Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики
Скачать 136.76 Kb.
НазваниеСпецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики
Дата публикации14.03.2013
Размер136.76 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
Спецкурс

Особливості навчання дорослих

(Коновалова Л.М.)

Андрагогіка – це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих.

І.Методи організації андрагогічної практики:

 • імітаційне моделювання, дозволяє створювати певні ситуації, що відображають реальну проблематику дорослої людини;

 • проектування як цілеспрямована прогностична зміна дійсності;

 • різноманітні види рефлексії, дозволяють осмислювати, оцінювати, корегувати професійно-особистісний досвід;

 • програмування і алгоритмізація- повне засвоєння інформації

2.Дорослі прагнуть щоб навчання відповідало їх потребам, було придатним до практичного використання і безпосередньо стосувалося роботи, давало їм справжні можливості для професійного зростання, враховувало їхній попередній досвід, приносило насолоду, давало змогу відчути себе переможцем, орієнтувало на чітко визначені цілі.

^ 3.Умови ефективного навчання дорослих мотивація до навчання, приязне комфортне середовище, застосування методів, що відповідають різним стилям і способам навчання, використання суб'єктного досвіду, наявність контролю над процесом навчання, створення ситуації успіху, можливості випробування нових знань на практиці та використання набутих знань, залучення до процесу навчання, достаній час на засвоєння нових знань і вмінь,можливість побачити використання набутих знань та вмінь на практиці.

^ 4.Найбільшу користь у навчанні отримують від постереження за реальною практикою,наслідування робочих операцій у ролі асистента, обговорення в малих групах, роздаткових матеріалів, демонстрації (моделювання),можливості практикуватися (практичний досвід).

Андрагогічні принципи навчання і завдання системи післядипломної освіти.

 • 1.Принцип індивідуального досвіду, розвиток індивідуальних освітніх потреб.

 • 2.Принцип рівневі-кваліфікаційний. Ефективність навчання залежить від рівня кваліфікації.

 • ^ 3.Життєво і перспективно-посадовий принцип. Цілі до життя і кар’єри треба враховувати.

 • 4.Принцип вікового підходу. Дорослий не може все запам’ятати, неможна давати готових алгоритмів дій, бо не буде творчості, власної думки. Головне навчити дорослого процесу отримання знань. Функція ППО спрямувати до джерела знань і навчити працювати з нею. Принцип спільної діяльності в процесі навчання.

 • 5.Принцип проблемно-ситуативної організації навчання, навчання не є метою, основний вид діяльності: кар’єра, професійна діяльність. Важливий при цьому результат. Навчання повинно бути не за предметами, а за проблемним принципом.

 • 6.Актуалізація набутих знань.

Завдання системи післядипломної освіти.

 • Здійснювати діагностику типових. Індивідуальних проблем аудиторії (ступінь мотивованності на продовження освіти, інформаційний запит, актуальний рівень професійної компетентності і готовність навчатися в запропонованій формі, психофізіологічні і соціально-психологічні особливості.

 • Допомогти в самовизначенні і виборі необхідного розвиваючого в професійно- особистісному відношенні освітнього маршруту і режиму навчання.

 • Надання допомоги в адаптації до умов навчання(склад слухачів, зміст, способи діяльності)

 • Створення позитивного настрою і розуміння перспектив професійного і особистісного зростання.

Основні організаційні форми і технології навчання дорослих

 • Індивідуальне навчання передбачає впровадження технологій підготовки до самостійної пізнавальної діяльності, самоосвіті.

 • Модульне навчання

 • В 60тіроки ХХ ст. в коледжах США і університетах впроваджується нова технологія модульного навчання., суть якої в розбивці навчального плану з предмету і відповідні дидактичні матеріали на окремі частини, що мають логічну завершеність. Модуль супроводжується обов’язковими інструкціями для слухачів.

 • ^ Дистанційна освіта.

Дистанційне навчання це цілеспрямований процес інтерактивної взаємодії учнів і вчителів між собою і засобами навчання, інваріантний до їх розташування в просторі і часі, що реалізується у специфічній дидактичній системі. Средства ДО: печатні видання, електроннівидання, компютерні навчаючі системи.

^ Рольові позиції андрагога

 • Ментор (от грец.mentor- ім'я наставника сині Одисея, Телемаха), радника, консультанта. Обовязкові значний досвід роботи, займати певну сходинку ієрархії досвіду.

 • Аніматор, стимул до діяльності.

 • Проблемотизатор – інтелектуальний «провокатор», формування народження власних ідей.

 • Інтерпретатор.

 • Координатор.

 • Майстр.

Завдання для самоконтролю .

1.Ознайомтесь з витягом із Гамбургської декларації про навчання дорослих.(Додаток )

2.Віділіть основні ідеї неперервної освіти, закладені в цьому документі, і напрями їх реалізації в сучасних умовах.

^ Практична робота

Міні дослідження

Оберіть з кола своїх знайомих або слухачів групи КПК які на даному етапі навчаються і попросіть відповісти на запитання:

А) Що стало причиною того, що він(вони) продовжують навчання в дорослому віці?

Б) Чи комфортно він(вони) себе почувають в позиції «учня» ?

В)Які форми навчання (лекції, семінари, практикуми, дискусії і т.п.) йому подобаються найбільше?

Г)Чи планує (ють) він (вони) продовжити навчання і далі і навіщо?

Д) Чи знає(ють) він(вони), що таке андрагогіка?

^ Творче завдання.

На основі отриманої інформації, складіть «Портрет дорослого учня»

Проаналізуйте отримані відповіді і складіть для себе «Табу андрагога», початковою фразою якого буде: «Навчаючи дорослих людей, я ніколи не буду…»(індивідуальна робота )

Приложение 3

Из Гамбургской Декларации об обучении взрослых

Образование взрослых — это не только право, это — один из ключей, открывающих дверь в XXI век. Такое образование является результатом активной гражданской позиции и условием для всестороннего участия в жизни общества. Это мощная концепция, способствующая экологически устойчивому развитию, содействующая демократии, справедливости, равноправию мужчин и женщин, научному, социальному и экономическому развитию, а также строительству мира, в котором на смену жестоким конфликтам придут диалог и культура мира, основанные на справедливости. Обучение взрослых может помочь в деле формирования личности и сделать жизнь осмысленной. Обучение на протяжении всей жизни подразумевает переосмысление содержания образования с целью учета таких факторов, как возраст, язык, культура и экономическое неравенство.

Образование взрослых включает весь комплекс поступательных процессов формального или иного обучения, с помощью которых люди, являющиеся с точки зрения общества, к которому они принадлежат, взрослыми, развивают свои способности, обогащают свои знания и со­вершенствуют технические и профессиональные квалификации или же применяют их в новом направлении для удовлетворения своих потреб­ностей и потребностей своего общества. Обучение взрослых охватывает как формальное, так и непрерывное образование, неформальное обуче­ние и весь спектр неофициального и побочного обучения, существую­щий в поликультурном обучающемся обществе, в котором признаются подходы, основанные на теории и практике.

Хотя содержание обучения взрослых и образования детей и подростков изменяется в зависимости от экономических, социальных и культурных условий и потребностей членов общества, в котором они предоставляются, оно является необходимым элементом новой концепции образования, в соответствии с которой обучение действительно происходит на протяжении всей жизни. Потенциальный вклад образования взрослых и непрерывного образования в формирование информированного и толерантного общества, в экономическое и социальное развитие, в распространение грамотности, уменьшение нищеты, сохранение окружающей среды столь велик, что им нельзя не воспользоваться.

Цели образования молодежи и взрослых на протяжении всей жизни заключаются в развитии самостоятельности и чувства ответственности у людей и общин, укреплении способности адаптироваться к преобразованиям в экономике, культуре и обществе в целом, а также в содействии сосуществованию, терпимости, осознанному и творческому участию граждан в жизни общин, короче говоря, в обеспечении того, чтобы люди и общины могли сами определять свою судьбу и таким образом решать стоящие перед ними задачи. Крайне важно, чтобы в подходах к обучению взрослых учитывались такие аспекты, как наследие, культура, ценности, и претворения в жизнь этих подходов поощряли и стимулировали активное участие и выражение мнения каждого гражданина.

Участники Конференции признают разнообразие политических, экономических и социальных систем и правительственных структур в государствах-членах. С учетом этого разнообразия и с целью обеспечения всестороннего уважения прав человека и основных свобод участники Конференции признают, что конкретные условия в государствах-членах будут определять меры, которые правительства могут предпринять, чтобы повысить значимость наших целей. Необходимость признания права на образование и права на обучение на протяжении всей жизни стала, как никогда ранее, актуальной задачей; речь идет о праве читать и писать, высказывать сомнения и анализировать, иметь доступ к ресурсам, а также развивать и применять на практике индивидуальные и коллективные навыки и знания.

Представители правительств и организаций, участвующие в Конференции по образованию взрослых, приняли решение изучить совместно потенциал и будущее обучения взрослых в рамках широкого и динамичного подхода к обучению на протяжении всей жизни.

В текущем десятилетии обучение взрослых претерпело существенные изменения, а его сфера охвата и масштабы значительно расширились. Новые требования, предъявляемые обществом и сферой труда, обусловливают необходимость того, чтобы каждый человек продолжал обновлять свои знания и навыки на протяжении всей жизни. Такие изменения обеспечиваются новой ролью государства и расширением партнерства в области обучения взрослых. Государство играет важную роль в определе­нии основных направлений образовательной политики, в обеспечении права на образование для всех, особенно наиболее уязвимых групп общества, таких, как меньшинства и коренные народы. В условиях зарождающегося нового партнерства между государственным, частным и общинным секторами государство не только предоставляет услуги в области образования взрослых, но и консультирует, финансирует, наблюдает за деятельностью в этой области и проводит оценку. Правительства и социальные партнеры должны предпринимать необходимые меры, чтобы помогать людям выражать свои потребности и устремления в области образования и получать доступ к образовательным возможностям на протяжении всей своей жизни. В правительствах образованием взрослых занимаются не только министерства образования; все министерства участвуют в содействии обучению взрослых, и такое сотрудничество приобретает важное значение. Кроме того, в этой деятельности участвуют наниматели, профсоюзы, неправительственные и общинные организации, а также группы, представляющие коренное население, и женщины.

Базовое образование для всех означает, что люди, независимо от возраста, имеют возможность индивидуально и коллективно реализовать свой потенциал. Оно является не только правом, но и обязанностью и ответственностью по отношению к другим и обществу в целом. Крайне важно, чтобы признание права на образование на протяжении всей жизни было подкреплено мерами, предусматривающими создание условий, необходимых для реализации этого права. Задачи XXI века не могут быть решены одними только правительствами, организациями или учреждениями; для этого необходимо, чтобы все люди проявляли энергию, творческое воображение и талант, чтобы они могли принять всестороннее, свободное и активное участие во всех сферах жизни общества. Обучение молодежи и взрослых является одним из главных средств, позволяющих существенно повысить творческий потенциал и производительность в самом широком значении этих слов, что, в свою очередь, крайне необходимо для решения сложных и взаимосвязанных проблем, возникающих в результате ускорения изменений, которые делают положение в мире все более сложным и опасным.

Новая концепция образования молодежи и взрослых представляет собой непростую задачу с точки зрения существующей практики, поскольку она требует создания эффективных сетей в рамках формальных и неформальных систем, а также нововведений и применения более творческого и гибкого подхода. Такие задачи необходимо решать с по­мощью новых подходов к образованию взрослых в рамках концепции обучения на протяжении всей жизни. Распространение грамотности путем использования средств массовой информации и информирования на местном уровне, а также обеспечение беспристрастного руководства являются обязанностью правительств, социальных партнеров и работников образования. Конечная цель заключается в том, чтобы создать обучающееся общество, приверженное идее социальной справедливости и общего благосостояния.

Грамотность, рассматриваемая в широком смысле как обладание базовыми знаниями и навыками, которые необходимы всем в быстроме­няющемся мире, является основным правом человека. В любом обществе грамотность является сама по себе необходимым навыком. Миллионы людей, среди которых большинство составляют женщины, лишены воз­можности учиться или имеют недостаточные навыки для этого. Задача заключается в том, чтобы помочь им воспользоваться правом обучения, что нередко предполагает создание для этого предварительных условий путем повышения информированности и расширения прав. Грамотность является также фактором, содействующим участию в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также обуче­нию на протяжении всей жизни. Поэтому мы обязуемся обеспечить для всех возможность приобретения и сохранения навыков грамотности, а также создать во всех государствах-членах среду, благоприятствующую письменной грамотности, поддержке устной культуры. Наиболее неотложной задачей является создание возможностей обучения для всех, включая неохваченных и отверженных. Конференция приветствует инициативу проведения, начиная с 1998 г. в честь Паоло Фрейре, Десятилетия распространения грамотности.

Женщины имеют право на равные с мужчинами возможности; обществу, в свою очередь, необходимо, чтобы они вносили полноценный вклад во все сферы трудовой деятельности и жизни. Политика обучения молодежи и взрослых должна разрабатываться с учетом местных куль­тур, и при ее проведении следует уделять приоритетное внимание рас­ширению возможностей образования для всех женщин, уважая при этом их своеобразие, ведя борьбу за ликвидацию предрассудков и стереотипов, которые ограничивают их доступ к образованию, а также связанные с этим преимущества. Любые попытки ограничить право женщин на грамотность, образование и подготовку следует рассматривать как неприемлемые. Следует принимать практические меры для пресечения таких попыток.

Основными задачами времени являются ликвидация культуры насилия и формирование культуры мира, которые опираются на справедливость и терпимость и в соответствии с которыми на семейном, общинном, внутригосударственном и межгосударственном уровнях исчезнет насилие, а на смену ему придут диалог и переговоры.

Обучение взрослых должно отражать богатство культурного разнообразия и учитывать традиционные знания и системы обучения, а также знания и системы обучения коренного населения; право на обучение на родном языке должно соблюдаться неукоснительно. Перед образованием взрослых стоит важная задача сохранения и документирования богатого устного наследия меньшинств, коренных народов и кочевников. В свою очередь, межкультурное образование должно способствовать распространению знаний между различными культурами в поддержку мира, прав человека и основных свобод, демократии, справедливости, свободы, сосуществования и разнообразия.

Здоровье является основным правом человека. Инвестирование в сферу образования является инвестированием в сферу здравоохранения. Обучение на протяжении всей жизни может значительным образом способствовать развитию здравоохранения и борьбе с болезнями. Образование взрослых открывает большие возможности для организации соответствующего, равноправного и устойчивого доступа к знаниям, касающимся охраны здоровья.

Образование по вопросам обеспечения устойчивости окружающей среды должно осуществляться на протяжении всей жизни, в рамках его должно признаваться существование экологических проблем в социально-экономическом, политическом и культурном контексте. Устойчивое будущее не наступит, если не будут учитываться взаимосвязи между экологическими проблемами и современными парадигмами развития. Экологическое образование взрослых может сыграть важную роль в деле повышения информированности и мобилизации усилий общества и лиц, ответственных за принятие решений, направленных на осуществление деятельности по обеспечению устойчивой окружающей среды.

Коренное население и кочевники имеют право доступа ко всем ступеням и формам образования, предоставляемым государством. Вместе с тем они имеют право на свою культуру и свои языки. Образование для коренных народов и кочевников должно в языковом и культурном плане соответствовать их потребностям и облегчать доступ к последующему образованию и профессиональной подготовке.

Глобализация, изменения, касающиеся структуры производства, рост безработицы и трудность обеспечения надежных средств к существованию — все эти факторы требуют проведения более активной политики в области занятости и более крупных инвестиций на обучение и развитие необходимых навыков, с помощью которых мужчины и женщины смогут получить доступ к рынку труда и заниматься деятельностью, приносящей доход.

Развитие новых информационных и коммуникационных технологий связано с новой опасностью — социального и профессионального отчуждения групп людей и даже предприятий, которые не способны адаптироваться к этим условиям. В связи с этим одна из задач образования взрослых в будущем должна состоять в том, чтобы уменьшить эту опасность отчуждения, не допустить, чтобы информационное общество упускало из виду человеческий фактор.

Сейчас доля пожилого населения в мире по отношению к общему населению нашей планеты выше, чем когда бы то ни было, и она неуклонно растет. Пожилым людям предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с этим важно, чтобы они имели возможность учиться на равных условиях и соответствующим образом. Следует признать, по достоинству оценить и использовать их навыки и способности.

В соответствии с Декларацией, принятой в Саламанке, следует оказывать содействие интеграции и доступу к образованию людям с умственными и физическими недостатками. Инвалиды имеют право использовать все возможности в области обучения, справедливо отражающие и учитывающие их образовательные потребности и устремления, с учетом которых соответствующие технологии обучения согласуются с их особыми потребностями в области образования.

Мы должны действовать безотлагательно, с тем чтобы увеличить и гарантировать на национальном и международном уровнях инвестирование средств в образование молодежи и взрослых и взять обязательства по обеспечению необходимых для этого ресурсов частного и общинного секторов. Повестка дня на будущее, принятая на настоящей Конференции, служит планом действий для достижения этой цели.

Мы призываем ЮНЕСКО как ведущее учреждение Организации Объединенных Наций в области образования играть руководящую роль в деле содействия развитию образования взрослых в качестве составной части системы образования и мобилизовать поддержку всех партнеров, особенно в рамках Организации Объединенных Наций, с тем чтобы придать приоритетную значимость осуществлению Повестки дня на будущее и содействовать обеспечению служб, необходимых для укрепления международной координации и сотрудничества в этой области.

Мы призываем ЮНЕСКО оказывать поддержку государствам-членам, с тем чтобы они проводили политику и вводили законы, которые отражают культурное, языковое, экономическое разнообразие и особенности взаимоотношений между мужчинами и женщинами, а также учитывают потребности лиц с умственными и физическими недостатками и содействуют их адаптации в рамках образовательных программ.

Мы торжественно заявляем, что все стороны будут пристально следить за претворением в жизнь настоящей Декларации и Повестки дня на будущее, четко определив свои обязанности, взаимодействуя и сотрудничая друг с другом. Мы преисполнены решимости обеспечить положение, при котором обучение на протяжении всей жизни станет более многозначительной реальностью в начале XXI века. С этой целью мы обязуемся оказывать содействие культуре обучения путем движения «Ежедневно один час для обучения» и проведения Недели Организации Объединенных Наций, посвященной обучению взрослых.

Мы, собравшиеся в Гамбурге, будучи убежденными в необходимости обучения взрослых, торжественно заявляем, что все мужчины и женщины будут иметь возможность учиться на протяжении всей жизни. С этой целью мы будем формировать широкие союзы для мобилизации и совместного использования ресурсов, с тем чтобы обучение взрослых приносило радость, служило средством, являлось правом и совместной ответственностью.

Материалы V Гамбургской

конференции по образованию взрослых //

Непрерывное образование. -

Нижний Новгород, 1999

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconУрок динамічна форма організації навчального процесу певного складу...
Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до уроку. Принципи та методи виробничого навчання”

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconПідвищення ефективності трудового навчання при
Реформування системи освіти та зміни в економіці України викликають необхідність переходу до нового змісту трудового навчання у школі....

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики icon004. 4 Активні методи навчання у системі комп'ютерної математики...
Використовувані на різних етапах навчання, ці методи показали ефективність системи Maple, як необхідного елементу учбового процесу,...

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconТехнології навчання в системі професійної освіти
Технології навчання в системі вищої професійної освіти [Текст] : наук допоміж бібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: Н. Л....

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconГаман І. М. Елективні курси як одна із форм організації профільного навчання старшокласників
Елективні курси як одна із форм організації профільного навчання старшокласників // Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції...

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconОсобливості організації процесу адаптації сучасних 5-тикласників під час навчання математиці
Однако, несмотря на отличия, процесс перехода из начального звена в среднюю школу, по-прежнему, является непростым и требует организации...

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconУ правління освіти І науки україни запорізької обласної державної адміністрації
Про продовження навчання вчителів за курсом «Основи безпечної роботи з ікт в навчальному закладі»

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconАкініна Н. Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової...
К 79 Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів [Текст]: реком список джерел (2005-2010) / Харків нац акад міськ госп-ва;...

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconКафедра загальної та неорганічної хімії, тел. 4-99-07
Екологія” з географічного факультету (наказ №159-К). На даний період на факультеті навчається 261 студент денної форми навчання,...

Спецкурс Особливості навчання дорослих (Коновалова Л. М.) Андрагогіка це «введення дорослої людини» за допомогою освіти, наука про навчання дорослих. І. Методи організації андрагогічної практики iconІнтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій
Ххі століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<