Донецький
НазваниеДонецький
страница1/69
Дата публикации20.09.2013
Размер9.32 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
т. 5

Донецьк

Східний видавничий дім

2


004


Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с.
Вісник містить матеріали березневої 2004 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознавства, літератури, історії, філософії, політики, хімії, технічних наук, наук про землю, медицини та психології. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську та Краснодарі.
^ Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор);

секція хімії: д.х.н., проф. Й.Опейда (редактор); д.х.н., проф. В.Дуленко;

д.х.н., проф. В.Рибаченко; д.х.н., проф. О.Шендрик; д.х.н., проф. Т.Шендрик;

секція технічних наук та наук про землю: д.т.н., проф. В.Саранчук (редактор); д.г-м.н. В.Суярко; д.т.н., проф. І.Малишко; д.т.н., д.т.н., проф. А.Дриженко; д.т.н., ст.н.с. В.Білецький;

секція медицини: д.м.н., проф. В.Максимович (редактор);

д.м.н., проф. І.Солдак; д.м.н., проф. М.Тарапата;

д.м.н., проф. О.Герасименко; д.м.н., проф. В.Сокрут;

секція філософії: к.ф.н., проф. І.Пасько (редактор), д.ф.н., проф. І.Бойченко, д.ф.н., проф. О.Кривуля, д.ф.н., проф. В.Рижко, д.ф.н., проф. В.Мельников, д.ф.н., проф. М.Кисельов;

секція історії: д.і.н., проф. В.Пірко (редактор), д.і.н., проф. П.Тригуб;

д.і.н., проф. П.Добров; д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

секція філології: д.філол.н., проф. А. Загнітко (редактор);

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк
 Донецьке відділення НТШ, 2003

Наукове видання
^

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.5)


Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, Ю. Думка

Коректори Т.Плахтій, А.Никифоренко, Л.Гострик, С. Ігнатова

Підп. до друку 10.01.2003. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 7,9

Обл.-вид. арк. 5,9. Тираж 300 прим. Зам. 1-04.

«Східний видавничий дім»

С


відоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.

м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО 10

Володимир Білецький

Донецьке відділення Наукового товариства

ім. Шевченка у 2003 році 11
Секція 1. Філософія.

Ігор Пасько, Ярослав Пасько

Теоретичні витоки та історичне втілення

європейської традиції у вимірах свободи

та клієнтели 25

^ Олександр Білокобильський

МЕТАФІЗИКА В СУЧАСНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 38

Валентина Соболь

Історіософія національної ідентичності

(на прикладі праці Валерія Шевчука) 44

Володимир Білецький, Віталій Білецький

ГЛОБАЛІЗМ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО СВІТУ І ЙОГО

ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ

(соціально-філософський аспект) 51
Секція 2. Політика і геополітика.

Громадянське суспільство.

Ігор Тодоров

ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА –

УКРАЇНСЬКЕ ПОКЛИКАННЯ 59

^ Микола Рагозін, Світлана Дрожжина

Культурна політика: деякі теоретичні

і практичні проблеми. 75

Ігор Козловський

Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної

ситуації і державно-церковних відносин

у Донецькій області 86
Повідомлення

^ Марко Сирник

Перепис населення 2002 року – спроба аналізу 96
Секція 3. Історія.

Марина Литвиновська, Василь Пірко

СОЛЯНІ ПРОМИСЛИ ДОНБАСУ ХVІІ – ХVІІІ СТ.

В ЕКОНОМІКО-ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 103

^ Олександр Задніпровський

Роль голоду в Українській національно-

визвольній революції XVII ст. 110

Ольга Зубко

CОЦІАЛІСТИЧНА ЛІГА НОВОГО СХОДУ 121

^ Надія Темірова

Основні шляхи формування поміщицького

землеволодіння в українських губерніях 132

Андрій Никифоренко

Вільна торгівля на Донеччині в період переходу

від “воєнного комунізму” до НЕПу

( 1921-перша половина 1922 рр.) 145

^ Дмитро Білий

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ КУБАНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

В 20-30 РР. XX СТОЛІТТЯ 158
Повідомлення

В. Задунайський

“КОЗАЦЬКА ВЕЖА” – ОСЕРЕДОК ВІДРОДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА НА ДОНЕЧЧИНІ 163
Секція 4. Мова. Література

Анатолій Загнітко

СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У ВНУТРІШНІЙ СТРУКТУРІ

УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 167

^ Валентина Соболь

“НЕ ГОРЛИЦЯ ТИХА ТА СОЛОДКОГОЛОСА, А

ЗІРКИЙ ОРЕЛ…” (ЙОАСАФ ГОРЛЕНКО) 1705-1754 177

Віра Просалова

АВАНҐАРДИСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ М.ШАПОВАЛА 190

^ Ольга Хамедова

“ЛИЦАРІ “АБСУРДУ” В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА. 196

Валентина Соболь

ДО ДЖЕРЕЛ ПОЕТИКИ ОСТАПА ЛАПСЬКОГО 203

^ Віра Просалова

ОСТАННІЙ БІБЛІЙНИЙ ПРОРОК У ХУДОЖНЬОМУ

ОСМИСЛЕННІ Л.МОСЕНДЗА 211

Тетяна Плахтій

СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ДРАМИ В КОНТЕКСТІ

ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ З.ФРОЙДА 222

^ Вадим Оліфіренко

застосування комп’ютерних технологій у

професійній діяльності викладача – філолога 237

Наталія Сафонова

КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

В ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ 245

^ Микола Луценко

ПРЕДИКАТИВНІ СПОЛУКИ ФОНЕМ В АСПЕКТІ

ДІАХРОНІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 254
Повідомлення

Валентина Соболь, Василь Назарук

50-ЛІТТЯ ВАРШАВСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ 262

^ Марко Сирник

Стан навчання української мови у Польщі

у 2003/2004 шк.р. 268

Віталій Павловський

АНТОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА 277

^ Людмила Назарова

СТАН видавничо-поліграфічного комплексу

Донецької області 283
Секція 5. Технічні науки та науки про землю

Анатолій Тердовідов

ЩОДО РЕСУРСНОЇ БАЗИ ДОНБАСУ І МОЖЛИВОСТЕЙ

ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 286

Ілля Фік

Перспективи розробки нафтогазоконденсатних

покладів (НГКП) з тонкими

нафтовими облямівками 290

^ Микола Мухопад

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИПУСКАЮЧІЙ

КАФЕДРІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 293

Вячеслав Мирний

Деякі віхи становлення і проблеми

української маркшейдерії 301
Секція 6. Медичні науки. Психологія.

Світлана Беспалова, Максим Максимович

ПСИХОФІЗИЧНІ МОДЕЛІ РЕКЛАМИ МЕДИЧНИХ

ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У РИНКОВИХ УМОВАХ 316

^ Володимир Максимович, Максим Максимович

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МОТИВАЦІЙ 326

Богдана Білецька

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДІАГНО­

СТИЧНИХ МЕТОДИК У ВІТЧИЗНЯНОМУ СПОРТІ 334

^ Світлана Ігнатова

Деякі аспекти порушень адаптивних механіз­

мів при проявах еґресивної поведінки” 338

Людмила ГОСТРИК

ПСИХОАНАЛІЗ ПОЧУТТЯ КОХАННЯ 345
Повідомлення. Гіпотези.

^ Максим Нецвєтов, Леся Оліфіренко

ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА

РИТМИ ТВОРЧОСТІ 357
Секція 7. Хімія.

Любов Опейда, Роман Волошкін

Аналіз механізму утворення монокарбо­

нових кислот при окисненні парафінів. 362

^ Олександр Дмитрук, Ю. Лесишина, Т. Крюк, Л. Пiкула

Пошук альтернативних шляхів утилізації

опалого листя 368

Ірина Єфімова, Олександр Помєщенко, Ольга Смирнова

До питання про радикально-ланцюгове

окиснення кумолУ за присутності

супероксид-аніона 374

^ Максим Касянчук, Ганна Перепелиця, Ганна Сердюк

про РОЛЬ тАВТОМЕРІЇ антрон-антрол У

окисненнІ АНТРОНУ в Диметилсульфоксиді 379

Юлія Скічко

ПРО СУМІСНУ ДІЮ ПЕРОКСИДУ БЕНЗОЇЛУ ТА

АЗОБІСІЗО­БУТИ­РОНІТРИЛУ В РЕАКЦІЯХ

РАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ 385

^ Сергій Ткачук, Валентина Зайцева, Тетяна Тюріна,

Сергій Кобзев

КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 8-МЕТИЛ-2-МЕТИЛЕН-

-1,4,6,9-ТЕТРАОКСАСПІРО[4,4]НОНАНУ 391

^ Олена Туровська, Олена Ракша, Наталка Кузнецова

КВАНТОВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇ

КАТАЛІТИЧНОГО РОЗПАДУ α–ОКСИ-α–ГІДРОПЕРОКСИ­ЦИКЛОГЕКСАНУ В ПРИСУТНОСТІ

ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙБРОМІДУ 397
^ Наукова сесія в Луганську

Секція 1.

Олександр Галич

ЖАНРОВА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 403

Тетяна Пінчук

Художнє осмислення образу князя Кия

в романі В. Малика “Князь Кий”. 417

Ірина Веретейченко

УРБАНІСТИЧНИЙ РОМАН ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ

ХХ СТОЛІТТЯ (роман В.Підмогильного “Місто”) 426

Валентина Галич

Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара 432
ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина Бойцун

ДРАМАТУРГІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: РІЗНІ

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ОДНОГО СОЦІАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО КОНФЛІКТУ 436
Секція 2.

Нані Ґоґохія

Жінка в радянському соціокультурному

просторі 1930-х рр.: ґендерний аспект

української урбанізації 442

^ Василь Голобородько

Семантика казкового мотиву “герой казки переки-

дається мухою і влізає в хату через комин”.. 451

Тетяна Зюзіна

Проблеми розбудови культурологічної освіти

в Україні 459

^ Юрій Кисельов

ГЕОСОФІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ

ВЕКТОРІВ УКРАЇНСТВА ВІД XVII СТОРІЧЧЯ 466

Оксана Клєщова

Іван Багряний: ПИСЬМЕННИК, ПУБЛІЦИСТ

І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 470

^ Олександр Ладига

Психолого-лінгвістичний підхід до вивчення

суспільства XIX-XX століття 476

Олексій Лук’янов

ЄВРОПЕЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ АМЕРИКИ

ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС 482

^ В’ячеслав Лущик

Індукторний генератор із суміщеними

обмотками 488

Ірина Магрицька

Назви передвесільних і передшлюбних

обрядів В українських

східнослобожанських говірках 494

^ Валерія Пустовіт

Діяльність Д.Мордовця на ниві

українознавства 505

Зінаїда Сікорська

З історії поглядів на походження

української мови.. 511
ПОВІДОМЛЕННЯ

Ґенна Намдаров

ПОЕТИЧНІ ТВОРИ – ПРИСВЯТИ У СПАДЩИНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 515

Ігор Саєнко

Слобідське козацтво І ЛУГАНЩИНА 521

^ Ольга Скиба

МІФОЛОГІЗМ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 532
Шевченківські читання в м. Краснодарі

В. Чумаченко

До історії української драматургії

(Г.В. Доброскок). 537

^ Валентина Чурсина

Динамика этнокультурных традиций

восточнославянского населения Кубани 548

Анатолий Авраменко

ЗЕМЛИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК И СООБЩЕСТВ

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 555

Олексій Нирко

Доля українських кобзарів-бандуристів

на Кубані 571
ПОВІДОМЛЕННЯ

Григорій Рудницький

Переселення родин у Чорноморію (за матері­

алами Кримського державного архіву) 584

^ Татьяна Федина

О сотрудничестве Ф.А. Коваленко с

украинскими художниками 589

Борис Фролов

Дискуссионные вопросы биографии атамана

З.А. Чепиги 601
Шевченківські читання в м. Слов’янську

Володимир Півень

“Колірна” мова Тараса Шевченка

ТА С. ГОРДИНСЬКОГО 613

Вікторія Щербатюк

Дієслівна синонімія на означення

психічного стану людини в поетичних

творах Ліни Костенко 617

^ Олена Колган

Грецизми в складі української лінгвістичної

термінології 622
ПОВІДОМЛЕННЯ

Наталія Лапушкіна

Українська література Краматорська:

стан і перспективи 627

^ Олена Романова

Дієслівні предикати звучання в українській

мові 631

Олена Барабанова

Поетика романтизму в творчості

Т.Г.Шевченка 635

Перелік видань Донецького відділення

НТШ (1997-2003) 639

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Метою видання Донецького вісника НТШ є створення нових можливостей для науковців у публікації їх праць.

П’ятий том Донецького вісника НТШ включає доповіді на Березневій шевченківській конференції Донецького відділення НТШ (НТШ- Південний Схід), які у 2004 році були організовані у Донецьку, Луганську, Краснодарі та Слов’янську. Крім того, у 5 том включені деякі матеріали Круглого столу НТШ-Донбас і НТШ-Крим, зорганізованого в плані координації дій і як “пробний камінь” співпраці осередків НТШ Півдня і Південного Сходу України. Доповіді і повідомлення включають широке коло питань з гуманітарних і природничих наук, що є традиційним для Березневих конференцій НТШ. Матеріали, як правило, відрізняються актуальністю, ряд - науковою новизною.

Редакційна колегія висловлює подяку всім відомим вченим, які виявили свою зацікавленість виданням НТШ і подали свої матеріали для друку в т.5. Разом з тим, з особливою увагою ми ставимося до доробку молодих вчених, даючи можливість аспірантам та пошукачам для апробації своїх робіт.

Вісник повністю друкується в Інтернет за адресою http://www.slovnyk.org/. Зміст Вісника також подається на сайті НТШ-Донецьк http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh та на порталі Аналітичних центрів України http://www.intellect.org.ua

Редакційна колегія приймає до розгляду матеріали для наступного випуску “Донецького вісника НТШ”. Адреса: 83086, Донецьк, вул. Артема, 45. Тел/факс: (062) 337-04-80. E-mail: shid@uvika.dn.ua


^ Дійсний член НТШ, доктор технічних наук,

професор Донецького національного технічного університету,

Голова Донецького відділення НТШ

^ Володимир Білецький
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 160

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....

Донецький iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<