна протистояти приватнокапіталістична.

  1. Поясніть, що означає поняття “вільний ринок”. Кому надається при цьому перевага: виробнику чи споживачу?

  2. Через які причини характер ринку і ринковий механізм у різних країнах мають значні відмінності? У чому вони полягають?

  3. Від чого більше виграють споживачі – від монополії чи від конкуренції? Відповідь аргументуйте.

  4. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;

б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок зі своїми товарами.

  1. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками за умов вільної конкуренції?

  2. Охарактеризуйте негативні і позитивні наслідки конкурентної боротьби. Які функції виконує конкуренція в економіці?

  3. Виробник свої зусилля спрямовує на зниження витрат виробництва. Який метод конкуренції він використовує? А якщо він підвищує якість продукції?

  4. Попит - це:

а) потреба, яку бажає задовольнити економічний суб'єкт;

б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.

  1. Якщо попит зменшується, крива попиту зрушується:

а) униз та ліворуч;

б) за годинниковою стрілкою;

в) угору та праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

  1. Чому крива попиту має від’ємний нахил?

4.15. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту:

а) смаки та переваги споживачів;

б) розмір та розподіл національного доходу;

в) ціна товару;

г) кількість або вік споживачів.

4.16. На присадибній ділянці Ви виростили 800 кг картоплі і помістили його у погріб для споживання вашою родиною взимку. Як цей врожай картоплі вплинув на обсяг ринкової пропозиції картоплі?

4.17. Удосконалення технології зрушує:

а) криву попиту вгору та ліворуч;

б) криву попиту вниз та праворуч;

в) криву пропозиції вниз та праворуч;

г) криву пропозиції вгору та ліворуч.

4.18. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, виявляється у:

а) зростанні пропозиції;

б) зниженні пропозиції;

в) зростанні обсягу пропозиції;

г) зниженні обсягу пропозиції.

4.19. У таблиці наведено дані, які характеризують різні ситуації на ринку консервованої квасолі:


Ціна

(дол. за банку)

Попит

(млн. банок на рік)

Пропозиція

(млн. банок на рік)

8

70

10

16

60

30

24

50

50

32

40

70

40

30

90


Виконайте наступні завдання:

а) за даними таблиці зобразіть криву попиту та пропозиції;

б) якщо ринкова ціна за банку квасолі дорівнює 10 дол., що є характерним для даного ринку - дефіцит або надлишок;

в) збільшення споживацьких витрат підвищило споживання консервованої квасолі на 15 млн. банок при кожному рівні цін. Якими будуть рівноважна ціна та обсяг виробництва?

4.20. Визначить ціну ринкової рівноваги:


Ціна, грн.

3

5

7

9

11

Обсяг попиту, шт.

30

24

18

12

6

Обсяг пропозиції, шт.

3

8

13

18

23


Тепер припустимо, що ціна знизилася на 30%, попит збільшився на 15%, а пропозиція скоротилася на 20%. Як змінилася ринкова ситуація? Завдання виконайте графічно.

4.21. Попит та пропозиція на товар характеризується такими рівняннями: QD = 2500 – 200 P; QS = 1000 + 100P (де Q – кількість товару, P – ціна товару).

А) визначити параметри рівноваги на ринку цього товару;

Б) держава встановила на цей товар фіксовану ціну в 3 гр. од. За один товар. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації з дисципліни «основи інженерно-педагогічної...
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять з вищеозначеного курсу. Методичні рекомендації...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації для вивчення політологічних проблем (для студентів...
Методичні рекомендації для вивчення політологічних проблем (для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей Академії). Укл. Крюкова...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної...
Для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ К.: Ніка-Центр, 2011. 44 с

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconРозглянуто на засіданні кафедри асу протокол №4 від 24. 11. 09 р....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи дискретної математики». /Укл.: Секірін О.І, Андрієвська Н....

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія...
Краєзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу (для студентів 1 курсу спеціальностей 030504 – «Економіка підприємства», 030509...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<