З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко
Скачать 338.02 Kb.
НазваниеЗ повагою Генеральний директор В. О. Тищенко
страница1/4
Дата публикации21.04.2013
Размер338.02 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы
  1   2   3   4
Міністру економіки України

Цушку В.П.

вул. М.Грушевського, 12/2

м.Київ

01008

ф.: (044) 226-31-81

Про оприлюднення інформації
Шановний Василю Петровичу !

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010р. прошу оприлюднити на веб-порталі уповноваженого органу інформацію щодо роз’яснень до документації конкурсних торгів, а саме:
Учасникам процедури закупівлі робіт: «ВП ЗАЕС. Розширення ОРУ-750 кВ для підключення ВЛ-750 кВ «Запорізька АЕС -Каховська». Розробка робочого проекту» (оголошення №31744 опубліковане у ВДЗ №37 (425) від 13.09.2010р.)

Про надання роз’яснень
Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», як Замовник торгів, відповідно до п.1 статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» повідомляє, що на запит особи яка запросила документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт: «ВП ЗАЕС. Розширення ОРУ-750 кВ для підключення ВЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська» (далі - ДКТ). Розробка робочого проекту» надана інформація про те, що суть роз’яснень викладена в новій редакції Додатку №4 до ДКТ «Основні вимоги до договору» та Додатку В «Ведомость объемов».
1 Додаток №4 до ДКТ «Основні вимоги до договору» - на 4-х аркушах;

2 Додаток В «Ведомость объемов» - на 7-ми аркушах.
^

З повагою

Генеральний директор В.О.Тищенко


Вик.: Пелюшенко О.М.

(06139) 5 57 81

Узгоджено:

Начальник ВСКТ П.П.Пушкаш4.4 Додаток № 4 до документації конкурсних торгів на закупівлю робіт: «ВП ЗАЕС. Розширення ОРУ-750 кВ для підключення ВЛ-750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська. Розробка робочого проекту»

Основні вимоги до договору

^ 1. Предмет договору

1.1 Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати робот з теми: «ВП ЗАЕС. Розширення ОРУ-750 кВ для підключення ВЛ-750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська. Розробка робочого проекту», а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

1.2 Роботи виконуються згідно з Завданням на проектування (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього договору.
^ 2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1 Вартість робіт за даним договором складає ____________________ (________________________________________________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ: ____________________грн. _____ коп., що підтверджується Проколом погодження договірної ціни (Додаток №___), який є невід’ємною частиною цього договору.

2.2 Оплата виконаних за даним договором робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

2.3 Оплата витрат Підрядника на відрядження здійснюється в межах договірної ціни за фактичними витратами Підрядника, що підтверджуються відповідними звітними документами.

^ 3. Права та обов’язки сторін

3.1 При виконанні Договору Підрядник зобов'язаний дотримуватися вимог, що містяться у Завданні на проектування, і має право відступити від них лише за письмовою згодою Замовника.

3.2 Підрядник зобов’язується якісно та у встановлений строк виконати передбачені Договором роботи.

3.3 Всі права та обов’язки за даним Договором можуть бути передані третім особам тільки з письмової згоди Сторін.

3.4 Якщо в процесі виконання роботи виявляється неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого виконання робіт, Підрядник зобов’язаний зупинити роботи і довести це до відома Замовника у 5-денний строк з моменту зупинення роботи. При цьому Сторони повинні у 15-денний строк розглянути питання щодо доцільності подальшого виконання робіт за Договором.

3.5 З моменту підписання сторонами акту здачі-приймання проектно-кошторисної документації, виконаної за цим договором, до Замовника переходить право власності на створену проектно-кошторисну документацію.

3.6 Залучення до надання послуг субпідрядників можливо лише за письмовою згодою Замовника, при цьому Підрядник зобов’язаний надати Замовнику копії договорів з субпідрядниками в десятиденний строк з моменту їх укладення.

3.7 Підрядник вправі достроково виконати і здати, а Замовник вправі достроково прийняти виконані роботи.

3.8 Замовник має право зменшити обсяг закупівлі в залежності від реального фінансування.

3.9 Підрядник зобов'язаний брати участь у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.


^ 4. Порядок виконання умов договору

4.1 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що є предметом Договору, визначаються: Завданням на проектування (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2 Підрядник виконує свої зобов’язання, передбачені п. 1.1 Договору, в строки, встановлені Календарним планом (Додаток № ___), що є невід'ємною частиною даного договору.

4.3 Документація, розроблена Підрядником згідно з цим Договором, направляється Замовнику на паперових носіях в 6-ти екземплярах: 4 (чотири) екземпляри згідно п.7.9 ДБН А.2.2-3-04 і 2 (два) додаткових екземпляри, а також один екземпляр в електронному вигляді, формату програмного комплексу АВК (з файловим розширенням .IMS кошторисна документація).

4.4 Замовник має право відмовитися від договору підряду, виплативши Підряднику плату за виконану частину роботи. У випадку прийняття Замовником рішення про припинення робіт за Договором або його розірвання, рішення доводиться до Підрядника в письмовій формі.

^ 5. Порядок здачі та приймання робіт

5.1 Після виконання роботи за етапом календарного плану Підрядник надає Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт у кількості 4-х екземплярів, з додаванням до нього відповідної документації та накладних.

5.2 Замовник зобов'язаний протягом 40 (сорока) календарних днів з дати отримання документації, передбаченої відповідним етапом Календарного плану, розглянути її та направити Підряднику підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт або письмове повідомлення з переліком необхідних доробок і строками їх усунення (у разі виявлення в документації відступів від Завдання на проектування).

5.3 Підрядник забезпечує розгляд і усунення за свій рахунок зауважень до документації у встановлені Замовником терміни. У разі неможливості усунення зауважень у встановлені Замовником терміни, Підрядник повинен погодити із Замовником нові строки усунення зауважень.

5.4 Повторний розгляд виправленої документації Замовник повинен здійснити протягом 10 (десяти) календарних днів. Строк підписання акту здачі-приймання виконаних робіт переноситься на час усунення недоліків.

5.5 Датою завершення роботи за етапом календарного плану є дата підписання Замовником акта здачі-приймання виконаних робіт.

^ 6. Відповідальність сторін

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

6.2 За порушення термінів виконання робіт за договором Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення більше 30 (тридцяти) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 % (семи) від вказаної вартості.

6.3 За порушення термінів усунення недоліків, зафіксованих у дефектному акті, Підрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі ____ % від вартості договору за кожний день прострочення.

6.4 Замовник має право відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником у випадку порушення останнім виконання зобов'язань за цим договором.

6.5 В разі виконання робіт, що містять елементи обєкту права інтелектуальної власності, Підрядник зобов`язаний надати Замовнику документи, що підтверджують його право на використання або дозвіл на використання зазначеного об`єкта права інтелектуальної власності, що використовуються Підрядником під час виконання робіт по даному Договору.

6.6 Виплати штрафний санкцій не звільняють Сторони від виконання договірних зобов’язань.

^ 7. Врегулювання можливих спорів

7.1 Всі спори, які можуть виникнути з даного договору або з приводу договору, сторони спробують вирішити угодою.

7.2 Досудовий порядок врегулювання спорів між сторонами є обов'язковим.

7.3 Якщо сторони не дійдуть згоди при розгляді виниклого спору, спір передається на вирішення у відповідний господарський суд за місцем знаходження відповідача. (відносно іноземних учасників спір розглядається в Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді при Торгово-Промисловій Палаті України за затвердженим регламентом, мова судочинства - російська, кількість суддів - 1, при розгляді спору буде застосовуватись матеріальне і процесуальне право України).

^ 8. Форс-мажорні обставини

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором є наслідками непередбачуваних та непоборних при даних умовах обставин (повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна чи військові дії, які виникли після укладання договору, рішення (постанови) уряду, які обмежують діяльність учасників договору, страйки або масові заворушення не з вини учасників цього договору (в подальшому форс-мажор).

8.2 У разі настання форс-мажору зобов’язання сторін за цим договором відсуваються на час його дії.

8.3 Сторона, що потрапила під дію форс-мажору, зобов’язана не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його настання або припинення повідомити іншу сторону про настання або припинення обставин, які перешкоджають виконанню договору.

8.4 Якщо форс-мажор буде продовжуватися більше 90 (дев’яносто) днів, то кожна зі сторін має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим договором і жодна з сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

8.5 Дія форс-мажорних обставин підтверджується відповідно до діючого законодавства України.

9 Інші умови

9.1 Замовник використовує документацію, що розроблена за цим Договором, тільки за прямим призначенням згідно п. 4.5 Договору і не має права передавати її третій стороні або використовувати для іншого об’єкту без узгодження з Виконавцем.

9.2 Додатки, доповнення, акти і протоколи, складені після укладення цього договору, що доповнюють або змінюють зміст окремих положень цього договору, дійсні за умови підписання їх уповноваженими особами обох сторін договору.

9.3 Цей договір може бути змінений, розірваний або визнаний недійсним за підставами, передбаченими законом.

9.4 При виявленні в ході робіт по Договору змін або доповнень його окремих пунктів, у разі виникнення необхідності виконання додаткових робіт, що впливають на вартість робіт за Договором і спричинені зміною Замовником технічних вимог, заміною обладнання, коригуванням Завдання на проектування, або з інших причин, укладається додаткова угода до Договору, що є невід’ємною частиною Договору.

9.5 У разі зміни юридичної адреси, поштової адреси, інших реквізитів однієї з сторін за Договором, остання зобов’язана повідомити іншу сторону протягом 5 (п’яти) днів з дати настання таких змін у письмовій формі. У разі неповідомлення в установлений строк, винна сторона відшкодовує іншій стороні усі зазнані у зв’язку з цим збитки.

9.6 Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про свою ліквідацію, реорганізацію і порушення відносно нього справи про банкрутство протягом 5-ти днів. У разі неповідомлення у вказані порядок і терміни, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі збитки, що виникнуть в останнього в зв'язку з цим.

^ 10. Термін дії договору та юридичні адреси сторін

10.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та діє до _____________________ р.

Термін дії договору може бути змінений шляхом укладання додаткової угоди до даного договору.

Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань, що залишились невиконаними.

10.2 Цей Договір складений у трьох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, два екземпляри для Замовника, один – для Підрядника.

10.3 Адрес та банківські реквізити Сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconЗ повагою Генеральний директор В. О. Тищенко
Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010р прошу оприлюднити на...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconЗатверджено
Генеральний директор Украероруху Заступник директора департаменту аеронавігації та

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засноване в березні 1993 року
Генеральний директор Олег наливайко. Головний редактор Олександр харченко тел. 279-33-53

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconМетодичні рекомендації харків -2013 міністерство охорони здоров'я україни
...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из Одессы 1
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из Одессы 1
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из одессы 1
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из одессы 1
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из Одессы 2
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

З повагою Генеральний директор В. О. Тищенко iconНовости из одессы 1
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег наливайко. Головний...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<