«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница11/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Список источников:

 1. Нивен Пол Р. Збалансована система показників: Крок за кроком: максимальне підвищення ефективності та закріплення отриманих результатів. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2004. – 328с.^ ТРАНСФОРМАЦІЯ АУДИТОРІЇ ЗАКРИТИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В АУДИТОРІЮ ВЕБ-ФОРУМУ

Слобода К.О.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Пелещишин А.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

(79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, каф. Інформаційних систем та мереж, тел. (097)306-93-43)

E-mail: sloboda@misto.ridne.net

This paper presents a new approach to the web-forum audience creation with the help of social networks technical means. This approach allows increasing quantitative and qualitative web-forum audience characteristics. It can be used in web-forum positioning tasks.
Створення Веб-спільнот передбачає не тільки забезпечення потреб їх власників, але й забезпечення потреб користувачів. Основною потребою власників Веб-спільнот є отримання прибутку, а потребами користувачів є отримання актуальної, достовірної інформації та задоволення потреби спілкування та самовираження.

Розвиток мережі Інтернет та глобальної інформаційної системи World Wide Web, збільшення кількості користувачів та онлайн-сервісів, за допомогою яких користувачі взаємодіють, спілкуються та обмінюються інформацією зумовлює актуальність досліджень з покращення позицій та ефективності цих ресурсів.

Саме через потребу спілкування користувачі мережі Інтернет об’єднуються у Веб-спільноти. Основними видами Веб-спільнот є відкриті та закриті спільноти. Головною відмінністю між цими двома типами є те, що інформація в відкритих спільнотах індексується пошуковими системами і всі користувачі мають вільний доступ до неї, закриті спільноти передбачають доступ лише для зареєстрованих користувачів і інформація не індексується пошуковими системами.

До відкритих Веб-спільнот належать Веб-форум, а до закритих соціальні мережі. Найпопулярнішими соціальними мережами в українському сегменті WWW є вКонтакте, Facebook та Однокласники. Хоча відкриті і закриті спільноти функціонують по-різному, спільним для них є те, що вони об’єднують користувачів мережі в певні умовні групи. Користувачі відкритої спільноти можуть одночасно бути користувачами закритих спільнот, утворюючи при цьому їх аудиторію. Зв’язки людей в соціальні мережі в переважній більшості випадків ґрунтуються на зв’язках людей в реальному житті.

Для ефективного формування позиції Веб-форуму важливими факторами є не тільки його тематика, оточення, але і кількість користувачів (аудиторія) та відвідуваність [2].

Використання можливостей, які надають користувачам соціальні мережі дозволяє суттєво збільшити аудиторію Веб-форуму та його відвідуваність, а також доходи власників. Після розміщення інформаційного наповнення з посиланням на зовнішні ресурси, зокрема на Веб-форуми в соціальній мережі в профілі власника, адміністратора чи модератора Веб-форуму це інформаційне наповнення стає доступним іншим користувачам соціальної мережі. Це зумовлює реакцію користувачів соціальної мережі, які після переходу за посиланням в більшості випадків проявляють активність на Веб-форумі, це, зокрема, реєстрація, створення дописів, перечитування тем та розділів форуму, перехід за рекламними посиланнями, тощо. Збільшення аудиторії Веб-форуму позитивно впливає на його позицію в глобальній інформаційній системі, конкурентоспроможність та окупність для власників [3]. Тому власникам форуму, яким важливою є його позиція, від якої в свою чергу залежить і дохід, доцільно використовувати засоби, які надають соціальні мережі своїм користувачам для розширення аудиторії форуму.

Для кожного типу користувачів соціальної мережі необхідно застосовувати різні засоби, оскільки непродумане використання тих чи інших засобів в різних підгрупах користувачів має різні наслідки та, відповідно, результати. Уникнути зайвих витрат грошей та часу в процесі використання засобів соціальних мереж допоможе чітка диференціація їх типів та основних можливостей.

В процесі формування аудиторії Веб-форуму необхідно диференціювати її цінність [3]. Кожен відвідувач Веб-форуму в різній мірі може бути цінним для його власників, і навпаки, та Веб-форум в різній мірі може бути корисним для його відвідувача. Відвідувач є цінним для Веб-форуму, якщо власники Веб-форуму можуть досягнути однієї з поставлених перед форумом цілей щодо певного відвідувача.

Для досягнення цих цілей та формування аудиторії Веб-форуму доцільно використовувати засоби, які надають соціальні мережі, при цьому частина аудиторії соціальної мережі може трансформуватися в аудиторію Веб-форуму.
Список літератури

 1. Ашманов И.С., Иванов А.А. Продвижение сайта в поисковых системах / И.С. Ашманов, А.А. Иванов – М.: «Вильямс», 2007. – 304 с.

 2. Пелещишин А.М. Моделювання аудиторії Веб–сайта // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика. – 2004. – №522. – С.136 – 141.

 3. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 260с.

^ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Творошенко И.С.

Научный руководитель д.т.н., проф. Кучеренко Е.И.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. Социальной информатики,

тел. (057)702-15-91)

E-mail:tvoroshenko@gmail.com

Application of positions of the theory of indistinct sets and the indistinct logic for modeling of indistinct processes in control systems of manufacture is considered it is offered.
Современные системы управления качеством производства занимают особое место среди систем, управляющих технологическими процессами. Наблюдается постоянный рост требований к качеству выпускаемой продукции со стороны конечного потребителя, высокий уровень конкуренции в сфере производства товаров.

В задачах управления производством зависимости настолько сложны, что не допускают своего обычного аналитического представления. Для реализации высокоинтеллектуальных функций используют системы, основанные на знаниях. Интеллектуализации процессов предусматривает использование знаний об объекте и среде для обеспечения надежного функционирования системы с заданными критериями, управление в творческом, интеллектуальном контексте, прогнозируя изменения, улучшение управления объектом посредством накопившейся базы знаний, то есть путём обучения на опыте.

Следует учитывать, что сложные технологических комплексы работают в условиях отсутствия строгого задания законов регулирования, поэтому возникает необходимость описания неопределённости [1] связанной с:

  • низкой точностью оперативной информации, получаемой с объектов управления, возникающей из-за большой погрешности датчиков замера технологических параметров, их невысокой надёжности, отказов каналов связи, большого запаздывания при передаче информации по уровням управления, отсутствия возможности замеров параметров во всех точках технологического процесса, необходимых для моделей;

  • неточностью моделей объектов контроля и управления, вызванная неэквивалентностью решений системных многоуровневых иерархических моделей и используемых на практике отдельных локальных задач;

  • нечёткостью в процессе принятия решений в многоуровневых иерархических системах;

  • наличием лица, принимающего решения, в контуре управления и ведением процесса координации в реальной производственной системе на естественном языке.

Учитывая высокую размерность рассматриваемой задачи, существенную нелинейность процессов, сложность формализации модели функционирования системы, наличие различных субъективных критериев и ограничений, возникает необходимость в улучшении программно-информационной составляющей контроля за качеством продукции за счет применения новых математических моделей и методов при оценивании и прогнозировании качества продукции на стадии производства в реальном масштабе времени, совершенствования алгоритмического и программного обеспечения процедур принятия решений.

Для моделирования нечётких процессов в системах управления производством предложено применение положений теории нечётких множеств и нечёткой логики [2]. Рассмотрены вопросы обработки неопределённости и нечёткости данных и знаний, определяющих пространство начальных состояний. Обосновано применение нечёткой сетевой модели на основе нечёткой интервальной интегрированной раскрашенной сетей Петри (НИИРСП), являющейся существенной модификацией расширенных нечётких интерпретированных сетей Петри [3]. Сформулированы и обоснованы группы процедур и их взаимодействие при решении прикладных задач. Определено, что решение некоторых задач возможно с использованием интеллектуальных технологий, средств телекоммуникаций и пространственно распределённых Internet-технологий. Предложена эффективная структура и функции системы принятия решений в задачах оперативного оценивания состояний сложных объектов, основанная на развитой базе знаний, процедурах нечёткого логического вывода в условиях неопределённости исходных данных и знаний.

Данные разработки позволили повысить достоверность результатов исследования взаимодействующих процессов в системах управления производством.

  1. Кучеренко Е.И. Интеллектуальные технологии в задачах принятия решений технологических комплексов на основе нечеткой интервальной логики / Е.И. Кучеренко, В.А. Филатов, И.С. Творошенко, Р.Н. Байдан // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – № 2. – С. 92-96.

  2. Кудинов Ю. И. Нечёткие множества в задачах моделирования технологических процессов / Ю. И. Кудинов, А. Г. Венков // Методы и модели искусственного интеллекта: Сб. науч. тр. семинара. – Липецк. – 2003. – С. 5-19.

  3. Кучеренко Е.И. Прикладные аспекты моделирования нечетких процессов в сложных системах / Е.И. Кучеренко, И.С. Творошенко // Сборник научных трудов ХУВС. – 2010. – Вып. 1 (23). – С. 127-131.

^ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЕ

Украинец А.Г.

Научный руководитель – д.т.н., проф. Соловьёва Е.А.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, кафедра Социальной информатики, тел. (057) 70-21-591, e-mail: olexiy.ukr@gmail.com )

The results of development of the functional requirements visual modeling information technology for software systems were presented. The technology was grounded on methods of systemology and object-oriented analysis. Using technology in the software development process can allow to avoid errors in of the functional requirements determining.Ошибки в определении требований являются одной из основных причин возникновения проблем при разработке программного обеспечения, а стоимость их устранения наиболее высока и значительно может повлиять на бюджет всего проекта разработки программного продукта [1]. Одной из основных причин возникновения ошибок в определении требований является не достаточно точный анализ требований на их корректность, согласованность, однозначность, полноту и т.д. Существующие методы и технологии моделирования требований не позволяют получать полные и достаточные функциональные требования к программной системе. Это определяет актуальность данного исследования.

Целью работы является разработка моделей, метода и информационной технологии визуального моделирования требований к программной системе для избегания ошибок при определении требований, что позволит сократить время разработки и затраты на повторное проектирование, кодирование и тестирование системы.

При создании технологии были разработаны метамодель языка моделирования, строгая формальная связь между моделью бизнеса и системы, метод анализа требований, реализованы средства моделирования, проверки синтаксиса модели бизнеса, а также преобразования модели бизнеса в модель системы и сопроводительную документацию.

В качестве методов исследования для решения поставленной задачи использовались теоретический аппарат системологии, системологический классификационный анализ, системологический метод "Узел - Функция - Объект" (УФО) анализа и моделирования бизнес-систем [2], методы объектно-ориентированного анализа и проектирования унифицированного языка моделирования UML (Unified Modeling Language), триединая парадигма континуума (как метод общего системного моделирования), математический аппарат теории групп, математический аппарат теории множеств.

Информационная технология позволяет строить визуальные модели требований к программному обеспечению. Реализованы также функции верификации синтаксиса и семантики модели и преобразования модели требований в традиционное модели на уровнях прецедентов и анализа UML. Технология основана на открытом международном стандарте моделирования артефактов программного обеспечения UML и реализована в виде встроенного модуля к интегрированной среде разработки IDE Eclipse с открытым исходным кодом.

Сравнительный анализ разработанной технологии с другими известными мировыми аналогами приведён в таблице 1.
^ Таблица 1 — Сравнительный анализ с мировыми аналогами

Технология / язык моделирования требований

Критерий сравнения

Ясность и доступность для пользователя

Методологическая и методическая основа

Возможность преобразования в UML-модель

Проверка синтаксиса модели

SSM (Soft Systems Method)

Низкая

Общая теория систем

Не обеспечена

Не обеспечена

SOMA (Semantic Object Modeling Approach)

Средняя

Семиотика, Catalysіs, прецеденты

Обеспечена частично

Не обеспечена

Rational UML- профиль

Средняя

Средства UML

Обеспечена

Обеспечена на основе OCL

Системологи-ческий UML- профиль

Высокая

Системология, ситемологический УФО-подход, метод прецедентов

Обеспечена

Обеспечена на основе OCL


Использование разработанных средств может позволить избегать на начальных этапах разработки информационной системы наиболее дорогих в устранении ошибок, связанных с определением функциональных требований, артефактов анализа и проектирования системы, а также сократить временные и трудовые ресурсы. Это стало возможным за счёт более точной идентификации полного и не избыточного набора функций программной системы адекватных потребностям ее пользователей и заинтересованных лиц, а также автоматизации процесса проектирования информационной системы средствами программного инструментария.

Список источников:

 1. IAG Consulting. Press Release: Business Analysis Benchmark Report 2008. NEW CASTLE, Delaware, February 11, 2008.

 2. Бондаренко М.Ф. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии.: уч. пособ. / М.Ф. Бондаренко, С.И. Маторин, Е.А. Соловьева; предисл. Э.В. Попова. – Х.: ООО «СМИТ» - 2004. -272c.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<