Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница13/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

^ Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види умінь

Вимоги до загальнонавчальних досягнень учнів

Організаційно-контрольні

Учень самостійно:
усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної і життєтворчої діяльності;
планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи;
оцінює проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізнавальні

Учень самостійно:
аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює, конкретизує їх;
робить висновки на основі спостережень;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі

^ Учень самостійно:
уявляє словесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого;
прогнозує подальший розвиток певних явищ;
переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;
помічає і формулює проблеми в процесі навчання і життєтворчості;
усвідомлює будову предмета вивчення;
робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
добирає аргументи для його доведення;
спростовує хибні припущення і твердження.
Естетико-етичні

Учень:
помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
спроможний критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усувати помічені невідповідності;
виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;
готовий прощати образи з боку знайомих і незнайомих, усвідомлюючи їх недосконалість;
переконаний, що творити добро словом і ділом — обов’язок кожної людини.^ СТАРША ШКОЛА

Рівень стандарту

10-й клас

(34 год, 1 год на тиждень)

(3 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовна і мовленнєва змістові лініїп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

2

Вступ
Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність.
Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми лiтературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варiативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка.

Учень:
розрізняє стилістику практичну і функціональну, стилістичні засоби фонетики, лексики і фразеології, словотвору; мовлення правильне і комунікативно доцільне, норми української літературної мови; значення вивчених термінів, їх зв’язок і роль в обґрунтуванні понять стилістика та культура мовлення;
визначає, які особливості мовлення вивчає стилістика, а які – культура мовлення; нормативне і ненормативне використання мовних засобів у текстах різних стилів мовлення;
знаходить стилістичні помилки і визначає їх вид.

2.

6

^ Практична стилістика і культура мовлення
Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів. Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків.

Учень:
додержується норм української літературної вимови;
визначає і виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки;Правопис. Позначення на письмі голосних та приголосних звуків: складні випадки правопису м’якого знака, апострофа, великої букви, слів з ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням приголосних, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, слів іншомовного походження.
^ Культура мовлення. Орфоепічні норми — правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах.

правильно пише слова із зазначеними орфограмами;
знаходить і виправляє орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні.

3.

7

^ Стилістичні засоби лексикології та фразеології
Слово і його лексичне значення. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте та ін.). Специфічно побутова лексика; професійно виробнича лексика; наукова і ділова лексика; просторічні слова; діалектні, застарілі, запозичені слова, неологізми, їх стилістичні функції.
Лексико-стилістичні синоніми і їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів; тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія). Антоніми. Пароніми.
Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.
^ Культура мовлення. Лексичні норми — використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні. Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвлених слів, невиправданому використанню просторічних, діалектних, запозичених слів та анахронізмів. Запобігання неправильному чи неточному використанню в мовленні паронімів.

Учень:
визначає роль і доречність використання в тексті стилістично забарвлених лексичних, фразеологічних засобів мови, їх стилістичну функцію;
розрізняє лексичні, фразеологічні синоніми;
правильно проводить синонімічну заміну з метою підсилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;
розпізнає тропи і визначає їх роль та доречність використання у текстах різних стилів мовлення;
додержується лексичних норм української літературної мови.

4.

3

^ Словотворчі засоби стилістики
Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем.
Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах.
^ Культура мовлення. Словотворчі норми — правильне творення слів.

Учень:
розрізняє стилістичне забарвлення словотворчих засобів мови, словотворчі синоніми;
визначає їх стилістичну функцію;
додержується словотворчих норм української літературної мови у своєму і чужому мовленні;
використовує правильно і доречно різні варіанти фонетичних, лексичних, фразеологічних, словотворчих засобів у власному усному і писемному мовленні з урахуванням виконання ними стилістичної функції і емоційно-експресивного забарвлення; слова у властивому їм значенні; граматичні форми і синтаксичні конструкції;
дотримується в усному мовленні вимовних і акцентологічних норм;


правильно пише слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах;
знаходить і виправляє стилістичні помилки, пов’язані з неправильним уживанням фонетичних, лексичних, фразеологічних, словотворчих засобів у чужому і власному мовленні.

5.

13

Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

Учень:
розуміє фактичний зміст почутого висловлювання (тривалість звучання художніх текстів 9—10 хв, інших стилів — 8—9 хв), адекватно сприймаючи його основну думку, особливості побудови і мовного оформлення;
користується різними видами аудіювання;
визначає власне ставлення до змісту;
формулює висновки щодо сприйнятого.^ Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове).

читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення зі швидкістю 150—300 слів за 1 хв;
розуміє зміст, особливості структури і мовного оформлення тексту, довшого і складнішого, ніж у попередніх класах;
користується всіма різновидами читання (ознайомлювальним, вивчальним, переглядовим);
ставить самостійно запитання під час читання;
оцінює прочитане, висловлюючи власну думку.

6.
^ Відтворення готового тексту
Перекази (навчальні й контрольні).
Говоріння: Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).
Письмо: Докладний переказ тексту публiцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.
Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей).
Тематичні виписки, план (складний), тези.

Учень:
переказує докладно прослуханий або прочитаний текст художнього, наукового чи публіцистичного стилів мовлення обсягом 350—400 слів, за самостійно складеним складним планом (усно і письмово), підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, ураховуючи комунікативне завдання, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
складає конспект, тези почутого і прочитаного, тематичні виписки;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;
редагує написане з урахуванням вимог до мовлення.

7.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до

Учень:
самостійно визначає тему бесіди та її зміст;
добирає цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвіду;запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди.

уміє вести бесіду, демонструючи певний рівень вправності у її процесі (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);
висловлює особисту позицію щодо теми, яка обговорюється, змінює свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
використовує формули мовленнєвого етикету;
дотримується норм української літературної мови;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення (навчальні й контрольні види)
Говоріння: Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).
Письмо: Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.
Стаття в газету на морально-етичну тему.
Бібліографія. Анотація.
Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення).

розрізняє зміст, структуру і сферу використання зазначених у програмі жанрів мовлення, в т. ч. ділових паперів;
готує і виголошує виступи на зборах, семінарах;
складає відгук про твір мистецтва, статтю в газету, бібліографію, анотацію; роздуми відповідно до творчих завдань переказів, звіт про виконану роботу;
уживає стилі, типи і жанри мовлення відповідно до ситуації спілкування, добираючи мовні засоби згідно із задумом висловлювання, стилем, типом і жанром мовлення;
перевіряє результати мовленнєвої діяльності (коректує усне мовлення в процесі говоріння, ураховуючи реакцію слухача);
редагує написане згідно з вимогами до мовлення;
додержується основних правил спілкування;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

^ Міжпредметні зв’язки. Виступ проблемного характеру на літературну тему (література); цитатний план,

тези літературно-критичних статей, їх окремих розділів і розділів підручників (література, історія, географія та ін.).
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<