«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
Название«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г
страница8/26
Дата публикации24.02.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

References:

 1. Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis. Version 2.0. 2009

 2. http://scrummethodology.com

 3. http://www.agilealliance.org

 4. M. Bondarenko, V. Matorin, S. Matorin, N. Slipchenko, E. Solovyova. A Knowledge-Oriented Technology of System-Objective Analysis and Modelling of Business-Systems. ITA 2003.

 5. Dmitriy Elchaninov, Mikhail Bondarenko, Kateryna Solovyova, Sergey Matorin, Vasy Matorin. Systemological Knowledge-Based Technology for Solving Complete Ill-Structured Problems. International Journal "Information Technologies and Knowledge" Vol.1 / 2007


^ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОБОТИ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ

Панченко Д.І.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Лазаренко О.В.

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

(61000, Харків, вул. Лермонтовська, 27, каф. Інформаційних технологій і математики, тел. (057) 716-44-09 дод. 222)

e-mail: it@nua.kharkov.ua,

The article is devoted to the semantic and syntactical structure of the title in comparison with the structure of the summary. The general model of the title and the algorithm of automatic title based summarization have been developed. Experimental tests have been fulfilled by means of the system “AutoSummary” which generates summarized text.
Перший етап роботи пропонованої системи автоматичного реферування базується на використанні моделі реферату [1] та її взаємозв’язок з моделлю заголовка.

У результаті дослідження змістової і синтаксичної структури заголовка виявилася його схожість зі структурою реферату. Як і в індикативному рефераті змістова структура заголовка складається з двох метазначень – об’єкт і результат. Втім на відміну від реферату вони є елементами змістової структури одного речення і вживаються у зворотній послідовності: результат об’єкт. Така подібність змістових структур реферату і заголовка стала підставою для вивчення взаємозв’язку текстів і заголовків, аби за допомогою інформації, що міститься в заголовку, виявити в тексті ті лексичні одиниці, які необхідні для семантичного наповнення моделі реферату даного тексту.

На основі проведеного дослідження була побудована загальна модель заголовка:

СКЗ : О(б) / К – Sr – V(m5) – А(m4) – А(m7) – А(m9) – А(m8).

Жирним шрифтом виділено обов’язковий елемент заголовка, наявність всіх інших – можлива.

Модель складається з обов’язкових елементів – актантів А(mi) і необов’язкових елементів – сірконстантів Sr. Прислівники, що заповнюють сірконстанти, є носіями оцінювальної семантики, тому заповнення сірконстантів є винятково інтелектуальним процесом. Актант об’єкт у даній структурі є основним її компонентом, актант результат часто – але не завжди – присутній, інші компоненти, як зазначалося, присутні в залежності від їхньої значимості в тексті, якому відповідає заголовок.

На основі побудованої моделі індикативного реферату, моделі заголовку і детального опису механізму заповнення актантної структури реферативних конструкцій було розроблено алгоритм автоматичного реферування, який складається з трьох етапів: 1) пошук N1, 2) побудова актантного ланцюжка, 3) остаточна побудова реферативної конструкції.

Для перевірки запропонованого алгоритму автоматичного реферування була створена експериментальна система „АвтоРеферат”. Програмна реаліза-ція здійснювалась на мові С++, середовище розробки – Borland C++ Builder 6.

„Автореферат” працює чітко за запропонованим алгоритмом. На першому етапі відшукується найчастіше уживане поняття шляхом зіставлення слів, які входять до складу заголовку, і слів оригінального тексту. Завдяки механізмам мов програмування, використанню додаткових перемінних для зберігання даних здійснюється один перегляд первинного тексту. Іменний актант A1 на першому етапі заповнюється одним елементом – поняттям N1, але на другому етапі до нього додаються можливі додаткові елементи, які складають термінологічне поняття. Наявність онтології предметної галузі на цієї стадії має сприяти збільшенню якості й швидкості ідентифікації терміна.

На другому етапі аналіз оригінального тексту відбувається за блоками: спочатку пошук елементів актантного ланцюжка зліва, потім – справа. Для побудови ланцюжка проводиться статистично-дистрибутивний аналіз контактно розташованих елементів (слів) первинного тексту. Критерієм відбору елементів в актантний ланцюжок слугує так званий коефіцієнт повторювань (k), який впливає на підрахунок абсолютної частоти.

На третьому етапі додається предикат методом випадкового вибору з допоміжного словника (виродженої онтології) .

В процесі дослідження були проведені експериментальні перевірки роботи програми «АвтоРеферат» і їх порівняння з результатами реферування у Word.

На виході програма «АвтоРеферат» дає реферативний текст, який формально відповідає побудованій у даному дослідженні моделі індикативного реферату, але ще не може генерувати повноцінний індикативний реферат.

 1. Лазаренко О. В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування / О. В. Лазаренко, А. А. Яковенко; Нар. укр. акад. [Каф. информ. технологий].– Х.: Изд-во НУА, 2007. – 136 с.

 2. Лазаренко О.В. Аналіз смислової структури заголовка як тексту з максимальним рівнем узагальнення / О. В. Лазаренко, Т. В. Попова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць. Випуск 12 / Від. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2004. – С. 143-149.

 3. Яковенко А. А. Семантическое и синтаксическое обобщение в процессе реферирования / А. А. Яковенко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія”. – Х.: Око, 2001. – С. 446-450.

^ КЛАССИФИКАЦИЯ «СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЙ»

Петина К.Г.

Научный руководитель – д.т.н., проф. Соловьева Е.А.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. Социальной информатики, тел.(057)702-15-91, E-mail: si@kture.kharkov.ua

Almost daily in different parts of our planet there are so-called emergency situations , a message in the media about disasters, armed conflict or act of terrorism. It is therefore very important that everyone was familiar with the means of protection, it can save lives, not only him, his family and many others affected by the harmful damaging factors in an emergency. To effectively carry out the necessary actions and use of protection from the action of damaging factors of emergency is necessary to structure the knowledge in this subject area. This classification can be used in the activities of the Ministry of Emergency Situations to plan and effectively undertake the necessary measures to protect the public from the effect of damaging factors of an emergency.
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. На рубеже 21 века человечество всё больше и больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном обществе. Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

Практически ежедневно в различных уголках нашей планеты возникают так называемые Чрезвычайные Ситуации (ЧС), это сообщения в средствах массовой информации о катастрофах, стихийных бедствиях, очередной аварии, военного конфликта или акта терроризма. Количество ЧС растет лавинообразно, и за последние 20 лет возросло в 2 раза. А это значит, растёт число жертв и материальный ущерб, как в промышленности, так и на транспорте, в быту, в армии и т.д. Именно поэтому очень важным является защита населения в ЧС [1].

Поэтому очень важно, чтобы каждый человек был ознакомлен со средствами защиты населения, это может спасти жизнь не только ему, его семье, а также многим другим, пострадавшим от вредных поражающих факторов при ЧС. Для эффективного проведения необходимых мероприятий и применения средств защиты населения от действия поражающих факторов ЧС необходимо структурировать знания в этой предметной области. В соответствии с циклом консолидации информации можно сформулировать следующие задачи исследования:

  1. накопление и упорядочение знаний о предметной области;

  2. выполнение анализа для формирования модели знаний

  3. структурирование необходимых знаний о средствах защиты населения;

  4. своевременное обеспечение использования знаний о средствах защиты населения для принятия решений при возникновении ЧС [2].

Структуризация средств защиты населения выполняется в виде параметрической классификации. В ходе работы был проанализирован фрагмент предметной области средств защиты населения от поражающих факторов ЧС. Была рассмотрена система терминов и их родо-видовых определений, на основе которой построена классификация средств защиты по функциональному назначению. Классификация, построенная с использованием системологического классификационного анализа [3], позволит не только получить не только структуризацию, но и систематизацию средств защиты. По своей логической структуре, такая классификация представляет собой операцию, основанную на делении понятий и дает возможность рассматривать не только конкретные объекты, но и классы объектов как системы; возможность определения сущностных свойств как объектов, так и классов объектов.

На рисунке 1 представлен фрагмент классификации средств защиты населения.


^ Рисунок 1 – Фрагмент классификации средств защиты населения
Данная классификация может быть использована в деятельности МЧС для планирования и эффективного проведения необходимых мероприятий по защите населения от действия поражающих факторов ЧС.

^ Список источников:

 1. Методические указания для самостоятельной работы «Гражданская оборона. Гражданская защита населения. 2007г. – с. 3»

 2. Место, роль и функции средств защиты населения. [Электронный ресурс]/ Режим доступа URL: http://www.textreferat.com/referat-168.html.

 3. Соловьёва Е.А. Естественная классификация: системологические основания. Харьков: ХТУРЭ,1999. 222 с.

^ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНИХ БЛОГІВ ДЛЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Хміль Н.А., Прилепо А.В.

Науковий керівник – доц. Павлов П.Ф.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна, каф. Соціальної інформатики,

тел. (057) 702-15-91)

E-mail:si@kture.kharkov.ua; факс (057) 702-11-13

The given work is devoted to the analysis of functions of corporate blogs for business structures. Corporate Blog is a blog created by organisation and is used for communication with the community and for the internal organization work.
Попри велику кількість засобів комунікації які функціонують у мережі Інтернет важливим засобом електронної комунікації є блоги. Серед значної кількості існуючих різновидів блогів для будь-якої компанії доцільно вести саме корпоративний блог, який на сьогоднішній день є додатковим каналом комунікації та ще одним методом зв’язку з громадськістю. Тому дослідження та аналіз функціональних можливостей корпоративних блогів для бізнес-структур є важливою та актуальною задачею.

Блог – це різновид веб-сайта, який побудований у вигляді журналу й складається із записів розміщених у зворотному порядку. У блозі автор або декілька авторів висловлюють власну думку, роздуми, розміщують свої матеріали. Основний зміст блога – це записи, які регулярно поповнюються.

Корпоративний блог – це блог який ведеться співробітниками однієї організації. Основна мета корпоративних блогів спрямована на формування потрібного іміджу компанії, позиціонування її як доступної та дружелюбної, готової спілкуватися та відповідати на питання. У найближчий час корпоративний блог як інноваційний канал комунікації буде мати більший вплив на бізнес комунікації та корпоративну репутацію, ніж електронна пошта, системи швидкого обміну повідомленнями, та традиційні, орієнтовані на рішення маркетингових задач сайти [1].

Корпоративні блоги відкривають для бізнесу нове середовище та нові можливості: для запуску нових проектів та тестування нових ідей; для використання корпоративного блогу як PR-інструменту; для побудови зв'язку зі споживачем через передачу відчуттів особистісного аспекту співробітників і внутрішнього життя компанії; створення поля для збирання негативної інформації про компанію не на чужих, а на своєму ресурсі, де можна керувати ним, а також підготовлювати поле для можливості антикризового піару [2].

Аналіз літератури [1; 2 та ін.] та власне корпоративних блогів показав, що створюючи такого типу блоги, будь-яка бізнес-структура зможе вирішувати такі завдання як:

 • інформування клієнтів про діяльність компанії та її можливості (на сьогоднішній день для деяких компаній корпоративний блог – єдиний канал комунікації в Інтернеті. Для багатьох компаній функція інформування в українському секторі Інтернет на сьогоднішній день відсутня взагалі);

 • підвищення корпоративної репутації компанії на ринку (свій корпоративний блог в українському секторі Інтернет поки що має не кожна компанія, тому бути першим у своїй ніші завжди вигідно);

 • самореалізація співробітників у професійному соціальному середовищі (співробітник може ділитися своїми експертними знаннями й тим самим підвищувати свою значимість і значимість компанії, як експертів);

 • рекламування компанії серед цільової аудиторії (замовники, партнери, потенційні працівники) (це відмінний спосіб більш ефективний, ніж способи та засоби, які використовувалися раніше);

 • створення поля для знайомства з тією частиною активної ділової аудиторії, з якою можна познайомитися тільки завдяки блогодіяльності;

 • можливість неформального спілкування з клієнтами та конкурентами (формат таких комунікацій передбачає відкритість, корпоративний блог може стати джерелом нових важливих контактів);

 • забезпечення відкритості для публікації постів та коментарів, що сприятиме виявленню різних поглядів на будь-яке питання, надавати можливість висловитися всім членам колективу (корпоративний блог – це зовсім новий формат комунікацій, який передбачає неформальність отримання інформації і можливість висловити власну думку).

 • формування у співробітників компанії вмінь правильно і грамотно висловлювати власні думки в письмовому виді.

Як приклад наведемо електронні адреси корпоративних блогів представлених в українському сегменті Інтернет: корпоративний блог «КІНТО» його автор Президент КІНТО Оксаніч С. М. – http://blog.kinto.com/; PR по-новому. Блог PR-агентства Nords PR Ukraine – http://nordspr.blogspot.com/.

Отже, підсумовуючи можна зробити висновок, що корпоративні блоги стають ефективним робочим інструментом будь-яких бізнес-структур, їх невід’ємною частиною.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Похожие:

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon16-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon17-й Международный молодежный форум «радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 1 – 3 апреля 2008 г

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon15-й Юбилейный Международный молодежный форум
Социальной информатики приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции «конкурентная разведка и управление...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г iconТезисов доклада
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

«радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» 18 – 20 апреля 2011 г icon18-й Международный молодежный форум
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (хнурэ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<