«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница5/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Задачі та методи дослідження. В основу дослідження покладені методи системного аналізу та системного підходу, у т. ч. логічні, математичні, порівняльні, та математичне моделювання як основний універсальний метод розв‘язання задач.

^ Аналіз будови. Основою критеріальних оцінок є складні залежності кінцевих показників ефективності та якості від відповідних параметрів досліджуваних систем. Математичне моделювання базується на аналітичному описі системи [3]. В основі можливості альтернативних змін розглядаються структурні та параметризовані показники. Структурні зміни розглядаються у категоріях «частина-ціле» і дають можливість побудувати дерево варіантів проектних рішень. Задача розглядається як оптимізаційна у вигляді пошуку траси на дереві варіантів. При цьому вводяться відповідні обмеження, які дають можливість розглядати оптимізаційну задачу при обмеженнях. З точки зору розгляду попередніх варіантів, вибрані найбільш оптимальні, які мають можливості до подальшого розвитку. На передній план виходять варіанти, які мали в собі як властивість спеціалізації, так і кооперацію окремих складових. Це співпадає із загальними тенденціями еволюційного розвитку в даній галузі.

^ Дослідження функціонування. Математичне моделювання як універсальний метод розв‘язання задач аналізу. При цьому, за необхідності, розглядаються задачі багатокритеріальної оптимізації. У задачах моделювання використовуються інструментальні засоби Mathematica, MathCAD, MATLAB.

Особливістю інструментального пакету Mathematica є можливість проведення символьних обчислень, тобто отримання математичних залежностей у символьному вигляді, а також операції над матрицями та рівняннями, у т.ч. диференційними. Абстрактні математичні моделі наповнюються конкретними даними за рахунок обробки статистичної поведінки об‘єкта дослідження на попередніх етапах спостереження за ним як розв‘язання задач ідентифікації.

^ Задачі еволюційного розвитку. При вивченні еволюції об‘єкта інтервал спостереження відповідно збільшується. Це приводить до необхідності пошуку моделей відповідно до інтервалу спостереження. На перше місце виходять задачі перспективного розвитку з необхідним покращенням показників ефективності та якості.

Висновки. Таким чином, розглянута задача системного аналізу систем зв‘язку із застосуванням шумових сигналів як об‘єкту дослідження. На прикладі системи бінарної кореляційно-часової шумової модуляції показані окремі практичні рекомендації.

  1. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об‘єктів. К 1. – К.: Либідь, 2000. – 272 с.

  2. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об‘єктів. К 2. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.

  3. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В., Тобілевич Ю.Є. Математичне моделювання систем зв’язку з кореляційно-часовою модуляцією. // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика». ЧНУ. – 2006.

  4. Stavroulak P., “Chaos application in telecommunications”, London, CRC Press, 2006, - p. 418

 1. Lau F.C.M., Cheong K.Y. and Tse C.K. [2003], “Permutation-based DCSK and multiple access DCSK systems”, IEEE Transactions on Circuits and Systems Part I, 50(6).

^ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВИДІЛЕННЯ ВІДНОШЕНЬ МІЖ ТЕРМІНАМИ З ТЕКСТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ФОРМАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ

Карун О.В.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Величко В.Ю.

Університет економіки та права «КРОК»

(03110, м.Київ, вул. Лагерна, 30-32, а/с 65, тел. (044) 455-57-57),

E-mail: olegkarun@hotmail.com;

The paper is devoted to the decision of a problem of automated ontology building, which includes extraction of terms and their relationship programmatically from text. The automated relationship extraction is based on the semantic analyser «Konspect» and on the formal templates application.
На формальному рівні, онтологія – це система, що складається із набору понять та набору тверджень про ці поняття, на основі яких можна будувати, класи, об’єкти, відношення, функції та теорії [1]. Задача автоматизованої побудови онтології як формальної системи полягає в виділенні понять та відношень між ними на основі автоматизованого аналізу природномовних текстів. Поняття предметної області звичайно мають декілька можливих представлень в тексті (термінів), які розглядаються як синоніми. Перехід від терміна до поняття в подальшому розглядати не будемо, а головну увагу приділимо роботі з термінами природномовного тексту.

Для автоматизованого формування формальної онтології із колекції природномовних текстів потрібно в тексті виокремити іменні групи, що будуть розглядатися як терміни, а також чітко визначати тип відношення між ними. Наприклад, у фразі: «Виделка входить в стандартний набір столового посуду» термін «виделка» зв’язаний з терміном «столовий посуд» відношенням «екземпляр-клас». Розглядаючи такі приклади в природно-мовному тексті можна помітити певні закономірності у побудові лексичних конструкцій, що описують ті чи інші терміни та їх відношення.

Для вирішення поставленої задачі використовується результати розбору тексту програмою «Konspect» [2]. Результати синтактико-семантичного аналізу дозволяють виділити із тексту іменні групи та відношення між елементами речень, що формують шаблон.

Автоматичне виділення термінів [3] та відношень відбувається шляхом поетапного співвідношення елементів поверхневого семантичного розбору природномовного тексту та розробленого шаблону. Шаблон формується із явних семантичних структур, які присутні в тексті, та представлений набором відношень.

Для прикладу візьмемо речення із Конституції України: «Міжнародні договори є частиною національного законодавства». Між словами «договори» та словом «є» можна виділити відношення «об’єкт-дія», а між словом «є» та словом «частиною» – «процесуально-об’єктне». Дерево розбору речення наведено на рисункі 1.
группа 7

Розглядаючи речення, як набір відношень між словами, у даному випадку вдалося виділити семантичний шаблон. Шаблон описуює дві іменні групи (терміни) та один із типів відношень. Після того, як шаблон виділено, визначається дієслово та зв’язане з ним слово. Словосполучення «є частиною» дозволяє визначити в якому відношенні знаходяться терміни «міжнародні договори» та «міжнародне законодавство»: «частина-ціле» (меронімія). Виділена конструкція записується до словника відношень та дієслів і буде використовуватись до інших шаблонів для визначення типу відношення.

На завершальному етапі терміни перевіряються за сформованим на етапі синтактико-семантичного аналізу словником термінів, після чого результати аналізу, а саме два терміни та тип відношення, у якому вони знаходяться, записуються у файл формату owl, що дозволяє редагувати отриману формальну онтологію у спеціальному редакторі, наприклад, «Protege».

Таким чином вдалося отримати гнучкий механізм автоматизованої побудови онтології на основі аналізу тексту у вигляді термінів та відношень між ними. Загальна кількість типів відношень між термінами визначається типами шаблонів. На етапі розробки використовуються відношення: підклас-надклас (гіпонімія), частина-ціле (меронімія), екземпляр-клас, причина-насідок та відношення залежності.

Використана література

 1. Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. Онтологии и тезаурусы. Учебное пособие. – Казань, Москва, 2006. – 157 c.

 2. Палагін О.В., Світла С.Ю., Петренко М.Г., Величко В.Ю. Про один підхід до аналізу та розуміння при­родномовних об’єктів. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008, №7. с.128–137.

 3. Величко В., Волошин П., Свитла С., Автоматизированное создание тезауруса терминов предметной области для локальных поисковых систем. “Knowledge – Dialogue – Solution” International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 15. – FOI ITHEA Sofia, Bulgaria. – 2009. – с.24-31.

^ ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ

Кирилюк А.П.1

Науковий керівник – доцент Ганжа С.М.2

1 Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. ЕОМ, тел. (057) 702-13-54)

2 Технологічний інститут Східноукраїнського національного

університету імені В. Даля (м. Сєверодонецьк)

(93400, Сєверодонецьк, пр. Радянський, 59, каф. ЕА,

тел. (06452) 4-03-42, факс (06452) 4-03-42)

e-mail: 1 radioelectronic@gmail.com

The given work is devoted to the using of ready decisions by working out web-applications. Using of ready decisions by working out web-applications can essentially reduce time of working out and increase its efficiency, and also quality of end-product.
Одним із застав успішного виконання проекту є правильне його проектування. Творче й вільне мислення є дуже корисними якостями для будь-якого проектувальника, але, як показує практика, таке мислення часто приводить до винаходу чергового велосипеда.

На даному етапі є можливість вибрати найбільш підходящі готові рішення для розробки продукту.

Застосування готових рішень може істотно скоротити час розробки й збільшити її ефективність, а також якість кінцевого продукту. У цій статті будуть розглянуті деякі типи готових рішень, що застосовуються в web-розробці, а також приведені докладні їхні приклади (які були підібрані виходячи з особистих переваг: серверна мова PHP, клієнтський javascript, база даних MySQL).

Framework

Ситуація: розроблювач починає писати додаток на голій серверній мові. Поступово додаток розростається, і зустрічаються наступні труднощі:

- інтегрувати нові модулі й заточувати їх під поточний web- додаток стає усе складніше, займає це непробачно багато часу;

- доводиться повторювати операції, які вже реалізовані багато разів;

- архітектура додатка виявляється не досить гнучкою й потужною. Щоб уникнути подібного, перед розробкою будь-якого web- додатка варто розглянути, чи не можна застосувати для цього один із фреймворків.

Ось деякі із фреймворків на PHP: Symphony, Zend Framework, Kohana.

Візьмемо, приміром, чудовий фреймворк Kohana. Деякі з його особливостей:

1. Патерн MVC дозволяє розділити дані, їх подання й логіку додатків.

2. Система чистих посилань, що поліпшують сприйняття адреси, тобто шляхи виду www.foo.ru/bar/foo, а не www.foo.ru/index.php?view=bar&page =foo.

3. Набір бібліотек і хелперів для виконання найпоширеніших для web-додатків операцій(redirect, xss-фільтрація, робота із сесіями і т.д.).

4. Потужна модульна структура, а також каскадна файлова система, що дозволяє, при наявності двох однакових файлів в ідентичних директоріях модулів, підключати файл із модуля підключеного пізніше.

5. Гнучка система локалізації.

6. Убудовані бібліотеки для об’єктно-орієнтованої роботи з базою даних.

CMS

Наступна ситуація: після вибору фреймворка при реалізації стандартного web-додатка, найчастіше виникають нові проблеми:

- фреймворк не призначений для управління вмістом сайту, не вміє працювати з картою сайту, не має таких понять як «матеріал», «меню»;

- інтегрувати нові модулі усе ще складно;

- панель адміністрування зробити самотужки дуже складно, тим більше дружній користувачеві інтерфейс;

- клієнти незадоволені, що для будь-якої найменшої зміни на сайті доводиться змінювати програмний код, або звертатися до розроблювача.

Виходом з такої ситуації є використання готового рішення, розробленого спеціально під наші потреби. В нашому випадку найкраще рішення це CMS - система управління контентом.

От деякі з найпоширеніших CMS на PHP: Joomla, MODx, Drupal.

Однією із самих гнучких і багатофункціональних CMS на PHP є Drupal, от деякі з її переваг:

1. Практично будь-який контент на сайті можна представити універсальним типом «матеріал».

2. Система дуже гнучкої категоризації матеріалів (таксономії).

3. Будь-який набір з матеріалів може бути виведений у будь-який вузол карти сайту на основі таксономії.

4. Гнучка й потужна система API, що дозволяє розробляти й інтегрувати додаткові модулі, що розширюють функціонал web-додатка.

5. Інтеграція з jQuery (самий популярний фреймворк під JavaScript).

6. Зручна локалізація контенту.

7. Величезна кількість готових модулів.

Самою більшою перевагою використання готових рішень при розробці web-додатків є економія часу й засобів, особливо при використанні безкоштовних рішень. Це дозволяє не тільки заощаджувати кошти замовника, але й збільшити частку заробітної плати в кошторисі проекту.
^ СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ

Кисленко Л.В.

Научный руководитель – кандидат соц. наук, доцент Бирюкова М.В.

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

61000, г. Харьков, ул. Лермонтовская 27, т. 7142007.

The report is devoted to investigation of virtual model of public relations as specific form of symbolic reality. Network structure of PR, particulars of its construction and functioning in the process of organizational virtual communication is being analyzed.
Генезис электронной социализации затронул все аспекты общественной жизни, причем переход в виртуальное пространство происходит не только на уровне сетевых технологий, но и в рамках некомпьютерной виртуализации социальных институтов. Редукция априорной идентичности приводит к накапливанию потенциала для формирования новой виртуальной модели сетевых общественных отношений, объединяющей сотрудников организации посредством вовлечения в электронную виртуальную реальность.

Виртуальную модель корпоративных общественных отношений предлагается рассматривать как специфический вид символической реальности, наделенной инженерно-семиотическими свойствами, используемыми как средство для реализации конвенциональных социо-культурных практик организационной деятельности в форме виртуальных реальностей, где виртуальная реальность осуществляет субституцию данности, но является таким же продуцентом сознания, как и иерархически первично воспринимаемая реальность.

Эта модель характеризуется свойствами виртуальности в силу того, что она переживается через символы, наделяющие коммуникативную практику определенной означенностью в качестве процессии симулякров, отклоняющиеся от их строго семантического значения. Каждый участник организационного взаимодействия включается в «мыслимую» коммуникативно-информационную среду, моделируемую через систему имплицитных виртуальных ресурсов (знаний, традиций, норм, оценок, идеологем), что приводит к возникновению социального дискурса в символическом пространстве, стремящегося структурировать организационную действительность. Конструированный социальным дискурсом концепт, наделяясь правом авторитета, становится корпоративной трансцендентной идеологией, реализация абсолютной позиции которой происходит благодаря построению виртуального детерриториализированного пространства, обозначенного «топоса».

Центральным понятием при рассмотрении виртуальной модели паблик рилейшнз становится «сетевая структура», раскрывающаяся как «комплекс взаимосвязанных смысловых узлов», связь которых определяется через способность к коммуникации, то есть передачу информации на основании «кода». Сами «сети представляют собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем включения новых узлов, если те способны к коммуникации…» [1, С. 471], то есть открытость сети определяется открытостью и доступностью ее кода. Включенность в сеть обеспечивает доступ к информации и представляет собой эксплицитно выраженный аттрактивный модус организационной принадлежности.

Современные сети коммуникации характеризуются открытостью, децентрализованностью, саморазвитием, преобладанием горизонтальных связей, автономностью включенных в них узлов. Технологическим базисом для организации сетей является Интернет, который позволяет существовать открытым формам сети. Сеть через пользователей Интернета способна к направленной самоорганизации и изменению, так как каждый активен в конструировании собственных связей и может найти, во взаимодействии с другими, свое место в сети, а тем самым и в сообществе, или просто его создать [2, С. 73].

Структурно виртуальная реальность организации состоит из образов, смыслов, имиджей, законов, норм и оценок, эмоций. Функционально виртуальная реальность является пространством знания субъектов, оценок и рейтингов, депутаций, этических и моральных ценностей, знаковой средой предписаний, норм, статусов. Таким образом, коммуникативное пространство виртуальности строится на переходе общественных отношений в виртуальное состояние, т.е. мыслимую, воображаемую плоскость.

Таким образом, понятие “виртуальная коммуникация” не исчерпывается значением искусственной среды, сконструированной при помощи информационных ПР-технологий и вызывающей иллюзию погружения в некий несуществующий мир, далекий от реального. При компьютерном общении отмечается формирование особого коммуникативного пространства, которому присущи специфические и недоступные в актуальной реальности условия общения.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<