Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009
НазваниеДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009
страница1/36
Дата публикации09.04.2013
Размер4.38 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36Донбаський державний технічний

університет
наукова бібліотека
Довідково-бібліографічний відділ

інноваційний розвиток Вищої освіти

рекомендаційний бібліографічний покажчик

(1997-2008 р.р.)


Алчевськ 2009

УДК 378.001.76

І-66
Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 302 с.

Зміст


 1. Інноваційний процес та вища освіта 6

 2. Регіональна освіта 13

 3. Інновації у вищих навчальних закладах 20

 4. Реформування вищої освіти 32

 5. Євроінтеграція вищої освіти 35

 6. Болонський процес 38

 7. Економічні проблеми освіти 47

 8. Ринок освітніх послуг 54

 9. Підвищення педагогічної майстерності 58

 10. Управління вищим навчальним закладом 62

 11. Управління кадрами 67

 12. Модульна освіта 72

 13. Кредитно-модульна організація навчального процесу 74

 14. Ступенева освіта 80

 15. Робота з іноземними студентами 83

 16. Університетська освіта 84

16.1. Науково-дослідна робота студентів 91

16.2. Патентування винаходів 93

16.3. Наукова термінологія 94

 1. Навчально-виховний процес 96

 2. Виховання особистості студента 97

  1. Мотивація здорового способу життя. Фізичне

виховання 111

19. Профорієнтація студентів 115

20. Виробнича практика. Працевлаштування 117

21. Учбовий процес 120

21.1. Організація та планування 120

21.2. Дистанційне навчання. Електроний підручник 125

21.3. Активізація навчального процесу 138

21.3.1. Проблемне навчання 143

21.3.2. Ділова гра 144

21.3.3. Інформаційні технології в освіті. Інформаційна культура студентів 147

 1. Контроль знань 158

 2. Самостійна робота студентів 168

 3. Методична робота 172

 4. Інженерна освіта 173

 5. Вивчення дисциплін 185

26.1. Фундаментальні дисципліни 185 26.2. Вивчення гуманітарних дисциплін 196 26.3. Графічна освіта 204 26.4. Гірнича освіта 207 26.5. Електротехнічна освіта 213 26.6. Металургійна освіта 221 26.7. Будівельна освіта 224 26.8. Архітектурна освіта 229 26.9. Навчання студентів-механіків 231 26.10. Екологічна освіта 233 26.11. Економічна освіта 243 26.12. Навчання менеджерів 258 26.13. Мовна освіта 264

Покажчик авторів 276

Вступна частина
На сучасному етапі науково-технічного прогресу знання стають основним капіталом, який визначає динаміку розвитку науки і виробництва. У ХХІ ст. економіка базується на знаннях, і розвиток її забезпечується пріоритетом інтелектуального капіталу над матеріально-речовим. Інформація та знання, що розглядаються не як субстанція, втілена у виробничих процесах або засобах виробництва, а вже як безпосередня продуктивна сила, стають найважливішим фактором розвитку економіки.

Стрімкий розвиток економічних процесів та науково-технічний процес висувають нові вимоги і до вищої освіти. ВНЗ стають невід’ємною ланкою виробничого процесу та необхідною умовою його здійснення. Широковживаним стає термін «інновації у вищій школі». У зв’язку з цим і видається цей бібліографічний покажчик. У виданні зібрана інформація про інноваційний розвиток сучасної вищої освіти.

Традиційна освіта як система отримання знань відстає від реальних потреб сучасного суспільства. Суспільству потрібна освіта, що постійно оновлюється – знаннями, технологіями, засобами навчання, організаційними та управлінськими підходами.

ХХІ століття є століттям освіти. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність створення системи інноваційної освіти, початковим пріоритетом якої мусить стати формування вільної і відповідальної особи, що здатна конструктивно працювати в проблемних ситуаціях, поєднувати професійну компетентність з цивільною відповідальністю, що володіє належним світоглядним кругозором і етичною свідомістю, формування її перетворюючого інтелекту інноваційних здібностей і творчої інноваційної діяльності на основі гуманізації навчально-виховного процесу.

Вимога переходу до інноваційної освіти обумовлена закономірностями функціонування інформаційного суспільства.

Покажчик містить найбільш актуальну та вичерпну інформацію з питань організації вищої освіти в Україні, виховання студентів та методики викладання фундаментальних та фахових наук.

Домінуюча частина інформації у виданні взята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової та наукової літератури. Є також інформація з реферативних журналів та інших інформаційних видань. У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів.

Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загалом покажчик містить 2020 інформацій у 26 розділах.

Позначкою «*» виділена інформація, якої немає у фонді бібліотеки.

Покажчик рекомендован ректорату вузу, професорсько - викладацькому складу ДонДТУ, студентам університету.

^ 1. Інноваційний процес та вища освіта
Ч48

О-64

Про вищу освіту : закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К., 2004. – С. 11 - 108.


Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: указ Президента України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 жовтня. – С. 11.


Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : указ Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 // Вища школа. – 2005. - № 4. – С. 84-88Ч48

О-64

Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України : указ Президента України від 17 лютого 2004 р. №199/2004 // Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / упоряд. О.В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – С. 8-10.


Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. №369-р // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 серпня. – Орієнтир, с. 12 - 14.


Арутюнов, В.С. Роль высшей школы в развитии инновационных процессов в России. Становление отечественной системы корпоративного образования / В.С. Арутюнов, Л.Н. Стрелкова, С.А. Циганов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. - № 4. – С. 60 - 69.


Атаманюк, Ю. Вступаємо в «століття освіти». Освіта і майбутнє людства / Ю. Атаманюк // Міське господарство України. – 2004. – №3. – С. 13-15.

Екологізація освіти


Бабак, В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програм вищої освіти / В. Бабак // Вища школа. – 2004. - №5/6. – С. 74-79.


Буга, Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах / Н. Буга, Т. Науменко // Економіст. – 2006. - № 9. – С. 60 - 62.

Учебно-технологический инновационный центрЧ48

П58

Василенко, М.Д. Визначення інновацій та інноваційної діяльності в стратегії освіти і науки України / М.Д. Василенко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 3-10.Ч48

В55

Вища освіта в Україні: навчальний посібник / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко М.Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 328 с.Ю9

Л72

Вища освіта в Україні // Лозниця, В.С. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / В.С. Лозниця. – К., 2001. – Розд. 7.5. – С. 163-185.Ч

К79

Вища освіта і наука. Проблеми вищої школи // Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації: Факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. – К. : Грамота, 2003. - 216 с.Ч48

П48

Габріелян, О. Вища освіта в епоху глобалізації / О. Габріелян // Покликання університету : збірник наукових праць / за ред. О. Гомілка. – К. : РІА «ЯНКО», Веселка, 2005. – С. 178 - 197.


Данильченко. В.М. Глобализация и образование в ХХІ веке: мировые тенденции / В.М. Данильченко // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 44 - 47.


Дерябин, Ю.С. Шведская модель в действии: инновационный подход к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах / Ю.С. Дерябин // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 5. – С. 34 - 40.


Добрянський, І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспекти / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. - № 1. – С. 22-28.


Долішній, М.І. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.І. Долішній, Л.К. Семів, І.Ю. Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. - № 3. – С. 10-21.


Дорогунцов, С. Освітня сфера в інформаційному суспільстві / С. Дрогунцов, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2002. - № 11. – С. 3-10.


Дюндин, В. Проблемы развития высшего образования как фактора формирования интеллектуального потенциала общества / В. Дюндин // Экономист. – 2006. - № 3. – С. 56-59.


Евдокимов, М. Высшая школа России: на пути к «рыночной модели?» / М. Евдокимов // Высшее образование в России. – 2004. - № 5. – С. 170-171.


Еремкин, А. Интенсивное введение в специальность / А. Еремкин, С. Резник, И. Игошина // Высшее образование в России. – 2004. - № 4. – С. 44-49.

Об инновационной образовательной программе «Комплексная система непрерывной практической подготовки и трудоустройства студентов в период обучения в вузе»


Євтушевський, В. Становлення і розвиток інновацій у вищий школі / В. Євтушевський // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 62-66.


Електронний студентський квиток // Науковий світ. – 2008. - № 3. – С. 19.

Про експериментальний проект поєднання функцій студентського квитка та банківської платіжної карткиУ9(4Укр)

І-66

Загальна характеристика сектора вищої освіти України // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; за ред О.І. Волкова. – К., 2006. – Розд. 16.1. – С. 553-557.Ч48

І-66

Звернення заступника державного секретаря Міністерства освіти і науки України // Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад). – К., 2003. – С. 4-7.Ч48

П78

Згуровський, М.З. Проблеми вищої технічної освіти на сучасному етапі / М.З. Згуровський // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти: матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 р.) / уклад. Головенкін В.П. – К., 2002. – С. 3-10.Ч48

П78

Зиньковский Ю.Ф. Состояния и пути развития высшего технического образования / Ю.Ф. Зиньковский // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції (6-7 червня 2002 р.) / уклад. Головенкін В.П. – К., 2002. – С. 30-33.


Ивахненко, Г.А. Студенты об инновациях в системе высшего образования / Г.А. Ивахненко, Ю.В. Голиусова // Социологические исследования. – 2002. - № 9. – С. 131-135.

Тестирование студентов


Ильин, В. Образование в ХХІ веке / В. Ильин // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 167-169.*

Ільченко, І.О. Комунікативна діяльність університету і паблік рилейшинз : автореф. дис.… канд. соціол. наук : 22.00.04 / І.О. Ільченко ; Харк. Нац. ун-т. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 20с.

Літ. автореф. - 2004. - № 3. – 4919.- С.66*

Інновації у вищий освіті: бібліограф. покажчик / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; уклад. Н.В. Артикуца. – К. : Стилос, 2005.– 203 с.

Нові видання України. - 2006. - № 9.–191.– С. 17.Ч48

І-66

Інновації у вищий освіті (за матеріалами регіональних нарад) / упоряд. А.В. Скрипиць, Ю.В. Сухарніков. – К. : Наук-метод. центр вищої освіти, 2003. – 70 с. : іл.


Катаев, А. Подходы к управлению инновационной деятельностью научно - образовательного комплекса / А. Катаев // Экономика Украины. – 2007. - № 1. – С. 88-93.


Колин, К. Отечественная система образования: меняться, чтобы отвечать новой реальности / К. Колин // Человек и труд. – 2004. - № 12. – С. 76-77.


Конкурс на госзаказы: аналитическое сопровождение / А. Киселев, Е. Геворкян, Л. Кравцова и др. // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. – С. 15-25.


Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Вища школа. - 2006. - № 3. - С. 114-119.


Корпоративная этика – залог успеха : беседа с ректором аккредитованного негосударственного Института экономики, управления и права г. Казань (ИЭУП) В.Г. Тимирясовым // Студенчество: диалоги о воспитании. – 2004. - № 4 (16). – С. 2-3.


Корсак, К. Про тенденції змін у змісті вищої освіти / К. Корсак // Науковий світ. – 2003. - № 1. – С. 27-28.


Корсак, К. Університети в минулому і в ХХІ столітті / К. Корсак // Науковий світ. – 2007. - № 11. – С. 2-5.


Корсак, К. Университеты: исторические мифы и реалии / К. Корсак // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 16. – С. 1; 6-7.

Модели развития университетского образования


Корсак К. Що ж таке «ефективна освіта»? / К. Корсак, А. Похресник // Науковий світ. – 2009. - № 7. – С. 4-6


Кушерець, В. Система освіти в ноосферному вимірі. Потреба світоглядної та методологічної переорієнтації / В. Кушерець // Вища освіта України. – 2003. - № 3. – С. 36-40.


Мануйлов, В. Открытое образование: перспективы, рациональность, проблемы… / В. Мануйлов, В. Галкин, И. Федоров // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. - С. 93-103.У9(4Укр)

І-66


Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку освіти // Інноваційний розвиток промисловості України / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П.Гречан та ін. - К., 2006. – Розд. 16.3. – С. 569-582.


Мережко, Н. Розробка моделі системи управління якістю освітньої діяльності / Н. Мережко, Л. Каліновська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. - № 5. – С. 121-127.Ч

Н63

Ніколаєнко. С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 208 с. : іл.


Ніколаєнко, С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. - № 2. – С. 3-22.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconУніверситет наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ наноматеріали...
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconИсторія розвитку охорони здоров’я на донеччіні (Рекомендаційний бібліографічний покажчик)
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconДонбаський державний технічний університет
Зеленов Анатолій Борисович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-2011 роки / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconІнформаційно-бібліографічний відділ Розвиток фізичних якостей у школярів...
Всебічне фізичне виховання є однією із важливих задач суспільства. Формування в процесі занять з фізичної культури І спорту міцного...

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антон Павлович Чехов: До 150-річчя від дня народження: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Сучасні проблеми світлотехніки...
С 89 Сучасні проблеми світлотехніки (2003-2009 рр.) [Текст]: реком список літерат. / Харків нац акад міського госп-ва; уклад.: О....

Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009 iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Суми в історії І сьогоденні: До 350- річчя міста: Рекомендаційний покажчик/ Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ. Суми: СумДУ,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<