Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 262.76 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации08.05.2013
Размер262.76 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Информатика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Основи формоутворення»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: заочна
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1від 11 вересня 2009 р.
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи формоутворення”

 1. Назва курсу.

^ „ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ”
Форма(-и) навчання: заочна.

Спеціальність (-ості): «Дизайн».

 1. Код курсу.

[ІПО].[Диз_гр_2,5].[3_1_8]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1, 2-й

 1. Семестр / семестри.

6-й, 7-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

6,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Криворучкін Віктор Іванович – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

теоретична і практична підготовка фахівців з графічного дизайну до проектування художніх форм на базі знання основних законів і практичних прийомів формоутворення, вивчення видів та властивостей різноманітних художніх форм та оволодіння навичками основних напрямів її проектування


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Основи композиції (4-й, 5 - й семестри), комп'ютерні технології в графічному дизайні, основи кольорознавства.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Шостий семестр
1.

1.Архітектоніка форм
1.1.

Роль форм в художньому конструюванні. Зв'язок форми і змісту. Види та властивості форм. Інформативність форми.
2


1.2.

Архітектоніка предметних форм. Залежність архітектоніки.
2


1.3.

Особливості зорового сприйняття у формоутворенні. Біоніка та транс-формація у формоутворенні
2


1.4.

Архітектоніка предметних форм.


4

20

1.5.

Передача властивостей об'єктів через форму. Семантика художнього образу.


6

56
^ Сьомий семестр
2.

Комбінаторика формоутворення.
2.1

Комбінаторика як універсальний принцип формоутворення.
212

2.2.

Формоутворення складних форм. Задачі і правила комбінаторного формоутворення
220

2.4.

Проектування на основі квадратного модуля.


2

20

2.5

Проектування на основі трикутного модуля.


2

20

2.6

Проектування на основі гексагонального модуля.


2

20

2.7

Декорування модульних елементів і форм. Цвітові рішення складних комбінаторних форм.


2

20
загальна кількість годин

216

10
18

188

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

1. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. – Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. – 184с.

 1. Колейчук В.Ф. Комбінаторика элементов архитектурной формы //Композиція в современной архитектуре. М., 1973. с.143-154

 2. Шпара П.Е., Записки архітектора К., Будівельник, 1988. -88с

 3. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования Х., ХИИКС, 1970. Ч.2

Додаткова навчальна література


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • оформлення альбому виконаних робіт.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

показник

бали

Активність навчання (в т.ч. присутність)

12

Проектна технологічність (модульність, виконання технологічних етапів: сбір аналогів + пошукові ескізи + підсумковий аналіз

ескіз в масштабі + майстер оригінал в натуральну величину +видавничий оригінал

12

Об’єм виконання учбової програми (враховуються всі завдання,

вправи тести); відсутність роботи-0 балів

57

Теоретичне обґрунтування

11

Творча самостійність

5

Сталева єдність (відповідність проектному завданню, якість

графічного надання)
Оригінальність художня

3

Наукова творчість (участь у виставках, конференціях, публікації

+2

Штрафні санкції (несвоєчасність здачі завдання, невиконання вказівок викладача, низька дисципліна на заняттях, порушення

ТБ та ОП

-20

Загальна сума

100

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

.Архітектоніка предметних форм.

Передача властивостей об'єктів через форму. Семантика художнього образу.


5%

2.

Формоутворення складних форм.

Декорування модульних елементів і форм.

Цвітові рішення складних комбінаторних форм.

Розробка проекту с використанням комбінаторних форм.


5%

3.

Оформлення виконаного альбому.

10%
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Українська


Задание для студентов,

которые обучаются на индивидуальном графике

6 семестр

Задание №1

По курсу: «Основы формообразования»
Тема: «Архитектоника»
Цель: 1. Закрепление понятия архитектоника и ее составляющих.

2. Освоение приемов выражения в форме функции, структуры и конструктивно-материального содержания объекта.
В формообразовании архитектоника является основным понятием, так как отражает неразрывность связи формы и содержания объекта. Форма любого объекта должна отражать его назначение и функцию, структуру, тектонику, материал и технологию изготовления.
Содержание задания:

 1. Подобрать три объекта одного назначения, но разных по функции.

Для графического дизайна – это полиграфическая продукция, реклама, упаковка, предметы быта, инструменты.

Для дизайна одежды – это возможно рассмотрение архитектоники одежды, обуви или головных уборов.

 1. Изобразить эти три объекта в черно-белом и один из них в цветном исполнении так, чтобы изображенная форма отражала особенности архитектоники каждого объекта.

 2. В письменном виде раскрыть архитектонику формы объектов и объяснить особенности создания формы.


Требования к заданию.

 1. Изображение выполняется на четырех листах плотной бумаги формата А4.

 2. Принадлежности и материалы: карандаши Чорный или цветные, тушь, гуашь, акварель – на выбор исполнителя.

 3. Пояснения выполняются на 1 – 3 страницах.

 4. Возможно выполнение изображений на компьютере.


Задание 2
Тема: Семантика художественной формы.
Цель: Сформировать умение через форму выражать свойства и качества объекта.
Основные положения

Главной целью графического дизайна является передача информации через изображение и запланированное воздействие на получателя визуальной информации. Это достигается не только через изображаемый объект, но также средствами композиционного формообразования.

С точки зрения сходства с изображаемым объектом изображения в графическом дизайне различают:

1.Натурального подобия-полное тождество изображения и изображаемого объекта. Такие изображения дают достаточно полную информацию об объекте, но часто невыразительны и передают не главные или не планируемые для передачи свойства объекта.

2.Отбор наиболее главных и характерных свойств объекта делает изображение более выразительным и более пригодным для передачи отдельных запланированных свойств.

Такие изображения называются иконическими.

3.Символические изображения могут сохранять ассоциативную связь с объектом, лежащем в основе символа, и конвенциальные, не имеющие связи с объектом. Все виды изображений могут использоваться в зависимости от решаемой задачи при проектировании товарных и фирменных знаков, в рекламе.

Этапы создания художественной формы:

1. Ознакомиться с заданием, т. е. решить вопрос о том, какие свойства и качества изображаемого объекта должны быть отражены.

 1. Выбрать объект с помощью изображения, которого можно передать требуемые свойства.

 2. Мысленно создать образ.

 3. Решить вопрос о форме изображения и степени ее стилизации и лаконизации.

 4. Выполнить клаузуры с вариантами изображений, включая сужение информации с сохранением и потерей узнаваемости.

 5. Сделать анализ изображений и выбрать наиболее полно решающее поставленную задачу.

7. Проработать выбранное изображение, используя средства композиционного формообразования.
Задание 2.1 Выявление свойств объекта.

Цель – выбор и изучение объекта, изображение объекта.

Задачи – выявление свойств объекта через

  • характерное в форме (объем, конструкция, окраска, фактура и т. д.)

 • движение объекта

 • состояние (сон, агрессия и т. д.).

Задание 2.2. Выполнение изображения объекта в декоративной форме.

Задача – найти декоративную форму:

 • на основе естественных, присущих объекту свойств (окраска, фактура и т. д.)

 • на основе воображаемых свойств; геометрических (линии, точки, геометрические фигуры), предметных (листья, цветы, кружева...)

Задание 2.3. Построение знакового изображения объекта.

Цель – обобщение и предельная лаканизация средств изображения.

Задачи:

 • изображение обобщенного образа,

 • вписывание линейного, пятнового изображения объекта в круг, квадрат, треугольник, овал и др.

 • выражение экспрессии (динамики, агрессии) средствами геометризации формы,

 • поиски двойного или тройного образа предмета (кошка-тигр-игрушка; баран-ваза-колонна);

 • сужение информации (целое, часть) с сохранением узнаваемости и с потерей узнаваемости;

 • перевод объекта в другую форму

а) предмет-цифры, буквы,

б) предмет-слово,

в) предмет-предмет.

Задание 2.4. Создание сказочного персонажа.

Цель – умение создавать образы сказочных героев.

Задачи:

 • на основе изображений предыдущих заданий 2.1, 2.2, 2.3 создать «очеловеченный» образ сказочного персонажа.


Указания по выполнению:

1. все работы выполняются на бумаге формата А4;

2. применять разнообразные средства: линию, пятно, точки и их комбинация;

3. технические средства: тушь, карандаш, фломастер, перо, кисть и др.;

4. размер изображений от 50×50 мм (допускается 25×25 и 30×30 мм);

5. количество изображений диктуется заданием;

6. количество листов 4 или 5 с 5... 10 изображениями на каждом листе;

7. на каждом листе записывается номер задания и название, фамилия студента;

8. листы закладываются в файлы.
Семестр 7

Задания

по формообразованию 4-й семестр «Комбинаторика»
В процессе обучения в 4-м семестре основы комбинаторики осваиваются в процессе выполнения 6-ти заданий, которые входят в курсовую работу.
Задание 1. Типоразмеры и модульность в комбинаторном формообразовании. 4 часа.

На основе квадратной и тригональной (из ячеек правильных треугольников), используя модули и микромодули, составить для каждой сетки вариантов не менее 6 мозаичных форм.

Размер модулей сетки 5-6 мм.

Размер каждого изображения 75×75 мм.

Выполнить тушью, фломастером, гуашью.

Образец на рис. 1 и 2.
Задание 2.Структура, конструктивная пластика и комбинаторная вариантность сложной формы. 6 часов.

На основе квадратной, треугольной и гексогональныъх сеток создать не менее 3-х графических плоскостных плоских форм в виде повторяющихся типоэлементов одной-двух конфигураций.

Варианты выполнить в черно- белом или цветном исполнении.

Размер модуля каждой сетки 10-12 мм.

В квадратной сетке за модуль принять макромодуль из 2-х ячеек.

Образцы на рис. 3,4,5.
Задание 3. Комбинаторное орнаментирование мозаичной плоскости. 12 час.

На основе квадратного и треугольного модуля из одного типоэлемента для каждого модуля путем использования различных видов симметрии спроектировать декоративный асимметричный рисунок заполнения мозаики.

С помощью трафаретов орнаментов сделать для каждого модуля не менее 9 вариантов орнамента.

Размер модуля 15 мм.

Допускается применение компьютерной графики.

Образцы на рис. 6 и 7.
Задание 4. Проектирование сложных форм с применением разработанных орнаментов. 4 часа.

Используя разработанные в заданиях 2 и 3 варианты спроектировать мозаику пола в одном из помещений офиса фирмы.

Формат изображения А3 или А2.

Дается цветовое решение изображения.

Лекции
по курсу «Основы формообразования»

Для студентов 3-го курса специальности 6.020 200 «Дизайн».
Институт последипломного образования

Кафедра дизайна
1. Архитектоника форм.
6-й семестр ( лекции 6 час., лабораторные 10 час., с/р 76 час.)
Темы лекций:

1.Роль формы в художественном конструировании. Связь формы и содержания. Виды и свойства форм. Информативность формы.
Важным научным фактором развития основ композиции является процес формообразования, которое наблюдается и происходит в природе, искустве и технике. Пример – длительное исследование динамики полела и структуры крыла птицы – помогло Н. Е. Жуковскому. Изучение принципов формообразования, например в природе, позволило человеку перейти на более высокую ступень творчества и, в первую очередь в развитии техники.

Конечное композиционное решение в формообразовании возникает в последовательном творческом процессе проектировании, начиная от функций, конструкции, технологии изготовления и свойства основных материалов с учетом эстетических факторов.

Создавая трехмерный объект, художник-клнструктор оперирует не линиями и плоскостями, а объемами, массой и пространством. Это требует знания различных композиционных примеров и умений пользоваться механическими, физическими и химическими свойствами материалов.

Теоретическое понятие формообразования можно выразить следующим образом: формообразоварие – теоретическая дисциплина, изучающая формы, принципы и методы художественного конструирования, направленные на создание оптимальной формы промышленных изделий, объектов графического дизайна, отвечающих функциональным, технико-экономическим, композиционно-эстетическим требованиям. С понятием формообразования в художественном конструировании тесно связаны такие понятия, как архетектоникка, комбинаторика и хиротехника.

Под формообразованием продукции дизайна и архитектуры следует понимать осуществляемое по законам социальной целесообразности, пользы, красоты, прочности и экономичности художественное конструирование промышленных изделий и архитектурное проектирование, создаваемое промышленным способом.

Форма является активным компонентом объекта, объединенным с содержанием не только прямой но и обратной связью, и способна влиять на содержание. Форма включает в себя две органически взаимосвязанные стороны: внутреннюю – структуру и внешнюю – ее наиболее обозримую, пластическую оболочку. В объектах дизайна и архитектуры структура – композиция предмета как основа материально-пространственной и визуально-эстетической организации. Для определения этой важнейшей стороны формы в архитектуре и дизайне часто применяется также термин объемно-пространственная структура, в котором четко обозначаются два главных фактора произведения – объем (материал) и открытое пространство. Внешняя форма представляет собой ее зримую лицевую поверхность со всей конкретной совокупностью внешнего вида: рельефом, фактурой, цветом, различными членениями (проемы, выступы, ниши), а также декоративными элементами, светотеневыми эффектами и другими факторами, создающими определенный образ сооружения изделия. Итак, форма, ее структура и внешняя оболочка – это то, в чем отражается содержание предмета и проявляется архитектоника.

Текстура – это внутреннее строение материала, из которого сделан тот или другой предмет.

Фактура, родная сестра текстуры,- это степень и качество обработки материала.

2.Архитектоника предметных форм. Зависимости архитектоники.
Наиболее цельная концепция архитектоники и комбинаторики формообразования представлена в книге Ю. Г. Божко «Основы архитектоники и комбинаторики формообразования». Рассмотрим суть главных свойств и компоненты этих важных средств оптимального проектирования промышленных изделий архитектурных сооружений и объектов графического дизайна.

Под архитектоникой понимается всесторонняя материальная и информационно-эстетическая взаимосвязь внутреннего содержания и формы в произведениях дизайна, архитектуры и других объектов. Это зримое понятие и художественное воплощение назначения, функционирования, пространственной организации, конструктивно-технологической основы во внешнем облике промышленных изделий, архитектурных сооружений, художественных и других предметов.

Архитектоника происходит от греческого architektonika, что означает строительное исскуство – художественное выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе здания, и строения художественного произведения.

Термин тектоника относится к строительству. Он переводится в сущности так же, как и архитектоника, но применяется более многозначно.

Термин архитектоника, возникший в эпоху античного искусства, употребляется в наше время не только в конструкторско-художественном, но и в функциональном и утилитарно-художественном смысле для обозначения всестороннего совершенства и организованности, логической стройности, гармонии художественно-технических произведений.

Первая теоретическая формула архитектоники как взаимосвязи совершенного внутреннего содержания с совершенным художественным внешним обликом была определена еще в известной триаде Витрувия о необходимости соблюдения в произведениях зодчества гармонического единства пользы, прочности и красоты.

^ Внутреннее содержание произведений дизайна и архитектуры представляет собой сущность объекта как относительно самостоятельной системы и включает следующие важнейшие признаки:

 1. утилитарное содержание – полезное назначение вещи;

 2. функциональное содержание – способ реализации назначения, характер и жизнедеятельность предмета;

 3. структурное содержание – общее объемно-пространственное построение предмета, взаиморасположение и взаимодействие его частей;

 4. конструктивно-материальноесодержание – основные материалы и характер работы частей предмета;

 5. технологическое содержание – способ изготовления предмета.

Совокупность названных компонентов содержания и их качество – это то, что отражает архитектоника предмета.

К главным качественным характеристикам архитектоники принадлежат следующие признаки: уровень совершенства внутреннего содержания объекта; уровень совершенства формы объекта; уровень информативности формы объекта; уровень художественного выражения содержания и формы объекта.

Критерием качества архитектоники любого художественно-технического объекта или проектного ращения является совокупность наилучших признаков и слагаемых архитектоники, соответствующих лучшим мировым и отечественным стандартам.

^ Архитектоничное произведение это архитектоника в ее положительном проявлении, единственно правильное и полноценное качество объекта с точки зрения естественных представлений о целесообразности, совершенстве и красоте.

Архитектоничность это целесообразность и полное художественное выражение во внешнем облике объекта с его внутренним содержанием.

Качество архитектоники объекта и его уровень зависит от многих факторов.

^ Главная зависимость (закономерность) архитектоники во всестороннем единстве формы и содержания.

Кроме главной, есть основные зависимости:

 1. чем сложнее геометрия формы, тем она конструктивнее (жестче, устойчивее). В графическом дизайне больше привлекает понятие устойчивее.


При этом она эстетически более выразительна. Трехкомпонентность, лучше чем контур.

2. Чем замкнутей и целостней пространственная организация формы и теснее связаны все ее элементы, тем она конструктивнее. Композиционные связи. Композиционно целостней.

3. Чем структура формы геометрически упорядочней, тем она жестче (яйцо, кристаллы) и там она выразительней передает смысл

4. Чем меньше масштаб и размеры тем проще структура (меньше деталей в изображении). Эти зависимости влияют на информативность формы.
Зависимости информативности формы:

1. чем раскрытие форма, тем больше она информативна.

2. раскрытые или закрытые формы зависят от функциональных и конструктивных параметров объекта.

3. чем сложнее объект и его структура, тем труднее воспринимается, поэтому применяются законы структурирования и упорядочности. Закон Миллера.

4. информативность лучше при лучших условиях обзора (удобство рассматривания)

Общая информативность формы включает 2 компонента: семантическую и эстетическую информативность. Семантическая означает отражение в форме сущности (содержания) объекта. Эстетическая – это информация, передаваемая с помощью ассоциаций, образов, гармонии.

Художественный образ – это образ объекта, переработанный в соответствии с законами красоты и отражающий личность дизайнера.

Эстетическая информативность формы связана со свойствами и средствами композиции, с образной ассоциативностью (вертолет – стрекоза, бульдозер – бегемот).

В произведениях дизайна все факторы формообразования, в том числе и архитектоника, проявляются системно, т.е. взаимосвязано. Будучи свойством системным архитектоника включает основные взаимосвязанные составляющие. Во внешней форме должно проявляться внутреннее содержание объекта. Это является главной задачей архитектонического проектирования.

В каждом объекте проектирования должны часто проступать его внутренняя сущность: назначение, функция, тектоника (работа конструкции и материала), материал и способ изготовления и технология.

По внешнему виду всегда можно узнать объект. Это основано на:

 • типологии объектов, т.к. формы объектов разного типа относительно устойчивы,

 • стереотипность наших представлений о форме объектов данного типа,

 • создание дизайнером информативности формы.

  1. Особенности зрительного восприятия в формообразовании. Знаковые системы в дизайне.ІІ. Комбинаторное формообразование.
7-й семестр (лекции 6 час.. лабораторные 8 час. с/р 80 час.)
^ Темы лекций:
1 Комбинаторика как универсальный принцип формообразования.
Под комбинаторикой формообразования понимают теорию и метод создания сложных форм или групп этих форм путем различного их пространственного взаиморасположения, сочетания, комбинирования. Практическое применение этой теории и метода конкретного проектирования предметных объектов принято называть комбинаторным формообразованием. В области дизайна и архитектуры наиболее целесообразными считаются следующие термины: художественно-конструкторская (дизайнерская) комбинаторика, а также художественно-конструкторское и архитектурное комбинаторное формообразование.

Для архитектуры и дизайна, объекты которых производят индустриально и требуют для своего создания больших материальных затрат, способ комбинаторного формообразования очень важен и особенно актуален. Однако решение проектных задач методом комбинаторного формообразования одновременно более эффективно и сложно.

Пример: природные кристалические формы, растительные, животные.

Комбинаторикой называется и раздел математики, описывающий свойства и способы образования всех возможных сложных абстрактных сложных объектов из заданного множества исходных элементов. Для отличия от математической комбинаторики при образовании отдельных сложных предметных форм, в том числе произведений дизайна и архитектуры, применяется термин комбинаторика предметного образования или, для краткости, комбинаторика формообразования.

Как бы промежуточной комбинаторикой является прикладная система предпочтительных чисел и рядов предпочтительных чисел. Эта система упорядочивает, согласовывает и сокращает до разумных пределов номенклатуру всех возможных размеров и других параметров проектируемых форм посредством единого математического закона построения этой числовой системы – закона десятичной геометрической прогрессии с пятью коэффициентами (от 1,6 до 1,03).

Существенная особенность комбинаторного формообразования архитектурных, дизайнерских, технических и других сложных объектов заключается в том, что это высокорациональный и высокоэффективный метод с обширной областью его возможного применения однотипных сложных объектов различного назначения (секционная сборно-разборная мебель, различные здания, построенные по единому каталогу индустриальных строительных деталей; группы орнаментов и т. д.).

Пример: природа.

Среди искусств, больше всего комбинаторный подход был распространен в различном прикладном орнаментировании – еовроткачестве, в узорах чеканки, резьбе по камню и дереву, в гончарных изделиях, а также в строительстве и архитектуре (на основе таких унифицированых деталей как кирпич изразцовая плитка и др.)

Значение метода комбинаторного формообразования, особенно в области дизайна и архитектуры, стремительно возрастает и заключается в общих чертах в возможности создания разнообразных вещей из однообразных частей, в повышении композиционного единства, ансамблевой согласованности стилевой общности предметов при их внешнем различии. Комбинаторные свойства лежат в основе и таких важных качеств современных промышленных изделий, как их многоцелевое применение, сборность-разборность, складируемость и пакетируемость, трансформируемость и т. д.

Цель проектировщика, который применяет метод формообразования, - во-первых, по возможности расширять круг областей и конкретных задач его целесообразного использования и, во-вторых, изобретательным поиском находить оптимальные разновидности типовых унифицированных деталей, которые позволяли бы наилучшим образом собирать из низ относительно небольшое количество объектов требуемого назначения.

Такова суть и значение комбинаторики формообразования.

2. Формообразование сложных форм.

Слагаемые сложных и комбинаторных форм.

Сложные объекты и изображения состоят из компонентов формы и характеризуются свойствами, зависящими от особенностей компонентов форм.

1. индивидуальные (оригинальные) – это элементы формы, которые не повторяются, не сочетаются с соседними частями или сочетаются только в одном варианте взаиморасположения. Это характерно для индивидуального проектирования.
Типовые элементы – это многократно повторяющиеся взаимодополняемые и взаимозаменяемые составные части предмета.

2.а Унифмцированные типовые элементы = это типовые со свойствами универсальности. Если формы позволяют получать много вариантов, то они называются комбинаторными типовыми элементами.

Марки типоэлементов – это когда элементы одного геометрического типа имеют декоративные отличия (стены панельные одинаковые, но различаются проемами окно или дверь)

Типовые унифицированные блоки – это многократно повторяющиеся части сложных форм, состоящие из типоэлементов (блоки квартир состоящих из типовых стен)

Типоразмеры – это разновидность элементов сложных форм. Это одинаковые по форме, но разные по размеру. Это подобные типоразмеры. Модульные – связанные кратностью. Бывают сочетаемые и несочетаемые.Формообразующие параметры типоэлементов.

Каждая форма характеризуется главным формообразующим параметром: геометрия контура. Пропорции и модульность являются вторичными. Цвет, фактура и декор – дополнительные.

Геометрия контура определяет разнообразие свойств и возможность создания сложных форм. Формообразующие свойства зависят от контура (прямой, криволинейный, произвольный). Чем проще, регулярнее, правильнее контур – тем больше возможностей создать связанность типоэлемента с другими формами т.е. сложную форму.- возможности малы - больше - еще больще

Влияет симметрия элемента. Кратность и модульность повышают возможности.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<