«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница2/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

^ ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО КЛАСИФІКАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Андрейчіков О.О.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Соловйова К.О.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна,14, каф. Соціальної інформатики,

тел. (057) 702-15-91, факс (057) 702-11-13)

e-mail: si@kture.kharkov.ua

In the given abstract of the report the main views on the intellectual capital structure are considered and on the basis of the systemological classification analysis its more qualitative ontological model is proposed.
В сучасних інтелектуальних системах недостатньо уваги приділяється аналізу предметної області (ПО) та побудові її високоякісної моделі. В ході дослідження було встановлено, що інтелектуальний капітал (ІК) не має чіткої, витриманої у вимогах системології ієрархічної структури, але є досить практичні напрацювання сучасних дослідників предметної області інтелектуального капіталу.

Розглянемо коротко основні існуючі погляди на структуру інтелектуального капіталу (ІК). В дослідженні інтелектуального капіталу розглядались моделі, що, на нашу думку, найбільшадекватно описують його структуру:

 • Модель-матриця К.-Е. Свейбі (внутрішня структура, зовнішня структура, компетентність персоналу).

 • Модель Л. Едвінссона з «Skandia Value Scheme» (людський та структурний капітал, що включає клієнтський та організаційний).

 • Модель Енн Брукінг (людські активи, інтелектуальна власність, інфраструктурні та ринкові активи).

 • Модель Дж. Даума (людський капітал, структурний капітал, партнерський капітал і клієнтський капітал).

 • Модель компанії ICM Group LLC (людські ресурси, інтелектуальні активи та інтелектуальна власність).

З даного огляду можна зробити висновок, що підходи до структурування предметної області інтелектуального капіталу у кожного з авторів індивідуальні, через що вичерпного розуміння місця терміну інтелектуальний капітал огляд джерел не дає. Крім того, вони часто дуже різняться, тому що подані з позиції практиків і теоретиків, в більшій частині, на основі їх власних поглядів без застосування методів обробки таких складних та слабоструктурованих предметних областей як інтелектуальний капітал. Вони хоч і вказують на основні моменти та елементи ІК, але не відповідають правилам формальної логіки, перетинаючись, маючи суперечності і прогалини.

Тому необхідно провести більш детальний аналіз предметної області інтелектуального капіталу і на основі системологічного класифікаційного аналізу [4] виявити та розвинути погляди на загальноприйняті структурні моделі інтелектуального капіталу.

Основною перевагою системології є її виражена і універсальна методологічна спрямованість. Інтерпретована в термінах конкретної науки системологія, може виконувати в цій науці методологічні функції необмежено [1].

Виходячи з вже наявних уявлень і визначень про ІК, абсолютно очевидним стає наступний факт. Поняття ІК охоплює, в першу чергу, невіддільні від його носія (живої людської особистості) інтелектуальні якості — «капітал, втілений у знаннях, уміннях, досвіді, кваліфікації людей» [2]. По-друге, «організаційну структуру, інформаційні мережі та імідж фірми» [3], що є власністю компанії. І, по-третє, «систему капітальних, надійних, довгострокових довірчих і взаємовигідних відносин підприємства» [2] з усіма учасниками в зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства, організації і т.д.

Детально дослідивши та проаналізувавши предметну область інтелектуального капіталу, на основі системологічного класифікаційного аналізу [4] була побудована параметрична класифікація з основою ділення ліквідність, яка на верхньому рівні онтологічної моделі має три види (підсистеми) — капітал людський, корпоративний і відносин.

При аналізі предметної області інтелектуального капіталу було також уточнено родо-видове поняття:

Інтелектуальний капітал — це вид капіталу, що забезпечує підтримку та розвиток бізнес-процесів компанії на інноваційному та високотехнологічному рівнях, чим надає нові конкурентні переваги.

Отримані результати більш якісно описують природу предметної області, внаслідок чого дозволяють більш ефективне їх застосування на практиці. Практична цінність розробленої онтологічної моделі полягає в тому, що вона дозволяє ефективніше відшукувати проблемні місця, а також робити висновки та рекомендації щодо подальшої політики та стратегії розвитку компанії.
Використана література:

 1. М.Ф.Бондаренко, Е.А.Соловьева, С.И. Маторин «Основы системологии» - Харьков: ХНУРЭ, 1998. - 118 с.

 2. Словник Яндекс — [Електроний ресурс] – режим доступу інтернет — http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2343.htm?text

 3. В.Л.Іноземцев «За пределами экономического общества» - М.: «Academia» - «Наука», 1998 — 640с.

 4. Соловьёва Е.А. Естественная классификация: системологические основания. – Харьков: ХТУРЭ, 1999. – 222 с.

^ ОБ АНАЛИЗЕ КОНФЛИКТОВ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Беляева А.В.

Научный руководитель - доцент Павлов П.Ф.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. Социальной информатики

тел. (057) 702-15-91)

E-mail: si@kture.kharkov.ua

This article discusses the main causes of destructive phenomena in North Africa. Attempted to forecast the development of the situation.
Дестабилизация политической ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке свидетельствует о начале глобальных процессов перераспределения влияния в регионе. Анализ событий дает основания говорить о наличии связи между акциями протестов, прошедших в Алжире, Тунисе, Египте, Иордании и Йемене.

Базисом дестабилизации политической ситуации в регионе стали

межклановые конфликты и общие социально-экономические предпосылки.

Акции протеста, приведшие к дестабилизации обстановки в странах Северной Африки, имеют ряд общих социально-политических предпосылок:

 • длительность пребывания лидеров государств у власти;

 • высокий уровень коррупции;

 • попытка передачи власти родственникам;

 • отсутствие радикального исламского фактора.

Фактически во всех странах наблюдалось нарушение межклановых договоренностей, приведших к доминированию кланов, представляющих правящие силы [1].

В Тунисе усилилось влияния супруги президента – Лейлы Трабелси вместе с десятью братьями сформировала доминирующий клан в стране, нарушивший баланс сил и систему сдержек и противовесов. Рост коррупции и благосостояния клана Трабелси стал катализатором роста недовольства со стороны других кланов этой страны.

В Египте незадолго до начала конфликта появилась информация о намерении Хосни Мубарака передать власть своему сыну Гамалю. Экс-президент Туниса занимал пост в течение 23 лет, в то время как Президент Египта – 29 лет.

В обеих странах отсутствовала реальная оппозиция, что очевидно, усложняло гибкое влияние извне на внутренние процессы. Узурпация власти на фоне растущего уровня коррупции позволила активизировать протестные настроения среди наиболее бедных слоев населения, а также среднего класса и молодежи. Экономический фактор в целом не играл ключевой роли в протестных настроениях. Показатели экономического развития этих стран не демонстрируют критических тенденций [2].

На фоне дестабилизации политической обстановки в странах Северной Африки и Ближнего востока происходит стремительный рост геополитического влияния Турции. Средиземноморский регион является исторической зоной интересов Турции в связи с чем Анкара заинтересована в усилении влияния особенно в Северной Африке. Это происходит в рамках стратегии установления особых отношений с государствами, входившими в состав Османской империи, а также в соответствии с курсом на укрепление региональных позиций и повышение международного авторитета Турецкой Республики [3].

Для Турции развитие отношений со странами Африки имеет как политическое, так и экономическое значение. Турция претендует на роль регионального лидера на международной арене, обладающего ресурсами, позволяющими выйти за рамки традиционных субрегионов. С экономической точки зрения, данные отношения открывают перспективы доступа к природным ресурсам, которыми богат африканский континент, и к новым развивающимся рынкам.

Эти конфликты особенно в Египте, могут нарушить геополитическую ситуацию в мире. Роль Египта очень велика в мусульманском и особенно арабском мире. Политика мира с Израилем, занятая Египтом после Кэмпдевидских соглашений, является главным стабилизирующим фактором последних десятилетий на Ближнем Востоке. Возможный переход Египта на рельсы воинствующего исламизма приведет к неизбежной конфронтации с Израилем, который обладает ядерным оружием. Западная Европа и США озабочены сложившейся ситуацией, но их действия говорят о том, что они пока не сформировали четкого плана действия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.
Список источников:


 1. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text19/001.htm

 2. Отсутствие оппозиции в странах Северной Африке и на Ближнем Востоке [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.aej.org.ua/analytics/635.html

 3. Геополитическое влияние Турции [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=176681


^ КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАТРИЦА РАСПОЗНАВАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ

Брахман Г.А.

Научный руководитель – к.ф.н., доц. Шаблиовский В.Е.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

(03057, Киев, а/я 25, тел. (067) 1958778, e-mail: antigidi@gmail.com)

Being able to recognize potential Cognitive Bias is of the utmost importance in conducting proper Information Consolidation Evaluation. For the present the only best practice to reduce potential Cognitive Bias is to use emotional research techniques that allow to access emotional experience not filtered thought logical and cognitive processes.
Содержание понятия «Cognitive Bias» выделено в 1972 году нобелевским лауреатом Даниэлем Кохенманом (Daniel Kahneman). Индивидуальная когнитивная тенденциозность («Cognitive Bias» в переводе автора) характерна и уникальна для каждого индивидуума - это согласующаяся, предсказуемая причина систематических ошибок в познании, детерминированная физиологической уникальностью психики в её способности к отражению информации. По мнению западных ученых, одной из основных причин несостоятельности должной консолидации информации является неспособность учитывать источники ошибок в обработке информации, которые вызваны индивидуальной когнитивной тенденциозностью. Такие ошибки не зависят от эмоционального или рационального состояния индивидуума, они формируются в подсознании с целью облегчения психических информационных процессов в результате эволюционно сложившихся стратегий упрощения, эвристических правил, сложных интеллектуальных процедур обработки информации, выработки суждений и принятия решений [1]. В странах с развитой знаниеориентированной экономикой давно понимают важность распознавания и преодоления когнитивной тенденциозности. С проблематикой изучения феномена индивидуальной когнитивной тенденциозности связаны исследования в рамках когнитивистики, интеллектуализационного анализа (Intelligence Analysis), стратегических исследований, социальной коммуникации. Феномен когнитивной тенденциозности не исследован в отечественных и российских научных практиках. В источниках на украинском и русском языках, в различных аспектах встречается упоминание о «Cognitive Bias» в таких формах перевода, как: „похибка сприйняття дійсності”, „отклонения в ходе рассуждений”, „когнитивные искажения” и др.

Теоретические основы возникновения когнитивной тенденциозности описаны моделями теории ограниченной рациональности, процесса замещения определяющего признака, атрибутивной теории нахождения салиентных объектов, теории когнитивного диссонанса, и феноменами доступной, аффективной и репрезентативной эвристики, самоанализа иллюзий, неверного статистического истолкования. На сегодняшний день можно говорить о существовании довольно полных типологически систематизированных групп когнитивных тенденциозностей. Типологизация когнитивных тенденциозностей произведена методом конструктивного типа с помощью абстрактных моделей. Для преодоления когнитивной тенденциозности в рамках подходов менеджмента интеллектуализационного анализа (Intelligence Analysis Management) западные ученые используют анализ конкурирующих гипотез (Analysis of Competing Hypotheses), подход «адвокат дьявола» (Devil's Advocacy Approach), метод «красного объединения в команду» (Red Teaming), метод проверки ключевых предположений (Key Assumptions Check), технологии структурирования принятия решений (Structured Decision-Making), конструирования сценариев, визуализации и поддержки коллаборативной работы. Такая методология, поддерживающая концепцию абдуктивной редукции, включающая в себя техники виртуального экспонирования альтернативной точки зрения неадекватно мыслящего индивидуума не приносит стабильного прогнозируемого результата. На сегодняшний день единственным способом преодоления потенциальной когнитивной тенденциозности считаются техники, связанные с исследованиями эмоций. Такие техники позволяют напрямую постичь человеческие эмоции, как реакции психики на познание, возникающие вне поля логически осознанных индивидуумом познавательных процессов [2].

Современная англо-саксонская школа философии науки, исповедующая концепции прагматизма, на протяжении многих лет отвергает значение диалектики как сущностной архитектоники развития науки. В такой обструкции и кроется сущность концептуальных причин коллапсов имплементации «альтернативного анализа». Включение в междисциплинарную матрицу исследования индивидуальной когнитивной тенденциозности методов социальной системологии, основанных на использовании диалектических принципов [3] обеспечивает системное распознавание и преодоление когнитивной тенденциозности в процессах консолидации информации.
Список источников:

  1. Heuer R. Psychology of Intelligence Analysis / Richards J. Heuer Jr..- Berlin: Center for the Study of Intelligence, 1999.- 339 pp.

  2. Ledoux J. The Emotional Brain: The mysterious underpinnings of emotional life. / Joseph Ledoux .- NY: Simon & Schuster, 1996.- 372 pp.

  3. Соловьева Е.А. Естественная классификация: системологические основания / Екатерина Александровна Соловьева. – Харьков: ХТУРЭ, 1999.- 222с.

^ МЕТОД ГІПОТЕЗ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗНАНЬ РОЗРОБНИКІВ ВІДЕОІГОР І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Власов І.В.

Науковий керівник – доц. Єльчанінов Д.Б.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. Соціальної інформатики,

тел. (057) 702-15-91)

E-mail: si@kture.kharkov.ua.

In video games or programs difficult to allocate the bulk. There is a large number of classifications of different bases. The method allows to build a classification of hypotheses on the basis of a combination of different properties of objects.
В час коли кількість відеоігор і програмного забезпечення різко збільшується, асортимент нових напрямків часто обновлюється, розуміння навіщо саме ця річ, стає дуже важливою. Саме для легшого сприйняття такої великої кількості різноспрямованих продуктів, і використовують класифікації.

Для якісної класифікації потрібні неабиякі зусилля, щоб знайти головну і найважливішу властивість у об’єкті. Часто така задача буває тяжкою, і її розв’язання потребує великих зусиль.

Для цього потрібно використовувати метод гіпотез. Це один із загальних підходів до розкриття внутрішніх законів, спостережуваних явищ. Метод полягає в тому, що наукове розуміння досліджуваного об’єкта досягається побудованою моделлю. Ця модель формується на основі припущень про внутрішню структуру цього об’єкта, і форм зв’язків між внутрішніми елементами даного об’єкта. Таким чином спостережувані явища розглядаються як результат дії цілком визначеного механізму причино - наслідкових зв’язків. Окрім того, метод ще дозволяє провіряти подану експертом інформацію, для більшої вірності класифікації [1].

Саме для відеоігор і для програмного забезпечення підходить класифікація методом гіпотез. За допомогою цього методу можна:

 • класифікувати предметну область уникнувши помилок, дублювання елементів;

 • чітко структурувати категорії і групи класифікованих понять;

 • протягом усієї класифікації контролювати інформацію, щодо понять, які подає експерт;

 • виявляти нові властивості в класифікованих поняттях;

 • віднаходити найбільш інформативні класи понять, які допоможуть зробити класифікацію швидшою;

 • подати протиріччя понять в класифікації експерту і дозволити йому доповнити класифікацію;

 • виявити всі можливі характеристики на множені всіх можливих властивостей предмету досліду;

 • побудувати граф домінування який значно прискорить і полегшить процес класифікації;

 • виявити всі можливі варіанти класифікації класів понять.

Саме через ці причини, класифікація відеоігор і програмного забезпечення може стати чіткою, структурованою, яскраво вираженою, зрозумілою. Сам метод легко дозволяє класифікувати відеоігри і програмне забезпечення незважаючи на складність. Класифікація допомагає легко зорієнтуватись в великій кількості матеріалу, виділити і віднайти головну частину, або поняття в системі [1].

Спробуємо цю систему на прикладі:

Об’єктом досліду нехай буде мобільний телефон, для якого розроблюється програмне забезпечення і відеоігри.

Властивістю об’єкта, візьмемо — економ варіант й іміджевий.

П
ризнаками об’єкту нехай буде розмір екрану мобільного телефону, і операційна система. А значеннями, для розміру екрану(дюйми) - 4, 3, 2,5, 2, а для операційної системи - Apple, Android, Bada. Характерністю розміру дисплея для економ мобільного телефону буде - 2 > 2,5 > 3 > 4, а операційної системи - Android > Bada > Apple. Характерністю розміру дисплея для іміджевого мобільного телефону буде - 3 > 4 > 2,5 > 2, а операційної системи - Apple > Android > Bada. В ході розрахунків, будуються графи для кожної з властивостей мобільного телефону, далі будуються таблиці інформативності і належності для кожної властивості, основи яких дає експерт. Після проведення обчислень маємо :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<