Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013
Скачать 348.5 Kb.
НазваниеЧерняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013
страница1/5
Дата публикации26.03.2014
Размер348.5 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5


Національний університет оборони України

імені Івана Черняховського

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
Збірник наукових праць
№ 1 (27)

Київ – 2013Національний університет оборони України

імені Івана Черняховського

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
Збірник наукових праць


Національного університету оборони України

№ 1 (27)


Видання університету – 2013

УДК 355(477) (066)

ББК 68.4(4 УКР) я 43

В 42В 42 Збірник наукових праць “Військова освіта“ Національного університету оборони України. – 2013. – № 1 (27). – 244 с.

Збірник призначений для керівного складу, науково-педагогічних (наукових) працівників, ад’юнктів, докторантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, наукових і науково-методичних установ.

Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет вченою радою Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 8 від 27.05.2013 р.).
^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Маслов В.С., д-р пед. наук, проф. (голова редакційної колегії)

Приходько Ю.І., канд. пед. наук, доц. (заступник голови ред. колегії, відповідальний секретар)

Альохін І.О., д-р пед. наук, проф.

Вітченко А.О., д-р пед. наук, проф.

Діденко О.В., д-р пед. наук, проф.

Зіньковський Ю.Ф., д-р техн. наук, проф., акад. НАПН України

Іващенко Л.Я., д-р пед. наук, проф.

Корольчук М.С., д-р псих. наук, проф.

Лігоцький А.О., д-р пед. наук, проф.

Осьодло В.І., канд. псих. наук, доц.

Семон Б.Й., д-р техн. наук, проф.

Синьов В. М., д-р пед. наук, проф., акад. НАПН України

Стасюк В.В., д-р псих. наук, проф.

Телелим В. М., д-р військ. наук, проф.

Тимошенко Р.І., канд. військ. наук, снс

Толок І.В., канд. пед. наук

Чорний В.С., д-р філософ. наук, проф.

Ягупов В.В., д-р пед. наук, проф.
Усі права застережені.

У разі передруку матеріалів посилання на збірник обов’язкове.

Адреса редакції: Україна, 03049, м. Київ-49, пр. Повітрофлотський, 28, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, тел. (044) 271-09-76.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 20.04.2011 р., серія КВ, № 17719-6569 р.
© Національний університет оборони України

імені Івана Черняховського, 2013

ЗМІСТ


^ Телелим В.М., Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців з вищою освітою: системний підхід………………………………………..

3

^ Ананьїн В.О.,  Уваркіна О.В.  Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі: системний підхід…………………………………………..

16

^ Афанасьєв А.О., Серветник Р.М. Напрями військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях……………………………………………………………………

25

^ Барановський В.Ф. Національно – патріотичне виховання військової інтелігенції у вищих навчальних закладах України……………………..

34

Винограденко Е. В., Лелека В.М. Теоретичне обґрунтування практичного навчання за умов науково-дослідної роботи викладача предмета “Захист Вітчизни”………………………………………………

41

Вітченко А.О. Сучасні підходи до технологізації вищої освіти ……….

48

^ Демченко Н.В. До питання тестового діагностування англомовної компетенції в говорінні особового складу Збройних Сил України (англійською мовою)………………………………………………………

59

^ Дерев’янчук А.Й. Підхід до визначення рівня засвоєння навчального матеріалу при вивченні військово-технічних дисциплін……………….

69

^ Дяченко В.І., Сарафанюк Е.І. Інформаційно-освітнє середовище та можливості його застосування у професійній підготовці курсантів, слухачів та студентів ВВНЗ…………………………………………………

76

^ Єрмоленко І.Ю., Чернявський О.Ю., Каракуркчі Г.В., Іксариця В.В. Якість військової освіти з позиції компетентнісного підходу: теоретичні основи………………………………………………………….

82

^ Зельницький А.М., Пашкова О.О. Моніторинг в системі вищої військової освіти…………………………………………………………

91

Капосльоз Г.В. Місце та завдання системи освіти в процесі формування культури соціального управління…………………………

102

^ Коновалов В.В.,  Божко С.А., Піддубний О.Г.  Оптимізація педагогічної діяльності викладача фізичної підготовки……………….

114

Кузанкіна О.В. Aктуальність розробки методики оцінювання рівня сформованості навичок писемного мовлення військовослужбовців (англійською мовою)………………………………………………………

125

^ Макеєв В.І., Петренко В.М., Раскошний А.Ф. Використання елементів дистанційного навчання під час підготовки офіцерів запасу.

131

^ Маслов В.С. Актуальні фактори розвитку військової освіти ………

139

Мітягін О.О., Полуйко М.О., Черних О.Б. Історичні засади реформування системи військової освіти в Україні………………….

149

^ Олійник Л.В. Kонцептуальні підходи до визначення структури професійної компетентності сучасного офіцера Збройних Сил України……………………………………………………………………..

159

^ Васильєв О.М., Орда М.В. Упровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес ВВНЗ………………………..

167

Панасюк К. В. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів - військовиків………………………….

176

^ Романишин А.М., Кожевніков В.М. Проблеми психологічного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів……………………………

185

^ Сакун О.В., Сінько О.Г., Данилевський С.П. Необхідність науково-дослідної діяльності курсантів під час навчання у вищому військовому навчальному закладі. ………………………………………

192

^ Селіванова О.Д. Мовленнєва культура професійного спілкування військовослужбовців – складова військової культури сучасної української армії…………………………………………………………...

200

Сквoрок І.М. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах……….

207

Устименко О.В. Державне управління системою військової освіти: залежність від кадрової політики…………………………………………

217

^ Черних Ю.О. Актуальні проблеми розвитку системи військової освіти в контексті подальшого реформування Збройних Сил України………..

224

^ Порядок подання та оформлення статей до “Збірника наукових праць “Військова освіта Національного університету оборони України………..

237


Table of CONTENTS


^ V.  Telelym, Y. Prikhodko Тraining of military specialists with higher education: systems approach ………………………………………………...

3

V. Ananin, O. Uvarkina Тeaching and education process at present-day higher educational establishment: system approach………………………….

16

A. Afanasiev, R. Servetnik. Аreas of personnel military-patriotic education in the Armed Forces of Ukraine on military traditions………………………

25

V. Baranovskiy Nationally-patriotic education of military intelligentsia in higher educational establishments of Ukraine……………………………….

34

^ E. Vinogradenko, V. Leleka Theoretical ground of practical studies at terms of research work of teacher of object “Defence of Fatherland”……………..

41

A. Vitchenko The modern approaches of technologization of the higher education……………………………………………………………………..

48

N. Demchenko Some aspects of level testing the ukrainian armed forces personnel English oral proficiency…………………………………………...

59

^ A. Derevyanchuk. Approach to determining the level of learning in the study of military-technical disciplines………………………………………………

69

V. Dyachenko, E. Sarafanyuk Іnformation-educational environment and possibilities of its use in training cadets, listeners, students of higher military educational institutions (military training units)…………………………………

76

^ I. Ermolenko, О. Cherniavsky, A. Karakurkchi, V. Iksaritsa Quality education from military items competence approach: theoretical basis

82

^ A. Zelnytskiy, O. Pashkova. Monitoring in the system of higher military education ……………………………………………………………………..

91

G. Kaposlyoz Location and objectives of education in the process of cultural social management……………………………………………………………

102

V. Konovalov, S. Bojko, A. Poddubny Оptimization of pedagogical activity teacher physical training……………………………………………………

114

О. Кuzankina Aactuality of servicemen’ writing skills assessment methods developing……………………………………………………………………

125

V. Makeev, V. Petrenko, A. Raskoshniy The using of distance education elements during reserve officers preparation…………………………………

131

^ V. Mаslov Urgent factors of military education development ……………….

139

О. Мityagin, N. Poluyko, О. Chernykh Historical bases of military education reformation in Ukraine………………………………………….

149

^ L. Oleynik Conceptual approaches to determining the structure of professional competence of modern officers of the armed forces of Ukraine..

159

A. Vasiliev, M. Orda Тhe introduction of modern innovative technologies in the educational process of a higher military educational institution…………

167

K. Panasiyk Humanitarian disciplines as a factor in the forming of spirituality for the future military officers……………………………………

176

A. Romanyshyn, V. Kozhevnikov Psychological problems of preparing future officers……………………………………………………………………….


185

O. Sakun, O. Sinko, S. Danilevskiy Тhe necessity of cadets research activities during the training in higher military school……………………….

192

O. Selivanova. Linguistic culture of professional communication of military men – a part of the military culture of modern Ukrainian army…………….

200

I. Skvorok. Training of reserve officers in foreign countries…………………

207

A.Ustimenko Military education system public administration: state personnel policy connection………………………………………………….

217

Y. Chernykh Actual problems of development of the system of military education in the context of further reformation of the Armed Forces of Ukraine………………………………………………………………………..

224

Order of regitration and presentation of the articles into the “Collection of scientific works “Military education” of National Defense University of Ukraine”………………………………………………………………………………

237


N. Demchenko

National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskiy

  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconКацій кафедра українознавства гуманітарна освіта в технічних вищих...
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб наук праць Інституту повітряного І космічного права та масових комунікацій...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого...
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconСписок наукових праць
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2011. – Випуск 4 (69), частина –...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconПро діяльність Координаційної ради молодих юристів
Запорізького національного університету, Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного Приватного університету, Запорізького...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconЗатверджую
Мета дослідження – встановлення форм взаємних наукових зв'язків І співпраці в галузі викладання наукових установ Відділення інформатики...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну...
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...

Черняховського військова освіта збірник наукових праць Національного університету оборони України №1 (27) Видання університету 2013 iconНан україни академія економічних наук україни проблеми І перспективи...
Проблеми І перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 20. – Суми: уабс нбу, 2007. – 352 с

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<