План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования
НазваниеПлан: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования
Дата публикации15.06.2014
Размер155 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
Семинар «Современная высшая школа: цели, ценности и стандарты»

План:

1. Образовательные уровни высшего образования

2. Стандарт высшего образования

3. Лицензирование и аккредитация в сфере высшего образования

4. Компетентность как ценность высшего образования

5. Последипломное образование
Задачи семинарского занятия: изучить основные стандарты высшей школы, исследовать изменения в целевых установках высшей школы, найти принципиальные отличия между квалификацией и компетентностью, определить суть последипломного образования
2. Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше ніж один раз на 10 років.

Контроль за рівнем освітньої та фахової підготовки, яку здобуває особа у процесі засвоєння змісту навчання, і визначення його відповідності встановленим у змісті освіти вимогам здійснюються в установленому порядку.

Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів — державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти.

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів — державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач.

Зміст навчання — науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та навчальною і навчально-методичною літературою.

Нормативна частина змісту навчання — обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації.

Вибіркова частина змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.

Нормативний термін навчання — встановлений освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання.

3 Лицензирование – процедура признания права высшего учебного заведения определенного типа начать образовательную деятельность, связанную с получением высшего образования и квалификации, в соответствии с требованиями государственных стандартов высшего образования. Обязательным условием выдачи лицензии является наличие необходимой материально-технической, научно-методической, информационной базы, библиотеки, научно-педагогических кадров по нормативам, установленным государственными нормативами. Проводится лицензирование перед началом подготовки специалистов центральным исполнительным органом в сфере образования и науки по заявлению вуза. В результате выдается сертификат сроком до окончания цикла подготовки (не менее чем на три года), в котором указаны название направления или специальности, образовательно-квалификационный уровень и объем подготовки, срок действия лицензии, юридический адрес вуза, его структурные подразделения.

Аккредитация – процедура признания государственного статуса образовательного учреждения с целью контроля за эффективностью образовательного процесса и защиты прав граждан на получение образования.

Уровень аккредитации – уровень способности высшего учебного заведения определенного типа проводить образовательную деятельность, связанную с получением высшего образования и квалификации. Согласно Закону Украины «О высшем образовании», который устанавливает правовые организационные, финансовые и другие основания функционирования системы высшего образования, существует четыре уровня аккредитации:
І уровень аккредитации – высшее учебное заведение, в котором проводится подготовка специалистов по специальностям образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста;

ІІ уровень аккредитации – высшее учебное заведение, в котором проводится подготовка специалистов по специальностям образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста и по направлениям образовательно-квалификационного уровня бакалавра;

ІІІ уровень аккредитации – высшее учебное заведение, в котором проводится подготовка специалистов по специальностям образовательно-квалификационного уровня бакалавра и специалиста, а также по отдельным специальностям образовательно-квалификационного уровня магистра;

ІV уровень аккредитации – высшее учебное заведение, в котором проводится подготовка специалистов по специальностям образовательно-квалификационного уровня бакалавра, специалиста и магистра.
^ Образовательные уровни высшего образования

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень вищої освіти - це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

В Україні розрізняють такі освітньо-кваліфікаційні рівні (згідно з ОПП): кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; магістр. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної підготовки.
^ Компетентность как ценность высшего образования

Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Компетентность (лат. Competens — подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий) — качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. Ключевые компетенции специалиста по рекомендации Совета Европы, овладение которыми и выступает основным критерием качества образования.

 1. Политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и развитии демократических институтов.

 2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы препятствовать возникновению расизма и ксенофобии, распространению климата нетерпимости, образование должно "вооружить" молодежь межкультурными компетенциями, такими, как понимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий.

 3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от общества. К этой же группе общения относится владение несколькими языками, принимающее всевозрастающее значение.

 4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, способность критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, рекламе.

 5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как основу непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни.

Ситуативная компетентность является соединительным звеном теории с практикой. В этом случае компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией, как способность установить на основании имеющихся знаний определенный алгоритм действий по разрешению проблемной ситуации. Компетентностный подход в образовании понимается как направленность образования на развитие личности обучающегося в результате формирования у него таких личностных качеств, как компетентность, средствами решения профессиональных и социальных задач в образовательном процессе.
«Цивилизационная компетентность» Петера Штомпка

Для обозначения полученного объема знаний, умений и навыков, которые получает студент в вузе и вне его благодаря социальной работе в учебном заведении, польский профессор Петер Штомпка ввел интегральное понятие «цивилизационная компетентность». Называя компетентности «культурами», он выделяет следующие виды культур:

 • рыночную культуру (предприимчивость, дисциплину и ответственность);

 • правовую (знание и выполнение законов, уважение свободы личности и равенства граждан в их правах);

 • демократическую культуру (гражданская активность, уважение решений большинства, забота об общественных делах, культура общения, доброжелательность, толерантность);

 • организационную культуру (способность рационального администрирования и менеджмента);

 • технологическую культуру (эффективное овладение техническими средствами и корректное взаимодействие с техносферой);

 • экологическую культуру (знание законов существования природного окружения, бережное отношение к биосфере);

 • культуру быта (культура взаимоотношений с окружающими, этические и эстетические факторы деятельности и повседневной жизни).

Сделана попытка определить комплекс компетенций, общих для всех степеней. Сначала было выделено 85 наиболее значимых знаний и умений. На основе опыта более 100 университетов из 16 стран-участниц Болонского процесса были отобраны 30 общих компетенций из трех категорий: инструментальные, межличностные и системные. Они классифицированы с точки зрения значения навыков для профессии и уровня овладения после окончания обучения

Инструментальные – когнитивные способности (способность понимать и использовать идеи и мнения, методологические способности, способности понимать и управлять окружающим, организовывать рабочее время, выстраивать стратегию обучения, принимать решения и решать проблемы); технологические умения (умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способность информационного управления); лингвистические умения, коммуникативные компетенции.

Конкретизированный набор включает:

 • способность к анализу и синтезу;

 • умение организовывать и планировать;

 • базовые общие знания;

 • базовые знания по профессии;

 • коммуникативные навыки по родному языку;

 • элементарные компьютерные навыки;

 • навыки оперирования информацией (способность получать и анализировать информацию из разных источников);

 • способность решать проблемы;

 • способность принимать решения.

Межличностные – индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и формировать отношения, с критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, брать социальные и этические обязательства. Комплекс межличностных навыков включает:

- способность к критике и самокритике;

- способность работать в команде;

- межличностные навыки;

- способность работать в междисциплинарной команде;

- способность сотрудничать с экспертами в других предметных областях;

- способность воспринимать разнообразие и межкультурные отличия;

-способность работать в международном контексте; восприятие этических ценностей.

Системные – объединение понимания, отношения и знания, которые позволят воспринимать соотношения частей целого и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с целью усовершенствования системы и конструировать новые системы. Системные компетенции требуют усвоения инструментальных и базовых как основы. Они охватывают: способность применять знания на практике; исследовательские знания; способность к обучению; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность генерирования новых идей (творчества); способность к лидерству; понимание культур и обычаев других стран; способность к разработке проектов и управлению ими; способность к инициативе и предпринимательству; способность работать автономно; ответственность за качество; стремление к успеху. Отдельно следует рассматривать специальные компетенции.

Наибольшую сложность составляли задания по определению специальных компетенций по уровням. Установлен уровень значимости специальных компетенций для первого и второго циклов.

К первой ступени были отнесены такие общие для разных предметных областей компетенции:

 1. способность демонстрировать знание основ и истории дисциплины;

 2. способность логически и последовательно излагать усвоенные знания;

 3. способность вникать в контекст (четкого осмысления) новой информации и давать ее объяснение;

 4. умение демонстрировать понимание общей структуры дисциплины и связь между ее разделами;

 5. способность понимать и использовать методы критического анализа и развития теорий;

 6. способность правильно использовать методы и технику дисциплины;

 7. способность оценивать качество исследования в определенной предметной области;

 8. способность понимать результаты наблюдений и экспериментальных способов проверки научных теорий.

Выпускники второго уровня должны:

 1. овладеть предметной областью на более высоком уровне, т.е. владеть новыми методами и техникой (исследования), знать новейшие теории и их интерпретации;

 2. критически отслеживать и осмысливать развитие теории и практики;

 3. оперировать методами независимого исследования и уметь объяснят его результаты на более высоком научном уровне;

 4. быть способным сделать оригинальный вклад в дисциплину соответственно канонам определенной предметной области, например, в рамках квалификационной работы;

 5. продемонстрировать оригинальность и творческий подход;

 6. овладеть компетенциями на профессиональном уровне.


«Синдром современной индивидуальности» Алекса Инкелеса

В 50-х г.ХХ американский социолог Алекс Инкельс делает вполне правомерный вывод: «Как социальная структура, так и личность должны рассматриваться в качестве важных независимых, но взаимодействующих переменных, влияющих на ход социального процесса» личность современная - англ. personality, modern; нем. Personlichkeit, moderne. По Алексу Инкелесу - совокупность определенных личностных характеристик (инициативность, стремление к автономии, к планированию жизни на основе научных знаний, идентификация с более широкой соц. средой и т.д.), складывающихся в процессе модернизации под влиянием средств массовой коммуникации, образования, индустриального опыта.

Алекс Инкелес описывая «Синдром современной индивидуальности» выделил следующие характеристики:

- заинтересованность общественными делами;

- открытость по отношению к новому опыту;

- вера в силу разума и успехи науки, то есть рационалистическая ориентация;

- предвосхищение и планирование будущих начинаний, способность отказаться от выгоды и удовольствия текущего момента ради будущих выгод;

- высокие требования к себе образовательного, культурного, профессионального уровня, стремление к самосовершенствованию и самореализации посредством успеха;

- независимость от традиционных авторитетов, антидогматическая и скептическая установка.

Подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям сегодняшнего дня невозможна без построения на научной основе системе образования. Здесь должно быть полное соответствие мотива (цели обучаемого) основной цели пед. системы – формирование личности с заданными качествами. Это особенно сложно выполнить в условиях трансформирующегося (меняющегося) общества.
^ Функции повышения квалификации и последипломное образование

Повышение квалификации, обусловленное постоянным обновлением техники и технологии производства, осуществляется с отрывом и без отрыва от работы. Его формами являются профессионально-образовательные программы, реализуемые на курсах повышения квалификации при службах развития персонала и в институтах повышения квалификации.

Повышение квалификации является важным звеном последипломного профессионального образования специалистов, стимулирующих их профессиональный рост. Оно создает условия для актуализации профессионально-психологического потенциала личности, обеспечивает социальную защиту специалиста путем повышения его конкурентоспособности на рынке труда.

Виды повышения квалификации

а) краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение;

б) тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов);

в) длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации;

г) стажировка;

д) разработка нормативных документов различных уровней;

е) участие в конгрессах, конференциях, круглых столах, семинарах;

ж) публикация монографий, учебников и статей;

з) защита докторской (кандидатской) диссертации;

и) активная работа в комитетах, экспертных советах и комиссиях;

к) самостоятельное систематическое повышение квалификации;

л) прохождение семинаров, тренингов, деловых игр и т.д.

Последипломное образование — специализированное усовершенствование образования и профессиональной подготовки лица путём углубления, расширения и обновления его профессиональных знаний, умений и навыков или получения иной профессии, специальности на основе полученного ранее образовательно-квалификационного уровня и практического опыта. Последипломное образование создаёт условия для непрерывности и преемственности образования и включает:

 • переподготовку — получение другой специальности на основе полученного ранее образовательно-квалификационного уровня и практического опыта;

 • специализацию — приобретение лицом способностей выполнять отдельные задачи и обязанности, которые имеют особенности, в пределах специальности;

 • расширение профиля (повышение квалификации) — приобретение лицом способностей выполнять дополнительные задачи и обязанности в пределах специальности;

 • стажировка — приобретение лицом опыта выполнения задач и обязанностей определённой специальности.

К заведениям последипломного образования относятся:

 • академии, институты (центры) повышения квалификации, переподготовки, совершенствования, учебно-курсовые комбинаты;

 • подразделения высших учебных заведений (филиалы, факультеты, отделения и другие);

 • профессионально-технические учебные заведения;

 • научно-методические центры профессионально-технического образования;

 • соответствующие подразделения в организациях и на предприятиях.

Формы последипломного обучения специалистов могут быть разными:

Стационарная, с отрывом от производства на период обучения в институте (факультетах) повышения квалификации специалистов фармации. По этой форме проводятся циклы специализации, тематического усовершенствования и предаттестационные циклы, курсы информации и стажировки.

^ Заочно-стационарная форма, состоит из 2-х этапов, заочного — без отрыва от производства, когда специалист изучает по программе литературу и выполняет контрольное задание. Второй этап — с отрывом от производства на базе института (факультетов) усовершенствования провизоров.

^ Выездные циклы. Это циклы тематического усовершенствования специалистов путем выезда профессорско-преподавательского состава института (факультетов) усовершенствования провизоров на местные базы по заявкам органов здравоохранения, фармацевтических предприятий.

^ Прерывистые циклы, базируются на усовершенствовании специалистов фармации с частичным отрывом от работы на один-два дня в месяц в течение определенного периода времени.
^ Переход от квалификации к компетентности как целевая установка

К (базовым) компетентностям относят общенаучные, социально-экономические, гражданско-правовые, информационно-коммуникативные, политехнические и специальные общепрофессиональные знания.

А вот «квалификация», согласно это «совокупность социальных и профессиональных квалификационных требований, предъявляемых к социальным и профессиональным способностям человека».

Первое понятие более широкое и на его более интенсивное использование в образовании влияет процесс трансформации науки и техники, формирование информационного общества в 21 веке. То есть, такая подмена целевой установки в высшей школы связана с прогрессом, с влиянием новых технологий и т.д.
Задание - составить кроссворд на тему Высшее учебное заведение – цели и функции.

Основные понятия, личности и геогр.объекты: лицензирование, аккредитация, ОПП, ОКХ, бакалавр, специалист, магистр, компетентность, квалификация, переподготовка, стажировка, Алекс Инкельс, Петер Штомпка, Болонья.

Основные информационные источники:

  1. Законодательно-нормативные документы по лицензированию и аккредитации МОН Украины.

  2. Петер Штомпка Социология социальных изменений/Пер с нем. М.: Аспект Пресс, 1996.

  3. Алекс Инкельс

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconВизуализация управления качеством и обучение
Качество высшего образования, безусловно, является основой создания Европейской зоны высшего образования. В докладе на итоговой коллегии...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconРоль профориентации в системе современного высшего образования
Одной из проблем подготовки специалистов в системе современного высшего образования является недостаточное количество мероприятий,...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconВысшего профессионального образования «российская правовая академия...
Программа, учебно-методические материалы подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconПрограмма составлена в соответствии с Государственным образовательным...
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconВысшего профессионального образования «российская правовая академия...
Программа, учебно-методические материалы подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconВысшего профессионального образования «российская правовая академия...
Программа, учебно-методические материалы подготовлены на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconСистема менеджмента качества качества инструмент повышения качества высшего образования
Модель качества человека в пространстве высшего образования слагается из двух основных составляющих, воздействующих на все компоненты...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconСоциальные проблемы современного высшего образования
Хх в спрос на высшее образование растет. Все большее число людей из самых разных социальных групп видят его как необходимое условие...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconНаучно-практическая конференция «деятельность библиотеки высшего...
Вастопольского национального технического университета проводят 25 26 ноября 2010 года на базе Севастопольского национального технического...

План: Образовательные уровни высшего образования Стандарт высшего образования iconЕвропейское пространство высшего образования в новом десятилетии
Мы, министры, ответственные за высшее образование в 46 странах-участницах Болонского процесса, собрались в Левене / Лувен-ла-Неве...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<