Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации08.11.2013
Размер87.7 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теоретичної і прикладної інформатики
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Аналіз даних»

для спеціальності(ей) «Інформатика»

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Аналіз даних”

 1. Назва курсу.

^ АНАЛІЗ ДАНИХ

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Інформатика»

 1. Код курсу.

[IIТ]. [Інформатика_09]. [3_3.1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панченко Любов Феліксівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 2-20, e-mail: lubap_lg@rambler.ru)

Адаменко Олена Викторівна – професор кафедри теоретичної таприкладної інформатики, доктор педагогічних наук (2 корпус, ауд. 268, e-mail: elena_adamenko@mail.ru )


 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – підготовка майбутнього фахівця з інформатики до використання статистичних методів у професійній діяльності:

 • надати слухачам - майбутнім - головні відомості про математичні методи обробки інформації

 • навчити їх корректно використовувати можливості комп’ютерних засобів для статистичної обробки даних досліджень з різних галузей

 • сформувати у слухачів потребу у подальшому розвитку знань і умінь у галузі застосування статистичних методів та комп’ютерних засобів у майбутній професійній діяльності.
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики та математики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Загальні зведення про статистичні методи

4

2

 

2

 

1.2.

Описова статистика

10

2

 

2

6

1.3.

Кореляційний аналіз

12

2

 

2

8

1.4.

Регресійний аналіз

12

2

 

2

8
^ Другий модуль

 

 

 

 

 

2.1.

Перевірка гипотез

12

2

 

2

8

2.2.

Дисперсійний аналіз

12

2

 

2

8

2.3.

Дискримінантний аналіз

8

2

 

2

4

2.4.

Факторний та кластерний аналіз

12

2

 

2

8

2.5.

Використання електронних таблиць для рішення задач методом лінійного программування

4

 

 

 

4

2.6.

Використання електронних таблиць для побудови таблиць рішень

4

 

 

 

4
загальна кількість годин

90

16

0

16

58

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Адаменко Е.В. Математические методы в педагогике и психологии. Луганськ, 2008.

 2. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976.

 3. Мидлтон М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel. М., 2005.

 4. Наследов А.Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. Спб., 2004.

 5. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. К., 1982.

 6. Панченко Л.Ф., Адаменко Е.В. Компьютерный анализ данных. Луганск, 2009.

 7. Панченко Л.Ф. Математические методы в психологии. Луганск, 2005.

 8. Саймон Д. Анализ данных в Excel. М.,2004.

 9. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. М., 2003. – 544 с.Додаткова навчальна література

 1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. - М., 1989.

 2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. - М., 1985.

 3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. - М., 1983.

 4. Петрушин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. М., 2008.

 5. Плис А.И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. М., 2004.

 6. Таганов Д.Н. SPSS: статистический анализ в маркетинговых исследованиях. Спб.,2004. – 192 с.

 7. Технологии анализа данных. Спб., 2007. - 384 с.

 8. Чекотовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000.

 9. Ядов В. Стратегия социологического исследования., М. 1998.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • виконання кейсів з аналізу даних.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання лабораторних робіт 30%

 • самостійна робота з аналізу даних 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

^ Використання електронних таблиць для рішення задач методом лінійного программування (конспектування, виконання лабораторної роботи - тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

^ Використання електронних таблиць для побудови таблиць рішень(конспектування, виконання лабораторної роботи тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Реферат на обрану тему

5%

УСЬОГО:

15%
 1. Мови викладання.

УкраїнськаДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<