Програма з української мови
НазваниеПрограма з української мови
страница4/35
Дата публикации20.06.2014
Размер3.4 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35^ Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги
до вмінь

Cфери відношень

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів
Я й українська мова і лiтература.
Я і Батьківщина (її природа, історія; рідне село чи місто).

Українська мова — найбільша духовна цінність українського народу.
Краса і багатство рідного краю. Неповторність і краса рідної природи кожної пори року.

Давнє минуле України. Історія мого міста, села. Українське козацтво та його роль у відродженні української державності. Національна символіка.

“Мова — найцінніший скарб народу”.
“Україна-мати”, “Чар-зілля”, “Заквітчаймо свою Україну”. “Квіти — очі природи”.

Учень:
сприймає, аналізує, оцiнює прочитані чи почуті відомості і добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети

Орієнтовні вимоги
до вмінь
Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська пісня).

Відомості про звичаї і традиції рідного краю; народні свята в Україні; про народну символіку; рослини в народній уяві; народні обереги. Традиційна повага до старших в Україні.

“Не хлібом єдиним живе людина”, “Народна пісня — душа народу”.
Я і мистецтво (традиційне і професійне).

Відомості про народне українське мистецтво. Народні митці України.

“Краса врятує світ”.
Я й освіта, наука.

Роль науки та освіти в житті людини і в суспільстві.

“Знання — сила”.
Я і ти (члени родини, друзі, товариші).

Родина, члени родини, їхні професії, улюблені заняття, історія мого роду. Родинні свята (дні народження членів родини). Домашні обов’язки. Мої друзі і товариші. Дозвілля.

“Ой, роде наш красний”,
“Вірний приятель — то найбільший скарб”.
“Шкільна родина”,
“Велика родина”.
Я і ми (класний колектив, народ, людство).

Моя школа, мій клас. Український народ. Європейська спільнота.

“Я — українець (українка)”.
Я як особистість.

Покликання людини. Видатні українці.
^ Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види умінь
Організаційно-контрольні

Учень з допомогою вчителя:

визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат.

Загальнопізнавальні

Учень із необхідною допомогою вчителя:

аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

Творчі

Учень з певною допомогою вчителя:

уявляє словесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає і формулює проблему в процесі навчання; усвідомлює структуру предмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументи для його доведення (у нескладних випадках).

Естетико-етичні

Учень:

помічає красу в мовних явищах, явищах природи, в мистецтві, у вчинках і звершеннях людей; спроможний критично оцінювати свої вчинки.


6-й клас

(105 год, 3 год на тиждень)

(6 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

^ Мовленнєва змістова лініяп/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

24

^ Відомості про мовлення
Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).
Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту: наявність зачину, основної частини і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв’язку між складовими частинами тексту. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично).
Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично). Складний план готового тексту; простий план власного висловлювання.
Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.
Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису, розповіді з елементами роздуму).
Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови.

Учень:
розпізнає текст, його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме;
визначає ситуацію спілкування, її складові; стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий) мовлення, сферу їх використання, типи (розповідь, опис приміщення і природи, роздум) і жанри мовлення (оповідання, замітка, план роботи, оголошення), особливості їх побудови; основні джерела матеріалу для твору.

2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
^ Аудіювання (слухання-розуміння) текстів діалогічного і монологічного характеру, що на-

Учень:
розуміє з одного прослуховування фактичний зміст висловлювань інших людей (розповіді, лекції, повідомлення та ін.), слідкує за змістом мовлення та його особливостями (тривалістьлежать до таких стилів: розмовного, художнього, офіційно-ділового, наукового; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис приміщення і природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).
^ Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру, що належать до стилів: розмовного, художнього, офіційно-дiлового, наукового; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис приміщення і природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).

звучання незнайомих художніх текстів 5—6 хв, текстів інших стилів (в т. ч. офіційно-ділового) — 4—5 хв);
визначає тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну і другорядну інформацію, зображувально-виражальні особливості тексту;
читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 110—180 слів за 1 хв;
переглядає більші за обсягом тексти, ніж у попередніх класах, швидко знаходячи в них указані вчителем елементи тексту та змісту (виділені спеціальним шрифтом слова, розділові знаки, зноски, кількість абзаців на сторінці та ін., пряму мову та діалог, порівняння, опис чи роздум, висновки тощо), основну і другорядну інформацію;
осмислює і запам’ятовує найважливіші змістові віхи прочитаного;
аналізує структуру тексту, виділяючи в ньому мікротеми, добираючи до них заголовки;
складає складний план готового тексту;
оцінює прочитаний текст з погляду новизни його змісту, виразності мовного оформлення, задуму мовця тощо.

3.
^ Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до таких жанрів мовлення, як оповідання, стаття, замітка, п’єса, казка, байка, прислів’я, приказки, загадки (вивчення деяких напам’ять чи близько до тексту).

Учень:
читає вголос знайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення (складніші порівняно з попереднім класом), з достатньою швидкістю (80—120 слів за 1 хв), плавно, з гарною дикцією відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;
оцінює прочитаний уголос текст з погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення;^ Перекази (навчальні й контрольні) за простим і складним планами.
Говоріння.
Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення, природи.
Вибірковий переказ тексту наукового стилю.
Письмо.
Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення та тексту-роздуму.

Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

переказує докладно і вибірково (усно і письмово) почуті і прочитані тексти художнього і наукового стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 150—200 слів, вибіркового — в півтора рази більше) зазначених у програмі видів, за самостійно складеним простим і складним планами, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, з дотриманням композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
помічає і виправляє недоліки в своєму і чужому мовленні;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

4.
^ Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.

Учень:
складає і розігрує діалоги певного обсягу (орієнтовно 7—8 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, серії малюнків, запитань, досягаючи комунікативної мети;
додержується норм української літературної мови, правил спілкування;
висловлює особисту позицію щодо обговорюваної теми (якщо незгоду з позицією співрозмовника, то так, щоб не образити його), уживає прислів’я і приказки для висновків та узагальнень;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення
Твори (навчальні і контрольні) за простим планом.
Говоріння.
Твори-описи приміщення та природи на основі особистих вражень у художньому стилі.
Твір-оповідання за жанровою картиною.
Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.
Письмо.
Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.
Твір-опис природи за картиною у художньому стилі.
Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.
Твір-оповідання на основі побаченого.
Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
^ Ділові папери. План роботи. Оголошення.

добирає і систематизує для самостійних висловлювань матеріал на основі різних джерел;
складає усні та письмові твори (вказаних у програмі видів) за простим планом, обираючи відповідний до ситуації спілкування та задуму стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, офiційно-діловий); тип мовлення (в т. ч. опис приміщення і природи, роздум про вчинки людей), жанри мовлення (оповідання на основі побаченого, повідомлення, план роботи, оголошення), мовні засоби, ураховуючи особливості ситуації спілкування, відповідно до заданої структури (вступ, основна частина, кінцівка), комунікативного завдання;
додержується вимог до мовлення і основних правил спілкування;
помічає і виправляє недоліки в своєму і чужому мовленні;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

^ Міжпредметні зв’язки. Інтер’єр і пейзаж у літературному творі; усна характеристика літературного героя; письмовий відгук про невеликий твір; (література); переказ текстів наукового стилю (історія, природознавство); усні роздуми на математичні теми

(математика); усний опис змісту та художніх засобів творів живопису, які зображують інтер’єр, пейзаж; усна розповідь за змістом жанрової картини про вчинки людей; теплі і холодні кольори; властивості, кольорове багатство довкілля (образотворче мистецтво).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Початкова освіта (організатор спортивних секцій І клубів), 02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української...

Програма з української мови iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма з української мови iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма з української мови iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма з української мови icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма з української мови iconЗаконодавство Української рср про мови має своїм завданням
Вибір мови міжособового спілкування громадян Української рср є невід'ємним правом самих громадян

Програма з української мови iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма з української мови iconЗатверджено Рішенням ХХVІ з’їзду Української Національної Асамблеї...
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім І майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу...

Програма з української мови iconВіталій русанівський історія української літературної мови
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Програма з української мови iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<