Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
страница1/16
Дата публикации30.10.2013
Размер1.35 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _____інформаційних технологій та систем_______

(назва кафедри)

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Основи системного підходу

(назва дисципліни)
для спеціальності(ей) 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі»
форма навчання __денна___

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри ІТС

Протокол №__2__від _08.09.09____
Завідувач кафедри ІТС ___________д.т.н., проф. Меняйленко О.С

Перезатверджено: протокол №______ від ____________
протокол №______ від ____________
протокол №______ від ____________

Луганськ 2009Робоча навчальна програма

 1. ^ Назва курсу.


Основи системного підходу

Форма(-и) навчання: денна.

ОКР: магістр.

Спеціальність (-ості): 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі.


 1. Код курсу.
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Тихонов Юрій Леонтійович – доцент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат технічних наук (2 корпус, ауд. 159)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Формування уміння на підставі аналізу інформації, що характеризує конкретну ситуацію, та відомостей про структуру, цілі, функції організації тощо, класифікувати та визначити проблему та систему; з урахуванням особливостей визначеної системи використовуючи технології типових методів керування в системах, визначити технологію керування системою, що є раціональною за ознакою досягнення мети діяльності та використання ресурсів. А також сформувати практичні вміння прийняття рішень на підставі аналізу ситуації та використання відомих методів прийняття рішень.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

“Алгоритми та методи обчислень”, “Програмування”, “Нові інформаційні технології”, “Прикладні комп'ютерні системи”, “Організація баз даних”.
 1. ^ Зміст курсу.


^ Назва модуля / теми

Всього

Лекції

Прак­тичні

Лаб

Сам. Роб.
Модуль 1 Системний аналіз, системні принципи
1

Місто СП в сучасній науці


9

27

2

Архітектура систем

11

2
2

7

3

Аналіз та синтез системних структур.

9

27

4

Декомпозиція та агрегірованіє.

10

28
Модуль 2 моделю­вання систем
5

Методи моделювання струк­тури та функціонування системи

12

4
2

6

6

Основні поняття теорії прийняття рішень

102

8

7

^ Підготовка експертизи

10

46

8

Рангова кореляція.

19

4
6

9
Всього

90

20
12

58
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.
В каталозі H:\Docs\s_ksm\magistr_specialist в електронній формі розташовані додаткові матеріали з дисципліни. Інтернет адреса серверу - http://its.lnpu.edu.ua , http://its.luguniv.edu.ua (або у локальній мережі http://192.168.2.44) - використати розділ «^ РЕСУРСЫ КАФЕДРЫ» «СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ» «ВЫЗВАТЬ КОМПОНЕНТ»

Електронні матеріали можливо отримати за адресою серверу піктограма «Учебный процесс»-«Эл.библиотека» у підрозділах:

 1. «Библиотека ИТС (для самостоятельного изучения)

 2. «Библиотека ИТС (для специальности Компьютерная инженерии)» - «Магистратура и специалист КСМ»


Перелік періодичних видань у електронній формі можливо отримати за адресою серверу розділ «Учебный процесс»-«Эл.журнали» або у каталозі h:/docs/www

Основна навчальна література

 1. Месарович М., Мако Д., Тахакара Н. Теория иерархических многоуровневых систем: Пер. с англ. - М.: Мир, 1973.

 2. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий/Пер. с англ./Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство <Питер>, 2000. - 336 с.

 3. Никаноров С. П. Системный анализ и системный подход. В сб.: Системные исследования-71. - М.: Наука, 1972.

 4. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981.

Додаткова навчальна література

 1. Калюжний В.В., Рач В.А. Економіко-математичне моделювання та моделі в управлінні. Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ, 2001. - 263 с.: табл. 29, іл. 59, бібліогр. 20 назв.

 2. Моисеев Н.М. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981.

 3.       Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методологии. – М.: Наука, 1988.

 4. Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации. Учебное пособие для вузов. – М.: Сов. радио, 1980.

 5. Рыков В.В. Иткин В.Ю. Математическая статистика и планирование эксперимента – Москва: узд. РГУ нефти и газа. 2008

 6. Бешелев С.Д., Гуревич Ф.Г. Математико-статические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1974.
 1. Методи викладання.


Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

дві модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).


Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань. По закінченню кожного модуля слухачу складають модульну роботу.

^ Поточний контроль:

Дві модульні роботи.

До модульної роботи включаються питання та завдання з тем, які винесено на самостійну роботу. Приблизний обсяг -25%.

^ Форма семестрового контролю:

Залік.

Загальні критерії

A – ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

B – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

C – ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною кількістю помилок;

D – ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків;

E – ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальному критерію;

FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти;

F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.
Загальна кількість балів -100

Кількість балів та відповідність оцінок

A – “5” –– 90 – 100

B – “4” –– 83 – 89

C – “4” –– 72 – 82

D – “3” –– 63 – 74

E – “3” –– 50 – 62

FX – “2” –– 21 – 49

F – “2” –– 00 – 20

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

Критерії іспиту та заліку:

 • модульні роботи з урахуванням питань самостійної роботи – 60% ;

 • виконання лабораторних та практичних робіт – 30%;

 • самостійна робота (виконання індивідуального завдання) – 10%/


Карта оцінювання СРС

Безпосередньо матеріали до самостійної роботи розташовані в каталозі ^ H:\Docs.

Додаткові тимчасові завдання розташовано в каталозі H:\Dopmat. Інтернет адреса серверу - http://its.lnpu.edu.ua , http://its.luguniv.edu.ua (або у локальній мережі http://192.168.2.44) - використати розділ «^ РЕСУРСЫ КАФЕДРЫ» «СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ» «ВЫЗВАТЬ КОМПОНЕНТ».

Спеціалізовані тимчасові матеріали розташовано за адресою http://its.luguniv.edu.ua/~имя_преподавателя, (у локальній мережі http://192.168.2.44/~имя_преподавателя) имя_преподавателя узгодити у администратора мережі.

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Визначення компонентів власного комп’ютеру

2%

2.

Захист роботи засобами Ppoint

2%

3.

Створення власних друкованих робіт засобами Pablisher

3%

4.

Створення власного сайту засобами Pablisher

3%
Разом

10%

Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.


 1. ^ Мови викладання.

Українська


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<