Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
НазваниеКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
страница5/24
Дата публикации24.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Химия > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Дисципліна

Стереохімія


Семестр

6

Кафедра
^

Органічної та біологічної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

50 (з них: лекційнй заняття – 34; лабораторні роботи – 16
^

Мета курсу


Поглибити знання студентів про види просторової ізомерії молекулярних сполук, способи зображення просторових ізомерів, номенклатуру стереоізомерів, методи одержання чистих просторових ізомерів; взаємоєв’язок просторової будови молекули та фізичниих, хімічних і фізіологічних властивостей даної речовини.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Вступна частина. Предмет стереохімії. Основні стереохімічні явища, способи зображення різних стереоізомерів, номенклатура.

2. Конформаційні явища. Фактори, що впливають на стійкість конформерів: просторова взаємодія, диполь-дипольна взаємодія, водневий зв’язок. Конформації моно-, ди- та поліциклічних сполук.

3. Енантіомерія. Хіральність і асиметрія. Елементи хіральності. Проекційні формули Фішера і правила користування ними. Правила Чугайова, Крама і Бредта. Визначення знаку повертання площини плоско поляризованого світла.

4. Діастереомерія. π-Діастереомерія: умови існування, стійкість. σ-Діастереомерія хіральних та ахіральниих молекул. Стійкість σ-діастереомерів. Перехід від проекційних формул Фішера до перспективних формул Ньюмена і навпаки.

5. Гетеротопізм замісників та площин, енантіо- та діастереотопія.

6. Методи одержання чистих стереоізомерів: стереоспецифічні реакції, розділення рацематів, методи асиметричного синтезу.

7. Методи встановлення абсолютної конфігурації молекули: хімічна кореляція, хіроптичні методи, фізичні методи.

8. Стереохімія основних типів реакцій органічних сполук: елімінування, приєднання, заміщення.

Результати навчання

Вміти зобразити стереоізомери та правильно їх назвати згідно тривіальної та сучасної номенклатури і навпаки, написати формулу стереоізомеру при заданій назві.

Розуміти суть стереохімічних явищ, які відбуваються у ході хімічного перетворення молекули.

Бібліографія
 1. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. К.: Кондор, 2005.- 366 с

 2. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия, 1988. – 464 с.
Дисципліна

Основи матеріалознавства


Семестр

6

Кафедра
^

Фізичної та колоїдної хімії


Кількість годин аудиторної роботи

34 (з них: лекційнй заняття – 18; лабораторні роботи – 16)
^

Мета курсу


Вивчити фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах при впливі на них різних чинників в умовах виробництва і експлуатації, показати їх вплив на властивості матеріалів; встановити залежність між складом, будовою та властивостями матеріалів; вивчити способи зміцнення матеріалів, що забезпечують високу надійність і довговічність деталей машин, інструментів і інших виробів; вивчити основні групи металевих і неметалевих матеріалів, їх властивості і область застосування.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Вступна частина. Предмет і завдання. Конструкційні матеріали. Основні етапи розвитку.

 2. Властивості матеріалів та методи їх дослідження. Макроаналіз. Мікроаналіз. Мікрорентгеноспектральний аналіз. Дослідження на розтяг. Дослідження ударної в'язкості матеріалів. Стійкість до корозії. Дослідження фізичних властивостей.

 3. Залізовуглецеві сплави. Структурні складові залізовуглецевих сплавів. Сталь, класифікація та маркування. Чавуни.

 4. Термічна та хіміко-термічна обробка металів і сплавів. Відпал. Нормалізація. Загартування. Відпуск. Старіння. Обробка холодом. Хіміко-термічна обробка.

 5. Кольорові метали та їх сплави. Мідь та мідні сплави. Алюміній та його сплави. Магній та магнієві сплави. Титан та його сплави. Бабіти. Матеріали високої твердості.

 6. Метали та сплави, які застосовуються в електро- та радіотехніці. Матеріали високої провідності. Матеріали високого опору. Напівпровідникові та надчисті матеріали. Магнітні матеріали. Надпровідні матеріали.

 7. Лісоматеріали. Деревина. Вологість деревини. Механічні властивості деревини. Види лісоматеріалів.

 8. Полімери та пластичні маси. Термопластичні та термореактивні пластмаси. Пластмаси з порошковими та волокнистими наповнювачами. Шаруваті пластмаси. Газонаповнені пластмаси.

 9. Гумові, скляні, клеєві та лакофарбні матеріали. Гума. Скло. Кераміка. Фарфор. Фаянс. Клеї та властивості клеєвих з'єднань. Лакофарбні матеріали. Ґрунтовки. Шпаклівки.

Результати навчання

Студент повинен знати фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах в умовах виробництва і експлуатації; їх взаємозв'язок з властивостями; основні властивості сучасних металевих і неметалевих матеріалів; вміти оцінити поведінку матеріалу при дії на них різних експлуатаційних чинників.

Бібліографія

 1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1980.

 2. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка. - М.:Металлургия, 1993.

 3. Ван Флек Л. Теоретическое и прикладное материаловедение. М., 1975.Дисципліна

Методика викладання хімії

Семестр

6

Кафедра

Аналітичної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

170 (з них: лекційні заняття – 34; лабораторні роботи – 68; практичні заняття – 68)

Мета курсу

Розглянути зміст сучасної хімічної освіти, що формується в умовах стандартизації, виокремлення інваріантного і варіативного компонентів, диференціації та профілізації, гуманізації навчання, посилення уваги до соціалізації особистості та її самовираження. На базі знань, отриманих з хімічних курсів і з курсів психології і педагогіки сформувати готовність студентів до викладацької діяльності.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

1. Мета навчання хімії. Сучасний спеціаліст і основні вимоги, що ставить перед ним суспільство. Мета навчання хімії в школі, на хімічних, природничих і гуманітарних факультетах. Психолого-педагогічні особливості викладання хімії в залежності від вибраної мети начання.

2. Зміст навчання хімії. Системний підхід до визначення змісту хімії. Система і структура учбової дисципліни і змісту курсу хімії. Побудова курсу хімії на основі переносу системи науки на систему навчання.

3. Методи навчання хімії. Методи формування творчого хімічного мислення. Метод дослідницького навчання. Метод проблемного навчання і його особливості. Метод програмованого навчання.

4. Педагогічний експеримент у викладанні хімії. Педагогічний експеримент як засіб визначення ефективності методичних нововведень. Постановка і обробка результатів педагогічного експерименту.

5. Методика вивчення найважливіших тем курсу хімії.

Результати навчання

Вміти використовувати досягнення сучасної педагогіки, педагогічної психології і дидактики з метою вивчення хімії в різних типах навчальних закладів.

Виконувати в повному обсязі обов’язки викладача хімії.

Бібліографія

 1. Методика викладання шкільного курсу хімії: Посібник для вчителя / Н. М. Буринська та ін. – К.: Освіта, 1991. – 350 с.

 2. Зайцев О. С. Методика обучения химии. – М.: Высш. шк., 1999. – 384 с.

 3. Беликов А. А. Эксперимент на уроках химии. – К.: Рад. шк., 1988. – 150 с.

 4. Грабецький О. А., Назарова Т. С. Кабінет хімії. – К.: Рад. шк., 1982. – 160 с.Дисципліна
^

Хімічна метрологія, стандартизація і сертифікація


Семестр

6

Кафедра

Аналітичної хімії

Кількість годин аудиторної роботи

34 (з них: лекційні заняття – 16; лабораторні роботи – 16)

Мета курсу

Розглянути основні моменти щодо стандартизації та єдності вимірювань, проблеми розробки стандартів та методів стандартизації та нормативну базу, що регулює дані питання.

Загальний опис курсу (розділи та теми)

 1. Роль стандартизації, основні поняття та напрямки розвитку.

 2. Державна та міжнародна система стандартизації.

 3. Сертифікація та сертифікати.

 4. Стандартизація засобів і методів вимірювання.

 5. Предмет і завдання метрології.

 6. Класифікація похибок при вимірюванні.

 7. Метрологічна атестація засобів вимірювання.

 8. Хімічна метрологія та хімічні стандарти.

 9. Аналітичні та графічні методи обробки фізико-хімічних даних.

 10. Атестація стандартних зразків.

 11. Вимоги до оформлення науково-технічної продукції.
Результати навчання

Студенти повинні вміти застосовувати стандарти, знати основні способи стандартизації засобів вимірювання та хімічних речовин, правильно оформляти науково-технічну документацію.


Бібліографія

 1. Основные термины в области метрологи \ Юдин М.Ф., Селиванов М.Н., Тищенко О.Ф. и др. – М.: Из-во стандартов, 1989. – 113 с.

 2. Степин Б.Д. Применение международной системы единиц физических величин в химии. – М.: Высшая школа, 1990. – 96 с.

 3. Основы научных исследований \ Крутов В.И., Глушко И.М., Попов В.М. и др. -М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

 4. Шаевич А.Б. Стандартне образцы для аналитических целей. – М.: Химия, 1987. – 184 с.4 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

7 семестр

8 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Фізичне виховання

О

Залік
36

1

2


Колоїдна хімія

О

Екзамен
144

4

4


Основи рентгеноструктурного аналізу

О

Екзамен
90

2,5

3


Неорганічний синтез

О

Залік
126

3,5

4


Біоорганічна хімія

О

Екзамен
108

3

3


Наноматеріали і нанотехнології

О

Залік
72

2

2


Основи фізико-хімічного аналізу

О

Екзамен
144

4

4


Хроматографічні методи аналізу

О

Екзамен
144

4

4


Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

О
Екзамен


180

5

4

Політологія

О
Залік


90

2,5

2

Правознавство

О
Залік


72

2

1,5

Охорона праці

О
Залік


54

1,5

1,5

Хімія високомолекулярних сполук

О
Екзамен


144

4

4

Аналіз та ідентифікація органічних сполук

О
Екзамен


144

4

4

^ Спеціалізація Неорганічна хімія

Технологія напівпровідникових матеріалів

В

Залік
180

5

4


Фізико-хімічний аналіз

В
Залік


180

5

4

Компютерні програми в РСА

В
Екзамен


144

4

3

^ Спеціалізація Органічна хімія

Основи хімії природних сполук

В

Залік
180

5

4


Хімія барвників

В
Залік


180

5

4

Теоретичні основи органічної хімії

В
Екзамен


144

4

3

^ Спеціалізація Аналітична хімія

Електрохімічні методи аналізу

В

Залік
180

5

4


Органічні реагенти в аналізі

В
Залік


180

5

4

Теоретичні основи аналітичної хімії

В
Екзамен


144

4

3

^ Спеціалізація Фізична хімія

Фізична хімія твердого тіла

В

Залік
180

5

4


Термодинаміка фазових рівноваг

В
Залік


180

5

4

Комп'ютерна хімія

В
Екзамен


144

4

3

Курсова робота по спеціалізації

108

3

Педагогічна практика (3 тижні)

108

3

Всього

4 зал., 5 екз.

4 зал., 4 екз.

1260

30

30

1008

28

24

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисципліна

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНаціональний технічний університет україни
Кредитний модуль з дисципліни «Екологія» (код нф-06) відноситься до циклу дисциплін загальної професійної та практичної підготовки...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconII. Основна література до окремих тем курсу Загальної частини До теми 3
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. 2002. №4. С. 15-21,...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconХімічна термодинаміка найважливіший розділ фізичної хімії. Головна...
Відсутні підручники, надруковані українською мовою. В той же час, на кафедрі тмп та фізичної хімії нметау вже декілька років дисципліна...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconЗатверджено
...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconДержавний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОлена Полякова, викладач кафедри
З 1 вересня 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається впровадження Державного стандарту початкової...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconОбъединение криминологов СНГ
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, Кафедра уголовного права, Кафедра экономико-правовых дисциплин

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 icon28-29 октября 2010 г. Девятая международная научно-практическая конференция...
Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии, кафедра уголовного права, лаборатория по изучению актуальных проблем уголовного...

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconВітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології
Вітенко І. С., Дутка Л. М., Зіменковська Л. Я. Основи загальної І медичної психології. – К.: Вища школа 1991

Кафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07 iconНа конференции предлагается обсудить следующие вопросы: История и...
Кафедра русской филологии Жешувского университета (Польша), Кафедра межкультурной коммуникации ргпу им. А. И. Герцена (Россия), Кафедра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<