1. Інформація про напрям підготовки
Название1. Інформація про напрям підготовки
страница1/23
Дата публикации26.04.2013
Размер3 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Галузь знань (код)

0202 Мистецтво

Напрям підготовки (код)

6.020207 Дизайн

Спеціалізація

Дизайн інтер’єру та середовища

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр мистецтва, дизайнер

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна
^ Кафедра дизайну

1. Інформація про напрям підготовки:
2. . Спеціальні вимоги до зарахування:

для ОКР «бакалавр»: творчий конкурс, тестування - історія України, укр.мова та література.

Творчий конкурс включає:

  1. виконання малюнку з натури (натюрморт);

  2. живопис з натури (натюрморт).

З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.

Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів:

І тур (день 1-й). Малюнок - виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин.

ІІ тур (день 2-й). Живопис - виконується аквареллю, гуашью, темперою, олією (за вибором абітурієнта) на аркуші формату А3 протягом 3 годин.

- для ОКР «спеціаліст»: тестування.

- для ОКР «магістр»: співбесіда
3. Загальний опис напряму підготовки

^ 1. Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки

Iсторiя України.

Проблеми зародження, iснування та вiдбудови української державностi; роль рiзних соцiальних верств у збереженнi, розвитку та захистi української нацiональної iдеї; умови формування української народностi та спiльнiсть цього процесу iз всесвiтньо-iсторичним; Київська Русь, Галицько-Волинське королевство, гетьманщина, УНР, УРСР - форми української державностi; економiчнi, соцiальнi, полiтичнi, культурні процеси в Українi (Х-ХХ ст.); особливостi сучасного розвитку країни.

Культурологія

Суть, структура i форми культури; культура та природа; культура i дiяльнiсть; творчiсть i розвиток культури; культура i мистецтво; зарубiжна культура в iсторичному контекстi; культура, гуманiзм, людина; вселюдське та нацiональне в культурi; особливостi iсторичного розвитку української культури; проблеми нацiональної культури в умовах становлення i розвитку державної незалежностi України.

Фiлософiя.

Специфiка i значення фiлософiї у суспiльствi; єднiсть та рiзноманiтнiсть iсторико-фiлософського процесу; фiлософська думка України; фiлософське розумiння свiту; дiалектика як теорiя розвитку ,світу та його пiзнання; суть, закономiрнiсть та форми пiзнання; фiлософське осмислення природи; взаємодiя природи та суспiльства; побудова людського суспiльства, джерела i руйнiвнi сили його розвитку; проблема людини у фiлософiї; особистiсть та суспiльство; суспiльний прогрес та глобальнi проблеми сучасностi.
^

Економiчна теорiя


Предмет економiчної теорiї та її практичне використання; виробницто та економiчний прогрес; типи економiчних систем; попит, пропонування та механiзм досягнення рiвноваги; конкуренцiя та монополiя; пiдприємство в умовах ринку; iнфраструктура ринку; механiзм функцiювання нацiональної економiки; саморегулювання та державне регулювання економiки; кредитно-грошове регулювання; податкова система та фiскальна полiтика; безробiття, iнфляцiя та соцiальний захист; мiжнароднi економiчнi вiдносини; глобальнi проблеми економiчного зростання.

Правознавство.

Становлення правотворення в Українi. Державне право України. Адмiнiстративне право. Трудове право. Нагляд i контроль за дотриманням законодавства про працю. Порядок розгляду трудових суперечок. Правове регулювання зайнятостi населення. Правовi основи дiяльностi пiдприємства. Законодавче регулювання пiдприємницької дiяльностi та власностi. Державне соцiальне страхування. Сiмейне право. Екологiчне право. Кримiнальне право України. Цивiльне право. Конституція як правовий кодекс. Конституційні права громадян. Конституційне право в структурі правовладнання функцій держави. Особистісні та державні витоки конституційного права.

Соцiологiя.

Суспiльство як соцiальна система; зворотний вплив економiки та суспiльно-полiтичного життя на культуру; особа як активний суб'єкт, взаємодiя особистостi i груп; групова динамiка, соцiальна поведiнка; джерела соцiальної напруги, соцiальнi конфлiкти та логика їх розв'язання; громадянське суспiльство; соцiально-культурнi особливостi та проблеми розвитку українського суспiльства; засоби соцiологiчних дослiджень.

Полiтологiя.

Iсторiя свiтової полiтичної думки; теорiя влади та власних вiдносин; полiтичне життя; полiтичнi системи, iнституцiональнi аспекти полiтики; полiтичнi взаємини та процеси; полiтична культура, полiтичнi процеси з Українi, свiтова полiтика та мiжнароднi вiдносини; сучасна захiдна та американська полiтологiя.

^ Українська мова (за проф. спрямуванням)

Основнi вимоги до мовних засобiв дiлового стилю логiчна завершенiсть формування думки, чiткiсть висловнювань, послiдовнiсть i точнiсть викладу думки; деякi складнi випадки усного i писемного мовлення, культура мовлення i письмо; чiтке дотримання прийнятих у суспiльствi норм дiлового спiлкування.

^ Iноземна мова (за проф. спрямуванням)

Закрiплення програми середньої школи, вивчення нового лексикограматичного матерiалу, необхiдного для спiлкування; оволодiння лексико-граматичним мiнiмумом для реферування i анотування наукової i технiчної лiтератури та науково-технiчного перекладу, читання лiтератури за спецiальнiстю без словника для пошуку iнформацiї.

Психологiя


Психологiчнi аспекти органiзацiї працi, потреби особистостi, головнi фактори поведiнки людини у колективi; закономiрностi спiлкування та взаємодiї людей пiд час працi; психологiя груп; конфлiкти та безконфлiктнiсть спiлкування; кола та рiвнi взаєморозумiння; педагогiчнi способи пiдбору та розмiщення кадрiв, професiйного навчання та трудового виховання.

^ Фiзичне виховання.

Фiзична культура у загально-культурнiй та професiйнiй пiдготовцi студентiв; соцiально-бiологiчнi основи фiзичної культури; основи здорового способу та стилю життя; оздоровчi системи та спорт (теорiя, методика, практика), професiйно-прикладна фiзична пiдготовка студентiв; фiзичнi вправи залежно вiд професiї.

Педагогіка


Предмет і завдання педагогіки. Педагогічні основи навчання і виховання. Єдність. Логіка і методика педагогічних досліджень. Розвиток, виховання і формування особистості. Суть процесу навчання. Дидактика як складова частина педагогіки. Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Інформація про напрям підготовки icon1. Інформація про напрям підготовки
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література

1. Інформація про напрям підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни заповідна справа нормативної (вибіркової)...
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

1. Інформація про напрям підготовки iconПерелік документів, необхідних для вступу до вищого навчального закладу
Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму...

1. Інформація про напрям підготовки icon«Органическая химия»
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

1. Інформація про напрям підготовки iconІнформація про результати діяльності громадських організацій-учасників...
Міська громадська організація «наш рідний дім» зареєстровано в вересні 2010 року

1. Інформація про напрям підготовки iconМіністерство освіті І науки, молоді та спорту україни
Міністра освіти І науки від 28. 10. 2004 р., №823 освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки 0925 “Автоматизація...

1. Інформація про напрям підготовки icon1 Інформація про пристрій
Вступ

1. Інформація про напрям підготовки iconНаказ
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...

1. Інформація про напрям підготовки iconЗміст
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

1. Інформація про напрям підготовки iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<