«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница26/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

^ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Ярмош О.В.

Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.

Українська інженерно-педагогічна академія

(61003, Харків, вул. Університетська, 16, каф. економіки підприємницької та освітньої діяльності, тел. (057)733-79-40, (057)733-79-30,

e-mail: yel_mag@mail.ru)

In work the approach operator of function of the higher educational institution income dependence of the price for educational services and rating by the sums in norm for a case when function tasks traces and on system mutually perpendicular lines , is researched.
Сьогодні математичний апарат посідає значне місце в управлінні та плануванні соціально-економічних процесів. Не виключенням є й система вищої освіти. На нашу думку особливе місце мають посісти побудова та дослідження моделей собівартості навчання студентів, ціни на освітні послуги та виторгу навчального закладу, розглянуті зокрема в [1].

Тому виникає необхідність побудови такої математичної моделі залежності виторгу вищого навчального закладу від ціни на освітні послуги () та рейтингу закладу (), що дозволило б провести прогнозування оптимальної при заданому , щоб одержаний виторг був максимальним . При побудові фактор рейтингу обраний через можливість виміряти його кількісно та поєднання ряду показників (наприклад за версією ЮНЕСКО, включає індексb якості науково-педагогічного потенціалу, навчання, міжнародного визнання).

В цьому випадку виникає необхідність наближення функцій двох змінних . У працях М.Б.А. Бабаєва, В.В. Поспєлова, В.Н. Темлякова, М.Р. Шура-Бура та інших розглядалося знаходження найкращого наближення із заданих класів з допомогою сум добутків функцій однієї змінної та кількох змінних. В працях М.К. Потапова, О.М. Литвина [2,3] досліджувалася мішана апроксимація сумами Фур’є, поліномами Бернштейна та сумами вейвлетів.

На практиці функція рідко буває відомою в аналітичній формі. Найчастіше бувають відомими її значення . Тому виникає необхідність знаходження явних формул наближення за допомогою слідів та на системі взаємно перпендикулярних прямих , , або відомих значень . Відносно до вищевказаних проблем моделювання, отримуємо множину функцій та , або матрицю .

У випадку, якщо функцію задано матрицею значень () і ми наближуємо з умови

(1)

функцією такого вигляду:

(2)

де функції та - відомі лінійно-незалежні функції, , - невідомі, то для матриці виконується співвідношення , де , , .

Можна довести, що та

, (3)

де , , , , , , , .

Рівність (3) дозволяє виразити залишок наближення оператором через залишки наближення одновимірними операторами та . Тобто похибка наближення має вид: .

Зазначений математичний апарат планується використати для дослідження виторгу вищого навчального закладу для прогнозування оптимальної при заданому та розробки стратегічних напрямів його розвитку.

     1. Бахрушин В.Є. Застосування математичного моделювання при управлінні ціноутворенням в університеті// Складні системи і процеси. – 2006. – №2. – С.7-12.

     2. Литвин О.М. Інтерлінація функцій та деякі її застосування. – Х.: Основа, 2002. – 544с.

     3. Литвин О.М. Методи обчислень. Додаткові розділи: Навч. посіб. – К.: Наукова думка, 2005. – 344с.

^ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ АСУ ТП

Кушнiренко О.В., Шулiка С.В.

Научний керiвник - доцент Ганжа С.М.

Технологiчний iнститут Схiдноукраїнського нацiонального

унiверситету iм. В.Даля

(93400,Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 59а, каф. Електронних апаратів)

In hired determination of optimal volume of automation at development of CASS of technological process control is presented. For development of methods of determination of optimal volume of automation it is suggested to use the row of methods, two from which presented in hired. The described methods are far not exhaustive.It is suggested to conduct a re-calculation and analysis of work of operating CASS of technological process control one time in a year, and for a year to use finding for development of new CASS of technological process control.
При розробці чергової АСУ ТП виникає необхідність визначення оптимального обсягу автоматизації - числа датчиків, що реєструють, виконавчих механізмів, коштів візуалізації, попереджувальної й аварійної сигналізації, дистанційного управління.

Недостатній обсяг автоматизації може привести до підвищеного навантаження на оперативний персонал об'єкта, зниженню якості технологічного процесу, виникненню позаштатних і аварійних ситуацій. Надлишковий обсяг автоматизації може привести до підвищеного навантаження на персонал служб АСУ й КВП і А, збільшити вартість розробки та експлуатації АСУ ТП.

Для розробки методів визначення оптимального обсягу автоматизації пропонується використовувати ряд методів, два з яких викладені в даній статті.

Перший метод заснований на розрахунку й наступному порівнянні, з одного боку, вартості й трудомісткості розробки, налагодження й експлуатації АСУТП, з іншого боку - економічного й технологічного ефекту від експлуатації АСУТП.

Для розрахунку й наступного порівняння виділимо основні функції, виконувані АСУТП, і по кожній функції розрахувати обсяг виконання.

Розглянемо основні функції АСУ ТП і виділимо т.зв. «одиницю вико-нання функції» (вартість і ефект якої можна потім окремо розрахувати):

      1. Реєстрація й візуалізація значень технологічних параметрів. Одиниця виконання функції - візуалізація значення одного параметра.

      2. Дистанційне управління. Одиниця виконання функції - управління одним виконавчим устроєм.

    1. Автоматичні захисти й блокування. Одиниця виконання функції - захист однієї одиниці встаткування.

   1. Автоматичне регулювання. Одиниця виконання функції -регулювання одного технологічного параметра.

  1. Зберігання інформації в базі даних і формування звітних форм. Одиниця виконання функції - запис і зберігання в базі даних значень одного параметра.

  2. Попереджувальна й аварійна сигналізація. Одиниця виконання функції - сигналізація за значенням одного параметра.

  3. Діагностика працездатності встаткування АСУ ТП. Одиниця виконання функції - контроль працездатності одного датчика, входу/виходу контролера, зв'язку з одним контролером і сервером.

Для кожної функції АСУ ТП пропонується визначити набір устатку-вання й програмного забезпечення, необхідний для виконання одиничної функції. Використовуючи статистичні дані по вже експлуатованим АСУ ТП, пропонується розрахувати середню сумарну вартість розробки, розробки, налагодження й тривалої експлуатації комплексу технічних і програмних засобів, що виконують одиничні функції АСУ ТП.

З іншого боку, пропонується розрахувати технологічну ефективність тривалої експлуатації одиничних функцій АСУ ТП через підвищення ефективності роботи оперативного персоналу, оперативне попередження виникнення позаштатних і аварійних ситуацій, підвищення стабільності регулювання технологічних процесів.

У результаті застосування першого методу в замовника АСУ ТП з'являється набір статистичних даних, які він може використовувати за своїм розсудом при визначенні обсягу автоматизації. Наприклад, усереднені дані по тому, скільки буде коштувати встановити один датчик і який технологічний ефект від цього буде отриманий.

Другий метод заснований на використанні наявного досвіду експлуатації АСУ ТП однотипних об'єктів і визначенні зайвих і відсутніх коштів автоматизації на вже запущених об'єктах.

Для контурів автоматичного регулювання пропонується аналізувати зареєстровану в базі даних тривалість роботи в ручному й автоматичному режимі, а також швидкість зміни управляючого впливу, і для контурів, які більшу частину часу знаходяться в ручному режимі або в одному з положень, приймати рішення про зміну таких контурів у нових АСУ ТП.

Для визначення відсутніх коштів автоматизації пропонується проаналі-зувати записи в змінних журналах і звітах про роботу оперативного персо-налу об'єктів. Додатково пропонується проаналізувати причини й подробиці виникнення позаштатних і аварійних ситуацій на експлуатованих АСУ ТП.

Описані методи визначення оптимального обсягу автоматизації є досить трудомісткими й далеко не вичерпними. Пропонується проводити перерахунок і аналіз роботи діючих АСУ ТП один раз у рік, і протягом року використовувати отримані дані при розробці нових АСУ ТП.
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке»

материалы 15-го Юбилейного Международного молодежного форума

Ответственные за выпуск: Н.И. Слипченко

Е.С. Булавина

Компьютерная верстка А.Д.Данилов

Материалы сборника публикуются в авторском варианте

без редактирования

Подписано к печати .03.2011. Формат 60х841/16

Бумага офсетная. Усл. печ. л. . Тираж экз.

Зак. № Цена договорная.

___________________________________

Отпечатано в учебно-научном издательско-полиграфическом

центре ХНУРЭ

61166, Украина, г. Харков, просп. Ленина,14
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<