Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
НазваниеДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
страница1/30
Дата публикации26.02.2013
Размер4.09 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

„Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Кафедра філософії та соціології

Центр з вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму


Соціологія Другого модерну:

проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу


Збірник наукових праць

Луганськ

ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”

2009

УДК 316.3(063)

ББК 60.52я43

С69
Р е ц е н з е н т и:
Рущенко ІП. доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Подольська Є. А.доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
С69

Соціологія Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу : зб. наук. пр. / Наук. ред. І. Ф. Кононов. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 269 с.У збірнику публікуються праці учасників Міжнародної наукової конференції «Соціологія Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу», яка відбулася 19 – 20 червня 2009 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка і була присвячена 80-річчю професора Д. О. Жданова. У ньому всебічно розглянуто характеристики Модерну, схожість та відмінності між Першим та Другим Модернами, проаналізовано зміни у соціологічному знанні, які пов’язані з переходом від Першого до Другого Модерну.

Для соціологів, філософів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та для всіх зацікавлених розвитком сучасної соціології.
УДК 316.3(063)

ББК 60.52я43
Рекомендовано до друку навчально-методичною

радою Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 11 від 26 червня 2009 року)
ISBN 978-966-617-209-2 © ДЗ „ЛНУ

імені Тараса Шевченка”, 2009
ЗМІСТ


^ Другий Модерн і зміни

соціологічного знання


Дядин О.Ю. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА ВТОРОГО МОДЕРНА…………………6


^ Злотников А.Г. КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОМУРЛАТА В СИСТЕМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ…………………………….….…14Катаєв С.Л. ^ РИСИ СУСПІЛЬСТВА ДРУГОГО МОДЕРНУ.…..….26


Кононов И.Ф. СОЦИОЛОГИЯ ВТОРОГО МОДЕРНА

КАК НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА…………………...…..…………..32


^ Коржов Г.О. СОЦІАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ ДРУГОГО МОДЕРНУ……………………………………..……………………….55


Кувычка С.А. ^ ПРОБЛЕМА ПРИМИРЕНИЯ СВЕТСКОЙ

И РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВАХ

ВТОРОГО МОДЕРНА…………………………………..…………….


65


Лобас В.Ф. Классический и неклассический рационализм В МИРОВОЗЗРЕНИИ………..…………………..74


Падалка Г.М. ^ ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ

ДРУГОГО МОДЕРНУ………………………..……………………….81


Полулях Ю.Ю. ^ СЕМІОЛОГІЯ МОДЕРНУ: СЕМІОЗИС ПРОЕКТУ ТА КОНСТИТУЮВАННЯ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ….89


Ротар Н.Ю. Політична участь в епоху Другого модерну: пошук адекватних моделей………………...98


Рудакова О.В. ^ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА………......107


Уколова А.А. Праця: від традиційного суспільства

до Другого модерну……...…………………………...………...113


Хобта С.В. ^ ЦЕННОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

ВТОРОГО МОДЕРНА………...……………………………………....124


Чантурия А.В. КУЛЬТУРА ВТОРОГО МОДЕРНА: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ……………………..……………….134


Світ-системний аналіз.

Глобалізація. Модернізація


Бабін Б.В. ^ МІЖНАРОДНЕ ПРОГРАМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕНОМЕНІВ ПОСТМОДЕРНУ……………..…...142


Вербовський О.В. ^ ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ

МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ………………….……………


152


Гаврилов Н.И. ^ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТУПИКИ МИРОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ…………………...……


157


Еременко Ю.В. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР: ОТ БЕЗÓБРАЗНОГО К БЕЗОБРÁЗНОМУ...……….……………………168


Кузьмин Н.Н. ^ ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АБСТРАКЦИИ И КОНЦЕПТЫ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ…...


173


^ Молодцов Б.И. «Демонизм» как парадоксальное

ПРОЯВЛЕНИЕ СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ СТОИМОСТИ………………………………………………………….


181


^ Попов В.Б. Астадиальные трансформации: реалсоциализм и тьермондиализм

в Социетальном универсуме…………………………...…..


191


^ Рознатовский И.В. Теория конфликта как инструмент

изучения терроризма……………...…………………………...200


Тягнибедина О.С. ^ СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ «МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»

И. ВАЛЛЕРСТАЙНА……………………………………………..…...


206


^ Шумилов А.В. КОНЦЕПТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН……...………….216


Перехід до Другого Модерну

і українські реалії

^ Адамович С.В. Формування національної історії

в незалежній Україні…………………...………………………


222


^ Ахтырский Е.В. Роль университета в современном украинском обществе……………………………………...……….…229


Галкина Л.И., Чугунов Е.В. ^ ГЛОБАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ………......………238


Жулий Т.Б. СОЦИУМ КАК УСЛОВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ……………...………………….248


^ Лебедь Л.И. Эволюция социальной структуры общества при переходе ко Второму модерну……….253


Солнишкіна А.А. ^ КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК

У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ……………………………..………………………………..

262


Другий Модерн

і зміни соціологічного знанняУДК 316.3
^ Дядин О.Ю.,

кандидат педагогических наук, доцент.

Курский институт социального образования (филиал)

Российского государственного социального университета


^ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ОБЩЕСТВА ВТОРОГО МОДЕРНА
The article describes sociological analysis of the main approaches to designing social and professional structure of the modern Russian society on the basis of concept of multiplicity of modernization and modern. It also provides detailed description of the author’s nucleus and peripheral model of the industrial sector. A new approach to designing of social and professional structure of the society of post-industrial (informational) type is given.

Key words: industrial sector, industrial sector structure, professional structure, post-industrial society, industrial sector stratification
В статье на основе концепции множественности форм модернизации и модерна проводится социологический анализ основных подходов к конструированию социально-профессиональной структуры современного российского общества. Подробно рассматривается авторская ядерно-периферийная модель профессиональной структуры отрасли. Предлагается принципиально новый подход к построению социально-профессиональной структуры общества постиндустриального (информационного) типа.

Ключевые слова: отрасль, отраслевая структура, профессиональная структура, постиндустриальное общество, отраслевая стратификация.
В статті на основі концепції множинності форм модернізації та модерну проводиться соціологічний аналіз основних підходів до конструювання соціально-професійної структури сучасного російського суспільства. Докладно розглядається авторська ядерно-периферійна модель професійної структури галузі. Пропонується принципово новий підхід до побудови соціально-професійної структури суспільства постіндустріального (інформаційного) типу.

Ключові слова: галузь, галузева структура, професійна структура, постіндустріальне суспільство, галузева стратифікація.
Проблематика изучения социально-профессиональной структуры определяется реальными социальными процессами и состоянием теоретико-методологической рефлексии научного сообщества. В данной статье мы ставим перед собой задачу теоретически обосновать социально-профессиональную структуру российского общества Второго модерна.

Чтобы проследить становление социально-профессиональной структуры общества Второго модерна, необходимо понять, в чем заключается его отличие от предыдущего общества Первого модерна, которое отождествляется в социологии с индустриальным обществом, окончательно сформировавшимся на Западе в 50-х годах ХХ века на основе промышленного производства и частной собственности, бизнеса и менеджеризма, а также на принципах плюралистической демократии и корпоративизма. В социологических исследованиях отмечают, что общество эпохи модерна возникает как результат процесса модернизации всех сфер общественной жизни, в ходе которого аграрные традиционные общества становятся развитыми индустриальными обществами, обычно имеющими индустриальную капиталистическую экономику, демократическую политическую организацию и социальную структуру, основанную на разделении общества на социальные или профессиональные классы.

Полезно провести обзор основных исследований, посвященных анализируемой проблеме, представленной двумя различными исследовательскими подходами, которые определили рамки дискуссий по этой тематике с середины ХХ века и продолжают доминировать сегодня. Одни исследователи рассматривают социально-профессиональную структуру общества в контексте социальной иерархии, в пределах которой индивиды могут ранжироваться по доходу, уровню образования или социально-экономическому престижу. Другие рассматривают ее в контексте классовой структуры, беря социальные позиции, формируемые отношениями, господствующими на рынке труда и на предприятиях.

В течение 1950-х и 1960-х гг. доминировал первый подход, его кульминацией стала так называемая статусная традиция в исследованиях социально-профессиональной структуры, получившая распространение, прежде всего в США. Впервые массовое исследование профессионального престижа, было проведено в США в 1947 г. Национальным центром общественного мнения (NORS) [1]. В последующем шкала престижа неоднократно уточнялась. Кроснациональная и временная устойчивость шкал престижа позволила Д. Трейману в 1977 г. сконструировать международную шкалу престижа профессий [2]. Шкалы престижа критиковались по двум позициям: во-первых, подвергалась сомнению валидность измерения престижа в опросах; во-вторых, эмпирическую проблему представляла трудоемкость измерения престижа для всех профессий. Для того чтобы ее разрешить О. Дункан разработал широко известный социально-экономический индекс (SEI). Он построил линейную регрессию, в которой в качестве зависимой переменной использовал профессиональный престиж, а в качестве независимых – уровень профессионального образования и доход. При помощи этого уравнения стало возможным определить уровень престижа для тех профессий, которые не входят в шкалы занятости [3]. В последующем именно совместная работа П. Блау и О. Дункана [4] стала считаться классическим примером исследования социально-профессиональной структуры в статусной традиции.

Позже социально-экономический индекс был подвергнут критике из-за его теоретической валидности, так как доход и образование являются разными характеристиками индивидов. Р. Хуазер и Дж. Уоррен приходят к выводу, что если составные измерители профессионального статуса могут иметь эвристические применения, но глобальная концепция профессионального статуса является с научной точки зрения устаревшей [5, P. 251].

Мы не полностью согласны с данной точкой зрения. Водитель, подвозящий корма на ферму, водитель такси и водитель, работающий в администрации штата, могут иметь одинаковый уровень образования и доход, но они будут занимать различные позиции на социальной лестнице, это отличие в профессиональный статус будет вносить принадлежность к отрасли.

Европейский классовый анализ оспаривает не детали профессиональной иерархии, а базовые исходные принципы статусной исследовательской программы: понимание социальной структуры как вопроса о достижениях в профессиональной иерархии конкурирующих индивидов. Основоположником данного подхода, на наш взгляд, является Джон Миль, который считал, что между различными рангами работников существует явное разделение, практически эквивалентное наследственным различиям между кастами, а на каждое рабочее место идет рекрутирование прежде всего детей тех, кто уже занят на этом или другом рабочем месте, имеющем такой же престиж [6, Vol.I. P. 462.].

Как мы видим, традиция классового анализа исходит из совсем иной посылки, согласно которой индивиды рождаются в разных социальных классах, принадлежность к которым имеет тенденцию быть пожизненной и явно воздействует на жизненные шансы, ценности, нормы, стиль жизни и формы объединения.

Представители этого подхода утверждают, что шкалы социально-экономического статуса в статусной традиции обнаруживают много методологических недостатков. Основной состоит в том, что шкалы рассматриваются как измерение популярных суждений об относительном престиже или социальном положении различных видов занятий и ранжируются относительно друг друга как имеющие схожие уровни социально-экономического статуса, в то время как они имеют различные позиции в структуре. Например, квалифицированный рабочий может иметь тот же ранг престижа, что и лавочник, а фермер может оказаться на одном уровне с менеджером гостиницы.

Общее мнение европейских социологов сводится к тому, что разделение на классы – это не произвольное агрегирование профессий или индивидов. Оно имеет прочный концептуальный фундамент. В западных странах виды и роды занятий связаны с институциональной системой общества и социальной закрепленностью ценностей и норм, передающихся от поколения к поколению.

В Европе, наиболее широкое распространение получила классовая схема, разработанная Дж. Голдторпом [7]. Он исходит из идеи, что в первую очередь классовые позиции определяются статусом занятости: работники, наниматели и самозанятые. Затем производится разделение работников по характеру занятости и по типу заключенных ими контрактов.

Несколько иной подход, разработанный Э. Райтом для международного сравнительного анализа классовых структур, основывающийся на неомарксистской традиции, описывает социальные отношения через производство – в терминах собственности на средства производства, степени автономии, которой обладают индивиды в своей работе, и их вовлеченности в принятие решений и руководства другими работниками [8].

Основное ограничение использования Европейского подхода к социально-профессиональной стратификации связано с особенностями России, где мы имеем дело именно с занятиями, различными по характеру, то есть содержанию и условиям труда, а не качественными статусными характеристиками, выработанными корпоративностью – общей принадлежностью к одной профессии.

В советской социологии исследования социально-профессиональной структуры в рамках стратификационного подхода были невозможны по идеологическим причинам. Поэтому предметом изучения новосибирских ученых под руководством В.Н. Шубкина [9], стала в 1960 годы иерархия престижа и привлекательность различных сфер деятельности преимущественно в рамках профориентационных исследований, что и предопределило дальнейший ход научной мысли. Так, если украинские ученые исследовали специфические черты общественного сознания – детерминанты престижного отношения к действительности молодежи [10], то прибалтийские – изучали иерархию престижных профессий, пытаясь установить зависимость шкалы престижа профессий от социально-демографических и поселенческих факторов [11].

В постсоветский период исследования профессионального престижа также вне стратификационного подхода продолжила Г. Чередниченко [12]. Исследование динамики социально-професссиональной структуры современного российского общества в русле классовой европейской традиции проводят Н.Е Тихонова [13], О.И. Шкаратан [14] и др.

В последние годы многие видные социологи Запада (З. Бауман, У. Бек, Д. Пакульски и др.) пришли к выводу, что в ходе происходящих изменений люди освобождаются от социальных форм индустриального общества, в частности, от деления на классы и слои. Происходит общественный сдвиг в сторону индивидуализации, люди начинают в большей мере зависеть от самих себя и своей индивидуальной судьбы на рынке труда с его рисками, шансами и противоречиями.

Так, свою теорию У. Бек описывает как «устремленную в будущее», «эмпирически ориентированную» и лишенную при этом «какого то ни было методологического обеспечения» в том смысле, что считает важным для себя «уйти от приставки «пост», то есть истолкования новых событий при помощи объяснительных схем, сложившихся при других социальных обстоятельствах и неприменимых в настоящее время [15, С. 9].

По мнению Бека, если Первая Модернизация характеризуется: коллективными биографическими парадигмами; полной занятостью; существованием национального и социального государства; эксплуатацией природы и небережным отношением к природе, то основными чертами Вторая Модернизация являются: экологические кризисы; сокращение экономической занятости; индивидуализация; глобализация; сексуальная революция.

Переход от Первой Модернизации ко Второй оказывается весьма проблематичным сразу в двух отношениях. Во-первых, трансформируются сами – прежде сверхстабильные – ориентиры (координаты) общественного развития. Во-вторых, главный экономический вызов Второй Модернизации состоит в том, что общество должно реагировать на совершающийся эволюционный процесс на всех уровнях одновременно.

Трансформации сферы занятости в условиях Второго Модерна и вызывает необходимость пересмотра методологических и теоретических оснований изучения социально-профессиональной структуры.

Наиболее последовательно проблему структуры Западного общества Второго Модерна, на наш взгляд, решил Д. Белл в рамках теории постиндустриального общества. Социально-профессиональная структура постиндустриального американского общества по Беллу состоит из горизонтально стратифицированных статусных групп, выделяемых по уровню знания (класс профессионалов, техники и полупрофессионалы, служащие и торговые работники, ремесленники и полуквалифицированные рабочие) и вертикально расположенных ситусных групп, выделяемых по сферам приложения профессиональной деятельности: экономические предприятия и коммерческие фирмы, правительство (юридическая и административная бюрократия), университеты и научно-исследовательские институты, социальная сфера (больницы, службы быта и т. д.), военные.

Д. Белл, утверждал, что, если в доиндустриальных и индустриальных обществах ведущую роль играли так называемые статусы – классы и слои, то в постиндустриальном обществе наиболее важными узлами социальных связей выступают так называемые ситусы – группы людей, занятые в различных сферах приложения профессиональной деятельности. Более того, по мнению американского ученого, в постиндустриальном обществе социальные связи внутри ситусов, между их членами, настолько сильны, что препятствуют слиянию вновь возникающих групп в единый общественный класс [16, С. 496–501].

Современное российское общество, с точки зрения многих отечественных приверженцев постиндустриализационной концепции, как раз и переживает этап становления постиндустриальных форм организации социальной жизни.

С конца 1990-х гг. в западной литературе сравнительно широкое распространение получают теории неевропейского модерна, множественности форм модернизации, все чаще наблюдается отказ от смешения модернизации с вестернизацией, авторы акцентируют внимание на ограниченности существующих социальных теорий, неприменимых для анализа незападных форм современного общества.

Теоретически в обществе, где главным регулятором социальных отношений является рынок, социально-отраслевая иерархия формируется как результат стихийной игры рыночных сил, как результат конкурентной борьбы отраслевых групп за максимальную доходность. При этом на формирование рыночной позиции отрасли влияет огромное количество факторов и точно предсказать результат этой стихийной игры, которая может привести к падению статуса одной отраслевой группы и возвышению другой, крайне трудно.

В реальности в жизни современной России имеются два разнородных типа социально-экономических отношений, которые сосуществуют, взаимодействуют и в совокупности образуют качественно новое явление в истории страны. При доминировании не сошедшего со сцены этакратизма функционирует частно-собственническая экономика с интенцией к формированию свободно-рыночного хозяйства. Подобный социетальный порядок О.И. Шкаратан характеризует как неоэтакратизм [17]. В этом специфическом социально-экономическом порядке и социальное неравенство, и весь строй социально-групповых отношений, и отраслевая стратификационная иерархия носят специфический характер.

Поэтому в нашем представлении именно отрасль выступает своеобразным ситусом, отражающим реальную структурную дифференциацию общества на основе выделения социально-профессиональных групп по их месту в системе общественного разделения труда. Однако, в отличие от Белла, отрасли расположены в социальном пространстве не вертикально, а горизонтально, т. е. стратифицировано по шкале престижа.

При разработке модели профессиональной структуры отрасли мы учитывали, существенные отличия в понимании профессии как социологической категории в отечественной и западной социологии. Т. Парсонс выделяет несколько характерных черт профессии: формальная техническая подготовка, включающая интеллектуальный компонент, в рамках образовательных институтов, которые сертифицируют качество и компетентность; демонстрируемые умения в прагматическом применении полученной формальной подготовки; институциональные механизмы, которые гарантируют, что данная компетентность и умения будут использованы социально значимым способом [18, С. 131]. Британский социологический словарь определяет профессию как род деятельности любой группы занятости среднего класса, характеризуемый требованиями высокого уровня интеллектуальных и технических экспертных знаний, автономией в комплектовании личного состава и обязанностью службы [19, Р. 524].

В отечественной социологии под профессией понимают род трудовой деятельности человека, определяемый производственно-технологическим разделением труда и его функциональным содержанием, т.е. в перечень профессий включаются не только высокостатусные виды деятельности умственного труда, но и виды деятельности, которые в англоязычных странах именуются не «professions», а «occupations». Учитывая российские реалии расхождения между доходом и престижем, доходом и социальной значимостью профессии, мы, используя понятие «профессия», исходили из отечественных социологических традиций.

При разработке профессиональной структуры отрасли мы основывались на следующих концептуальных положениях: во-первых, на предположении Н.И. Лапина, что отрасль представляет собой совокупность социально-профессиональных групп, занятых в определенной сфере общественного труда и что относительно целостной социально-профессиональную структуру отрасли делают ведущие профессии, которые составляют ее стержень [20]; во-вторых, на ядерно-периферийном строении социальной группы, предложенном В.В. Радаевым и О.И. Шкаратаном [21, С. 17-21].

Таким образом, с позиции системного подхода отрасль рассматривается нами как сложноорганизованное, упорядоченное целое, складывающееся на основе вида экономической деятельности, включающее отдельных индивидов и профессиональные группы, объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе.

Каждая отрасль имеет внутреннюю структуру – ядро и периферию с постепенным ослаблением по мере удаления от ядра сущностных свойств, по которым атрибутируется данная отрасль. Зоны трансгрессии постепенно переходят в зоны притяжения других отраслевых ядер. Ядро отрасли, в нашем представлении, составляет группа работников, обладающих профессиями, которые мы обозначили как «отраслеобразующие профессии». Периферию отрасли, соответственно, составляет группа работников, представляющих профессии, обозначаемые нами как «дополнительные профессии». К отраслеобразующим профессиям мы относим те, без которых отрасль на данной стадии социально-экономического развития общества в принципе не может функционировать. К дополнительным профессиям относятся все прочие, которые присутствуют в отрасли. Профессии, являющиеся отраслеобразующими для одной отрасли, могут выступать в качестве дополнительных в другой и наоборот.

Системное качество отрасли в предлагаемой модели проявляется в принципиальной непересекаемости их ядер. На эмпирическом уровне это обнаруживается в формах и интенсивности действий людей, актах реального поведения, типичных для представителей ядра и периферии отрасли. Проведенное исследование выявило следующую закономерность, на наш взгляд, подтверждающую адекватность предлагаемой модели: безработные, ранее входившие в ядро отрасли, продолжают идентифицировать себя в качестве лиц, относящихся к работникам отрасли, напротив, безработные, ранее составлявшие периферию, даже имеющие большой стаж работы в отрасли, позиционируют себя по профессиональной принадлежности.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconНаукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconНаукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconКиївський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік І завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Комерційне право зарубіжних країн. Робоча навчальна програма / Вінник О. М. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Особливості розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Дунаєвська Л. Г., Паламарчук Л. П., Скригонюк М.І....

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Другого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009 iconЗатверджую
Мета дослідження – встановлення форм взаємних наукових зв'язків І співпраці в галузі викладання наукових установ Відділення інформатики...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<