«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница14/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
^

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПОШУКУ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКОВОГО ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ

Бєгунов А.Б.

Науковий керівник – ст.викл., к.т.н. Заболотня Т.М.

Національний технічний університет України “КПІ”


(03056, Київ, пр. Перемоги 37, каф. ПЗКС, тел. (044) 454-94-92),

e-mail: arxton@mail.ru

The given work describes the solution of data duplication problem in the database. It gives a description of correction method for duplicate data and its implementation using agent-oriented programming.
На сьогоднішній день найбільш поширеним інструментом для структурування та збереження інформації з різних галузей діяльності людини є бази даних (БД). Із зростанням обсягу БД великого значення набуло питання підвищення рівня захищеності даних від помилкового дублювання, тобто повторного введення користувачем вже присутньої в базі даних інформації. Аналіз робіт щодо контролю цілісності БД показав, що причинами виникнення дублікатних записів є:

1) великий обсяг інформації, що міститься в БД, який ускладнює відслідковування користувачем наявності повторюваних записів;

2) складна структура БД;

3) зберігання неповних даних щодо певної сутності;

4) покладання на формальні механізми забезпечення унікальності даних (зокрема, нормалізацію БД) та відсутність інтелектуальної складової процесу перевірки даних, що вводяться.

Таким чином, створення програмного забезпечення автоматизованої корекції помилок дублювання записів у БД, а також їх запобігання при введенні нових даних є актуальною задачею.

У доповіді запропоновано узагальнений алгоритм вирішення поставленої задачі, яким передбачається виконання таких кроків:

1. Корекція вже присутніх в базі даних помилок:

а) вибір чергового запису з таблиці бази даних;

б) порівняння обраного запису з усіма іншими (з урахуванням ступеня впливу значень кожного поля на схожість записів в цілому) для обчислення коефіцієнту, що характеризує рівень попарної схожості записів; якщо значення коефіцієнту більше за деяке граничне значення, записи вважаються ідентичними;

в) об’єднання ідентичних записів в один, більш повний запис;

Таким чином, вся база даних після виконання корекції буде містити більш повні унікальні записи.

2. Корекція нових даних, що вводяться користувачем:

а) отримання від користувача чергового запису;

б) порівняння нового запису з усіма іншими та обчислення коефіцієнту, що характеризує ступінь попарної схожості записів (аналогічно до п.1.б);

в) якщо не знайдено запису, подібного до заново введеного, результат порівняння з яким більший за деяке граничне значення, новий запис додається до бази даних;

г) якщо запис, схожий на заново введений, знайдено, система видає повідомлення про можливу помилку, а також список записів, подібних до введеного для того, щоб користувач міг на власний розсуд додати або не додати новий запис.

Для вирішення поставленої задачі було розроблено програмну систему на основі агентно-орієнтованого підходу до програмування (АОП). Доцільність такого рішення полягає у тому, що для обробки нових даних, отриманих від користувача необхідна активна система, що дозволить, з одного боку, автоматизувати процес попередньої обробки інформації перед її додаванням до бази, а з іншого – забезпечить діалог з користувачем при конфлікті нових даних з тими, що вже містяться в БД.

У доповіді подана структурна організація розробленої програмної системи, а також наведені алгоритм поведінки і структура модулів програмного агенту. Крім того, запропоновано алгоритм визначення коефіцієнту подібності двох записів БД, а також алгоритм подібності двох довільних рядкових значень, що був взятий за основу. Описано механізм контролю порівняння записів.

Таким чином, розроблений на основі АОП програмний продукт є зручним інструментом для контролю та корекції вмісту баз даних щодо дублікатних записів. На відміну від малочисельних аналогічних програмних засобів, більшість з яких базується на використанні можливостей СУБД для підтримки унікальності даних, перевагами даної системи є:

• інтелектуальний механізм видалення дубльованих записів;

• збереження повноти даних за рахунок об’єднання декількох різних за формою подання інформації, але однакових за змістом записів;

• можливість інтерактивної взаємодії з користувачем при введенні нових даних.
^ Використана література

   1. Зайцев И.М., Федяев О.И. Агентно-ориентированный подход к моделированию интеллектуальных распределённых систем//Сб.трудов Международной научно-практической конференции «Информатика и компьютерные технологии» — Донецк: ДонНТУ, 2008.— с. 337-338.

   2. Камерон Хьюз, Трейси Хьюз Параллельное и распределенное программирование с использованием С++. — М.: Вильямс, 2004. — 672 с.

^ ОБ ИССПОЛЬЗОВАНИИ МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ

Беляева А.В.

Научный руководитель - доцент Павлов П.Ф.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. Социальной информатики

тел. (057) 702-15-91)

E-mail: si@kture.kharkov.ua

This article discusses different tactics for enterprise monitoring and techniques to counter them.
В последние 10—15 лет столь стремительно развивается новое направление разведывательной деятельности — конкурентная разведка (competitive intelligence). Поскольку этот термин «конкурентная разведка» еще не устоялся, можно встретить также термины «деловая разведка», «бизнес-разведка», которые эквивалентны конкурентной разведке.

В настоящее время поток информации, которую необходимо анализировать для обеспечения конкурентной жизнеспособности компании, постоянно растет. Очевидна необходимость организации собственного информационно-аналитического подразделения и внедрения соответствующих решений [1].

Основными задачами подобного подразделения, которое также именуется «службой конкурентной разведки», являются:

 1. регулярное информационное обеспечение лиц, принимающих управленческие решения, как на стратегическом, так и на тактическом уровне;

 2. «система раннего предупреждения» — привлечение внимания к угрозам, которые потенциально могут причинить ущерб бизнесу. Отставки и назначения в коммерческих и государственных организациях, своевременное выявление предпосылок создания законов и постановлений;

 3. выявление благоприятных для бизнеса возможностей. Анализ потребительского спроса, претензий, предпочтений, изменений цен и их причин, выявление конкурентных рынков и продуктов. Отслеживание конкурсов, тендеров, подрядных торгов, распределения бюджетных средств и специальных предложений кредитных организаций, грантодателей и благотворительных фондов;

 4. постоянный мониторинг и оценка деятельности конкурентов, партнеров, контрагентов. Сбор публикаций и высказываний о деятельности собственной компании, а также об успехах и провалах конкурентов Проверка кадров, их переписка, связи, участие в сообществах. Выявление попыток конкурентов получить доступ к закрытой информации.

Компании стараются сохранить свою коммерческую информацию в тайне от конкурентов. Ведется своего рода борьба за сохранение информации [2].

Можно выделить три наиболее распространенных сценария проведения мониторингов специалистами предприятий, так называемыми «исследователями» («клиентами») и возможные меры по противодействию так называемыми «респондентами» («специалистами», «продавцами»):

- тактика «Босса» ( В целях достижения атмосферы доверия и заинтересованности со стороны Респондента Исследователь предлагает конкретную, но вымышленную ситуацию с целью получить интересующую его информацию);

- тактика «Человека не компетентного в данной области»( Исследователь занимает позицию несведущего в данной области человека, извиняется за свою некомпетентность и просит помочь решить или разобраться со сложной для него задачей.);

- тактика «Специалиста» (Исследователь действует с максимальной уверенностью и с первых же слов, так как он компетентен в этом вопросе) [3].

Лидеры рынка всегда обладают информацией, которой нет у конкурентов. Источником информации для лидера является потребитель. Сам принцип разделения маркетинговой информации на «первичную» и «вторичную» уже дает повод задуматься, что является основой преимущества — информация из первых рук или переработанная информация.
Использованная литература:


  1. Конкурентная разведка [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://it2b.ru/blog/arhiv/444.html

  2. Служба конкурентной разведки [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=549

  3. Проведения мониторингов [Електронний ресурс].- Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_2094/


^ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

Билык А.С., Билык В.С.

Научный руководитель – ст. преп. Украинец А.Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина,14, каф. Социальной информатики,

тел. (057) 702-15-91, E-mail: santino.88@mail.ru, viktorinka88@list.ru

The given work is devoted to the issues of the formation of the business-process modules that are used for the management of the electroenergetic company. The aim of the scientific work is optimization of the business-process for the electroenergetic company taking into consideration the process-oriented approach.
В условиях реализации реформирования электроэнергетической отрасли с целью выделения самостоятельных компаний по различным видам деятельности и формирования конкурентного рынка электроэнергии, особое внимание уделяется повышению эффективности управленческой деятельности на электроэнергетических предприятиях, снижению затрат и повышению эффективности услуг, активов и бизнес-процессов. Целью работы является оптимизация бизнес-процесса учета электроэнергии в электроэнергетических компаниях на основе процессно-ориентированного подхода.

Основные задачи исследования: определить цели оптимизации процесса в виде ключевых показателей эффективности КРI; разработать модель процесса «как есть»; определить в модели процесса участки, которые подлежат оптимизации; разработать модель процесса «как должно быть»; провести анализ имитации модели; разработать рекомендации по внедрению результатов.

Главное достоинство идеи анализа бизнес-процессов электроэнергетической компании посредством создания ее модели - ее универсальность. Во-первых, моделирование бизнес-процессов это ответ практически на все вопросы, касающиеся совершенствования деятельности компании и повышения его конкурентоспособности. Во-вторых, руководитель или руководство компании, внедрившие у себя эту методологию, будет иметь информацию, которая позволит самостоятельно совершенствовать свою компанию и прогнозировать ее будущее [1].

Для применения процессного подхода при внедрении ERP-системы необходимо иметь методологию моделирования и анализа бизнес-процессов, а также крайне желательно иметь средство моделирования бизнес-процессов и инструментарий, позволяющий осуществить его интеграцию со средствами конфигурации ERP-системы. Подобное комплексное решение позволит добиться сокращения времени и затрат при описании, моделировании, внедрении, эксплуатации, мониторинге и оптимизации бизнес-процессов [2].

Системы класса ERP представляют собой набор интегрированных приложений, позволяющих осуществить сквозную автоматизацию всей деятельности электроэнергетической компании. Современные ERP-системы обладают разнообразными средствами настройки, интеграции с другими приложениями, создания на их основе специализированных решений, что позволяет достаточно быстро и гибко реагировать на изменения, происходящие внутри компании, и осуществлять необходимое масштабирование в случае ее роста [3].

Методологию моделирования бизнес-процессов разберём на примере компании, обеспечивающей реализацию полномочий единоличного исполнительного органа ряда малых энергетических предприятий. Основное предназначение этой компании заключается в обеспечении развития бизнеса энергетических объектов и реализациb энергосбытовых функций.

В рамках данной работы была построена модель сети процессов электроэнергетической компании с помощью методологии IDEF0, описывающая основные и вспомогательные процессы предприятия.

Основными проблемами при внедрении ERP-систем зачастую являются несогласованные действия участников проекта, ошибки планирования как работ в проекте, так и технических аспектов наподобие интеграции с другими информационными системами, и, в конечном счете, несоответствие результатов внедрения проектным требованиям.

В результате проведенного исследования были получены такие результаты: в первую очередь были выявлены участки, которые подлежат оптимизации, а также была разработана модель процесса «как должно быть».

В заключении хочется отметить, что вопросы описания и формализации бизнес-процессов электроэнергетической компании являются исключительно актуальными. Одним из ключевых факторов успеха является четкая формализация бизнес-процессов. Состав основных бизнес-процессов электроэнергетической компании индивидуален и определяется составом передаваемых на основании договоров единоличного исполнительного органа функций.

Использованная литература:

 1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 3-е изд.. – М.: Гардарики, 2003.

 2. Евдокиненко В. Бизнес-процессы, процессное управление и эффективность [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=01

 3. Иевлев В., Попова Т. Balanced Scorecard – альтернативные модели // Банки и технологии. – 2002. – № 4.

Система для интеллектуального анализа данных службы такси

Бобух А.Н.

Научный руководитель – к.т.н., доц. Мельников А.Ю.

Донбасская государственная машиностроительная академия

(84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72, кафедра интеллектуальных систем принятия решений, тел. (0626) 41-67-13)

e-mail: al_mel@mail.ru

The given work is devoted to the using data mining analysis for a taxi service data. The model of system and the computer realization of this model are described.
Служба такси является неотъемлемой частью жизни сегодняшнего общества. Организация такой службы требует централизованного сбора и обработки значительного объема информации, необходимой для оперативной работы. Как правило, программное обеспечение, используемое в службах такси, занимается оперативным сбором и визуализацией информации, а ее анализ и принятие решений возложено на диспетчера. Таким образом, имеется необходимость повысить эффективность использования данных, выявить из стандартного их набора дополнительную информацию и тем самым облегчить процесс принятия решения.

Была поставлена и решена задача проектирования программной системы, способной решать такие задачи интеллектуального анализа данных, как классификация и прогнозирование. Для решения задачи выбран метод искусственных нейронных сетей [1]. Для обучения сети используется метод обратного распространения ошибок.

В качестве исходных данных рассматривались таблицы «Заказы» и «Персонал». Таблица «Заказы» содержит данные о вызовах, поступивших в службу такси, и о ходе их выполнения (дата и время поступления заказа, точный адрес и район вызова, данные об операторе, диспетчере и водителе, обслуживающим данный заказ и т.п.); таблица «Персонал» – о действиях, выполняемых сотрудниками службы за некоторый промежуток времени.

Проектирование системы осуществлялось на унифицированном языке моделирования UML [2]. Возможности системы в виде диаграммы вариантов использования представлены на рис. 1, ее структура в виде диаграммы классов – на рис. 2. Программная реализация была осуществлена в среде программирования Borland-Delphi 7.

Созданная система позволяет различными способами проанализировать поступающую информацию и извлечь из нее дополнительные сведения, которые можно применить для повышения эффективности работы службы такси [3].


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<