Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215
НазваниеЬкому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215
страница1/38
Дата публикации02.03.2013
Размер5.66 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Харківський національний університет радіоелектроніки
Наукова бібліотека ХНУРЕ

ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
(1965-2010)
Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчик
до 80-річчя з дня заснування

Харків

2010

ББК Ч75:Ч215

УДК 016:001.891

Д 48
Упорядник: Чижевська Л. М.

Відповідальний редактор: Аврамова І. П.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. ^ Х. : ХНУРЕ, 2010. 332 с.
ББК Ч75:Ч215

УДК 016:001.891


Наукова бібліотека ХНУРЕ

2010

Зміст


Передмова.......................................................................................................

4Вступне слово. Підготовка науково-педагогічних кадрів і розвиток науки у ХНУРЕ..............................................................................................


5Бібліографія дисертаційних робіт................................................................

9Іменний покажчик ........................................................................................

298


Покажчик спеціальностей............................................................................

326
Передмова

Видання науково-допоміжного анотованого бібліографічного покажчика присвячено 80-річчю від дня заснування Харківського національного університету радіоелектроніки.
Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими науковими дослідженнями вчених ХНУРЕ. До складу покажчика увійшли дисертації, які були захищені в університеті протягом 45 років (1965-2010).

Бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів. До опису дисертацій додаються анотації, які повніше розкривають зміст наукових досліджень. Додатково надаються допоміжні покажчики: іменний (для покращення інформаційного пошуку) та покажчик спеціальностей (для відбору документів певної тематики).

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері радіоелектроніки, радіотехніки, комп’ютерних наук тощо.

^ ВСТУПНЕ СЛОВО
Підготовка науково-педагогічних кадрів і розвиток науки у ХНУРЕ

Початком організації дисертаційних досліджень можна вважати листопад 1944 року – місяць, у якому було створено відділ аспірантури у тоді ще Харківському гірничо-індустріальному інституті.

Вперше його очолила Мироненко О. Г., її наступником був І. С. Гуд, з 1982 року – доц. Непочатов Г. Д. А з лютого 2008 року керівником відділу аспірантури призначено проф. Манакова В. П.

Протягом 65 років аспірантурою проводилася значна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів, за цей час було підготовлено близько 3000 аспірантів і здобувачів, а також захищено близько 1500 кандидатських і 139 докторських дисертацій.

Серед випускників аспірантури – провідні вчені нашого університету, які тепер самі заснували й очолили наукові школи. Насамперед, це ректор університету, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України Бондаренко М. Ф., під його керівництвом підготовлено близько 10 докторів наук и 40 кандидатів наук. Також значний внесок у розвиток дисертаційних досліджень зробив д-р техн. наук, проф. Шабанов-Кушнаренко Ю. П., що підготував близько 40 кандидатів і докторів наук, д-р техн. наук, проф. Петров Е. Г. і д-р техн. наук, проф. Путятін Є. П., які були науковими керівниками більше 20 кандидатів и докторів наук, і багато інших.

Більшість деканів факультетів і завідуючих кафедрами ХНУРЕ – випускники аспірантури, які тепер успішно працюють у сфері підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У 1988 році в університеті була створена докторантура, у якій пройшли підготовку 88 докторантів. Близько 50 з них з успіхом захистили докторські дисертації.

Протягом останніх років в аспірантурі щорічно навчається близько 300 аспірантів. Серед них понад 30 осіб – громадяни з країн далекого зарубіжжя. Найбільш плідно з іноземними аспірантами працює кафедра Телекомунікаційних систем (ТКС) (зав. каф.: д-р техн. наук, проф. Поповський В. В.) і кафедра Автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) (зав. каф.: д-р техн. наук, проф. Кривуля Г. Ф.). Підготовка аспірантів проводиться за 29 науковими спеціальностями з фізико-математичних, технічних, економічних і філософських наук. Керівництво цією підготовкою забезпечують 88 докторів наук, професорів і 56 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працюють 9 спеціалізованих рад по захисту дисертацій (7 докторських і 2 кандидатських), у яких можна захищати дисертації за 18 науковими спеціальностями.

В університеті існують беззаперечні лідери з підготовки кадрів вищої кваліфікації. За останні 5 років на каф. БМЕ було захищено 21 кандидатську дисертацію, на каф. ПЗЕОМ – 18, на каф. ЕОМ – 15, по 14 дисертацій захищено на кафедрах інформатики і ТКС. Найбільш активно працюють такі наукові керівники: проф. Руденко О. Г. (за останні 5 років підготував 9 кандидатів наук), проф. Горбенко І. Д., проф. Поповський В. В., проф. Левикін В. М., проф. Петров Е. Г., проф. Путятін Е. П., проф. Штанько В. І. (підготували по 8 кандидатів наук); проф. Бондаренко М. Ф., проф. Мустєцов Н. П., проф. Чурюмов Г. І., проф. Шабанов-Кушнаренко С. Ю., проф. Сліпченко М. І., проф. Хаханов В. І., проф. Бих А. І., проф. Кривуля Г. Ф., проф. Невлюдов І. Ш. (підготували по 6 кандидатів наук).

У підготовці докторських дисертацій найкращих результатів досягли такі кафедри ХНУРЕ: каф. ОРТ, каф. ШІ , каф. АПОТ; каф. ВМ, каф. МЕПП, каф. ЕОМ і каф. ТКС.

З метою поліпшення підготовки обдарованої молоді до дисертаційних досліджень в університеті на посаду стажиста – дослідника щорічно зараховується близько 30 осіб, що виконують програму кандидатських іспитів з філософії й іноземної мови та поповнюють ряди аспірантів.

Вже більше десяти років при аспірантурі університету з успіхом працює на принципах госпрозрахунку науково-консультаційний пункт (НКП), що дозволяє співробітникам ХНУРЕ, магістрантам і здобувачам з інших організацій пройти без відриву від виробництва підготовку та здати кандидатські іспити з філософії й іноземної мови.

Щорічно в НКП отримують знання 60-80 осіб. Ті з них, що з успіхом склали іспити, користуються переважним правом прийому до аспірантури.

Наукові досягнення ХНУРЕ відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішно функціонуючим науковим школам, які очолюють видатні вчені. Серед них – 9 Заслужених діячів науки і техніки України, 48 академіків вітчизняних і міжнародних академій. В університеті працює 19 відомих наукових шкіл, більше половини з яких сформувалися за роки незалежності України. Їхні наукові досягнення здебільшого пов'язані з напрямками розвитку науки та техніки, які визначені Урядом України як пріоритетні.

Унікальні наукові результати сприяли розвитку десятків нових наукових напрямків, закріпивши пріоритет вітчизняної науки у ряді важливих галузей народного господарства й оборонній сфері. Насамперед це стосується досліджень навколоземного простору. На створених вченими університету вимірювальних комплексах, які не мають аналогів у країнах СНД, було отримано найповніший у світі каталог метеорних часток у навколоземному просторі, здійснена високоточна прив'язка під час запуску першого українського супутника "Січ-1", побудована глобальна модель техногенних домішок у стратосфері та мезосфері Землі.

Вчені університету плідно працюють над реалізацією національних програм: космічної, інформатизації, неруйнівного контролю та технічної діагностики. Свідченням визнання високого рівня розвитку науки в університеті є щорічна організація та проведення сімох міжнародних конференцій: Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті", Міжнародна науково-технічна конференція "Схід – Захід. Проектування та діагностика", Науково-методична конференція "Освіта і віртуальність", Міжнародна конференція "Теорія та техніка антен", Міжнародний радіоелектронний форум "Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку", Міжнародна наукова конференція "Електронна компонентна база. Стан та перспективи розвитку", Міжнародна наукова конференція "Сучасна оптоелектроніка та лазери". З 2000 р. ХНУРЕ став центром – координатором розвитку науки в радіоелектронній галузі. На його базі функціонує Міжнародна академія наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ), що була заснована в Харкові в 1992 р. провідними вченими оборонних галузей промисловості за участю учених і фахівців України, Росії та Білорусі.
Також на базі ХНУРЕ створені Національна асоціація "Антени" та Східно-Українське відділення Міжнародного товариства радіоінженерів (IEEE), які відіграють важливу роль у розвитку наукових зв'язків університету із зарубіжними науковими центрами. Стабільний розвиток наукових шкіл і перспективних наукових напрямків з метою інтеграції ХНУРЕ в європейську та світову систему вищої освіти здійснюється в умовах активного співробітництва із закордонними партнерами, серед яких університети Великобританії, Фінляндії, Франції, Німеччини, США й інших країн. Пріоритетним напрямком співробітництва вважається участь наукових колективів університету в фундаментальних і прикладних дослідженнях, що фінансуються Європейським Союзом, зокрема в межах програм INTAS і ІНКО-Копернікус.


Ректор ХНУРЕ
М. Ф. Бондаренко


^ Бібліографія дисертаційних робіт

1965

 1. Вагнер, И. В. Параметрическое усиление постоянных и медленно меняющихся электрических токов и магнитных полей : дис. ... канд. техн. наук / И. В. Вагнер ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – К., 1965. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 172–182.

Целью диссертационной работы является исследование процесса преобразования магнитного потока с носителя в модулированный электрический сигнал на выходе головки с помощью резонансной системы. На базе этих исследований была разработана новая параметрическая потокочувствительная магнитная головка.

1967

 1. Зоркин, А. Ф. Исследование изгибов, коаксиально-секторных и кольцевых резонаторов на гребневых волноводах : дис. ... канд. техн. наук / А. Ф. Зоркин ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 274 с. : ил. – Библиогр.: с. 268–274.

Целью диссертационной работы является электродинамический расчет полей в прямых гребневых волноводах, в коаксиально-секторных и кольцевых резонаторах, определение основных характеристик кольцевых резонаторов и решение задачи о равномерном изгибе гребневых волноводов.

 1. Кожухов, В. Д. Цифровая вычислительная машина для инженерных расчетов с оптимальной ценой эффективного быстродействия : дис. ... канд. техн. наук / В. Д. Кожухов ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173–175.

В диссертационной работе предлагается распространить принципы построения крупных вычислительных систем с полным распределением времени на вычислительные машины для инженерных расчетов с тем, чтобы создать вычислительную машину, имеющую систему выносных пультов, позволяющих каждому оператору пользоваться машиной в любое время. Такой подход позволяет при условии полной загрузки вычислительной машины добиться того, что с каждого пульта вычислителя можно было бы решать не только крупные, но и мелкие задачи.

 1. Лебедкин, В. Ф. Построение игровых систем управления процессами флотационного разделения : дис. ... канд. техн. наук / В. Ф. Лебедкин ; Центр. НИИ комплексной автоматизации. – М. : ЦНИИКА, 1967. – 149 с. : ил. – Библиогр.: с. 141–147.

Основным результатом диссертационной работы является создание на основе теоретических и экспериментальных исследований алгоритмов расчета статических моделей процессов флотационного разделения и игровых алгоритмов их оптимизации, которые обеспечивают практическое построение соответствующих систем управления флотационных производств.

 1. Никулин, Ю. С. Исследование надежности автоматических масс-спектрометров : дис. ... канд. техн. наук : 05.255 "Техническая кибернетика" / Ю. С. Никулин ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 196 с. : ил. – Библиогр.: с. 186–196.

В диссертационной работе были исследованы общие методы обеспечения высокой надежности вновь разрабатываемых автоматических масс–спектометров на этапе проектирования, а также обеспечения высокой эксплуатационной надежности за счет рационального технического обслуживания.

 1. Олейников, С. Ю. Информационный анализ некогерентного приема сигналов : дис. ... канд. техн. наук / С. Ю. Олейников ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 186 с. : ил. – Библиогр.: с. 182–185.

В диссертационной работе получены данные о потенциальных информационных возможностях некоторых типов сигналов, приближение к которым может быть обеспечено дальнейшим развитием средств и способов обработки поступающего сообщения. Совместное исследование информационных и энергетических характеристик рассматриваемых сигналов позволило сделать ряд практических рекомендаций в отношении режимов и схем их обработки, провести сравнение этих сигналов с точки зрения их эффективности и целесообразности применения при определенных условиях. Методика информационного исследования, показанная на примере сигналов со случайной начальной фазой, может быть использована при анализе сигналов и систем связи других типов.

 1. Рудьман, А. И. Исследование начальной стадии переходного газодинамического процесса, возникающего при ступенчатом изменении вентиляционного режима на выемочном участке с крутопадающими пластами : дис. ... канд. техн. наук / А. И. Рудьман ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х : ХИРЭ, 1967. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 243–250.

Диссертационная работа посвящена исследованию переходных газодинамических процессов на выемочных участках с крутопадающими пластами. Основное внимание в работе уделено начальной стадии переходного газодинамического процесса, которая является наиболее сложной и опасной в связи с всплеском концентрации метана в исходящей струе, имеющей место на этой стадии. Работа ставит своей целью изучить начальную стадию переходного газодинамического процесса на выемочных участках крутопадающих пластов, возникающих при изменении вентиляционного режима, и представить ее в виде простых математических зависимостей с минимальным числом параметров, определяющих аэрогазодинамическую обстановку. Минимальное число определяющих параметров позволяет создавать более простые схемы автоматизации, что является залогом надежности ее работы.

 1. Салыга, В. И. Исследование с применением ЭВМ процесса флотации угля как объекта автоматического управления : дис. ... канд. техн. наук / В. И. Салыга ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 197–206.

Диссертационная работа посвящена исследованию процесса флотации угля и изучению свойств последнего как объекта автоматического управления. Промышленный флотопроцесс представляет собой сложную многомерную систему, требующую разработки оптимальных систем автоматического управления. Эти вопросы требуют более глубокого изучения процесса, всестороннего исследования статических и динамических свойств процесса флотации, составления математического описания, разработки систем автоматического управления, обеспечивающих оптимальные режимы.

 1. Сачков, В. И. Исследование погрешностей и методов повышения точности эталона времени и частоты на цезии. : дис. ... канд. техн. наук : 05.290 "Теоретические основы радиотехники" / В. И. Сачков ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – М. : ВНИИФТИРИ, 1967. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 201–207.

В диссертации изложено содержание работ, выполненных автором в период 1956–1967 годов, посвященных исследованию и анализу погрешностей воспроизведения единиц времени и частоты, а также методов повышения точности эталона, основой которого является энергетический переход между сверхтонкими уровнями атома цезия.

 1. Сироджа, И. Б. Некоторые алгоритмы автоматического распознавания образов и их практические приложения : дис. ... канд. техн. наук / И. Б. Сироджа ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 203 с. : ил. – Библиогр.: с. 196–203.

В диссертационной работе рассматривается задача автоматического распознавания геометрических образов (чертежей), а также некоторых образов иной природы; предложены алгоритмы обучаемых опознающих автоматов, реализуемых на цифровых ЭЦВМ.

 1. Скpипник, Г. Н. Исследование и pазpаботка тиристорных выходных устройств для шахтной бесконтактной аппаратуры автоматизации : дис. ... канд. техн. наук / Г. Н. Скpипник ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1967. – 367 с. : ил. – Библиогр.: с. 262–276.

Целью диссертационной работы является создание ряда выходных усилителей и устройств, которые позволят значительно повысить надежность и безопасность локальных систем автоматики и расширить область применения их в угольной и других отраслях промышленности с опасной по взрыву и вредной для обслуживающего персонала средой.

 1. Терёшин, В. И. Экспериментальное исследование динамики плазменных потоков в пространственно-периодических магнитных полях : дис. ... канд. физ.-мат. наук / В. И. Терёшин ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т. – Х. : ФТИ, 1967. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 147–152.

В диссертационной работе выполнены эксперименты по исследованию взаимодействия плазменных потоков с пространственно-периодическими магнитными полями, целью которых являлась разработка способа инжекции и средств устойчивой транспортировки плотной плазмы в магнитные ловушки.

 1. Шмуратов, А. А. Исследование цифровых управляющих устройств автоматических масс-спектрометров : дис. ... канд. техн. наук / А. А. Шмуратов ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 123–134.

Целью диссертационной работы является создание и исследование цифровых управляющих устройств на феррит-диодных логических элементах для автоматизации масс-спектрометров, предназначенных для контроля и регулирования технологических процессов.

 1. Яловкин, Б. Д. Исследование оптимальных систем воздухораспределения в шахтных вентиляционных сетях с помощью ЭЦВМ : дис. ... канд. техн. наук / Б. Д. Яловкин ; МВССО УССР, Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1967. – 234 с. : ил. – Библиогр.: с. 178–187.

Диссертационная работа посвящена вопросам исследования оптимальных систем воздухораспределения в шахтных вентиляционных сетях с помощью ЭЦВМ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 icon2010 ббк ч75 г 68
Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова; відповід...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconКиївського національного університету технологій та дизайну Науково-допоміжний...
Дисертації з фонду бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну / О. В. Жменько, Т. Д. Крюкова, Т. М. Ткаченко...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко...
Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової І педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія андреєв георгій Якович...
Андреєв Георгій Якович [Текст] : до 100-річчя від дня народження біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. І. Єрьоміна,...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconБбк ч75 к 31
...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconКтів тваринництва бібліографічний покажчик літератури за 1863-1941...
Унікальний фонд бібліотеки хдзва : переробка продуктів тваринництва : бібліографічний покажчик літератури за 1863-1941 роки / укладач...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconНицтва продукції тваринництва бібліографічний покажчик літератури...
Унікальний фонд бібліотеки хдзва : технології виробництва продукції тваринництва : бібліографічний покажчик літератури за 1799-1945...

Ькому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215 iconКандидат сільськогосподарських наук
Герасимов Веніамін Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр. (До 70-річчя від дня народження)/ хдзва;...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<