«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница3/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Рисунок 1 – Розбиття мобільних телефонів на класи

Розглянутий метод дозволяє класифікувати будь-яку програму чи відеогру.
^ Використана література:

 1. Ларичев О.І. Теория и методы принятия решений // Гипотеза о характерности, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. — 229 с.


^ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ В ІТ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Власов І.В.

Науковий керівник – проф. Соловйова К. О.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. Соціальної інформатики,

тел. (057) 702-15-91)

E-mail: si@kture.kharkov.ua.

Gaming industry is the main engines of progress of computer technology. Software and hardware to be better because of the demand for gaming products.
В даній роботі я розглядаю частину ІТ організацій, а саме тих які виготовляють відеоігри.

В умовах сучасної економіки, рушієм якої є інформація, організації вбачають набагато більше цінності у своїх інтелектуальних активах, ніж в активах фізичних, особливо ті організації які видають інтелектуальний продукт.

Запорукою успіху проекту вважається – вдало розроблена інновація. Ось чому так важливо, щоб в організації була система управління знаннями, яка :

 • забезпечує інфраструктуру для побудови електронних і соціальних мереж, що дозволяє розробникам в дійсності досягати нових інноваційних можливостей проектів;

 • відкриває доступ до різноманітних ідей, даючи можливість іншим співробітникам мати від них користь тим самим зменшує тривалість розробки проекту;

 • збільшує можливість співпраці, збагачує процес обміну явними і неявними знаннями між людьми;

 • збільшує обсяг передачі індивідуальних знань організації, через що організації можуть більш легко перенести втрату цінного працівника;

 • збільшує рівень збереження кадрів шляхом підкреслення цінності знань працівника і винагородження його за це, чим майже унеможливлює відтік кадрів з організації;

 • перетворює інтелектуальний капітал в структурний капітал і фокусує стратегічне мислення на використання знань на противагу зосередженню на бюджеті, що є, певне, одним з найважливіших аспектів, наприклад у нинішній ігровій індустрії;

 • встановлює мережу інтелектуальних урядових працівників, які можуть підвищити якість вимог громадян і клієнтів.


Управління знаннями охоплює широке коло напрямків діяльності організації – розробника, пов'язаних водночас як і з мудрістю чи розумом окремих осіб, так і з різноманітною інформацією, яку використовують у розробці ІТ продукту. Досвід і знання конкретного співробітника, перед яким поставлена задача, можуть виявитися недостатніми для її вирішення, але в правильно організованій фірмі сукупність знань персоналу забезпечує досягнення мети [1].

Наприклад рішення в сфері ігрових технологій підтримують правила, що супроводжують процес управління знаннями, допомагають зняти бар'єри на шляху вирішення задач формування єдиного робочого середовища, реалізації механізму відчуження, нагромадження, використання і модифікації знань, підтримки інновацій і доведення інформації про їх усім зацікавленим у них співробітникам, що призводить до кращих результатів, і швидшого виготовлення відеогри [2].

Основу діяльності будь-якої організації складають її ділові процеси або бізнес-процеси, які виявляються цілями і задачами організації. Кожний бізнес-процес характеризується чіткою гранню початку і кінця в часі. Для кожної роботи, яка входить в бізнес-процес, вказані часові характеристики, які показують місце в загальному порядку робіт. Опис діяльності організації за допомогою бізнес-процесів дозволяє виявляти де, коли і ким, виконується кожна функція, які дані, інформативні чи функціональні взаємозв’язки для цього потрібні і звідки ці дані надходять [4].

Як правило, кількісною характеристикою організованості системи являється її ентропія, більше значення якої відповідає більшому рівню складності і організації системи. Для збереження цілісності системи необхідні процеси, що перешкоджають збільшенню ентропії. Це і є процеси управління, загальним для яких являється їх антиентропічний характер. У зв’язку з цим процес управління по своїй суті являється антиподом процесу дезорганізації. Він дозволяє в залежності від особливостей конкретних систем стабілізувати систему, зберегти її якісну складову, підтримати її динамічну рівновагу з середовищем, забезпечити вдосконалення системи і досягнення того чи іншого корисного ефекту. Іншими словами, управління - це забезпечення не збільшення ентропії системи, що буде позитивно вливати на роботу команди і організації в цілому [3].
^ Використана література:

 1. Андрианов В. Интеллектуальная модель управления в бизнесе // Проблемы теории и практики управления, №7, 2005г. – 190 с.

 2. Бейдер А. Системи управління знаннями для банків. // Банківські технології. - 2004. - № 11.

 3. Мильнер Б. З. Теория организации. – М: ИНФРА, 2000. – 450 с.

 4. Букович А., Руфь У. Управление знаниями. Руководство к действию. - М.: ИНФРА-М, 2002.

Дослідження завадостійкості модемів з шумовими сигналами при роботі по радіоканалам

Вовченко О.В.

Науковий керівник – д.т.н., професор Первунінський С.М.

Черкаський державний технологічний університет

(18000, Черкаси, бул. Шевченка, 460, каф. Програмного забезпечення автоматизованих систем, тел. (047) 273-02-68)

e-mail: VovchenkoAlexandr@gmail.com

Studies immunity modem signals with noise while working on radio channels
^ Метою даної доповіді є викладення результатів системного аналізу дослідження завадостійкості модемів з шумовими сигналами.

Системний аналіз включає в себе три наступні етапи [1]:

 • структуризація;

 • формалізація;

 • ціле орієнтація.

Системний аналіз розглядається як деякий узагальнений алгоритм з використанням наступних класів математичних моделей:

 • будови;

 • функціонування;

 • еволюціонування.

Об’єкт дослідження як складна система розглядається на прикладі модемів з шумовими сигналами при роботі по радіоканалам [2].

Вступ. Коротка історична довідка.

Розглядається декілька попередніх етапів розвитку об’єкта дослідження відповідно до етапів життєвого циклу об’єктів нової техніки та технологій: соціальне замовлення, зародження, становлення, використання, моральне старіння відмова, утилізація.

Особливості процесів поетапного становлення заключали в собі вимоги підвищення ефективності діяльності та якості кінцевих результатів. Загальна тенденція відображає підвищення ефективності та покращення якості. Наприклад, в галузі радіотехніки від 1913 року покращення відбулося досить суттєво. Наступний етап входження в 21ст. повинен характеризуватися якісними змінами відповідних процесів [3].

^ Задачі та методи дослідження.

В основу дослідження покладені методи системного аналізу та системного підходу, в тому числі логічний, порівняльний, інтелектуальний та математичний метод моделювання [4].

^ Аналіз будови. Основою критеріальних оцінок являються складні залежності кінцевих показників від параметрів, які доступні для зміни. В основі можливих альтернативних змін розглядаються структурні та параметризовані показники. Структурні зміни розглядаються в категорії частина – ціле і дають можливість побудувати дерево рішень. Задача розглядається як оптимальне прийняття рішення для реалізації поставленої мети. При цьому вводяться відповідні обмеження. На передній план виходять варіанти, які мали в собі властивості спеціалізації та кооперації зусилля. Це співпадає із загальними тенденціями розвитку в тій чи іншій галузі.

^ Дослідження функціонування. Математичне моделювання використано як метод розв’язання задач аналізу. При цьому розглядаються задачі багатокритеріальної оптимізації. Сучасні методи моделювання за допомогою існуючих інструментальних засобів, таких як, MathCad, MathLab, Mathematica.

Особливістю мови MATLAB. Це високорівнева інтерпретована мова програмування, що включає основані на матрицях структури даних, широкий спектр функцій, інтегроване середовище розробки, об'єктно-орієнтовані можливості та інтерфейси до програм, написаним на інших мовах програмування.

^ Задачі еволюційного розвитку. При вивченні еволюції об‘єкта інтервал спостереження відповідно збільшується. Це приводить до необхідності пошуку моделей відповідно до інтервалу спостереження. На перше місце виходять задачі перспективного розвитку з необхідним покращенням показників ефективності та якості [5].

Висновки. Таким чином, розглянута задача системного аналізу завадостійкості модемів систем зв‘язку із застосуванням шумових сигналів як об‘єкту дослідження. На прикладі модемів з шумовими сигналами при роботі по радіоканалам показані окремі практичні рекомендації.
Використана література


 1. Тимченко А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. Кн. 1. К.: Либідь, 2000. – 272с.

 2. Тимченко А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. Кн. 2. К.: Либідь, 2004. – 288с.

 3. Lawrence E. Larson, Jia-Ming Liu, Lev S. Tsimring, Editors, Digital Communications, Using Chaos and Nonlinear Dynamics.

 4. Feng, J. c., C. K. Tse and F. C. M. Lau. "Channel equalization for chaos-based communication systems." IEICE Trans. on Fundament. of Electronics, Communications and Computers Sciences. Vol. E85A, No.9, pp. 2015 - 2024(2002).

 5. Reconstruction of Chaotic Signals with Applications to Chaos-Based Communications, Jiu Chao Feng, Chi Kong Tse.


^ РАСПОЗНАВАНИЕ КОНТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Волков Р.С.

Научный руководитель – к.т.н., доц. Авраменко В.В.

Сумский государственный университет

(40007, г. Сумы, ул. Р.-Корсакова, 2, каф. компьютерных наук, тел. (0542) 770-827, 335-786, +38 068 6525105)

e-mail: roman-email@yandex.ru

A novel method for recognition of contour images is proposed. It allows to perform a local recognition of standard fragments based on a theory of disproportion of numerical functions. The main feature of this approach is capability to operate on fragments which has arbitrary position, rotation and scale with respect to their corresponding standards.
Одним из направлений интеллектуализации информационно-коммуникационных технологий является внедрение систем искусственного интеллекта, способных распознавать передаваемые каналами связи сигналы. Немалая доля данных представлена в виде изображений и видео.

На сегодняшний день широкое применение нашли системы распознавания, основанные на нормализации изображений [3]. Однако часто бывают ситуации, когда анализируемое изображение представлено неполно, т.е. анализируются лишь фрагменты эталонов, а не они сами целиком. Данное обстоятельство вынуждает использовать локальные методы распознавания, инвариантные к масштабу, положению и углу поворота фрагментов анализируемого изображения относительно своих эталонов. В частности, немалый интерес представляют методы распознавания контуров изображений, т.к. эта задача часто является одним из основных этапов в процессе распознавания.

^ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дано контур анализируемого изображения. Он может иметь произвольную форму и включать в себя фрагменты нескольких эталонных контурных изображений. В общем случае фрагменты, входящие в анализируемое изображение, имеют заранее неизвестные положение, масштаб и угол поворота относительно соответствующих фрагментов в эталонах.

Для каждой точки анализируемого контура необходимо определить, фрагментом какого (каких) эталонных изображений она является.

^ ОПИСАНИЕ МЕТОДА

В связи с тем, что фрагменты эталонов в распознаваемом контуре в общем случае расположены произвольно, для их описания выбрана полярная система координат, начало которой последовательно помещается в каждую точку контура, а в качестве начального угла выступает угол наклона касательной в точке. Начало координат соединяется отрезками со всеми точками контура, что даёт возможность параметрически описать контур как зависимость длины отрезка от параметра – угла наклона к касательной. Такие зависимости вычисляются для каждой точки как распознаваемого контура, так и для всех эталонов. Это делает метод инвариантным к положению и повороту фрагментов анализируемого контура относительно своих эталонов.

В качестве меры, инвариантной к масштабу изображения, была выбрана функция непропорциональности по производной первого порядка для функций заданных параметрически [1,2].

Из-за того, что контуры могут быть произвольной формы, не исключается ситуация, когда одному и тому же значению параметра будет соответствовать сразу несколько радиус-векторов. Для разрешения этой ситуации используется такое представление анализируемого изображения, в котором учитывается также и количество пересечений радиус-вектором линий контура.

Точке анализируемого контура ставится в соответствие эталон, если на нём существует такая точка, что функция непропорциональности для соответствующих зависимостей длин радиус-векторов от угла наклона в этих точках принимает хотя бы одно нулевое значение. Это говорит о том, что анализируемый контур содержит фрагмент эталона и рассматриваемая точка распознаваемого изображения – также является его фрагментом.

Таким образом, для каждой точки анализируемого контура можно определить соответствующий ей эталон. Так как эталонные контуры могут иметь одинаковые между собой фрагменты, то не исключается ситуация, когда одной точке распознаваемого изображения может соответствовать сразу несколько эталонов. В таком случае, система поддержки принятия решений может использовать информацию о количестве и взаимном порядке нулевых значений функции непропорциональности для определения того, какой из нескольких эталонов больше соответствует рассматриваемой точке.

^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Авраменко В.В. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применение. Деп. в ГНТБ Украины 19.01.98, № 59 – Ук 98.

 2. Авраменко В.В. Характеристики непропорциональности числовых функций и их применение при решении задач диагностики // Вісник СумДУ. – 2000. - № 16. – С.12 – 20.

 3. Путятин Е.П. Нормализация и распознавание изображений [Электронный ресурс] / Сумский гос. ун-т, летняя научно-практическая школа «Интеллектуальные системы». – Режим доступа: www/URL: http://sumschool.sumdu.edu.ua/is-02/rus/lectures/pytyatin/pytyatin.htm/ - 08.02.2011 г. – Загл. с экрана.

^ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ИНЖИНИРИНГА

Гонтарь Н.А.

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

Запорожский национальный технический университет

(69063, Запорожье, ул. Жуковского, 64, каф. Компьютерных систем и сетей, тел. (066) 2903936) e-mail: natalya.gontar@gmail.com

Systems engineering is an interdisciplinary difficult distributed process. The structured formalized model of systems engineering is necessary for automated management and control over the complex systems. Ontology of systems engineering creations in OWL language and will allow to apply in various subject domains.
Системный инжиниринг (СИ) – междисциплинарный подход к организации разных уровней создания и управления сложными системами на протяжении всего жизненного цикла проекта [1]. Такой подход применяется в сложных проектах, относящихся к космическим разработкам, проектированию компьютерных систем, робототехники, интеграции программного обеспечения и т.д. СИ используется для реализации и развития успешных сложных систем, т.е. систем, удовлетворяющих требованиям заказчика и эффективных для непосредственных пользователей.

СИ интегрирует группы специалистов различных дисциплин в команду, это требует использования единой терминологии и документации между группами. Важным отличием организации процесса системного инжиниринга является обработка распределенной информации. Такие особенности и большой объем работ затрудняют применение СИ.

Онтология обеспечивает разделяемое общее понимание предметной области (ПрО), которое может быть связующим между людьми и системными приложениями [2]. Онтологическая модель имеет ряд конкурентных преимуществ среди технологий: XML – для обмена информацией между системами, БД – для коммуникации между людьми и данными и UML – для разработки новых комплексных систем.

В данной работе предпринята попытка создать основу онтологии СИ, на базе стандартов и спецификаций этого вида деятельности ведущих международных агентств и корпораций (INCOSE, ECSS, NASA). Такое представление ПрО СИ включает в себя работу с распределенными ресурсами, формализованную базу единой терминологии, автоматическую обработку запросов, интеграцию ее или в нее других формализованных прикладных предметных областей.

Для описания онтологической модели использован язык OWL DL (Ontology Web Language). Он позволяет представить онтологию в машинно-интерпретируемом формате. OWL DL основан на дескриптивной логике, что дает возможность существенно расширить выразительность онтологической модели. Для реализации онтологии использована программная среда Protégé. На рисунке 1 показано визуальное представление надклассов онтологии системного инжиниринга: «Процесс системного инжиниринга», «Фазы системного инжиниринга», «Жизненный цикл» (интеграция и контроль).

Полученная модель онтологии СИ не является окончательной версией, потому что онтологический инжиниринг – это циклический итерационный процесс. Формулировки такой модели простые и непротиворечивые, поэтому с развитием технологий и накоплением знаний возможно расширение онтологии системного инжиниринга.

Онтологическая модель СИ является онтологией верхнего уровня и может быть внедрена в любую онтологию, ориентированную на решение прикладных задач (например, разработка космической системы).

Таким образом, созданная онтология является основой для формирования базы знаний системного инжиниринга, которая может применяться для хранения данных и информации. Формализованное описание ПрО СИ может использоваться в автоматизации и контроле процессами. Данную модель можно применить для интеграции стандартов СИ в различные проекты создания сложных систем и использовать как универсальное средство общения между системами.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<