2010 ббк ч75 г 68
Название2010 ббк ч75 г 68
страница1/5
Дата публикации17.08.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
  1   2   3   4   5
Харківський національний університет радіоелектроніки
Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці
Гордієнко Юрій Омелянович

Біобібліографічний покажчик


Харків

2010

ББК Ч75

Г 68

УДК 016 : 621.385

Упорядник Аврамова І. П.

Відповідальний редактор Чижевська Л. М.

Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова ; відповід. ред. Л. М. Чижевська. ^ Х. : ХНУРЕ, 2010. 48 с. (Видатні науковці).


ББК Ч75

УДК 016 : 621.385

Наукова бібліотека ХНУРЕ

2010

Зміст


Передмова………………………………………………………………………4
Шлях наукових досягнень……………………………………………………..5
Основні дати життя та діяльності Ю. О. Гордієнка………………………….7
Бібліографія праць Ю. О. Гордієнка………………………………………….8
Наукова школа Ю. О. Гордієнка…………………………………………… 44
Іменний покажчик співавторів праць Ю. О. Гордієнка…………………….41

Передмова

Видання біобібліографічного покажчика присвячено 70-річчю від дня народження завідувача кафедрою мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Заслуженого діяча науки і техніки

^ України Ю. О. Гордієнка.


Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановою науковою діяльністю Ю. О. Гордієнка, відобразити його праці. До складу покажчика увійшли бібліографічні описи опублікованих і неопублікованих праць, навчальних посібників, монографій, патентів, авторських свідоцтв, дисертацій і авторефератів дисертацій, статей із періодичних видань, депонованих рукописів, матеріалів наукових конференцій і публікацій англійською мовою.

Література розташована в хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку наукової творчості вченого, у межах року – в алфавіті назв документів. Авторські свідоцтва, патенти та публікації англійською мовою представлені наприкінці списку літератури за кожний рік. Видання доповнене іменним покажчиком.

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам спеціальностей мікро- і наноелектроніки, електронних приладів, пристроїв та систем, а також фахівцям у галузі освіти.

^ Шлях наукових досягнень
Після закінчення радіофізичного факультету Харківського державного університету Юрій Омелянович Гордієнко в 1963 році був прийнятий на посаду асистента кафедри електронних приладів Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАВТ – нині ХНУРЕ). Закінчивши аспірантуру ХІГМАВТа, працював старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедрами електронних приладів; мікроелектроніки; мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв.

Юрій Омелянович – активний поборник усього нового, що існує у світовій науці в області електроніки. Наприкінці 60-х років він став ініціатором становлення на кафедрі електронних приладів і в інституті напрямку напівпровідникової електроніки. З початку 80-х років на кафедрі мікроелектроніки, яку очолив Юрій Омелянович, відбулося активне впровадження в навчальний процес напівпровідникової мікроелектроніки. Зараз на кафедрі мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв, якою завідує Ю. О. Гордієнко, усе впевненіше стверджується наноелектронний напрямок. Відкрито нову спеціальність «Мікро- і наноелектроніка», успішно функціонує лабораторія наноелектроніки й нанотехнологій.

Доктор фізико-математичних наук Ю. О. Гордієнко широко відомий в Україні та за її межами, як вчений в області мікрохвильових методів діагностики функціональних матеріалів мікроелектроніки. Він є членом редколегії 4 науково-технічних журналів, автором понад 250 наукових праць, у тому числі 8 підручників і навчальних посібників, 30 патентів і винаходів; керівником 12 науково-дослідних робіт в області нанофізики й нанотехнологій, з яких 3 проводяться за Постановами Кабінету Міністрів України. В 2010 році вийшла друком монографія «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем».

Юрієм Омеляновичем створена загальна теорія надвисокочастотної діагностики матеріалів і середовищ, обґрунтовано і розвинуто новий модуляційний метод вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів. В результаті досягнень теоретичного аналізу й експериментальних досліджень запропоновані, розроблені та впроваджені в практику вхідного та міжопераційного контролю в технології мікроелектроніки нові прилади неруйнівного безелектродного контролю.

Ним також розроблена загальна теорія мікроапертурних резонаторних зондів для скануючої мікрохвильової мікроскопії напівпровідників. Створюваний на кафедрі МЕЕПП ХНУРЕ перший в Україні скануючий мікрохвильовий мікроскоп дозволить вирішувати найважливіші завдання сучасних нанотехнологій.

З урахуванням необхідності вирішення проблем економіки України Ю.О. Гордієнком розроблена загальна теорія надвисокочастотної вологометрії, що відкриває перспективи створення новітніх приладів експресного контролю вмісту вологи в різноманітних технологічних матеріалах і сільгосппродукції.

В 2010 році розробки Ю.О. Гордієнка висунуті на здобуття Державної премії України в області науки і техніки.

Заслужений діяч науки й техніки України Ю. О. Гордієнко є членом експертної ради ВАК України, представником МОН України в робочій групі Євразійської співдружності по програмі електронізації, членом експертних комісій МОН України в області приладобудування й матеріалознавства, заступником голови спеціалізованої вченої ради по присвоєнню вченого ступеня доктора наук. В науковій школі, що створив і очолює Ю. О. Гордієнко, під його безпосереднім керівництвом підготовлено й успішно захищено 16 кандидатських і 4 докторські дисертації. В 1999 р. він нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, а в 2005 році Почесною грамотою Верховної Ради України. За впровадження наукових результатів в освіту та промисловість неодноразово заохочувався керівництвом МОН України, адміністрацією області, міста й університету.

Видатний вчений Ю. О. Гордієнко є також цікавою людиною й у звичайному житті. Грибник, захоплюється рибалкою. Походи на байдарках по ріках України, Центральної смуги Росії, Середнього й Північного Уралу, Кольського півострова – невід'ємна частина біографії Юрія Омеляновича.

^ Основні дати життя та діяльності Ю. О. Гордієнка


Гордієнко Ю. О. народився 31 серпня 1940 року м. Лебедин Сумської області.

1957 р. – став студентом Харківського державного університету ім. О. М. Горького.

1962 р. – закінчив університет по спеціальності радіофізика і електроніка.

1963 р. – почав працювати асистентом кафедри електронних приладів Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики обчислювальної техніки (нині ХНУРЕ).

1969 р. – захистив кандидатську дисертацію.

1983–1996 рр. – очолює кафедру мікроелектроніки.

1985 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю радіофізика.

З 1996 р. – очолює кафедру мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв ХНУРЕ.

1999 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

2005 р. – нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом».

2008 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».


^ БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ
ЮРІЯ ОМЕЛЯНОВИЧА ГОРДІЄНКО
1967
1.      Об одной возможности автоматической записи кинетики роста сферолитов в аморфных слоях Se [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, Н. А. Коваленко, А. Л. Горелик // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1967. – Вып. 6. – С. 89–91.
1968
2.      Применение СВЧ-техники для исследования высокоомных слоев аморфного селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 10. – С. 132–138.
3.      Применение техники СВЧ для исследования некоторых физико-электрических свойств аморфных слоев селена [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Е. Гордиенко ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. - Х. : ХИРЭ, 1968. – 299 с. : ил.
1969
4.      Влияние технологии напыления на частичную кристаллизацию слоев аморфного селена. Ч. I [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 11. – С. 127–134.

5.      Влияние технологии напыления на частичную кристаллизацию слоев аморфного селена. Ч. II [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 11. – С. 135–140.
6.      Прецизионное измерение малых tg d на СВЧ [Текст] // Ю. Е. Гордиенко, Н. К. Соболь // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 10. – С. 62–66.
7.      Применение техники СВЧ для исследования физико-электрических свойств аморфных слоев селена [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. Е. Гордиенко ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х., 1969. – 18 с.

1971
8.      К исследованию кристаллизации стеклообразных полупроводников радиофизическим методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 17. – С. 44–47.
9.      Многоэлементный приемник излучения для систем визуализации ИК изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло, В. И. Буллах // Электронная техника. Сер. 4. – 1971. – Вып. 1. – С. 15–22.
1972
10.     Измерение диэлектрической проницаемости полупроводниковых пленок на изолирующих подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 21. – С. 201–206.
11.     Измерение толщины эпитаксиальных полупроводниковых пленой на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло // Электронная техника. Сер. 8. – 1972. – Вып. 10. – С. 22–27.
12.     К анализу работы электролюминесцентного преобразователя изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло, В. И. Буллах // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 23. – С. 28–33.
1973
13.     Основные соотношения для электролюминесцентного преобразователя изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1973. – Вып. 28. – С. 124–129.


  1. Применение техники СВЧ для неразрушающего контроля селеновых электрофотографических пластин и мишеней рентген видиконов [Текст] / Ю.Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло // Электронная техника. Сер. 8. – 1973. – Вып. 5. – С. 70–76.


15. Разработка методики и макета установки для измерения толщины и удельного сопротивления эпитаксиальных слоев [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин. – № ГР 72014655 ; Инв. № Б 298052. – Х., 1973. – 99 с.

1974
16.     Измерение проводимости эпитаксиальных полупроводниковых пленок на сильно легированных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 31. – С. 81–87.
17. Измерение толщины тонких эпитаксиальных пленок с помощью техники СВЧ [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, С. С. Бурдукова, Ю. А. Дудкин // Материалы II Всесоюзного симпозиума по эффекту Ганна. – Новосибирск, 1974. – С. 190–191.
18. Измерительные преобразователи для неразрушающего контроля электропроводности пленок в эпитаксиальных структурах nn+ типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 9. – С. 112–118.
19. Кинетика кристаллизации аморфных конденсатов селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Кристаллография. – 1974. – № 2. – С. 352–355.
20.     Некоторые особенности техники исследования полупроводников на СВЧ [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Радиотехника : науч.-техн.. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 31. – С. 87–90.

21.     Неразрушающий контроль электропроводности и толщины эпитаксиальных пленок на высокоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 7. – С. 91–98.
22.     Прибор для измерения толщины полупроводниковых эпитаксиальных пленок на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин, В. Е. Шевченко // Приборы и техника эксперимента. – 1974. – № 4. – С. 196–199.
23.     Расширение диапазона СВЧ измерений удельного сопротивления полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 11. – С. 35–42.

24.     Теоретическая возможность неразрушающего контроля параметров эпитаксиальных пленок в многослойных структурах на сильно легированных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, С. С. Бурдукова, Л. И. Свидерская // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 9. – С. 56–64.
25.     А. с. 458296 СССР, МКИ Н ОІj 31/50. Преобразователь изображения для инфракрасного излучения [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Чужиков И. Т. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 1841484/26-9 ; заявл. 30.10.72 ; опубл. 26.09.74. – 4 с. : ил.
1975
26.     Анализ показателей точности неразрушающего контроля толщины эпитаксиальных пленок СВЧ средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1975. – Вып. 10. – С. 63–67.
27.     Влияние предварительной термообработки в электрическом поле на кристаллизацию аморфных конденсатов селена / Ю. Е. Гордиенко, Л. П. Мельникова, В. Л. Костенко, // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1975. – Вып. 33. – С. 161–165.
28.     Неразрушающий контроль параметров однотипных структур электромагнитными СВЧ средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. А. Дудкин, В. В. Старостенко // Электромагнитные методы контроля качества материалов и изделий : сб. науч. тр. – Рига, 1975. – С. 236–242.
29.     Повышение точности контроля электропроводности эпитаксиальных структур СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, Ю. И. Гуд // Проблемы теоретической и экспериментальной метрологии : сб. науч. тр. – Л.,, 1975.
30.     Применение СВЧ-средств для контроля неоднородности параметров полупроводниковых пластин [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, В. П. Крупа // Радиотехника : науч.-техн.. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 33. – С. 151–157.
31. Разработка методики и макета установки для измерения толщины и удельного сопротивления эпитаксиальных слоев [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко; исполн. : В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин. – № ГР 72014655 ; Инв. № Б 298052. – Х., 1973. – 99 с.

32.     Фотокристаллизация аморфных конденсатов селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко, Л. П. Мельникова // Кристаллография. – 1975. – № 5. – С. 1000–1003.
33. А. с. 456197 СССР, МКИ G 01n 23/24. Волноводная ячейка для измерения электромагнитных характеристик веществ [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Старостенко В. В. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 1776891/25-28 ; заявл. 24.04.72 ; опубл. 05.01.75, Бюл. № 1. – 2 с. : ил.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2010 ббк ч75 г 68 iconБбк ч75 к 31
...

2010 ббк ч75 г 68 iconЬкому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний...
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...

2010 ббк ч75 г 68 icon2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....

2010 ббк ч75 г 68 icon2012 ббк ч75 н 40
Бих Анатолій Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2012....

2010 ббк ч75 г 68 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

2010 ббк ч75 г 68 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

2010 ббк ч75 г 68 iconЛицензия турагента: ав 157766 Донецкая обл г. Краматорск ул. Шкадинова, 51
Внимание: данная экскурсия не будет проводиться при заезде 02. 04. 2010, 16. 04. 2010, 30. 04. 2010, 14. 05. 2010, 28. 05. 2010,...

2010 ббк ч75 г 68 iconМаршрут: Пекин Сиань Сучжоу Шанхай Длительность
Дата вылета: 18. 07. 2010, 25. 07. 2010, 01. 08. 2010, 08. 08. 2010, 15. 08. 2010, 22. 08. 2010, 05. 09. 2010, 12. 09. 2010, 19....

2010 ббк ч75 г 68 iconНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко...
Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової І педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

2010 ббк ч75 г 68 iconГранд Тур по Китаю I
Дата вылета: 18. 07. 2010, 25. 07. 2010, 01. 08. 2010, 08. 08. 2010, 15. 08. 2010, 22. 08. 2010, 05. 09. 2010, 12. 09. 2010, 19....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<