Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница3/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Дисципліна

Прикладні комп’ютерні програми


Семестр

2 і 3

Кафедра
^

Фізичної та колоїдної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

135 (з них: лекційні – 34; лабораторні роботи – 70)
^

Мета курсу


Сприяти розвиткові у студентів комп’ютерного мислення і діалектичного світогляду.

Добитися засвоєння студентами основних навиків роботи з комп’ютером.

Ознайомити студентів з основними програмами, що широко використовуються в хімії.

Виробити навички самостійної роботи з комп’ютером.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Microsoft Excel. Побудова та використання калібрувального графіка. Побудова кривої титрування сильної кислоти сильною основою.

 2. MDL ISIS-Draw. Використання хімічного редактора ISIS-Draw.

 3. Hyper-Chem. Використання програми для квантово-хімічних розрахунків Hyper-Chem.

 4. Corel-Draw. Рисування фазової діаграми за допомогою програми Corel-Draw.

 5. Формульний редактор MS Word. Використання Формульного редактора (MS Word).

 6. Microcal Origin. Загальні можливості програми. Порівняння рентгенограм.

 7. Спільні формати файлів. Основні формати файлів. Спільні формати файлів.

 8. Додаткові можливості MS Word. Макроси. Поля.

 9. Мережеві протоколи. Основні мережеві протоколи (FTP, HTTP, TELNET) та їх використання.

 10. Мова html. Основні відомості про мову html.

 11. Microsoft Power-Point. Створення презентацій в Microsoft Power-Point.

Результати навчання

Використовувати комп’ютерні програми для виконання практичних задач.

Оптимізовувати час, необхідний для виконання завдань на комп’ютері.

Синергетичний підхід при виконанні завдань на комп’ютері.

Бібліографія

 1. Основы аналитической химии. в 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа, под ред Золотова Ю.А.: Учеб.для вузов. — М.:Высш. шк.; 2000.— 494 с.: ил.

 2. Олексеюк С.Т., Сомов В.М., Зима С.В. Практикум з аналітичної хімії. — Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. Ун-ту ім.Лесі Українки, 1999, 147с.

 3. Spreedsheet application in Chemistry using Microsoft Excel. New-York: John Wiley & Sons, 1997. — 224 p.

 4. НуреrСhem Computational Chemistry. Hypercube Inc., 1996, 349 p.

 5. Олексеюк С.Т., Проц Д.І., Супрунович С.В. Прикладні комп’ютерні програми для аналітичної та органічної хімії. — Луцьк: РВВ „Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2004, Ч.1, 82 с.

 6. Левин А.Ш. Самоучитель Corel-Draw., Петербург: Питер, 2005, 208 сДисципліна

Кристалохімія

Семестр

4

Кафедра

Загальної та неорганічної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

Всього ауд. -34 год, з них 20 год лекцфй та 14 год лабор. занять.

Мета курсу

Дати студентам знання про симетрію многогранників та просторових фігур, симетрію зовнішніх форм та внутрішньої будови речовин; дати знання про найважливаіші закони та категорфї гристалографії та кристалохімії, відомості з кристалохімії простих і складних речовин, кристалохімічні закономірності.

Загальний опис курсу (роздіпи та теми)

1.Вступ.Предмет кристалохімії, історія розвитку науки. Кристалічний стан речовини, його ознаки. Найважливіші методи вивчення кристалічного стану.

2. Кристалічні многогранники.

2.1.Вчення про симетрію

2.2Види симетрії кристалічних многогранників.

2.3.Кристалографічні проекції.

2.4. Прості форми кристалічних многогранників.

2.5. Основні закони кристалохіміх. Кристалохімічні символи. Установка кристалів.

3. Кристалічні структури.

Поняття про кристалічну гратку. Симетрія молекул. Фактори, що визначають структуру кристалів.Гомо- та гетеродесмічні структури. Хімічний зв’язок та кристалічна структура. Найважливіші структурні типи. Основні кристалохімічні категорії.

Результати навчання

Вміти знаходити елементи симетрії кристалічних многогранників та записувати кристалографічні формули. Знати найважливіші кристалографічні категорії і вміти 6ними оперувати. Вміти порахувати кількість атомів у елементарній комірці та кількість формульних одиниць.

Бібліографія

 1. Шевченко Л.Л. Кристалохімія. Вища школа. К., 1993.

 2. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. Наука. М., 1971.

 3. Попов Г.М., Шафрановський І.І. Кристалографія. Вид.Львів.ун-ту, 1959.

 4. Шаскольская М.П. Кристаллография. Высш. школа. М., 1976.
Дисципліна

^ ФІЗИЧНА ХІМІЯ

Семестр

4-5

Кафедра

Фізичної та колоїдної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

296 (з них: лекційні заняття – 124, лабораторні роботи –172)

Мета курсу

Вивчення законів перебігу і напрямку протікання хімічних і фізико-хімічних процесів, стану хімічної рівноваги, швидкості і механізму реакцій, властивостей речовин в різних агрегатних станах.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Основи хімічної термодинаміки. Закони термодинаміки та їх застосування до хімічних явищ. Термохімія.

 2. Термодинаміка хімічних рівноваг. Закон діючих мас. Хімічна спорідненість. Розрахунок складу рівноважної суміші.

 3. Термодинаміка фазових рівноваг. Виведення правила фаз Гіббса. Фазові переходи. Діаграми стану. Одно- , дво- та трикомпонентні системи.

 4. Термодинаміка розчинів. Загальна характеристика та класифікація. Парціальні мольні величини. Рівноважні властивості розчинів.

 5. Термодинаміка поверхневих явищ. Поверхнева енергія. Поверхневий натяг. Адсорбція і поверхневий натяг. Теорії адсорбції.

 6. Статистична термодинаміка. Мікроскопічний опис методами класичної та квантової механіки. Сума станів системи і частинки.

 7. Хімічна кінетика. Формальна кінетика. Молекулярна кінетика. Теорії активних зіткнень та перехідного стану. Мономолекулярні реакції.

 8. Каталіз. Загальні закономірності каталізу. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Теорії каталізу.

 9. Електрохімія. Термодинаміка розчинів електролітів. Електропровідність розчинів та розплавів електролітів.

 10. Електродні процеси. Електроди та електрохімічні кола. ЕРС. Нерівноважні електродні явища. Швидкість електрохімічної реакції.

Результати навчання

Вміння передбачати напрямок перебігу хімічної реакції при стандартних умовах, умови настання хімічної рівноваги. Вміння розраховувати кінетичні параметри хімічної реакції за експериментальними кінетичними даними. Розуміння процесів, що відбуваються на поверхні розділу фаз як незарядженій, так і зарядженій.

Бібліографія

 1. Курс физической химии / Под ред. Я.И.Герасимова – Т. 1 2. – М.: Химия, 1966.

 2. Физическая химия в 2-х т. / Под ред. К.С.Краснова – М.: Высш. шк., 1995 1996.

 3. Физическая химия / Под ред. К.С.Никольского – Л.: Химия, 1987.

 4. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. – М.: Высш. шк., 2001.

 5. Марчук О.В., Янчук О.М. Фізична хімія. Збірник задач. Луцьк: РВВ “Вежа”, 2006. 332 с.3 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

5 семестр

6 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Хімічна екологія

О

Залік
72

2

2


Фізичні методи дослідження речовини

О

Екзамен
144

4

4


Фізична хімія

О

Залік,

екзамен
288

8

8


Хемометрика

О

Залік
90

2,5

2


Педагогіка

О

Екзамен
108

3

3


Фізичне виховання

О
Залік

36

1

2

36

1

2

Органічна хімія

О

Залік,

екзамен

Екзамен

306

8,5

9

288

8

8

Українська мова (за професійним спрямуванням

О
Екзамен


72

2

2

Екотехнологія

О
Екзамен


144

4

4

Аналітична хімія довкілля

О
Залік


108

3

3

Стереохімія

О
Екзамен


108

3

3

Основи матеріалознавства

О
Залік


72

2

2

Методика викладання хімії

О
Екзамен


144

4

4

Хімічна метрологія, стандартизація і сертифікація

О
Залік


72

2

2

Курсова роботаОзнайомча практика (2 тижні)


108

3
Всього

4 зал., 4 екз.

4 зал., 5 екз.

1044

29

30

1152

32

30

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисциплінаДисципліна
^

Хімічна екологія


Семестр

4

Кафедра

Аналітичної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

34 (з них: лекційні заняття – 20; лабораторні роботи – 14)

Мета курсу

Розглянути екологічні проблеми крізь призму хімічних знань. Вивчити хімічні процеси і взаємодії в довкіллі, а також наслідки таких взаємодій. На базі знань із загальної хімії передбачати поведінку хімічних речовин у довкіллі. Розглянути хімічні основи міжвидових та внутрішньовидових взаємодій, вплив людської діяльності на біосферу, проблеми мінеральних та харчових ресурсів. Вивчити хімічні основи основних способів очистки від забруднень повітря, природних вод і ґрунтів.


Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Основи знань з хімічної екології. Хімічні елементи в біосфері. Біогенна міграція та колообіг хімічних елементів. Другорядні елементи в біосфері. Поняття про хімічні екорегулятори.

2. Вплив енергетики і галузей промисловості на екологічний стан довкілля. Вплив основних галузей промисловості на стан довкілля.

3. Основні хіміко-екологічні проблеми сучасності. Хіміко-екологічні проблеми атмосфери. Охорона і поліпшення якості атмосферного повітря. Хіміко-екологіні проблеми гідросфери. Охорона гідросфери. Хіміко-екологічні проблеми літосфери. Охорона і поліпшення якості земель. Системний підхід до визначення змісту хімії. Система і структура учбової дисципліни і змісту курсу хімії. Побудова курсу хімії на основі переносу системи науки на систему навчання.

4. Методи моніторингу довкілля. Види моніторингу. Хімічні і фізико-хімічні методи аналізу в моніторингу довкілля. Біоіндикація стану довкілля.

5. Хіміко-екологічні аспекти енергетики. Атомна енергетика. Використання енергії Сонця. Виробництво біоенергії. Воднева енергетика.


Результати навчання

Вміти аналізувати суть хімічних процесів в атмосфері, гідросфері і літосфері. Розв’язувати задачі, пов’язані з хімічними методами моніторингу та методами очистки повітря, природних вод і ґрунтів.


Бібліографія

 1. Сухарєв С. М., Чундак С. Ю., Сударєва О. Ю.: Техноекологія та охорона навколишнього середовища – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 256 с.

 2. Мітрясова О. П. Хімічні основи екології. – К.: Перун, 1999. – 192 с.

 3. Корте Ф. и др. Экологическая химия. – М.: Мир, 1997. – 396 с.

 4. Шустов С. Б., Шустова Л. В. Химические основы экологии. – М.: Просвещение, 1994. – 239 с.


Дисципліна
^

Фізичні методи дослідження речовини


Семестр

5

Кафедра

Аналітичної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

72 (з них: лекційні заняття – 36; лабораторні роботи – 36)

Мета курсу

Поглибити знання студентів про фізичні методи дослідження та можливості цих методів для ідентифікації та встановлення будови речовин.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Загальна характеристика фізичних методів дослідження. Прямі та обернені задачі.

 2. Мас-спектрометрія.

 3. Поляриметрія.

 4. Мікрохвильова спектрометрія.

 5. Електронна спектроскопія.

 6. Коливна спектроскопія.

 7. Резонансні методи. ЯМР, ЕПР, ЯГР, ЯКР.

 8. Рентгенівська та фотоелектронна спектроскопія.

 9. Методи аналізу поверхні. Електронна мікроскопія.

Результати навчання

Вміти ідентифікувати органічні речовини на основі даних рефрактометрії, ЯМР-, ЕПР-, Мас-спектрометрії, спектрів поглинання у видимій та УФ-області, ІЧ- та КР-спектрів.


Бібліографія

 1. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. М.:Высш. шк., 1987

 2. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. М. : Мир, 1983

 3. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопи. М. : Мир, 1985

 4. Драго Р. Физические методы в химии. В 2-х т. –М. 1981

 5. Иоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения строения органических соединений. М.: Высшая школа, 1984. 336 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<