Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року )
НазваниеЗатверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року )
страница28/28
Дата публикации14.11.2013
Размер4.43 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

4. форми та методи народного виховання зростаючої

особистості 41

ТЕМА VIII ШКОЛА Й ПЕДАПКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (IX-

XIV СТОЛІТТЯ) 137

1. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі.. 137

2. Соціальні умови становлення писемності та виникнення

перших шкіл у Київській Русі 140

3. Зміст та організація навчання у київській русі 141

4. Перекладна література та перші педагогічні пам'ятки

Київської Русі 143

ТЕМА IX ШКОЛА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ

(XVI-СЕРЕДИНА XVIII СТОЛІТТЯ) 148

1. Загальна характеристика культури й освіти українського

Відродження 149

2. Виникнення братських шкіл 151

3. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові,

музичні та ін.) 152

4. Система виховання лицаря-козака 154

5. Навчальні студії й діяльність громадських об'єднань

студентів У Києво-Могилянській Академії 158

ТЕМА X УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕТАПУ

ВІДРОДЖЕННЯ (XVII - ПОЧАТОК XVIII

СТОЛІТТЯ) 165

1. Вплив Європейських культурних процесів на освітньо-

культурне Відродження в Україні. Перші українські

вчені: П. Русин і Ю. Дрогобич 166

2. Українська граматика М. Смотрицького 168

3. Енциклопедія П. Беринди та риторика

І.Галятовського 169

4. Педагогічні погляди Е. Славинецького та

С.Полоцького 171

5. Освітньо-педагогічна діяльність Ф.Прокоповича 172

ТЕМА XI УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА

ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII

СТОЛІТТЯ) 177

1. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.

Сковороди 178

2. Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове

виховання дітей 182

3. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова 186

4. Статут 1786 року Російської імперії про зміст та

особливості шкільної системи , 187

5. Система освіти на Правобережній Україні та Закарпатті

(друга половина XVIII століття) ....195

ТЕМА XII ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ

(ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ) 197

1. Загальна характеристика освіти в Україні у першій

половині XIX століття 198

2. Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів

(М.Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Гловацький,

Й. Левицький) 200

3. Педагогіка О. Духновича 202

4. Культурно-просвітницька діяльність Кирило-

мефодіївського товариства (Т.Шевченко, П.Куліш,.

К.Костомаров) 204

ТЕМА XIII ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА К.

УШИНСЬКОГО 212

1. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

Світогляд вченого 213

2. Ідея гармонійного розвитку людини 214

3. Ушинський про значення праці у вихованні людини...215

4. Ідея національного виховання К.Ушинського 216

356

5. Дидактика й методика початкового навчання

К.Ушинського 217

6. Ушинський про підготовку вчителя 219

ТЕМА XIV ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В

УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX

СТОЛІТТЯ 223

1. Стан освіти в Україні у 60-ті роки. Характеристика

громадсько-педагогічних рухів 224

2. Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова 225

3. Організаційна й педагогічна діяльність М.Корфа 228

4. Просвітницько-педагогічна діяльність,

X. Алчевської 229

5. Теорія й практика вільного виховання Л.Толстого 230

6. Теорія фізичного виховання особистості П Лесгафта.232

ТЕМА XV ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й

ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА

XIX СТОЛІТТЯ) 236

1. Ідея національної школи М. Драгоманова 236

2. Наукова й освітня діяльність Наукового товариства

імені Тараса Шевченка 238

3. Ідея національного шкільництва М.Грушевеького 240

4. Загальна характеристика освіти на західноукраїнських

землях 243

5. Педагогічні погляди Ю.Федьковича 246

ТЕМА XVI УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА

ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 250

1. Характеристика системи освіти в Україні на початку XX

століття 251

2. Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка 253

3. Педагогічні ідеї Лесі Українки 256

4. Освітня й педагогічна діяльність Т.Лубенця 257

ТЕМА XVII ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ (ЕТАПИ УНР ТА НАЦІОНАЛЬНОГО

КОМУНІСТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: 20-ТІ

РОКИ) 260

1. Розробка завдань та змісту національної освіти в

УНР 260

357

2. Ідея національної школи С. Русової 262

3. Ідея національного рідномовного виховання

І.Огієнка 263

4. Особливості розбудови загальної, професійної й вищої

школи у 20-ті роки XX ст 265

5. Національний виховний ідеал Г. Ващенка 266

ТЕМА XVIII ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА

А. МАКАРЕНКА 269

1. Життя й педагогічна діяльність А.Макаренка 270

2. Теорія і практика колективу А. Макаренка 2.71

3. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею

А.Макаренка ("Педагогічна поема", "Прапори на

баштах") 273

4. Проблема сімейного виховання ("Книга для батьків",

"Лекції про виховання дітей") 275

5. Шляхи формування вчителя-вихователя та його

педагогічної майстерності 276

6. Рольовий принцип педагогічної системи

А. Макаренка 277

ТЕМА XIX ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У

РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (20-80 РОКИ) 290

1. Національна освіта в 20-ті роки XX століття 291

2. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки 296

3. Особливості становлення освіти у післявоєнний час

(кінець 40-50-ті роки) 298

4. Розвиток освіти й педагогіки у 60-ті роки 300

5. Школа і педагогіка України у період застою (70-80

роки) 301

ТЕМА XX ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.

СУХОМЛИНСЬКОГО 304

1. Життя та педагоіічна діяльність

В. Сухомлинського 305

2. Навчання й виховання дітей 6-річного віку 306

3. В. Сухомлинський про формування гуманної

особистості 308

4. Морально-трудове виховання школярів 309

5. Етнічні засади родинного виховання 311

358

6. Ідеї становлення вчителя-вихователя з 12

ТЕМА XXI УТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДУХОВНОГО І

НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ з 17

1. Утвердження демократичних державно-громадських

засад освіти й виховання молоді 318

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку

українського суспільства 319

3. Утвердження шляхів та засобів національного

виховання дітей та молоді .....320

4. Особливості реформування професійної, вищої й

педагогічної освіти 321

ТЕМА XXII СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 327

1. Технократичні концепції формування особистості 328

2. Концепції виховання особистості авторитарного

раціоналізму 332

3. Психоаналітична концепція особистісного

формування 334

4. Неогуманістичні концепції виховання особистості 338

Додаток А 348

Додаток Б 349

Додаток В 349

Додаток Г 351

359

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Левківський Михайло Васильович

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Богдан Дизайн - Борисов Борис

Надруковано з авторського оригінал-макета.

Підписано до друку 19.09.2003. Формат 60x90/16.

Ум.друк.арк.17.2. Обл.вид.арк.18.25. Друк офсетний.

Наклад № 1-1000 примірників

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23 м.Київ, Україна, 04176

т.ф. 416-01-34, тел. 416-04-47,416-20-63,451-65-95

Е-таіі: оггісе@иаЬоок.сот

Віддруковано з готових діапозитивів замовника в ОП "Житомирська облдрукарня". Зам. 250.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Похожие:

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconВища освіта в Україні» національна економіка 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconНаказ
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconПравила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського...
Даля (Університету), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України відповідно до ліцензії...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconКоментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії І промисловості

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconДиплом з відзнакою
Міністерство освіти І науки рекомендує використовувати єдину форму заяви, що подається вступниками при вступі до вищих навчальних...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconТиповий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників...
Охорони Здоров’я України №621 від 21. 11. 2005 р. “Про внесення змін до наказу моз україни від 23. 02. 2005 р за №81”:“Про затвердження...

Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року ) iconНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<