Таврійський вісник освіти
НазваниеТаврійський вісник освіти
страница6/28
Дата публикации20.06.2014
Размер4.38 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
^

Література:

 1. Введение в культурологию: Учебное пособие для вузов. – М., 1995. –336 с.

 2. Миттер В. Многокультурное образование и междисциплинарный под­ход // Перспективы. Вопросы образования. – 1993. – № 1. – С.37-41.

 3. ^

  Социология. Наука об обществе: Учебное пособие. – Харьков, 1996. – 688 с.

 4. Стефаненко Т.Г. Адаптация к новой культурной среде и пути ее оптимизации // Введение в практическую социальную психологию. – М., 1994. – С.114-126.

 5. ^

  Философия: Учебник для высших учебных заведений – М., 1996. – 537 с.


Шишко Л.С., Блах Е.І.

інформаційнІ технологіЇ ЯК ЗАСІБ контролю навчальних досягнень осОБИСТОСТІ

Контроль навчальних досягнень є невід’ємною складовою процесу навчання, який за своєю суттю є постійним процесом зворотного зв’язку між викладачем та студентом. Тому зрозу­мі­ло, що чим досконалішим він буде, тим успішніше здійснювати­меться керування навчанням і вихованням. Одночасно контроль покликаний надавати студентові якнайповнішу інформацію про хід і результати його навчальної діяльності, разом із тим він має позитивно впливати на ефективність навчальної діяльності, сприяти особистісному розвитку.

Сучасна психолого-педагогічна наука наголошує на необ­хідності педагогічного керування навчальним процесом, виходя­чи з активної позиції особистості викладача, потреб й інтересів студента – суб’єкта навчальної діяльності.

Впровадження у вищій школі кредитно-модульної системи навчання, перенесення акценту з поточного контролю знань на тематичне й підсумкове оцінювання, перехід від семестрових екзаменів до підсумкової атестації являє собою вирішення окремих питань контролю за навчально-пізнавальною діяльні­стю, пов’язаних із процесом формування навчального середо­вища як сфери для активізації свідомості особистості та реалізації творчого потенціалу.

Різні аспекти контролю за навчально-пізнавальною діяльні­стю учнів висвітлено в працях вітчизняних і зарубіжних учених: А.М.Алексюка, С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, В.М.Галу­зинського, В.М.Галузяка, М.Б.Євтуха, І.Я.Лернера, М.Н.Скаткіна, М.І.Сметанського, М.М.Фіцули, І.Ф.Харламова та інших [1, 3].

Організація процесу навчання в сучасній вищій школі потребує вирішення складного питання щодо його оптимізації, оскільки при загальному збільшенні кількості навчальних дисциплін, зменшується обсяг годин на їх викладання. Необхід­ною умовою системної організації навчальної діяльності є вдо­сконалення певних етапів заняття, зокрема перевірки й обліку успішності. Для забезпечення більш ефективних вимірників якості навчання, досягнень учнів необхідною є розробка нових форм і методів контролю або вдосконалення існуючих з ураху­ванням нового змісту контрольної діяльності.

Використання новітніх інформаційних технологій під час кон­тролю навчальних досягнень сприяє оперативному й своє­час­ному надходженню інформації в інформаційну комп’ютерну базу, що забезпечує оперативну обробку та можливість використання цієї інформації для корекції й управління процесом контролю.

Сьогодні існує багато різновидів програмних засобів, які за своїм методичним призначенням можна поділити на навчаючі, тренажерні, контролюючі, інформаційно-пошукові та інформа­цій­но-довідкові, імітаційні, моделюючі, демонстраційні, на­вчаль­но-ігрові, дозвільні [2].

Застосування комп’ютера в процесі перевірки теоретичних знань має за мету послідовність методико-педагогічних зав­дань, серед яких: активізація процесу та підсилення мотивації навчальної діяльності; стимулювання інтелектуальних зусиль та мисленнєвої діяльності; індивідуальність процесу контролю; активізація міжпредметних зв’язків; зниження суб’єктивності процесу оцінювання навчальної діяльності викладачем.

Аналізуючи педагогічні основи контролю та комп’ютеризації навчального процесу, можна виділити такі дидактичні принципи побудови системи комп’ютерного контролю:

 • повнота – зміст системи комп’ютерного контролю має бути розрахований на весь матеріал змістового модуля;

 • безперервність та ступеневість – система комп’ютер­ного контролю повинна охоплювати певний етап періоду навчання, ускладнюючись у залежності від вимог та рівня складності відповідної навчальної програми;

 • інтегративність – система комп’ютерного контролю має поєднувати в собі процес перевірки, оцінки, корекції знань, а та­кож засвоєння й удосконалення вмінь роботи з комп’ютерними технологіями та обладнанням;

 • індивідуальність – система комп’ютерного контролю повинна контролювати рівень навчальних досягнень кожного студента, його теоретичної готовності та самостійності;

 • практичність – система комп’ютерного контролю має бути придатна для різних моделей комп’ютерів;

 • доступність – система комп’ютерного контролю повинна бути простою у використанні всіма користувачами тестової програми, не викликати труднощів у користуванні та не потребувати складного попереднього інструктажу.

Тестовий контроль як один із методів перевірки успішності навчання передбачає відповідь на тестові завдання за допо­могою виділення потрібних відповідей, додавання пропущених слів, розставлення цифр, знаходження помилок тощо.

Звичайно, тестування не можна розглядати як ідеальний метод контролю, відкинувши на цій підставі всі інші. Однак, за належної попередньої підготовки він найкраще задовольняє основні методичні критерії якості, забезпечує об’єктивність усіх стадій процесу оцінювання – вимірювання, обліку та інтерпре­тації отриманих результатів.

Тестування проводиться за допомогою тестів, які являють собою систему запитань, спрямованих на визначення рівня знань певної частини навчального матеріалу. Під час розробки тестів успішності потрібно дотримуватись певних вимог: лаконічність; однозначність; точність; інформаційність; зручність; стандартність.

У Херсонському державному університеті здійснюється роз­роб­ка програмних засобів навчального призначення. Зокрема, програмно-методичні комплекси «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» та СЛА (Світ Лінійної Алгебри) пройшли сертифікацію й рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в навчальному процесі вищих закладів освіти.

Також студенти розробляють програми на допомогу вчителям. Як приклад розглянемо тестову програму, яка може використовуватися в загальноосвітньому навчальному закладі та дозволяє працювати з наступним типом запитань: вибір правиль­ної відповіді з переліку запропонованих. Запитання й відповіді зберігаються в підпрограмі «Тест» у текстовій формі. Їх можна редагувати й змінювати в залежності від потреби.

Р
Рис. 1. Діалогове вікно «Анкета»
обота з тестовою програмою розпочинається з персоніфі­кації: прізвище, ім’я, курс, група, факультет (рис. 1). Тестування по­чинається з натискання клавіші «
Start test». Після запуску підпрограми «Тест» на моніторі з’являється інструкція процесу ке­рування тестовою програмою, запитання та варіанти запропонованих відповідей (рис. 2). Кнопка «Наступне питання» буде неактивною, доки користувач не обере один із варіантів відповідей. Програма не передбачає можливість довільного ви­бо­ру послідовності запитань, оцінка визначатиметься за сумою всіх поставлених запитань.
Рис. 2. Діалогове вікно «Тест»


Після закінчення тестування на екран виводиться результат (рис. 3).
Рис. 3. Діалогове вікно «Звіт»

Позитивними сторонами цієї програми є простота у викори­станні, можливість збереження статистичних даних тестування в текстовому редакторі. Негативним моментом у цьому тесті є відсутність можливості відслідковувати неправильні відповіді, також програма не передбачає можливості видачі запитань у довільному порядку.

Отже, використання тестових програм під час контролю теоретичних знань зробить ефективнішим навчальний процес, надасть змогу викладачам оптимізувати процес контролю знань, умінь і навичок.

Література:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 2. Егоров А.Ф., Капустин Ю.И., Щербанов В.В. Формы контроля в учебном процессе // Дистанционное и виртуальное образование. – 2002. – №3. – С. 31-35.

 3. Львовский В.А., Рубцов В.В. Психологические проблемы контроля и оценки знаний школьников // Математика в школе. – 1989. – №3. – С. 81-86.
Бабенко В.М.

Шляхи підвищення ефективності уроку
з фізичного виховання


Одним із завдань школи у зв’язку з переходом на 12-річне навчання є збереження та можливості зміцнення здоров’я шко­ля­ра. Зниження рівня здоров’я молоді викликає стурбованість та занепокоєння, і тому сьогодні особлива увага звертається на по­шук і розробку нових виховних технологій, які б забезпечували під­вищення ефективності та якості фізичного виховання школярів.

Основною формою роботи з фізичного виховання в школі є урок. Ефективність уроку насамперед залежить від правиль­ного й чіткого планування, від того, наскільки вміло вчитель застосовує найраціональніші форми й методи організації навчального процесу, використовує обладнання й інвентар, технічні засоби навчання враховує специфіку проведення кожного заняття, тобто наскільки можна працювати творчо.

Однією з головних проблем фізичного виховання є підви­щення ефективності уроку для вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань. Метою даної статті є розгляд шляхів підвищення ефективності уроку з фізичного виховання.

На уроці вчитель велику увагу має приділяти підготовці до складання державних тестів. Тому під час планування навчаль­но­го процесу (як у річному, так і в поурочному планах) обов’яз­ково треба передбачати години на перевірку рівня фізичної підготовленості учнів методом державного тестування (до вико­нання тестів і нормативів фізкультурно-спортивного комплексу допускаються школярі, які пройшли медичне обстеження й допу­щені лікарем до тестування, мають достатню фізичну підготовку, ознайомлені з технікою та правилами безпеки під час їх вико­нання). Таку перевірку слід проводити на початку на наприкінці навчального року за належних санітарно-гігієнічних умов.

Щоб діти були готові складати тести варто організовувати навчальну працю школярів так, щоби найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів. Щоб досягти успіху маємо шукати шляхи ефективності уроку. Одним із них є фрон­таль­ний метод, за допомогою якого учні максимально охоплені фізичними вправами. Його варто застосовувати при озна­йом­ленні учнів із новим матеріалом.

Фронтальний метод є найкращим для колективної роботи, коли всі діти одночасно виконують розпорядження або команду вчителя. Цим методом можна користуватися під час навчання дітей гімнастичному шикуванню й перешикуванню, ходьбі, бігу, деяким видам стрибків, метанню, вправам на поставу, з м’ячами, палицями, скакалками. Його перевага – велике охоплення дітей, досягнення високої ущільненості уроку й великого навантаження.

Під час проходження групових дій застосовуємо груповий метод, який дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше давати навантаження, виправляти помилки. Цей метод полягає в тому, що учні об’єднуються в групи, кожна група за завданням учителя займається самостійно. Такий метод роботи доречно використовувати на уроці в тих випадках, коли для занять одним видом спорту не вистачає обладнання та інвентарю.

Важливим шляхом підвищення ефективності уроку є інди­віду­альна організації навчання школярів. Індивідуальний робота полягає в тому, що кожний учень виконує вправу, а решта спо­стерігають. Він доречний на підсумкових уроках і дає змогу вчи­телю після виконання кожної вправи підбивати підсумки, шверта­ючи увагу дітей на краще виконання вправи, недоліки й помилки. Це дуже важливо в освітньому й виховному відношенні.

Метод колового тренування вважаємо одним із найбільш ефективних в організації навчання школярів.

Колове тренування виникло як організаційно-методичний метод виконання фізичних вправ, спрямованих на комплексний розвиток рухових якостей учнів.

До засобів колового тренування відносять деякі вправи ос­новної та спортивної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інші, які входять до шкільної програми з фізичної культури.

Досвід роботи із застосування методу колового тренування дозволяє визначити його одним з організаційних методів засто­су­вання фізичних вправ, спрямований на комплексний розвиток фізичних якостей школярів 5-12 класів – сили, гнучкості, витрива­лості, спритності, швидкості. Отже, уроки із застосуванням методу колового тренування ефективні в поліпшенні фізичного розвитку та рухової підготовленості учнів, а також сприяють більш якісному оволодінню програмовим матеріалом.

Ефективність уроку підвищиться й за рахунок використання різноманітних вправ на формування виправки школярів, чіткості виконання команд.

Дотримуючись традиційної структури уроку, у підготовчій частині, приділяємо максимальну увагу стройовій підготовці. До стройових вправ відносяться стройові прийоми, розмикання й змикання, шикування й перешикування, пересування. За допомогою цих вправ виховується почуття ритму й темпу, а та­кож формуються навички колективних дій. Стройові вправи та прийоми беруть свою назву від слова «стрій», що означає встановлене розміщення учнів для спільних дій. Вони не заперечують один одного, а тільки доповнюють. Особливе значення стройових вправ полягає в тому, що вони сприяють формуванню постави людини.

В основній частині уроку доречно максимально завантажити учнів. Для цього використовуємо всі наявні умови, педагогічні засоби й навчальні посібники. Крім того, постійно пам’ятаємо про методичну послідовність у виконанні різних видів вправ. На­при­клад, вправи, пов’язані з точністю рухів, складною координацією, застосовуємо, як правило, на початку основної частини уроку, а вправи на розвиток сили й витривалості – у кінці.

У заключній частині уроку поступово знижується рівень фізичної та емоційно-психічної збудженості учнів (зменшується інтенсивність і дозування вправ, даються завдання на увагу, заспокоєння, дихання). Після цього коротко підбивається підсумок уроку, визначається кращий, дається завдання для самостійних занять удома.

Теоретичні відомості розділів програми повідомляються не тільки на вступних уроках, а й по ходу кожного уроку, виходячи зі специфіки матеріалу. Так, наприклад, перед тим як вивчати новий вид вправ, коротко розповідаємо про нього. Демонструємо наочні посібники. Важливо націлювати учнів на те, щоби під час відповідних рухів, виконання вправ вони використовували знання з фізики, біології, математики та інших навчальних предметів. Під час проведення уроку з фізичної культури потрібно постійно підтримувати контакт з учителями цих предметів, тобто використовувати принцип міжпредметних зв’язків.

Особлива увага приділяється дозуванню фізичного наванта­ження, яке, як правило, диференційоване, тобто залежить, на­сам­перед, від стану здоров’я й фізичної підготовленості учнів. Для контролю за навантаженням застосовується випробуваний метод – спостереження за частотою серцевих скорочень (чсс). Значна увага приділяється учням, які пропускають уроки через захворювання та учням із невисоким рівнем фізичної підготов­леності, а також на тих, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної групи.

Ефективність уроку фізичної культури багато в чому залежить від матеріальної бази й особливо від поповнення її нестандартними приладами.

У Верхньорогачицькій ЗОШ №2 постійно працюють над ви­го­товленням додаткового обладнання, пристосувань, дрібного ін­вен­тарю, завдяки чому можна виконувати нестандартні (не­звич­ні, удосконалені, урізноманітнені) вправи, підвищувати щіль­ність уроку, підтримувати зацікавленість та емоційність учнів.

Таким чином, творче використання методів, форм, принци­пів для підвищення ефективності уроку має велике виховне, освітнє та оздоровче значення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Таврійський вісник освіти iconКолегії міністерства освіти І науки україни
Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ І навчальних закладів професійно-технічної освіти...

Таврійський вісник освіти iconВісник Харківського національного університету №xxx, 20XX
Лапласа / Брацихіна Л. І., Мукомел Т. В., Фильштинський Л. А. // Вісник Харк нац ун-ту, – 20ХХ. – № ХХХ. Сер. «Математичне моделювання....

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Таврійський вісник освіти iconXx міжнародний український науковий гуманітарний Форум
Кцгд, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, пр. Вернадського, 4, Сімферополь, Україна, 95007

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти печенізької
Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012...

Таврійський вісник освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconДержавна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Таврійський вісник освіти iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації та обласного еколого-натуралістичного центру, планом...

Таврійський вісник освіти iconІнтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій
Ххі століття висуває до освіти нові вимоги, зумовлює потребу в її радикальній модернізації, тому її реформування в першу чергу стосується...

Таврійський вісник освіти iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<