Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
НазваниеМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
страница17/18
Дата публикации10.03.2013
Размер2.07 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Список литературы:

1. Дрокина В.В., Белов В.Д. Некоторые аспекты изготовления отливок методом быстрого прототипирования // Труды девятого съезда литейщиков России. Уфа: 2009. - С. 298 - 299.

2. Дорошенко В.С., Шинский И.О. 3D-технологии при литье по газифицируемым моделям // Металл и литье Украины. – 2009.- № 4-5. – С. 30 – 33.

3. Минаев А.А. и др. Вакуумная формовка. – М.: Машиностроение, 1984. – 216 с.


УДК 621.391.2

^ ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ OFDM-СИГНАЛУ НА ПРИКЛАДІ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.16Е-2005.
д.т.н., проф. Єрохін В.Ф., Гиндич Б.А.

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”
Актуальність

Передача інформації за допомогою сигналів з ортогональним частотним поділом (OFDM – Orthogonal Frequency Dіvіsіon Multіplexmg) стала стандартом для багатьох сучасних радіосистем у зв’язку з рядом переваг, до яких відносяться: висока спектральна ефективність, низький рівень міжсимвольной інтерференції, висока якість передачі в умовах частотно селективних завмирань. До числа їх відноситься ІEEE 802.11a,g – бездротові локальні мережі, ІEEE 802 16 – широкосмуговий бездротовий зв’язок, DVB-T – цифрове телевізійне віщання,
DRM – цифрове радіомовлення й ін. Сюди ж можна додати перспективну систему з підвищеною швидкістю передачі на основі сполученої технології ортогонального частотного й просторового поділу (MІMO OFDM – multіple Input, multіple Output OFDM) – 802.11n.

У той же час системи передачі, що використовують даний тип сигналів, дуже чутливі до фазової нестабільності піднесівних. Остання може бути викликана нестаціонарністю фазової характеристики каналу, обумовленої доплеровским розсіюванням, фазовими флуктуаціями опорних генераторів на передавальній і приймальні сторонах. Як наслідок, росте число помилок при передачі дискретної інформації. Проблема особливо гостро постає в каналах з багатопозиційною квадратурною амплітудно-фазовою модуляцією сигналів.

^ Цілі і задачі

  1. Поставлено питання щодо наявності детермінованого (визначеного) зв’язку між кутовими параметрами (початковими фазами) складових OFDM – сигналу. Чи є аналітичний зв’язок між їх початковими фазами. На наш погляд, є [1].

  2. Все ж таки, як приймаються та демодулюються складові OFDM – сигналу. Тобто, що відбувається із фазами кожної піднесівної, чи вони аналізуються окремо чи групами (кластерами) по 14 піднесівних у випадку зони PUSC для зворотнього каналу OFDM – 1024 [2].

Вирішивши ці питання, ми зможемо перейти до синтезу та побудови математичної моделі щодо приймання “в цілому” OFDM – сигналу.

Доповідь буде базуватись на прикладі стандарту ІЕЕЕ 802.16е-2005, 2009 функціонуючому в діапазоні 1-10 ГГц і використовуючи сигнали з OFDM і технологію OFDMA – це безліч стандартів, які визначають бездротові мережі городського масштабу WMAX (Wireless Metropolitan Area Network).

Ідея передачі даних сигналами з OFDM ґрунтується на технології передачі даних із використанням великої кількості несівних (як правило це 2n, при цьому широко використовується n=6, n=8, n=11) і полягає в тому, що потік переданих даних розподіляється по деякому набору частотних підканалах (піднесівних), і передача ведеться на них паралельно. За рахунок поділу переданого високошвидкісного потоку даних кількість відносно низькошвидкісних підканалів (каналів), кожний з яких модулюється своєю піднесівною, сигнали з OFDM забезпечують високу завадостійкість прийому в умовах міжсимвольной інтерференції та вузько смугових завад. Сигнали з OFDM формуються за допомогою пристрою, що виконує зворотне дискретне перетворення Фур’є. Отримані на виході цього пристрою часові відліки через цифроаналоговий перетворювач (ЦАП) і вихідні ланцюги передавача надходять у канал передачі. Сигнали на піднесівних частотах очевидно ортогональні за рахунок того, що їх початкові фази є однаковими – тобто, аналітично детерміновано пов’язані [1].

Піднесівні в OFDMA-символі діляться на 3-ри групи: інформаційні, нульові і пілотні.

Нульові піднесівні входять до складу захисного інтервалу, інформаційні – призначені для передачі даних, а пілотні – для передачі відомих ПВП, призначених для корекції передатної характеристики каналу зв’язку за допомогою еквалайзера. В основі роботи алгоритму лежить виділення в кожному фізичному тайлі пілотних відліків і інтерполяції по ним частотної характеристики для даного тайла.

У різних зонах PUSC (PUSC – partіal usage of the subchannels, неповне використання підканалів) і FUSC (FUSC – full usage of the subchannels, повне використання підканалів) пілотні й інформаційні піднесівні вибираються по-різному, у зоні FUSC набір пілотних піднесівних – один для всього діапазону займаних частот, у зоні PUSC – один для кожної основної групи.

Знаючи загальну кількість піднесівних і кількість захисних, можна обчислити кількість використовуваних піднесівних. Ці піднесівні можуть бути пілотними або інформаційними (переносити дані). У різних режимах призначення й групування піднесівних у підканали, кластери, слоти й інші логічні одиниці відбувається по-різному.

Розглянемо формування сигналу на прикладі зони PUSC для зворотнього каналу. Постараємося відслідкувати взаємозв’язок щодо прийняття пілотних піднесівних. Так як принцип залишається однаковим будь то FUSC, PUSC, TUSC1, 2 та ін., напрямок передачі (канал вверх чи вниз), спосіб формування підканалів (з використанням суміжних піднесівних чи несуміжних).

При розмірності ЗШПФ (Зворотнього швидкого перетворення Фур’є) N = 1024 кожен OFDMA-символ містить одну центральну піднесівну (з індексом 512) і 183 захисних піднесівних (92 ліворуч й 91 праворуч). Центральна піднесівна служить додатковим засобом для синхронізації в частотній області, захисні – як додатковий засіб боротьби з міжсимвольной інтерференцією, а також для забезпечення відповідності сигналу заданій спектральній масці; передача даних на них не здійснюється. 840 піднесівних, що залишилися послідовно розбиваються на 60 фізичних кластерів по 14 піднесівних у кожному.

Структура кластера в зоні PUSC представлена на рис. 1. Кожен кластер містить 14 піднесівних, з них дві пілотні й 12 – інформаційних. Розміщення пілотних піднесівних у кластері для парних і непарних символів різне.Рис 1. Структура кластера в зоні PUSC
З логічних кластерів формується 6 нерівних по розмірі груп, які можуть призначатися різним сегментам. Кластери привласнюються групам відповідно до табл. 1.
Таблиця 1

^ Розподіл логічних кластерів по групам в зоні PUSC

Номер групи


Номера логічних кластерів


Кількість логічних кластерів у групі

0

0-11

12

1

12-19

8

2

20-31

12

3

32-39

8

4

40-51

12

5

52-59

8


У парних групах, включаючи нульову, утримується 12 логічних кластерів або шість логічних підканалів, у непарних групах – вісім і чотири відповідно.

На наступному етапі піднесівні усередині груп поєднуються в логічні підканали. При кількості крапок ЗШПФ, рівному 1024, OFDMA – символ містить 30 логічних підканалів по 24 піднесівних у кожному.

Результатом виконання описаних вище процедур є 30 підканалів для кожного із двох оброблюваних символів. Для того щоб згрупувати їх у слоти, підканали з однаковими індексами з різних OFDMA-символів поєднуються. Схематичне подання процедури формування логічних підканалів у зоні PUSC у зворотньому каналі зв’язку для мереж WіMAX ІEEE 802.16e-2005, 2009 показано на рис. 2.Рис. 2 Формування логічних підканалів у зоні PUSC у зворотньому каналі зв’язку для мереж WіMAX ІEEE 802.16e-2005

Ми розібралися із структурою вихідного сигналу но з’явилося ряд запитань:

  1. Саме чому розташування пілотів – різне для парних/непарних кластерів.

  2. Чому у парних групах, включаючи нульову, утримується 12 логічних кластерів або шість логічних підканалів, у непарних групах – вісім і чотири відповідно.

  3. Детальний розбір наступних зон: FUSC, PUSC, TUSC1, 2 та ін., з використанням напрямоків передачі (канал вверх та вниз) та з урахуванням способів формування підканалів (з використанням суміжних піднесівних чи несуміжних), яким чином розташовані піднесівні у цих випадках.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Єрохін В.Ф., Гиндич Б.А. Огляд розвитку технології OFDM стандартів BWN / В.Ф. Єрохін, Б.А. Гиндич, Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”, № 1, – 2012. – С 60.

  2. Рашич А.В. Сети безпровідного доступа WiMAX: учеб. Пособие /
    А.В. Рашич – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2011. – 179 с.МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АМПЛІТУДНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ РАДІОТРАКТУ ТА ПОХИБОК ОЦІНЮВАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАВАДИ НА ЗАВАДОЗАХИЩЕНІСТЬ ПРИЙОМУ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПОТУЖНИХ ЗАВАД
1д.т.н., професор Єрохін В.Ф., 2Крутофіст І.М.
1Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”

2В/ч А1906
Функціонування сучасних систем зв’язку здійснюється в умовах складної сигнально-завадової обстановки, яка зумовлена зростанням кількості та рівнів потужностей джерел радіовипромінювання різноманітного призначення в радіодіапазоні. Внаслідок цього, відомі процедури прийому і демодуляції сигналів стають недостатньо ефективними, а завадозахищеність зв’язку постійно знижується.

Одним із напрямків підвищення завадозахищеності прийому сигналів в умовах складної сигнально-завадової обстановки є застосування компенсаційних процедур обробки.

За допомогою методів статистичної теорії розділяння цифрових сигналів синтезовані деякі процедури демодуляції сигналу в умовах впливу потужних завад та здійснено оцінювання їх потенційної завадозахищеності. Однак, на завадозахищеність прийому сигналів, при застосуванні цих процедур, значною мірою впливають ступінь лінійності радіотракту і точність оцінювання неперервних параметрів завади.

У доповіді запропоновано методику оцінювання впливу амплітудної нелінійності радіотракту та похибок оцінювання неперервних параметрів завади на завадозахищеність прийому цифрового сигналу в умовах впливу потужних завад. Методика дозволяє оцінювати завадозахищеність прийому сигналів в умовах впливу потужних завад, оцінювати енергетичні втрати сигналу, формувати технічні вимоги до лінійності радіотракту і точності оцінювання неперервних параметрів завади для забезпечення заданої завадозахищеності прийому сигналів в умовах складної сигнально-завадової обстановки в каналі.

^ Библиографическая ссылка
Карнилов Д.А., Сидоренко Ю.В. Современные материалы и технологии в уникальных проектах России // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-813 (дата обращения: 14.09.2012).
Мараховский Л.Ф. Фундаментальные основы построения суперкомпьютеров на схемах автоматной памяти – парадигма нового междисциплинарного направления // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-814 (дата обращения: 14.09.2012).
Бурукина И.П. Возможности платформы HTML5 // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-875 (дата обращения: 14.09.2012).
Семенюта Н.Ф. О связи основного уравнения четырехполюсника и рекуррентных последовательностей чисел Фибоначчи // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1019 (дата обращения: 14.09.2012).
Шацков А.О. Потенційні можливості впровадження інфрачервоного опалення в Україні // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – №1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1020 (дата обращения: 14.09.2012).
Печатнов А.В. Достоинства и недостатки перехода от традиционных источников искусственного освещения к энергосберегающим // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1024 (дата обращения: 14.09.2012).
Боран-Кешишьян А.Л. Оценка надежности технических средств тренажерно-обучающих систем c конечным или бесконечным числом внутренних состояний // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1033 (дата обращения: 14.09.2012).
Четвериков С.Ф. Алгоритм первичной обработки информации для информационно-измерительной системы контроля пауз между выбросами огибающей поля атмосферного радиошума // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1039 (дата обращения: 14.09.2012).
Калинин И.С. О состоянии железобетонных мостов на сети автомобильных дорог РФ // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1062 (дата обращения: 14.09.2012).

Стрельников И.В., Вахидов У.Ш., Гребенюк И.И Динамический фактор и его влияние на проходимость специальной техники в высокогорных условиях // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1063 (дата обращения: 14.09.2012).
Золотов И.А., Лучин И.В. Методика определения объема выборки при контроле качества техники, высвобождаемой для утилизации // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1064 (дата обращения: 14.09.2012).
Дорошенко В.С. Аналогичность задач в технологиях бурения скважин и формовки по ледяным моделям в литейном производстве // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1069 (дата обращения: 14.09.2012).
Дорошенко В.С., Кравченко В.П. Фильтрационная формовка по ледяным моделям при производстве точных металлоотливок // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1070 (дата обращения: 14.09.2012).
Печатнова Е.В. Траспортная инфраструктура г. Барнаула проблемы и решения // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1071 (дата обращения: 14.09.2012).
Черный А.А., Мащенко С.В. Текстурирование стали 12Х18Н10Т имплантацией в её поверхность нитридов хрома, молибдена и титана // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1080 (дата обращения: 14.09.2012).
Голда Ю.Л., Унгурян В.В. Оптимизация железобетонных конструкций сейсмостойких сооружений // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1084 (дата обращения: 14.09.2012).
Дарморос М.А. Сдвоенный отвал бульдозера // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1085 (дата обращения: 14.09.2012).
Хашимов Сабитхан Автоматизированная система сбора и обработки информации "Наманган оиласи" // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1086 (дата обращения: 14.09.2012).
Павлов Ю.А. Анализ техногенной безопасности // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1087 (дата обращения: 14.09.2012).
Кочуров В.В., Кравченко И.Н. Организация эвакуации и транспортирования машин в пункты сбора для проведения мероприятий по утилизации или ремонту // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1153 (дата обращения: 14.09.2012).
Рубец С.Г. Лабораторная установка для исследования процесса срезания древесно-кустарниковой растительности роторной косилкой // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1154 (дата обращения: 14.09.2012).
Согомонян Т.К., Левчук А.А. Влияние физико-химической модифика-ции на сорбционные свойства стержней кукурузных початков // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1155 (дата обращения: 14.09.2012).
Завадский А.В., Богданович А.И., Булавка Ю.А. Оптимизация технологических параметров процесса производства присадок // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1156 (дата обращения: 14.09.2012).
Алиева А.О. Delphi программалау ортасында Криптографиялық әдістерді пайдалану // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1157 (дата обращения: 14.09.2012).
Акимов А.А. Программная реализация подсистемы администрирования информационно-аналитической системы мониторинга деятельности кафедры // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1158 (дата обращения: 14.09.2012).
Дорошенко В.С., Лысый А.С. Технология трехмерной формовки из сыпучих материалов в литейном производстве // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1159 (дата обращения: 14.09.2012).
Єрохін В.Ф., Гиндич Б.А. Основні етапи формування OFDM-сигналу на прикладі стандарту ІЕЕЕ 802.16Е-2005 // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1160 (дата обращения: 14.09.2012).
Ерохин В.Ф., Пелешок Е.В. Асимптотический анализ помехозащищенности процедур когерентного и когерентно-некогерентного разделения цифровых сигналов // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1161 (дата обращения: 14.09.2012).
Єрохін В.Ф., Крутофіст І.М. Методика оцінювання впливу амплітудної нелінійності радіотракту та похибок оцінювання неперервних параметрів завади на завадозахищеність прийому цифрового сигналу в умовах впливу потужних завад // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: www.es.rae.ru/mino/158-1162 (дата обращения: 14.09.2012).
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Междисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов iconМеждисциплинарная академия наук украины сборник научных трудов
Военный институт телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<