Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница17/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   3512-й клас

(68 год, 2 год на тиждень)

(6 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)
^ Мовна і мовленнєва змістові лініїп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

14

^ Учнівський проект удосконалення власного мовлення
Проведення діагностичної роботи, її аналіз і визначення на його основі індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції учнів.
Організація і проведення контрольної роботи з метою визначення результативності виконаних індивідуальних проектів.

Учень:
аналізує результати контрольної роботи;
розробляє проект поглиблення власних знань з мови й мовлення і вдосконалення відповідних умінь і навичок, усунення виявлених недоліків;
самостійно здійснює розроблений проект.

2.

28
3

Риторика
Вступ
Загальні відомості про виникнення і розвиток риторики як мистецтва красномовства.
Із історії ораторського мистецтва.
Ораторське мистецтво стародавнього світу. Видатні оратори Стародавньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. “Риторика” Арiстотеля як підручник з красномовства. Риторика Стародавнього Риму. Цицерон як один з найдавніших ораторів світу і як теоретик красномовства.

Учень:
знає історичні відомості про риторику, найвидатніших ораторів, види красномовства, вимоги до особи виступаючого, предмет і завдання риторики; основні прийоми запам’ятання виступу, способи виступу, прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією тощо;^ Основи ораторського мистецтва
Види красномовства в стародавньому світі: урочистий, судовий ораторський виступ; соціально-політичне красномовство, його види і характерні особливості. Академічне красномовство, його різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне) і його характерні ознаки.
Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.
Духовне красномовство, його види і характерні риси.

розрізняє види ораторського мистецтва за метою висловлення;
аналізує ораторську майстерність риторів Cтародавньої Греції, Стародавнього Риму, Європи, України, композицію ораторського виступу;
пояснює їх погляди на теорію красномовства;
характеризує особливості класифікації видів ораторського мовлення античними теоретиками і сучасною риторикою;
визначає за змістом і вивченими ознаками приналежність виступу до певного виду, жанру красномовства.Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейне, промова, привітання, тост тощо). Особливості стилю побутового красномовства.
Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.
Публічний монолог і публічний діалог. Полемічний діалог. Дискусія.


^ Підготовка ораторського виступу
Вимоги до особистості виступаючого. Вибір теми, види цільової установки виступу як початковий етап підготовки. Залежність теми, жанру висловлення, задуму і мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо) від складу слухачів, відведеного часу та ін.
Добір матеріалу і його систематизація. Складання бібліографії. Робота з джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план).
Композиція ораторського виступу. Особливості побудови виступу, основної частини, способи завершення виступу. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.
Відбір мовних засобів залежно від мети спілкування і адресата мовлення. Мовні засоби створення тексту ораторського виступу. Зображувально-виражальні засоби мовлення, доречність їх використання в публічному виступі.
Удосконалення виступу з погляду вимог до культури мовлення (змістовність, логічність, багатство, доказовість, виразність, точність, правильність).
Роль репетиції у підготовці до усного виступу. Запам’ятовування тексту ораторської промови, її особливості. Основні прийоми запам’ятовування (повторення матеріалу вголос з елементами заучування, переказування виступу іншим тощо).

Учень:
вміє визначати тему майбутнього висловлювання, його жанр, мету відповідно до особливостей аудиторії, інтелектуального рівня слухачів, їхнього віку та ін;
систематично виконує вправи, вдосконалюючи ораторські вміння й навички;
розширює кругозір і загальну культуру;
добирає матеріал з урахуванням особливостей формулювання теми, користуючись різними джерелами інформації;
працює з довідковою літературою, складаючи бібліографію з визначених тем;
використовує різні види запису зібраного матеріалу для підготовки до усного виступу;
складає простий чи складний план виступу з ключових слів, виділяючи його основну думку;
аналізує структурні частини виступу, вдосконалюючи його будову;
добирає найбільш доцільні виражальні засоби мовного оформлення;
редагує підготовлений текст виступу, вдосконалюючи його зміст і мовне оформлення;
запам’ятовує текст виступу з допомогою різних способів.^ Виступ з ораторською промовою
Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровiзація, відповіді на запитання, ведення полеміки).
Використання прийомів встановлення і збереження контакту з аудиторією. Поєднання монологічного мовлення оратора і бесіди з аудиторією.
Роль початкової фрази перед виступом. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Техніка мовлення. Головні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність, контакт з аудиторією, засоби активізації уваги слухачів, поведінка оратора на трибуні і його мовлення.
Культура публічного виступу. Етичні мовленнєві формули, прийняті в ораторській практиці (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання тощо).
Особливості колективного виступу. Дискусія. Полеміка. Правила ведення дискусії.

Учень:
будує власні виступи відповідно до вимог композиції, використовуючи оригінальний вступ, правильно формулюючи тези, обґрунтовуючи їх переконливими аргументами і завершуючи промову ефектним закінченням;
правильно виголошує виступ, використовуючи інтонаційні засоби для виділення головного, виразно артикулюючи слова;
переформульовує основну думку, проводячи її через увесь виступ;
використовує різні способи виступу залежно від ситуації спілкування; прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією, дотримуючись головних критеріїв оцінки виступу;
додержується загальноприйнятих етичних та етикетних норм поведінки і культури спілкування;
критично оцінює власний виступ з погляду відповідності задуму змісту і мовного оформлення.
20

Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Види запису почутого: докладний запис, тези, конспект, докладний і короткий план.

Учень:
розуміє зміст висловлювання (тривалість звучання художніх текстів 11—12 хв, інших стилів — 10—11 хв), адекватно сприймаючи його основну думку, особливості побудови і мовного оформлення;
користується різними видами аудіювання; видами запису почутої інформації (докладним записом, тезами, конспектом, докладним і коротким планами);
оцінює почуте, висловлює власну думку.^ Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий план. Бібліографія.

Учень:
читає мовчки тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 170—360 слів за 1 хв;
користується всіма різновидами читання;
робить записи прочитаного (тези, план, виписки, конспект);
складає бібліографію;
оцінює прочитане, висловлює власну думку.^ Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос текстів різних стилів і жанрів мовлення відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм.

Учень:
виразно читає вголос тексти різних стилів і жанрів мовлення з дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм;
відтворює по пам’яті окремі фрагменти прочитаного, вільно імпровізує, відповідає на запитання;^ Перекази (навчальні й контрольні).
Докладний і стислий перекази текстів різних стилів і жанрів із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків тощо).
Анотація як вид стислого переказу прочитаного.

переказує докладно і стисло почуті чи прочитані тексти (усно і письмово) обсягом 450—500 слів за самостійно складеним планом, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, ураховуючи комунікативне завдання, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
складає анотацію на прочитане;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;
редагує написане з урахуванням вимог до культури мовлення.^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог публічний, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу.

Учень:
складає полемічний діалог дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації;
самостійно визначає тему і зміст діалогу;
висловлює свою думку, добираючи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвiду, змінюючи свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
дотримується норм української літературної мови та правил мовленнєвого етикету;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення (навчальні й контрольні види)
Публічний монолог. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну і морально-етичну теми.
Привітальний виступ.

готує виступи та виголошує їх під час дискусії, привітальні, інформаційно-коментаторського характеру, добираючи мовні засоби залежно від мети спілкування і адресата мовлення;
веде ділову телефонну розмову;
складає роздуми відповідно до творчих завдань переказів, статтю на морально-етичну тему, заяву, автобіографію, доручення,Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення.
Виступ інформаційно-коментаторського характеру.
Стаття на морально-етичну тему.
^ Ділові папери. Автобіографія. Заява. Доручення. Розписка.

розписку, використовуючи стилі, типи мовлення відповідно до ситуації спілкування;
добирає мовні засоби залежно від задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення;
коректує усне мовлення в процесі говоріння, ураховуючи реакцію слухача;
редагує текст виступу з погляду вимог до культури мовлення (змістовність, логічність, багатство, доказовість, виразність, точність, правильність);
додержується основних правил українського мовленнєвого етикету;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.^ Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги
до вмінь

Cфери відношень

Тематика текстів
Теми висловлювань учнів
Я і українська мова.

Слово як носій добра, істини й краси.
“Рідна мова — найбільше багатство”.

Учень:
сприймає, аналізує, оцiнює прочитані, вивчені чи почуті соціокультурні відомості про Україну й світ і добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної пізнавальної, експресивної, комунікативної чи іншої мети.

Я і ми (народ, родина, національна історія і культура).

Найважливіші історичні відомості про Україну. Сьогодення нашої країни. Український народ і його місце серед народів Європи й світу. Україна й особистість. Роль громадянина у відродженні і зміцненні української державності. Традиційна культура взаємин молодих людей в Україні і її відродження. Наше культурне відродження у ХХІ столітті.
“Уроки історії, які ми маємо знати”,
“Як не розминутися сьогодні з майбутнім”.
“Яким я уявляю майбутнє України”,
“Мій друг”,
“Моя подруга”,
“Якою я уявляю свою родину”.

Я і рідна природа.

Неоціненні скарби природи. Культура взаємин людини з природою.
“Цілющі джерела нашої духовності”,
“Що для мене значить — Земля”.

Я як особистість.

Самопізнання і саморозвиток людини і суспільний прогрес.
“Чи є в мене проблеми з етикою й етикетом?”.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<