Таврійський вісник освіти
НазваниеТаврійський вісник освіти
страница19/28
Дата публикации20.06.2014
Размер4.38 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Література:

 1. Антипов В. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів кримінального покарання // Підприємництво. Господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 134-138.

 2. Беца О.В. Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: МП Лис, 2003. – 110 с.

 3. Мойсеєва О. Правовий захист неповнолітніх (за матеріалами нового кримінального Кодексу України) // Право України. – 2001. – № 9. – С.59-60.

 4. Синьов В., Радов Г., Кривіша В., Беца О. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. – К.: МП Лис, 1999. – 144 с.

 5. Сколов С., Ярчук О., Олійник Ю. Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі. – К.: Знання. – 35 с.

 6. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі // За ред. В.М.Синькова. – К.: Вища школа, 2003. – 222 с.

 7. Тадыка А.А., Повереннова А.Г., Улитин Д.А. Психологическая работа с заключенными перед освобождением. – Одесса: Сфера, 2002. – 29 с.

 8. Яровий А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх // Право України. – 1999. – № 4. – С.104-108.

Кравченко І.Ф., Чабан Н.І.

^ ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ
З МЕТОЮ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


Розбудова економічно розвиненої, незалежної держави не можлива без глибокого вивчення й усвідомлення проблеми соціального виховання учнівської молоді. Зараз уже не є таєм­ницею той факт, що в силу економічних ускладнень у нашій країні склалася неоднозначна ситуація, яка є наслідком корінних змін не тільки у виробництві, але й у соціальних відносинах, правовій сфері тощо. Нові господарсько-економічні відносини сприяли поширенню в суспільстві стилю життя та виробленню особистісних ідеалів, побудованих на егоцентризмі, практицизмі, скептицизмі, відчуженні від духовності та культури. Невипадково молодь, плануючи своє майбутнє, ставить за мету досягти в пер­шу чергу матеріального добробуту, нехтуючи соціально-пра­вовими нормами суспільного існування й забуваючи про мораль­ні цінності людства. Зважаючи на це, у новому соціальному контексті задаються гуманістичні пріоритети виховної політики в освітніх закладах та установах.

Про необхідність морального виховання учнівської молоді чітко зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття. Система соціально-педагогічної роботи повинна створювати належні умови для того, щоб кожна молода людина не тільки оволоділа необхідними в житті знаннями, уміннями та навичками, але й максимально наблизилась до моральної культури та духовних традицій українського народу [5, с. 4].

Соціальне середовище є специфічною сферою життєдіяль­ності людини, але заповнюється вона діями і життям тільки через відносини та взаємодію з іншими членами суспільства. Психологічні відносини та взаємодії впливають на формування особистості за рахунок функціонуючих у суспільстві норм, цінностей, традицій. Особливого значення набуває в цьому плані забезпечення умов автономії поглядів та форм ініціативної поведінки індивідів у поєднанні зі здатністю дотримуватися встановлених суспільством правових норм життєдіяльності.

За таких умов створюються стійкі бар’єри протиправної поведінки особистості на шляху досягнення поставлених життєвих цілей. Тому актуального значення набувають питання діагностики емоційного стану особистості з метою своєчасного виявлення схильності до антигромадських дій та попередження протиправної поведінки в суспільній життєдіяльності.

Дослідження порушеної проблеми ставить за мету обґрун­тувати та розробити психолого-педагогічні засоби вивчення емоційного стану особистості з метою соціальної профілактики протиправної поведінки учнівської молоді.

Об’єктом дослідження визначено процес соціальної профі­лактики протиправної поведінки учнівської молоді, а предметом – психолого-педагогічні засоби вивчення емоційного стану особистості з метою соціальної профілактики протиправної поведінки в суспільній життєдіяльності.

У ході дослідження поставлено такі завдання:

 1. Виявити причини соціальних конфліктів учнівської моло­ді, що виникають внаслідок негативних емоційних станів у шкіль­ному віці.

 2. Дослідити способи розв’язання учнями конфліктів у сфері навчальної діяльності.

 3. Проаналізувати та підібрати методики діагностики емоційних станів учнів, що призводять до виникнення конфліктних ситуацій у навчальній сфері.

Одним із важливих аспектів розв’язання поставлених завдань є виявлення ролі міжособистісних відносин у мотивації протиправної поведінки учнівської молоді. О. Винославська, розкриваючи значення міжособистісних відносин в групі учнів, пише: «Не зовсім зрозуміло, чому в деяких дослідженнях цей «шар неофіційних людських відносин» аналізується в повному відриві від змісту діяльності колективу. Цей зміст розкривається переважно в структурі так званих офіційних або формальних відносинах...» [1, с. 38].

Не менш важливим є положення А. Макаренка про законо­мірності розвитку колективу, що являє собою діалектику розвитку цілей спільної діяльності «від диктаторських вимог організатора до вільних вимог кожної особистості» [3, с. 56].

У спільній діяльності кожен учень як представник певної соціальної групи вступає в контакт з однокласниками, друзями, приятелями, дорослими з приводу його конкретного вчинку або дії. Соціальні взаємодії можуть набувати характеру простих або складних життєвих ситуацій. Перші розв’язуються без зустріч­ного опору учнів через організацію їх поведінки в школі, поза її межами, у сім’ї. Впродовж дня будь-хто з учнів включається в широкий діапазон взаємовідносин у колективі з різних причин: зупиняє сутичку, попереджає конфлікт, просить допомоги, під­три­мує розмову тощо. У складних ситуаціях великого значення набувають емоційні стани суб’єктів взаємодії, а результат вирішення проблеми завжди має двозначний характер з причини труднощів прогнозування поведінки учнів у залежності від багатьох факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру [1-2; 4; 10].

Учню важко кожного дня дотримуватися правил поведінки, визначених суспільними нормами відповідно до тієї чи іншої ситуації на уроках і перервах, в колі приятелів та сім’ї, тому є при­родними незначні порушення загальних правил. Адже повсякденне життя хлопців та дівчат не регламентується тільки правилами соціальної взаємодії, можливі зміни емоційного стану, настрою в стосунках з друзями, однокласниками тощо. У життєдіяльності немає чіткої межі між ситуацією і конфліктом, тому що учні не завжди можуть вільно заявити про свої позиції, відстоюючи правоту. Конфлікти порушують систему взаємо­відносин у соціальній групі, можуть викликати стресовий стан, невдоволення своєю соціальною позицією і як наслідок – бажання порушити приписані суспільством правила та норми поведінки [10, с. 63].

У загальному плані педагоги та психологи виділяють такі причини життєвих конфліктів учнів:

 • низький рівень можливостей прогнозувати емоційний стан та поведінку співрозмовників; випадковий характер їх вчинків нерідко порушує запланований хід соціального контакту, викликає в учня незадоволення та намагання будь-якими засобами позбутися невизначеності; недостатня інформація про мотиви вчинків учасників конфлікту ускладнює вибір оптимальної поведінки у відповідній обставинам ситуації;

 • свідками ситуації є інші люди, тому учень намагається зберегти свій соціальний статус будь-якими засобами і тим самим нерідко доводить ситуацію до конфліктної;

 • оцінка учнями життєвої ситуації здебільшого базується на суб’єктивних почуттях його вчинку, у поєднанні з недостат­ньою інформацією про мотиви дій та вчинків співрозмовників психологічно обумовлений суб’єктивізм спричиняє виникнення негативного емоційного незадоволення результатами спілку­вання;

 • учневі складно здійснити аналіз ситуації, що виникає, і він намагається виразити негативні емоції у формі протесту проти загальноприйнятих норм і правил соціальної взаємодії;

 • великого значення набуває характер відносин між учас­никами конфлікту; особистісні якості й нестандартна поведінка часто стають причиною непорозуміння та постійних конфліктів;

 • хибне ставлення до критики. Критика застосовується з метою виправлення недоліків, допомоги у справі. Але недо­статній рівень психологічної культури певної частини учнів при­зводить до того, що вони без потреби підвищують голос, допу­скають нетактовність, грубість, провокують конфлікт [2; 4; 8-9].

Залежно від позицій та орієнтацій на «перемогу» або «поразку» розрізняють три способи вирішення учнями конфлікту в сфері навчальної діяльності:

1. Перший спосіб, який умовно називають «придушенням», передбачає розв’язання конфлікту на користь переможця. Спеціалісти з дослідження конфліктів підкреслюють такі його переваги та недоліки:

 • цей спосіб викликає обурення й сильну ворожість переможеного до переможця;

 • він потребує сильного примусу з боку переможця. І коли примус зникає, переможений починає застосовувати протиправні способи дій на знак протесту;

 • привчає переможеного перекладати відповідальність на переможця, обмежує ініціативу й особистісне зростання;

 • розвиває нездатність і небажання кооперуватися та діяти разом з іншими переможеними;

 • обмежує творчість та активність учнів у позитивному розв’язанні конфліктної ситуації;

 • такий спосіб часто викликає почуття вини та каяття в переможця;

 • потребує застосування влади для того, щоб досягти перемоги [2, с. 13].

2. Другий спосіб передбачає вирішення конфлікту на користь переможеного, тому умовно називається «поступкою». Охарактеризуємо переваги та недоліки цього способу, наведені у працях психологів:

 • Переможець, ігноруючи небажану реакцію переможеного, уникає конфлікту. Проте така поведінка викликає обурення переможеного й виникнення в нього навіть ненависті до переможця.

 • Наведений спосіб сприяє розвитку в переможця егоїзму, неповаги до оточуючих.

 • Він провокує застосування протиправних дій як з боку переможеного, так і переможця.

 • Не сприяє розвитку моральних норм і прагнення пошуку шляхів позитивного розв’язання конфлікту для обох сторін.

 • Змушує також переможця відчувати провину відносно переможеного.

З проведеного аналізу зрозуміло, що охарактеризовані способи вирішення конфліктів досить неконструктивні й нега­тивно впливають як на стосунки між учнями-учасниками конфлікту, так і на розвиток прагнення до пошуку шляхів розв’язання конфлікту в морально-правовому полі [1, с. 38].

3. Третій спосіб – «співпраця» передбачає виграш у кон­флікті обох сторін і відсутність переможених. У ході його застосування учні шукають можливості вирішення конфлікту, доходять згоди. Спосіб спрямовує не на змагання чи протиборство, а на кооперацію. Можна виділити такі переваги способу «співпраці»:

 • Відсутність опору. Внаслідок співпраці не буває перемож­ців і переможених; опір, який супроводжує способи «придушення» та «поступки», в даному випадку відсутній. Коли учасники конфлікту працюють разом над вирішен­ням проблеми, їхнє взаєморозуміння поглиблюється.

 • Внаслідок співпраці виникає бажання реалізувати прийня­ті рішення. Результативність рішень, спільно прийнятих обома учасниками конфлікту, значно вища, ніж прийнятих тільки одним із них.

 • Відсутність примушення й застосування влади сприяє покращенню психологічного клімату взаємостосунків [4, с. 9].

Нами здійснено аналіз діагностуючих методик і відібрано ті, що спрямовано на вивчення емоційного стану учнів і навичок подолання конфліктних ситуацій в залежності від домінуючих емоцій.

Методику діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій запропоновано Д. та Ф. Джонсонами. Опитувальник базується на класифікації підходів до розв’язання конфліктів і дає змогу оцінити індивідуальні дії особистості під час кон­флікту залежно від домінування важливості досягнення мети або підтримання добрих стосунків з опонентами. У конфліктній ситу­ації особисті цілі опонентів не збігаються і вступають у проти­річчя. Тому розв’язання конфлікту залежить від наполегливості, з якою опоненти прагнуть задовольнити особисті інтереси [6, с. 178-180].

В опитувальнику наведено емоційно забарвлені вислови стосовно різних життєвих ситуацій. Користуючись наведеною шкалою, треба визначити рівень відповідності емоції, що виникає завдяки висловлюванням та діям під час конфлікту. Після цього із запропонованих у методиці п’яти стратегій вибирають ту, яка допоможе отримати позитивні результати розв’язання конфліктів. Чим більшою є загальна сума балів за певною стратегією розв’язання конфліктів, тим частіше опитуваний схильний застосовувати цю стратегію. Розглянута методика має такі переваги: невеликий обсяг стимулюючого матеріалу; просто­ту й зрозумілість наведених висловлювань для учнів 7-11 класів. Недоліком, на нашу думку, можна вважати дещо ускладнений підрахунок кількості набраних балів.

Методика дослідження стилю поведінки в конфлікті засто­совується з метою дослідження основних стилів поведінки людини в конфлікті залежно від тих чи інших особистих емоцій. Опитувальник включає 30 питань і по два варіанти можливих відповідей. Необхідно дати відповідь на запитання, користую­чись запропонованим «ключем». Якщо відповідь (А чи Б) збіга­ється з дешифратором, у таблиці відповідей проставляється знак «+». Максимальна кількість балів у кожній колонці – 12. Одержану суму приймають за 100 %, що надає можливість вирахувати відсоток правильних відповідей і побудувати діаграму домінанти способів виходу із конфлікту [7, с. 16-17].

Перевагами методики є: чіткість і доступність форму­лювання тверджень; наявність бланку оформлення відповідей, що скорочує час на обробку результатів діагностування. Проте запропонована методика не позбавлена певних недоліків, а саме: завеликим є обсяг опитувальника; дещо ускладнена обробка та інтерпретація результатів дослідження.

Методику оцінки мотивації досягнення успіху запропоновано Т. Елерсом. Опитувальник включає 41 твердження. Учасники опитування повинні визначити: якою мірою твердження відпо­відають тому, як учні зазвичай міркують, роблять, відчувають [7, с. 115-116].

Бали підраховуються зіставленням власних відповідей з варіантом відповідей «ключа». При підведенні підсумків беруться до уваги лише ті відповіді, які співпадають: вони свідчать про наявність позитивних емоцій і здатності уникати конфліктних ситуацій. До очевидних переваг методики можна віднести невеликий обсяг стимулюючого матеріалу, порівняно простий зміст тверджень, чітку інструкцію стосовно обробки результатів. Поряд із перевагами вважаємо за слушне звернути увагу на існування певних недоліків, зокрема, відсутність чітких вказівок щодо оформлення бланку відповідей, ускладненість інструкції до інтерпретації отриманих результатів.

За допомогою тесту К. Томаса «Ваша поведінка у ситуації незгоди» можна визначити власну реакцію на протиріччя. У методиці визначено п’ять способів регулювання поведінки в си­туації незгоди. За інструкцією необхідно вибрати із запропонованих 30-ти тверджень ті, що найбільше відповідають стилю поведінки опитуваного. Аналіз методики виявив такі її переваги: чітко та доступно сформульовані твердження та невеликий обсяг тесту. Як недоліки можна виділити дещо ускладнені пояснення щодо обробки результатів дослідження.

Метою застосування тесту-вправи «Мої стосунки з ото­чуючими» є:

 • покращення взаємовідносин з оточуючими;

 • допомога в зрозумінні своїх хибних рис у конфліктах;

 • можливість збоку оцінити проблеми взаємовідносин із іншими людьми [6, с. 275-278].

У тесті наведені пари полярних тверджень разом зі шкалою оцінки від 1 до 10. Учасники повинні обвести те число, значення якого найбільше відповідає реальності. В поясненні наведено важливі принципи взаємовідносин між двома людьми. Вправа виконується одночасно двома учасниками. Вибирається така людина, з якою в опитуваного найкращі взаємовідносини і яка з розумінням поставиться до виконання тесту-вправи. Це може бути товариш, близький приятель, батьки, брати, сестри та інші родичі. Кожен з виконавців вправи заповнює опитувальний лист. Після цього, шляхом обговорення, учасники повинні виявити стрижневі принципи взаємовідносин. По закінченню тесту-вправи пропонується відповісти на ряд додаткових запитань.

Вважаємо за необхідне підкреслити очевидні переваги методики, а саме, невеликий за обсягом тест, простий за оформленням лист відповідей, чіткі й зрозумілі пояснення порядку роботи з тестом-вправою. Поряд із тим існують і окремі недоліки. Серед них можна вказати на відсутність чіткого алгоритму обробки та інтерпретації результатів, крім того виконання тесту не гарантує вирішення особистої проблеми у взаємовідносинах з оточуючими.

Наведені п’ять методик утворюють єдиний комплекс діагностуючих засобів, спрямованих на вивчення емоційних станів та дій учнів у конфліктних ситуаціях в залежності від їх орієнтації на «перемогу» або «поразку». Застосування методик допомагає учням усвідомити шляхи та деякою мірою набути досвіду позитивного виходу із ситуації конфлікту, побачити помилки в особистій поведінці й не повторювати їх, звалюючи провину на опонента. Так учні вчаться приймати рішення без зайвих емоцій, ухиляючись від протиправних засобів впливу та дій. Це підвищує їх свободу морального вибору способів поведінки за різних життєвих обставин.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Похожие:

Таврійський вісник освіти iconКолегії міністерства освіти І науки україни
Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ І навчальних закладів професійно-технічної освіти...

Таврійський вісник освіти iconВісник Харківського національного університету №xxx, 20XX
Лапласа / Брацихіна Л. І., Мукомел Т. В., Фильштинський Л. А. // Вісник Харк нац ун-ту, – 20ХХ. – № ХХХ. Сер. «Математичне моделювання....

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Таврійський вісник освіти iconXx міжнародний український науковий гуманітарний Форум
Кцгд, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, пр. Вернадського, 4, Сімферополь, Україна, 95007

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти печенізької
Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012...

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconДержавна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації та обласного еколого-натуралістичного центру, планом...

Таврійський вісник освіти iconІнтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій
Ххі століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується...

Таврійський вісник освіти iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<