Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница15/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

11-й клас

(34 год, 1 год на тиждень)

(3 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)
^ Мовна і мовленнєва змістові лініїп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

2

^ Повторення вивченого в 10 класі
Стилістика як розділ науки про мову. Стилістика мови (практична). Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики. Культура мовлення. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

Учень:
розрізняє стилістику практичну, фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби морфологічні й синтаксичні засоби стилістики, речень з різними способами вираження чужого мовлення; значення вивчених термінів, їх зв’язок і роль в обґрунтуванні понять стилістика і культура мовлення.

2.

5

^ Практична стилістика і культура мовлення.
Морфологічні засоби стилістики
Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні та загальні назви. Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Займенники й контекст.

Учень:
знаходить у тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, варіанти граматичних форм;
визначає їх роль і доречність використання в тексті;
розрізняє морфологічні синоніми, визначає їх стилістичну функцію;^ Культура мовлення. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Синоніміка дієприслівників: діє-прислівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

здійснює правильно синонімічну заміну займенникових форм і прикметників, дієприкметникових і дієприслівникових зворотів та підрядних речень з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;Правопис. Велика буква і лапки у власних назвах. Написання складних прикметників. Не і ні з різними частинами мови.
Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Правопис займенників. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

правильно пише слова із зазначеними у програмі орфограмами;
розставляє розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення;
знаходить помилки на вивчені правила і виправляє їх.

3.

4

^ Стилістика простих речень
Види простих речень і їх відтінки значень.
Культура мовлення. Синоніміка: а) двоскладних і односкладних речень; б) неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; в) означено-особових і безособових.
Синоніміка мовних засобів вираження: присудка; другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

Учень:
розрізняє відтінки значень простих речень;
знаходить у тексті стилістично забарвлені засоби простого речення;
визначає їх роль і доречність використання в тексті;
проводить заміну стилістично нейтральних мовних засобів стилістично забарвленими і навпаки;
розрізняє синтаксичні синоніми, визначає їх стилістичну функцію;
проводить синонімічну заміну в простому реченні з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;Правопис. Пунктограми у простому реченні.

правильно розставляє розділові знаки в простому реченні й обґрунтовує їх.

4.

3

^ Стилістика складних речень
Смислові відношення між простими реченнями, які входять до складних.

Учень:
знаходить у тексті стилістично забарвлені засоби складного речення;
визначає їх роль і доречність використання в тексті;^ Культура мовлення. Синоніміка: а) складносурядних і складнопідрядних речень; б) складних безсполучникових і складносурядних; в) складних безсполучникових і складнопідрядних; г) складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами; синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

розрізняє синтаксичні синоніми; встановлює їх стилістичну функцію;
правильно проводить синонімічну заміну складних речень, складних і простих із дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами, сполучників і сполучних слів, що з’єднують частини складного речення, з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;Правопис. Пунктограми у складному реченні.

правильно розставляє розділові знаки в складному реченні.

5.

2

^ Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення
Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості.

Учень:
знаходить у тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними способами вираження чужого мовлення;
визначає їх роль і доречність використання в тексті;^ Культура мовлення. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові.

визначає стилістичні особливості авторських слів у реченнях з прямою мовою; правильно проводить синонімічну заміну в реченнях з різними способами вираження чужого мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;


використовує правильно і доречно у власному мовленні різні варіанти граматичних форм, морфологічних, синтаксичних засобів з урахуванням виконання ними стилістичної функції, емоційно-експресивного забарвлення;
знаходить і виправляє помилки, зумовлені стилістично неправильним вибором варіантів граматичних форм, невдалим використанням морфологічних, синтаксичних засобів у своєму і чужому мовленні;Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

правильно розставляє розділові знаки при прямій мові та діалозі й обґрунтовує їх.

6.

5

^ Функціональна стилістика і культура мовлення
Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення та особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) і мовні.
^ Стилі мовлення: розмовний, науковий, офiційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

Учень:
розрізняє предмет вивчення функціональної стилістики і завдання культури мовлення (в зіставленні із стилістикою), особливості розмовного і книжного мовлення; стилі мовлення, їх підстилі, основні жанри та характерні мовні засоби; вимоги до мовлення; значення вивчених термінів, їх зв’язок і роль в обґрунтуванні понять стилістика і культура мовлення;
визначає мовлення правильне і комунікативно доцільне, нормативне і ненормативне використання мовних засобів;^ Культура мовлення. Мовлення правильне і комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

аналізує тексти вивчених стилів мовлення з погляду змістовності, логічності, багатства і різноманітності, точності, виразності, доцільності мовлення;
складає власні усні, письмові висловлювання різних стилів, типів і жанрів мовлення, дотримуючись основних їх ознак та вимог до гарного мовлення;
знаходить і виправляє помилки, пов’язані з порушенням стильової єдності, змістовності, логічності, доречності, виразності, з неправильним використанням слів і одноманітних синтаксичних конструкцій, лексичних варіантів і порушенням лексичної сполучуваності слів.

7.

10

Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Учень:
розуміє зміст висловлювання (тривалість звучання художніх текстів 10—11 хв, інших стилів 9—10 хв), адекватно сприймаючи його основну думку, особливості побудови тексту і мовного оформлення;Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

користується різними видами аудіювання залежно від ситуації спілкування;
робить записи почутого;
визначає власне ставлення до змісту, формулюючи висновки щодо сприйнятого;^ Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове).

читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення зі швидкістю 160—330 слів за 1 хв;
розуміє зміст, особливості структури і мовного оформлення тексту, довшого і складнішого, ніж у попередніх класах;
користується різними видами читання; робить записи (план, виписки, тези, конспект) у процесі читання;
самостійно ставить запитання під час читання;
оцінює прочитане, висловлюючи власну думку.

8.
^ Відтворення готового тексту
Перекази (навчальні й контрольні).
Говоріння. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
Письмо. Докладний і стислий перекази текстів художнього і публіцистичного стилів із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

Учень:
переказує докладно і стисло прослуханий або прочитаний текст художнього, наукового чи публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 350—450 слів, стислого — в 2 рази більше), за самостійно складеним складним планом (усно і письмово), підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, комунікативному завданню, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;
редагує написане з урахуванням вимог до мовлення.

9.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог — обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

Учень:
складає і розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації; діалог — обмін думками, враженнями;
самостійно визначає тему діалогу і його зміст;
висловлює свою думку, добираючи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвіду, змінюючи свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
дотримується норм української літературної мови та правил мовленнєвого етикету;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.Монологічне мовлення (навчальні й контрольні види)
Говоріння. Розгорнута відповідь на уроці (іспиті) в науковому стилі.
Доповідь на тему, пов’язану з виучуваними предметами в науковому стилі.
Письмо. Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.
Портретний нарис у публіцистичному стилі.
Реферат на тему, пов’язану з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури).
^ Ділові папери. Офіційний лист. Акт. Протокол (складний).

Учень:
готує і виголошує розгорнуту відповідь на уроці (іспиті), доповідь і реферат на теми, зв’язані з виучуваними предметами;
пише статтю в газету, портретний нарис, роздуми відповідно до творчих завдань переказів;
складає офіційний лист, акт, складний протокол;
використовує стилі і типи мовлення відповідно до ситуації спілкування, добираючи мовні засоби відповідно до задуму висловлювання;
перевіряє результати мовленнєвої діяльності (коригує усне мовлення в процесі говоріння, ураховуючи реакцію слухача);
редагує написане з урахуванням вимог до мовлення, додержанням основних правил спілкування.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<