Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница11/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35


^ Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги
до вмінь

Cфери відношень

Тематика текстів
Теми висловлювань учнів
Я і українська мова і лiтература.

Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу, єднання громадян України в самобутню культурну спільноту.
“Українська мова — велике духовне надбання нашого народу”.

Учень:
сприймає, аналізує, оцiнює прочитані чи почуті соціокультурні відомості про Україну й світ і добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної експресивної, комунікативної чи іншої мети.

Я і національна історія і культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин).

Роль народних традицій, вірувань, релігії, християнської моралі, свят, міфології, фольклорної творчості, художньої літератури у формуванні світогляду українців. Внесок українців у світову культуру. Збагачення української культури духовними скарбами інших народів.
“А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю!”,
“Я — України син”,
“Я — кровинка твоя, Україно”.
Я і ми (родина, народ, людство).

Український народ: походження, формування, етнографічні групи. Інші національні спільноти України.
Визначні люди України.
“Хто є для мене взірцем?”.
Я і рідна природа.

Природа. Тваринний і рослинний світ. Екологічний стан. Чорнобильська трагедія. “Червона книга” про охорону тварин.
“Екологія природи й екологія душі”.
Я і мистецтво (традиційне і професійне).

Архітектурні скарби України. Магія народного мелосу. Краса душі українства, що виражається в рукотворній красі.
“Мистецтво як засіб творення особистості”.
Я як особистість.

Шляхи самопізнання і життєтворчості.
“Шукайте папороті цвіт у своїй душі”.

^ Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види умінь

Вимоги до загальнонавчальних досягнень учнів

Організаційно-контрольні

Учень самостійно:
усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної і життєтворчої діяльності;
планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи;
здійснює намічений план за допомогою дібраних методів і прийомів;
оцінює проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізнавальні

Учень самостійно:
аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює, конкретизує їх;
робить висновки на основі спостережень;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі

^ Учень самостійно:
уявляє словесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого;
прогнозує подальший розвиток певних явищ;
переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;
помічає і формулює проблеми в процесі навчання і життєтворчості;
усвідомлює будову предмета вивчення;
робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
добирає аргументи для його доведення;
спростовує хибні припущення і твердження.
Естетико-етичні

Учень:
помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
спроможний критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усувати помічені невідповідності;
виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;
готовий прощати образи з боку знайомих і незнайомих, усвiдомлюючи їх недосконалість;
переконаний, що творити добро словом і ділом — обов’язок кожної людини.


9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

^ Мовленнєва змістова лініяп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1.

16

^ Відомості про мовлення
Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).
Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне; читання (ознайомлювальне, вивчальне і переглядове). Вимоги до мовлення. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення.
Жанри мовлення: оповідання, доповідь, тези прочитаного, конспект почутого, заява, автобіографія.

Учень:
систематизує вивчені відомості про види, форми мовлення, види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання, читання, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування, її складові, основні правила спілкування;
аналізує текст, його основні ознаки, структуру, види зв’язку речень у тексті, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку; типи, стилі і жанри мовлення (в т. ч. оповідання, доповідь, тези прочитаного, конспект почутого, заяву, автобіографію), особливості їх побудови.
2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) (ознайомлювальне, вивчальне, критичне) текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Учень:
розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлювань інших людей з одного прослуховування (тривалість звучання художніх текстів 8—9 хв, інших стилів — 7—8 хв);
користується різними видами аудіювання (ознайомлювальним, вивчальним, критичним) залежно від мовленнєвої ситуації, адекватно сприймаючи основну думку висловлювання, особливості його структури і мовного оформлення;
визначає причинно-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби в складніших, порівняно з попередніми класами, прослуханих текстах;
складає план, конспект почутого;
оцінює почуте висловлювання з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


^ Читання мовчки текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове) (практично).

читає мовчки незнайомий текст (швидкість читання — 140—270 слів за 1 хв), складніший і більший за обсягом, ніж у попередніх класах;
користується залежно від мовленнєвої ситуації відомими різновидами читання, у т. ч. переглядовим (розпізнає смислові групи слів у тексті на основі заголовка, ключових слів, малюнків, початкових фраз абзацу, виділяє і узагальнює факти у процесі читання, прогнозує зміст ще не прочитаної частини; переглядає тексти, більші за обсягом, ніж у попередніх класах, швидко знаходячи в них указані вчителем елементи тексту (розділові знаки, слова, частини тексту, виділені спеціальними шрифтами, цифри, зноски, кількість абзаців, довгих речень, певний розділ чи підрозділ тощо);
складає план, тези прочитаного;
оцінює прочитане з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення.
3.
^ Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос текстів різних типів, стилів, жанрів мовлення (у тому числі різноманітних жанрів фольклору, вивчення деяких напам’ять або близько до тексту).

Учень:
виразно читає вголос знайомі, складніші, порівняно з попередніми класами, і незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення, з достатньою швидкістю (80—120 слів за 1 хв), відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, виражаючи за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, мовного оформлення, авторський задум;
оцінює прочитаний уголос текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


^ Перекази (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Стислі перекази текстів наукового і публіцистичного стилів.
Вибірковий переказ тексту художнього стилю.
Письмо. Вибіркові перекази текстів наукового і художнього стилів (на основі декількох джерел).
Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
Тези прочитаного (художнього твору, публiцистичної чи науково-пізнавальної статей).
Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

переказує (усно і письмово) докладно, вибірково і стисло тексти художнього, наукового і публіцистичного стилів, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей прослуханих і прочитаних текстів художнього, наукового і публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу — 300—350 слів, стислого і вибіркового — в 1,5—2 рази більше), за самостійно складеним складним планом;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, мовного оформлення та авторського задуму.
4.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (офіційна і неофіційна розмова, діалог-домовленість), обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.

Учень:
складає, розігрує діалог (орієнтовно 12—14 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації, демонструючи певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо), додаючи або замінюючи окремі репліки діалогу відповідно до зміненої ситуації спілкування;
обирає самостійно аспект запропонованої теми, висловлюючи особисту позицію щодо її обговорення, знаходячи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвіду, змінюючи свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
використовує репліки для стимулювання і підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуючись норм української літературної мови;
оцінює висловлювання з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;


Монологічне мовлення
Твори (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему.
Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми у публіцистичному стилі.
^ Письмо. Твори в публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну та суспільну теми.
Оповідання на самостійно обрану тему.
Ділові папери. Заява. Автобіографія.

складає усні і письмові твори (зазначених у програмі видів), заяву і автобіографію, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, будуючи в логічній послідовності за самостійно складеним простим або складним планами, добираючи мовні засоби відповідно до задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення;
добирає і систематизує з різних джерел матеріал для творів;
робить необхідні узагальнення і висновки;
додержується вимог до мовлення та основних правил спілкування;
знаходить і виправляє недоліки в змісті, побудові і мовному оформленні власного і чужого висловлювання;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.
^ Міжпредметні зв’язки. Виступ проблемного характеру на літературну тему (література); цитатний план,

тези літературно-критичних статей, їх окремих розділів і розділів підручників (література, історія, географія та ін.).
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<