Таврійський вісник освіти
НазваниеТаврійський вісник освіти
страница21/28
Дата публикации20.06.2014
Размер4.38 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

^ ЗАХИСТ МОЛОДІ
ВІД НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ НЕОКУЛЬТІВ


Включеність українського суспільства у зовнішні процеси глобалізації викликають широке коло соціальних змін, зокрема й зміни суспільних норм і цінностей.

Глобалізм, з одного боку, розширює науково-технологічні та інформаційні обрії розвитку людства, а з іншого – несе в собі озна­ки узагальнення і нівелювання особистості. Переоцінка цінностей веде до переоцінки ступеня ризику, що часто призво­дить до нерозважливої участі молоді в ризикових ситуації. При цьому сама ризикова поведінка часто може проявлятись у різних формах.

За допомогою систем масової комунікації здійснюється пе­ре­орієнтація суспільної думки шляхом введення нової шкали цінностей, здійснюється дезінформація, поширюються й закріп­лю­ються в суспільній свідомості нові моделі життя. При цьому активно застосовується психічний вплив різного виду, форм і змісту.

Метою нашого дослідження є обґрунтування шляхів захисту молоді від небезпечного сугестивного впливу нових культів, що з’являються в Україні.

Об’єктом дослідження є діяльність небезпечних неокультів.

Предмет – механізми сугестивного впливу неокультів на сучасну молодь.

Ми виходили з припущення, що негативний вплив неокуль­тів на жертву має цілеспрямований комплексний характер, при цьому можна виявити ознаки віктимності в поведінці молодих осіб, які зазнають такого впливу.

При проведенні дослідження нами використовувались такі методи: аналіз наукової літератури та матеріалів слідства, які характеризують юридичну практику, опитування молодих людей та їх батьків, узагальнення наявного фактологічного матеріалу.

Під психічним впливом розуміють здійснюване за допомо­гою мовних і немовних засобів вплив однієї особистості або групи людей на психологію іншої особистості або групи, що виходить із певних корисливих мотивів. В умовах слабко розвинутого психологічного захисту люди стають об’єктом аморальної й навіть злочинної маніпуляції з боку зацікавлених осіб. Причому, уникнути маніпулятивного впливу досить важко, оскільки вміле звертання до базових потреб і мотивів не може обминути уваги й емоцій тих, кому воно адресовано. Сильний вплив на психіку здійснюється спеціальними прийомами навіювання і психічного тиску. Вони спрямовані на емоційно-вольову сферу і можуть викликати самі різні стани людини.

Cугестивні маніпуляції становлять серйозну небезпеку в пла­ні суспільних наслідків поведінки населення й здоров’я на­цій. Наприклад, за нашим даними, не тільки школярі, але й сту­денти мають страхи, зміст яких детермінований інформацій­ними впливами. Прикладом можуть бути страхи соціальних потрясінь, насилля, природних катаклізмів тощо.

При цьому, залежно від типу сугестивного впливу й інди­ві­дуально-психологічних особливостей у людей можуть виникати:

1) стани, обумовлені надмірною психофізіологічною мобілі­за­цією організму (стрес, домінантні стани, фрустрація, тривога);

2) стани, пов’язані зі зниженням тонусу нервової системи (самітність, нудьга, астенія, хворобливе ледарство);

3) псевдоневротичні фіксації несприятливих реакцій (фобії, нав’язливі думки, нав’язливі дії);

4) порушення та кризи в сфері особистісної мотивації (кризи мотивації, проблеми змістів).

Сугестивність вище у молодих людей з нерозвиненим світо­глядом, низькими рівнями свідомості та критичності мислення, таких що втратили значимі життєві орієнтири, мають ослаблене здоров’я.

Вищенаведене стає небезпечним з огляду на засилля у наш час неокультів та їх намагання вплинути на молодь. При цьому в Україні навіть немає юридичного визначення понять «нео­культ» і «секта». Доводиться послуговуватись терміном «релігій­на організація». У побутовому та науковому розумінні прийнято під сектами розуміти релігійні організації, віддалені від пануючих церков і ворожо налаштовані щодо них, а також такі, що здійснюють деструктивний влив на особистість, використовуючи силові форми психічного, фізичного та економічного тиску.

Як приклад, можна навести викриття у 2004-2005 роках пра­воохоронними органами у м.Херсоні діяльності секти, в якій ціле­спрямовано вчинялось насильство над молодими її членами у всіх його проявах (психічне, моральне, сексуальне та економіч­не). І це не поодинокий випадок: так, лише протягом першої половини червня 2005 р. у м. Києві було здійснено 13 самогубств молодих людей віком від 15 до 27 років. При цьому повішення на одному дереві одночасно трьох осіб дає підстави думати, що вони були учасниками страшного ритуалу.

Практика впливу на свідомість характерна для сектантських і культових організацій, таких як «Церква Христа», «Церква заві­ту», «Живий потік», культ «Шрі Чинмоя», «Суспільство свідомо­сті Кришни» і багатьох інших. Такі ж підходи характерні для багатьох релігійних протестантських конфесій, що активно діють зараз в Україні.

При цьому аналіз свідчить, що батьки не вважають фактами порушення прав і свобод дитини прилучення її до релігії, якщо самі сповідають, певний релігійний обряд. Причому частіше це стосується дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. У той же час особи юнацького віку вже цілком усвідомлюють випадки силового залучення у церкву як факт порушення свободи особи.

Членів наведених вище культів можна вважати жертвами впливу, однак не пасивними, а такими, що й самі винні у своєму складному становищі. Можна говорити про віктимність поведінки та дій особистості, яка потрапляє у тенети того, чи іншого релігійного впливу.

Віктимність жертв деструктурних впливів сект та неокультів можна охарактеризувати такими чинниками:

 • відсутністю самостійності та критичності мислення;

 • інфантилізмом і неусвідомленням власної життєвої перспек­тиви;

 • неусвідомленням ступеня ризику своєї поведінки та знаходження у певному товаристві;

 • недооцінкою своїх можливостей протистояти маніпулю­ван­ню (молода людина вважає себе невразливою до сугестив­ного впливу);

 • ігноруванням застережень дорослих і засобів масової інформації: молодій людині здається, що неприємності можуть статись з кимсь іншим, але ніяк не з нею;

 • зневажливим ставленням до виконання своїх соціальних ролей «сина», «доньки», «учня», «студента» тощо;

 • наявністю великої кількості «вільного часу»;

 • відсутність досвіду протистояння психічному тискові тощо.

Слід враховувати груповий феномен культів – виходити з при­родних впливів гру­пових навіювання та зараження. Навіть присутність інших людей, їх особистий приклад активізує та при­скорює психічний вплив різних чинників. Так, власні переживання та пошук правильних оцінок можуть бути досить тривалим процесом, однак під впливом натовпу таке самовизначення може відбуватись і миттєво.

Ще більш небезпечним є цілеспрямований вплив на особис­тість, коли враховуються як її специфічні особливості, так і кон­кретні умови її існування або ситу­ації, в якій вона перебуває.

Усвідомлене намагання залучити до культу нових прихиль­ни­ків може включати у себе низку продуманих, логічно ув’язаних дій, наприклад:

• новачку пропонується система нейролінгвістично виваже­них промов і лекцій, які розраховані на некритичне їх прослухо­вування,

• слухання супроводжується демонстрацією позитивного сприй­няття інформації лояльними членами групи,

• підтримка й схвалення будь яких проявів позитивної оцінки та згоди новачка із пропонованими думками,

• групове однозначне засудження будь-якого вираження своєї незгоди та пошук уразливих сторін особистості з метою провокування відчуття провини за свою позицію,

• збудження інфантильності, дитячої поведінки за допомо­гою спеціальних прийомів групового багаторазового проговорю­вання певних сентенцій, наспівування пісень, ігор, спільного проведення урочистостей групових прийомів їжі тощо.

До основних негативних моментів впливу релігійних угрупу­вань можна віднести:

 • авторитаризм,

 • ієрархічність форм відношень,

 • тиск із метою досягнення лояльної поведінки,

 • тотальний зовнішній контроль,

 • відчуття власної провини ,

 • переоцінку цінностей та норм, що склалися у суспільстві,

 • деструктивну агресію,

 • мислення «образом ворога», засудження самостійної думки,

 • ідейну та матеріальну експлуатацію та залежність,

 • спотворену, ідеологічно зафарбовану оцінку себе та інших людей і світу,

 • мобілізацію страху та паніки (залякування кінцем світу, катастрофами, ворожими силами тощо,

 • надмірний пошук особливих релігійних переживань (ма­рень, одкровення, шляхом свідомого заглиблення у медитацію, піст, позбавлення сну, вживан­ня наркотиків, перезбудження тощо),

 • відхід від реальності та уникнення реальних рішень, втечу в ілюзорний світ відмова від власного «Я» та втрату своєї автономії,

 • переоцінку чи недооцінку себе (відчуття безсилля або, навпаки, відчуття всесилля власної величі та приналежності до еліти, одночасний або почерговий прояв цих почуттів – конфлікт амбівалентності),

 • сексуальне насильство по відношенню до жінок і дітей,

 • матеріальні та фінансові залежності та збитки.

У зв’язку з наведеним важливо передбачити шляхи запобіжної профілактичної роботи, яка б унеможливлювала негативний вплив деструктивних релігій. Можливий перелік способів протистояння небажаному соці­альному впливу, на нашу думку, можна згрупувати таким чином:

^ Юридичні способи, які включають в себе нормативне визна­чення понять «неокульт», «секта», «деструктивний вплив релігій­ної організації» тощо. Внесення відповідних змін до Закону Укра­ї­ни «Про релігійні організації», конкретизувавши критерії допу­стимості меж їх впливу на свідомість та поведінку. Розробку юридичних механізмів протистояння деструктивному впливові релігійних організацій.

Соціально-організаційні – координація зусиль органів місце­вої влади, освіти, соціальних служб та правоохоронних органів щодо виявлення та припинення дій деструктивних релігійних організацій.

Психолого-педагогічні – формування життєвого досвіду та профілактика психологічної залежності, маніпулювання, контро­лю свідомості, розвиток у молодих людей самостійності і кри­тичності мислення й рефлексії.

Можна констатувати, що зазначена нами проблема має комплексний характер, відповідно і профілактична робота має бути системною.^ Носенко О.А.

Доведення методом від супротивного
В шкільному курсі алгебри

Методи й прийоми доведення тверджень різноманітні. Але з усіх можливих способів доведення того чи іншого твердження бажано вибирати найбільш раціональний. У багатьох випадках найбільш раціональним (а іноді і єдино можливим) є метод доведення від супротивного.

В основі всіх форм доведення від супротивного лежить логічний закон виключеного третього: із двох супротивних тверджень одне завжди правильне, друге – ні, а третього бути не може. Тому замість безпосереднього доведення даного твердження можна показати, що супротивне йому твердження неправильне. Із цього випливає справедливість даного. Звідси загальна схема доведення методом від супротивного: щоб довести якесь твердження Т, припускаємо, що воно хибне; якщо виявиться, що це припущення призводить до суперечності, то ми робимо висновок, що припущення неправильне, тобто твердження Т – істинне.

Доведенням від супротивного математики активно користу­вались ще в давнину. Наприклад, Евклід застосував цей метод для доведення того, що не існує найбільшого простого числа.

Сучасні юні математики, які відвідують математичні гуртки, факультативи, спецкурси, знайомляться із цим методом
у 5-6 кла­сі. Переважна більшість школярів починає знайомитися з доведеннями методом від супротивного в 7 класі з початком вивчення курсу геометрії, а в шкільному курсі алгебри застосовують його лише інколи або ж взагалі не використовують. Це значно звужує уявлення учнів про можливості цього методу та, подекуди, може спричиняти виникнення учнівського стерео­типу щодо суто геометричного його застосовування, що вкрай небажано, адже не можна заперечити велику роль навичок мислення від супротивного у вихованні математичної культури та розвитку логічного мислення учнів. Отож, розглянемо деякі можливості застосування методу від супротивного під час розв’язування задач на доведення шкільного курсу алгебри.

1. Доведення ірраціональності числа.

Задача 1. Довести, що число – ірраціональне.

Доведення. Припустимо супротивне, тобто що число – раціональне. Тоді це число можна подати у вигляді нескоротного дробу , де а – ціле число, b – натуральне. Оскільки , то і . Число 3b2 кратне 3, отже, і рівне йому число а2 кратне 3. Але тоді й число а кратне 3 (якщо б число а було не кратне 3, то й число а2 було б некратне 3). Тому а = 3с, де с – ціле число. Маємо (3с)2 = 3b2, 9с2 = 3b2, 3с2 = b2. Число 3с2 кратне 3, отже, число b2 також кратне 3. Тоді й чи­сло b кратне 3. Тобто чисельник і знаменник дробу кратні 3. Це суперечить тому, що дріб нескоротний. Таким чином, наше припущення неправильне, а значить доведено, що – ірраціональне число.

Задача 2. Довести, що cos15º – ірраціональне число.

Доведення. Як відомо, cos30º = 2cos215º – 1, звідки
= 2cos215º – 1, 4cos215º – 2 = . Припустимо, що cos15º – раціональне число, тоді і cos215º, і 4cos215º, і 4cos215º – 2 теж раціональне число. Але, як показано в задачі 1, – ірра­ціо­нальне число. Отже, у правильній рівності 4sin215º – 2 = ліва частина раціональна, а права ірраціональна, чого бути не може. Значить наше припущення хибне, і тим самим доведено ірраціональність числа cos15º.

Задача 3. Довести, що число lg3 + lg7 – ірраціональне.

Доведення. Припустимо, що число lg3 + lg7 – раціональне. Тоді lg3 + lg7 = , де а і b – натуральні числа (бо lg3 + lg7 > 0). Далі маємо: lg21 = , 21 = , 21b = 10а. Але остання рівність не може бути правильною, оскільки 21b при розкладі на прості множники має 3 і 7, у той час як простими множниками числа 10а є тільки 2 і 5. Отже, наше припущення хибне, а тому lg3 + lg7 – ірраціональне число.

2. Задачі на доведення, що стосуються квадратних рівнянь чи квадратних тричленів

Задача 4. Довести, що якщо n – натуральне число,
то n2 + n + 2 не ділиться на 15.

Доведення. Припустимо супротивне, тобто що існує таке натуральне n для якого n2 + n + 2 ділиться на 15. Отже,
n2 + n + 2 = 15k, де k – натуральне число (очевидно, що
n2 + n + 2 > 0). Маємо квадратне рівняння відносно n:
n2 + n + 2 – 15k = 0, причому D = 1 – 4 ∙ (2 – 15k) = 60k – 7. Дискримінант закінчується цифрою 3, а тому не є повним квадратом. Значить n – не натуральне число. Отже, зроблене припущення неправильне, а тому n2 + n + 2 не ділиться на 15, якщо n – натуральне число.

Задача 5. Довести, що якщо р1р2 = 2 ∙ (q1 + q2), то хоча б одне з рівнянь х2 + р1х + q1 = 0 і х2 + р2х + q2 = 0 має дійсні корені.

Доведення. Припустимо, що обидва рівняння не мають дійсних коренів. Тоді і , звідки , , (р1р2)2 < 0. Але остання нерівність не виконується ні при яких р1 і р2. Отже, наше припущення хибне, і хоча б одне з даних рівнянь має дійсні корені.

Задача 6. Довести, що якщо c ∙ (a + b + c) ≤ 0, то рівняння ах2 + + с = 0 має дійсні корені.

Доведення. Припустимо супротивне, тобто, що корені рівняння ах2 + + с = 0 за умови c ∙ (a + b + c) ≤ 0 не є дійсними. Тому D = b24ac < 0, звідки . У такому випадку c ∙ (a + b + c) = ac + bc + c2 > + bc + c2 = (+ c)2 ≥ 0, тобто c ∙ (a + b + c) > 0, що суперечить умові. Отже, наше припущення хибне, а значить дане рівняння має дійсні корені.

3. Доведення нерівностей.

Задача 7. Довести, що при будь-яких a, b, c
a2 + b2 + c2ab + ac + bc (нерівність трьох квадратів).

Доведення. Припустимо супротивне, тобто, що існує набір значень a, b, c для якого a2 + b2 + c2 < ab + ac + bc. Домножимо обидві частини нерівності на 2, одержимо:

2a2 + 2b2 + 2c2 < 2ab2ac2bc.

Далі (a b)2 + (b c)2 + (ca)2 < 0. Маємо неправильну нерівність, так як сума квадратів не може бути від’ємним числом. Значить і наше припущення неправильне, а тому
a2 + b2 + c2ab + ac + bc.

Задача 8. Довести, що для всіх a > 0 і b > виконується нерівність – 1 > a.

Доведення. Припустимо супротивне: існують деякі значення a > 0 і b > , для яких справджується нерівність

a. Тоді a + 1. Ураховуючи, що за даних a і b a2 + 3ab + 1 > 0 і a + 1 > 0, маємо ≤ (a + 1)2. Далі a2 + 3ab + 1 a2 + 2a + 1,
3ab ≤ 2a, b (бо a > 0). Ми прийшли до суперечності, адже за умовою b > , а > , тому b > . Отже, зроблене припущення хибне, а значить для всіх a > 0 і b > виконується нерівність – 1 > a.

Задача 9. Довести, що для всіх дійсних виконується нерівність cos + 3 cos 3 + 6 cos 6 ≥ – .

Доведення. Припустимо супротивне, а саме, що існує , для якого виконується нерівність

cos + 3 cos 3 + 6 cos 6 < – . Виконаємо деякі перетворення цієї нерівності:

cos + 3 cos 3 + 6(2cos23 – 1) + 6 < – 1,

cos + 3 cos 3 + 12 cos23 + < – 1,

cos + 3(4cos23 + cos 3 + ) < – 1,

cos + 3(2cos3 + )2 < – 1.

Отримана нерівність неправильна, оскільки cos ≥ – 1, а (2cos3 + )2 ≥ 0. Отже, зроблене припущення хибне, а тому cos + 3 cos 3 + 6 cos 6 ≥ – .

Зауваження. Заперечуючи висловлення зі словом «всіх», останнє замінюємо словом «деяких» і навпаки.

4. Доведення тотожностей

Задача 10. Довести, що

212 + 222 + 232 + 242 = 252 + 262 + 272.

Доведення. Припустимо супротивне, тобто що

212 + 222 + 232 + 242 ≠ 252 + 262 + 272,

звідки 242 ≠ (272 – 232) + (262 – 222) + (252 – 212) і далі

242 ≠ 4 ∙ 50 + 4 ∙ 48 + 4 ∙ 46, 242 ≠ 4 ∙ 144, 242 ≠ 242. Таким чином отримали суперечність очевидній рівності 242 = 242. Отже, наше припущення хибне, а тому рівність

212 + 222 + 232 + 242 = 252 + 262 + 272 – правильна, що й треба було довести.

Задача 11. Довести тотожність

cos25º + cos47º = cos11º + cos61º + cos83º.

Доведення. Припустимо супротивне, тобто що

cos25º + cos47º cos11º + cos61º + cos83º.

Оскільки cos18º ≠ 0, то враховуючи припущення маємо 2cos18º ∙ (cos25º + cos47º) ≠ 2cos18º ∙ (cos11º + cos61º + cos83º). Далі cos43º + cos + cos65º + cos29º cos29º + cos +
+ cos79º + cos43º + cos101º + cos65º, cos79º + cos101º ≠ 0, sin11º – sin11º ≠ 0.

Але, як відомо, аа = 0. Отже, наше припущення хибне, і тому cos25º + cos47º = cos11º + cos61º + cos83º, що й треба було довести.

Ще раз підкреслимо, що в основі методу від супротивного лежить закон виключеного третього. Це одна з аксіом тієї логіки, якою ми постійно користуємось на практиці. Існують, однак, і інші логічні системи, у яких цей закон не виконується. Зрозуміло, що якщо при побудові математики ми будемо використовувати подібні логічні системи, то вже не зможемо застосовувати метод від супротивного в доведеннях. Та й саме поняття «довести» в такій математиці набуватиме іншого змісту. Що ж до розділів математики, які входять до шкільної програми, закон виключеного третього завжди виконується, а тому доведення методом від супротивного є абсолютно строгими й допустимими.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

Похожие:

Таврійський вісник освіти iconКолегії міністерства освіти І науки україни
Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ І навчальних закладів професійно-технічної освіти...

Таврійський вісник освіти iconВісник Харківського національного університету №xxx, 20XX
Лапласа / Брацихіна Л. І., Мукомел Т. В., Фильштинський Л. А. // Вісник Харк нац ун-ту, – 20ХХ. – № ХХХ. Сер. «Математичне моделювання....

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Таврійський вісник освіти iconXx міжнародний український науковий гуманітарний Форум
Кцгд, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, пр. Вернадського, 4, Сімферополь, Україна, 95007

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти печенізької
Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012...

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconДержавна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації та обласного еколого-натуралістичного центру, планом...

Таврійський вісник освіти iconІнтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій
Ххі століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується...

Таврійський вісник освіти iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<