Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання
Скачать 208.4 Kb.
НазваниеПрограма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання
Дата публикации16.03.2013
Размер208.4 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Литература > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

РЕКТОР _______________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.
ПРОГРАМА співбесіди

з російської мови і літератури

та методики їх викладання
для вступників спеціальності

8.02030302. МОВА І ЛІТЕРАТУРА* (РОСІЙСЬКА)

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

Миколаїв 2012
Розробник програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О.В.

Затверджено на засіданні кафедри СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Протокол № 5 від. 08.11.2011 р.

Затверджено на засіданні вченої Ради факультету

Протокол № 4 дата 16.11.2011 р.

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма співбесіди з абітурієнтами, які вступають до магістратури на спеціальність «Мова та література (російська)», базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів зазначеного напряму підготовки та відображає вимоги до знань, умінь, навичок студентів магістерського рівня підготовки.

Мета проведення вступної співбесіди – перевірити теоретичний рівень професійно-педагогічної підготовки абітурієнтів-філологів та оцінити загальний освітньо-кваліфікаційний рівень їх розвитку на основі базових знань, придбаних під час здобуття першої вищої освіти - освітньо- кваліфі -каційного рівня «бакалавр».

Вступне фахове випробування до магістратури включає матеріал з російської мови, російської літератури та методики їх викладання у середніх закладах освіти. Програмний матеріал розподіляється у такому співвідно -шенні: 1 питання з російської мови, 1 - з російської літератури та 1 – з методики викладання російської мови або російської літератури.

Співбесіда з російської мови та літератури спрямована на виявлення знань вступників до магістратури з усього циклу мовознавчих і літературознавчих дисциплін, а саме:

1) знання основних положень курсу сучасної російської літературної мови та історії російської літератури з урахуванням сучасних досягнень лінгвістичної та літературознавчої науки;

2) уміння виділяти найважливіші питання з інших мовознавчих і суміжних з літературознавчими дисциплінами курсів;

3) здатність систематизувати матеріал, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр», кваліфікації «вчитель російської мови та літератури».

Програма складається з пояснювальної записки, переліку питань з кожної дисципліни, критеріїв оцінювання знань абітурієнтів та рекомендованої літератури.

Програма вступної співбесіди з російської мови передусім ґрунтується на з’ясуванні теоретичних засад сучасної російської літературної мови на всіх мовних рівнях. У програмі подано список основної фахової літератури, якою, однак, не слід обмежуватися при підготовці й проведенні вступного іспиту; це стосується статей, які не значаться в переліку, а також монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Акцент програми співбесіди з російської літератури робиться на поглиблення історико-літературних і теоретико-методологічних проблем, які визначають магістральні напрямки розвитку сучасної історії російської літератури. Програма співбесіди з літератури охоплює питання з усної народної творчості, давньоруської літератури, російської літератури ХVII- ХХ століття.

Програми складені з урахуванням типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з російської мови для державних іспитів (К., 1992), з російської літератури (К., 1990).

^ 2.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Общие вопросы науки о русском языке

 1. Проблема происхождения русского литературного языка, ос­новные этапы его развития.


Фонетика, орфоэпия, фонология

 1. Классификации согласных звуков русского литературного язы­ка,

 2. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков русского литературного языка.

 3. Гласные звуки русского литературного языка, их позицион­ная мена и позиционные изменения.

 4. Слогораздел: типы слогов в современном русском литературном языке.

 5. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка, варианты норм,

 6. Система согласных фонем современного русского литературного языка.

 7. Система гласных фонем современного русского литературного языка.


Графика и орфография

 1. Современная русская графика, ее основные принципы.

 2. Основы современной русской орфографии. Типы написаний.


Лексика и фразеология

 1. Слово в лексической системе русское языка. Лексическое значение слова; типы значений.

 2. Семантические отношения слов (лексическая парадигмати­ка): синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.

 3. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Старославянизмы, их судьба в русском языке.

 4. Лексика русского языка с точки зрения её употребления.

 5. Фразеологические единицы русского языка, их основные свой­ства в соотношении со словом; характеристика фразеологизмов по степени семантической слитности.

 6. Фразеологические единицы русского языка с точки зрения их состава и структуры; отношение к категории частей речи.


Словообразование

 1. Строение слова в русском языке; морфема, морфемный состав слова.

 2. Изменения в морфемном составе и структуре слов в русском языке

 3. Основные способы образования новых слов в современном русском литературном языке.

 4. Соотношение морфемного, словообразовательного и этимоло­гического анализов слов современного русского языка.

Морфология

 1. Грамматические значения и их показатели. Грамматические категории. Способы формообразования в русском языке, морфологическая парадигма слова.

 2. Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям речи. Явление переходности в системе частей речи.

 3. Имя существительное как часть речи в современном русском языке. Лексико-грамматические разряды имен существительных.

 4. Род имен существительных в современном русском языке.

 5. Число имен существительных в современном русском языке.

 6. Категория падежа и склонение имен существительных в современном русском: языке. История звательной формы. Разносклоняемые существительные в современном русском языке как ре­зультат исторического развития. Несклоняемые имена существи­тельные.

 7. Типы склонения имен существительных. Варианты падежных форм как результат исторического развития системы скло­нения.

 8. Способы словопроизводства имен существительных в сов­ременном русском языке.

 9. Имя прилагательное как часть речи в современном рус­ском языке. Разряды прилагательных, их семантика и слово­изменение.

 10. Способы словопроизводства имен прилагательных в сов­ременном русском языке.

 11. Имя числительное как часть речи в современном русском языке.

 12. Местоимение как часть речи, семантико-грамматические раз­ряды, словоизменение.

 13. Глагол как часть речи в современном русском языке; грамматические категории и формы глагола.

 14. Категория наклонения. Значение и формы наклонений. История сослагательного наклонений.

 15. Категория времени. Система глагольных форм времени в современном русском языке. История прошедшего времени.

 16. Категории вида в современном русском языке.

 17. Причастие, его категории и словоизменение. Образование причастий. Происхождение причастий на -ущ-, -ащ- в русском языке.

 18. Деепричастие, его семантика и грамматические категории. Образование деепричастий. Происхождения деепричастий в рус­ском языке.

 19. Наречие как часть речи в современном русском языке.

 20. Категория состояния (предикатив) в современном русском языке. Разряды слов категории состояния. Вопрос о категории состояния как части речи.

 21. Служебные слова в современном русском языке, их семантика, функции, структура.

 22. Модальные слова как лексико-грамматический класс, их семантика и функции.

 23. Междометия как лексико-грамматический класс слов, их семантическая специфика. Функции междометий в речи.


Синтаксис

 1. Синтаксические средства и синтаксические единицы русского языка, связь их с морфологическими средствами и едини­цами. Лексика и синтаксис.

 2. Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура. Типы словосочетаний.

 3. Предложение как коммуникативная единица, его семантика и структура. Актуальное членение предложения,

 4. Строение простого предложения. Вопрос о структурной схеме предложения. Понятие о членах предложения, главные и второстепенные члены. Нечленимые предложения.

 5. Подлежащее, его семантика и способы выражения в современном русском языке.

 6. Типы и формы сказуемого.

 7. Односоставные предложения, их семантика и структура. Классификация односоставных предложений.

 8. Типы второстепенных членов по их функции. Семантико-грамматические разряды второстепенных членов: дополнение, опре­деление, обстоятельство.

 9. Полные и неполные предложения. Функционально-структурные разновидности неполных предложений.

 10. Предложения с однородными членами.

 11. Условия обособления членов предложений. Функции обособ­ленных членов. Семантико-структурные разряды обособленных членов.

 12. Предложения с вводными и вставными компонентами.

 13. Основные признаки сложного предложения. Средства связи его частей. Принципы классификации сложных предложений.

 14. Структурно-семантические разновидности сложносочиненных предложений.

 15. Основные структурно-семантические типы нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных предложений.

 16. Бессоюзные сложные предложения.

 17. Сложные формы организации монологической и диалоги­ческой речи. Средства связи предложений. Вопрос о сложном синтаксическом целом. Диалогические единства.

 18. Способы передачи чужой речи в современном русском языке.

 19. Основные принципы Современной русской пунктуации. Виды знаков препинания, их функции.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 1. Эпические жанры русского фольклора. Русская народная сказка и ее историческая судьба. Жанровые разновидности сказок, их идейно-художественное своеобразие.

 2. Календарная и семейная обрядовая поэзия (общая характеристика).


^ ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Идеи и образы «Слова о полку Игореве».

 2. «Повесть временных лет» как памятник древнерусской литературы, ее идейно-художественное своеобразие.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА –ХVII- ХVIII веков

 1. Сатира Д.Фонвизина.

 2. Идейно-художественное новаторство Г.Р.Державина.


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х1Х века

 1. Сущность конфликта между Чацким и Молчалиным в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

 2. Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.

 3. Идеи и образы в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя (тексты по выбору).

 4. «Братья Карамазовы» как итоговый роман Ф.М.Достоевского.

 5. Нравственный идеал Л.Н.Толстого и его воплощение в романе-эпопее «Война и мир».

 6. Художественное своеобразие «Евгения Онегина» А.С.Пушкина.

 7. Особенности авторской позиции в прозе А.П.Чехова (тексты по выбору).

 8. Драматургическое новаторство А.П.Чехова (не менее 2-х пьес по выбору).

 9. Идейное содержание романа «Воскресение» в свете нравственно-философских исканий «позднего» Толстого.

 10. Идея Родиона Раскольникова и нравственно-философское содержание романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».

 11. Замысел романа Ф.М.Достоевского «Идиот» и его реализация в образе Мышкина.

 12. Нравственно-философский смысл параллелизма сюжетных линий Анны и К.Левина в романе Л.Толстого «Анна Каренина».

 13. Образ России в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».

 14. Основные мотивы лирики А.С.Пушкина.

 15. «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова как философско-психологический роман.

 16. Обломов как национальный тип (по роману И.А.Гончарова «Обломов»).

 17. Проблема нигилизма в романе «Отцы и дети И.С.Тургенева. Образ Базарова.

 18. Образ народа в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»

 19. Трагические судьбы женских характеров в драмах А.Н. Островского («Гроза», «Бесприданница»)

 20. Роман «Господа Головлевы» как новый тип семейного романа.


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ века

 1. Основные мотивы поэзии А.Блока.

 2. Место творчества И.А.Бунина в литературе «серебряного века».

 3. Современное прочтение творчества М. Горького 1920-1930-х годов.

 4. Значение поэзии С.Есенина в истории русской литературы ХХ века.

 5. Современное восприятие сатиры В.Маяковского.

 6. Мир женской души и особенности его воплощения в поэтическом творчестве А.Ахматовой.

 7. Роман «Мастер и Маргарита» как вершина творчества М.Булгакова.

 8. «Тихий Дон» М.А.Шолохова как одно из выдающихся произведений русской литературы ХХ века.

 9. Личность и революция в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго»

 10. Русская действительность ХХ века в творчестве А.Солженицина.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Виды знаний по русскому языку (знания о языке и знания о речи). Понятия, определения, правила и термины в школьном курсе русского языка.

 2. Виды умений и навыков по русскому языку (учебно-языковые, речевые и правописные).

 3. Содержание работы по пунктуации в школе. Понятие пунктограммы, пунктуационные правила и их классификация. Этапы изучения пунктуационных правил.

 4. Средства наглядности, их виды, методика их использования. Технические средства обучения, их виды. Материалы ТСО.

 5. Значение, задачи, содержание изучения морфемики и словообразования в школе. Принципы изучения морфемики и словообразования.

 6. Содержание работы по орфографии в школе. Понятие орфограммы. Типы и виды орфограмм (буквенные и небуквенные орфограммы).

 7. Урок изучения нового материала, его структура.

 8. Значение, задачи, содержание и принципы изучения синтаксиса (с опорой на морфологию). Пропедевтическое и систематическое изучение синтаксиса.

 9. Орфографическое правило, его структура. Этапы изучения орфографических правил.

 10. Учебный комплекс по русскому языку, его основные компоненты.

 11. Значение, задачи, содержание и место изучения фонетики, графики и орфоэпии в школе.

 12. Основные структурные элементы урока русского языка.

 13. Опрос на уроках русского языка, его задачи и виды. Вопросы и задания для опроса.

 14. Типы пунктуационных ошибок, их учет и классификация. Организация работы учащихся над пунктуационными ошибками.

 15. Упражнения по орфографии. Виды диктантов. Формирование орфографической зоркости.

 16. Значение, задачи и принципы изучения орфографии в школе. Место орфографии в школьном курсе, внутрипредметные связи орфографии с другими разделами.

 17. Урок – основная форма учебной работы по русскому языку. Требования к уроку русского языка на современном этапе развития школы.

 18. Значение, задачи, содержание и принципы работы по развитию речи. Разделы работы по развитию речи, их взаимосвязь.

 19. Учебник – главное средство обучения. Действующие учебники по русскому языку. Взаимосвязь программы и учебника. Школьные лингвистические словари. Их виды. Работа со словарями.

 20. Значение, задачи, содержание изучения лексики в школе.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Актуальные проблемы преподавания литературы в школе.

 2. Предмет методики преподавания литературы, методы исследования учебно-воспитательного процесса.

 3. Методы преподавания литературы в школе.

 4. Преподавание литературы и межпредметные связи. Связь преподавания русской и украинской литератур в школах страны.

 5. Принцип историзма в преподавании литературы в школе.

 6. МПЛ как научная дисциплина, её задачи на современном этапе.

 7. Комментированное чтение в средних классах. Привести примеры.

 8. Внеклассное чтение в системе уроков по литературе.

 9. Виды работы учеников по усвоению содержания произведения, прочитанного в классе.

 10. Обзорные лекции в старших классах и методика их проведения.

 11. Изучение биографии писателя в средних и старших классах.

 12. Методика изучения эпических произведений.

 13. Основные виды школьного анализа художественных произведений.

 14. Методика изучения лирических произведений.

 15. Методика изучения драматических произведений.

 16. Факультативные занятия по литературе, их специфика.

 17. Внеклассная и внешкольная работа по литературе.

 18. Этапы работы по изучению художественного произведения в школе.

 19. Уроки по развитию речи учащихся, их роль в системе литературного образования учащихся.

 20. Специфика изучения новых тем школьного курса.^ 3.Критерії оцінювання співбесіди зі спеціальності:

«Мова і література (російська)»

Оцінка «відмінно» (180 - 200 балів) ставиться, якщо:

 • студент вичерпно і повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідних курсів та вільно ілюструє вивчені мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє вміння вірного (допускає 1-3 незначні помилки) перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову та робить вичерпний прагматичний аналіз цього тексту.Оцінка «добре» (150 - 179 балів) ставиться, якщо:

 • студент добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих труднощів ілюструє засвоєні мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє вміння загалом вірного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, але допускає 4-5 незначних помилок, які суттєво не змінюють зміст, та робить недостатньо вичерпний прагматичний аналіз цього тексту.^ Оцінка «задовільно» (124 -149 балів) ставиться, якщо:

 • студент має певні прогалини у теоретичних знаннях з відповідних курсів та недостатньо ілюструє вивчені мовні або перекладознавчі явища та закономірності практичними прикладами;

 • студент демонструє навички задовільного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, тобто допускає пропуски та відхилення від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки (від 6 до 10 помилок) та робить поверхневий прагматичний аналіз цього тексту.^ Оцінка «незадовільно» ( від100 до 123 балів) ставиться, якщо:

 • студент не оволодів теоретичними знаннями відповідних курсів; студент демонструє навички незадовільного перекладу незнайомого письмового тексту з іноземної на українську мову, тобто допускає багато пропусків та відхилень від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки, що спотворюють зміст тексту оригіналу, та не вміє робити прагматичний аналіз.


^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

1. Гужва Ф.К. Современный русский язык. Ч. 1. – К.: Высшая школа, 1982.- 280 с.

2. Жуков В.П. Русская фразеология. – М., .: Высшая школа, 1986.- 158 с.

3. Иванов В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1976.- 288 с.

5. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: Высшая школа, 1989.- 215 с.

9. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. Ч. 1. – М.: Логос, 2002.- 528с.

10. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. – М.: Высшая школа, 1990. – 415 с.

11.Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. – Ч.1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. – М.: Просвещение, 1987.- 270 с.

12.Шанский Н.М. Современный русский язык. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1981. – 270 с.

13.Моисеев А.И. Русский язык. Фонетика. Морфология. Орфография. – М.: Просвещение, 1980. – 326 с.

14.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – 195 с.

15.Валгина Н.С. (Розенталь Д.Э., Фомина М.И.). Современный русский язык: учебник для филологических специальных вузов. – 5-е издание, перераб. – М.: Высшая школа, 1987. – 480с.

16.Гужва Ф.К. Морфология русского языка: пособие для учителя. – Киев: Рад. школа, 1987. – 223 с.

17.Современный русский литературный язык: учебник / П.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Жуков и др.; под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1982. – 399 с.

18.Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – М.: Просвещение, 1987. – с. 85 – 90.

19.Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. - М.: Высшая школа, 1990. – 168 с.

20.Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. - М.: Просвещение, 1981. – 271 с.

21.Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. В 3-х частях. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1987. – 126 с.

22.Валгина Н.С. (Розенталь Д.Э., Фомина М.И.). Современный русский язык: учебник для филологических специальных вузов. – 5-е издание, перераб. – М.: Высшая школа, 1987. – 480 с.

23.Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. - 3-е изд. - М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.

24.Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: Высшая школа, 1989. – 215 с.

25.Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. - М.: Высшая школа, 2004. – 248 с.

26.Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Высшая школа, 1984. – 254 с.

27.Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. - М.: Флинта. Наука, 2009. – 320 с.
^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Скафтымов А. Поэтика и генезис былин. – М., 1985.

2.Селиванов Ф. Русский эпос. – М., 1980.

3.Пропп В. Морфология сказки. – М., 1987.

4.История русской литературы 19-го века.Вторая половина / Под ред Н.Н.Скатова.- М.,1987.

5.История русской литературы: в 4 тт. тт. 2-4. - Л., Наука, 1982-1983.

6.Кулешов В.И. История русской литературы Х1Х-го века. 70-90-е годы. - М.,1983.

7.Теплинский М.В. История русской литературы Х1Х-го века.- К.,1991.

8.Щенников Г.К., Щенникова Л.П. История русской литературы ХІХ в. (70-90-е гг.). – М.: Высшая школа, 2005. – 384 с.

9.Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. - М.,1978.

10.Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.,1978.

11.Бочаров С.Г.Роман Л.Ттлстого «Война и мир».- М.,1978.

12.Бушмин А.С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. Л.,1987.

13.Бялый Г.А. В.Г.Короленко. - М.,1979.

14.Бялый Г.А.ВсеволодМихайлович Гаршин.- Л.,1969.

15.Ветловская В.В.Поэтика романа «Братья Карамазовы» - М.,1079.

16.Дерман А.С. Мастерство Чехова.- М.,1959

17.Звиняцковский В.Я. Чехов и Украина. - К.,1984

18.Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение.- М.,1988.

19.Карякин Ю. Самообман Раскольникова. - М.,1976.

20.Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя.- М.,1984.

21.Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин.- М.,1988.

22.Пруцков Н.И. Глеб Успенский. - Л.,1971

23.Столярова И.В.В поисках идеала. /Творчество Н.С.Лескова/-Л.,1978.

24.Чудаков А.П.Поэтика Чехова. - М.,1971.

25.Жирмунський В.М. Теория литературы. – Л., 1977.

26.Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин. – М., 1991.

27.Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период. – К., 1989.

28.Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М., 1989.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 1. Методика изучения русского языка /Под ред. Иваницкой Г.Н. - М.: Просвещение, 1986. – 458 с.

 2. Методика преподавания русского языка /Под ред. М.Р. Баранова – М.: Прсвещение, 1990. – 365с.

 3. Методика преподавания русского языка /Под ред. М.Р. Баранова - М.: Прсвещение, 2000. - 362с.

4. Блинов Г.И., Панов Б.Т. Практические и лабораторные занятия по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1986. – 200 с.

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. и др. Методика преподавания

русского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 350 с.

6. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980. – 480 с.

7. Методика изучения русского языка / Под ред. Н.А. Пашковской, Г.М. Иваницкой. – К.: Рад. шк., 1986. – 458 с.

8. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988. – 260 с.

9. Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по методике преподавания русского языка. – М.: Просвещение, 1976. – 360 с.

10. Хрестоматия по методике преподавания: пособие для учителя / Сост. А.В. Текучев. - М.: Просвещение, 1982. – 460 с.

11. Гребенкина Р.Т. Изучение в школе фонетики и графики русского языка. - М.: Просвещение, 1984. – 350 с.

12. Юрчук Т.Г. Изучение орфоэпии в школе. - К.: Радянська школа, 1986. – 360 с.

13. Баранов М.И. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.: Просвещение,1988. – 240 с.

14. Вознюк Л.В. Изучение состава слова и словообразования. - К.: Просвещение, 1986. – 368 с.

15. Месяц Н.К. Изучение частей речи в условиях двуязычия. - К.: Наукова думка, 1987. – 260 с.

16. Озерская В.П. Изучение морфологии на синтаксической основе. – М.: Просвещение, 1974. – 460 с.

17. Озерская В.П. Изучение синтаксиса на основе взаимодействия с морфологией. – М.: Наука, 1982. – 260 с.

18. Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе: Пособие для учителя. - М., 1978.

19. Григорян Л.Г. Обучение пунктуации в средней школе. - М., 1982.

20. Ломизов А.Ф. Изучение пунктуации в средней школе. - М., 1975.

21. Ломизов А.Ф. Трудные вопросы методики пунктуации. - М., 1975.

22. Текучев А.В. Об орфографическом и пунктуационном минимуме в средней школе. -М., 1982.

23. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М.: Просвещение, 1982. – 370с.

24. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии, в 2-х частях. - М.: Просвещение, 1991. – 270 с.

25. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. - М.: Наука, 1983. – 190 с.

26. Учебно-методические журналы (РЯШ, Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины).

27. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Ба- ранова.- М.: Изд. центр « Акакдемия», 2001.- 368с.

 1. Сигов В.К. Интеграция на уроках русского языка в одиннадцатом классе. // Русский язык ( первое сентября).-2000.-№ 14.- С.3.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на уроках в ст. классах /Р.И. Альбеткова, С.Г. Герке, Л.П. Гладкая и др. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.

 2. Алексюк А.М. Загальнi методи навчання в школi. — 2-е вид., переробл. i доп. — К.: Рад. шк., 1981. — 206 с.

 3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

 4. Бандура О.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1984. – 167 с.

 5. Бугайко Т.Ф. Майстернiсть вчителя-словесника. — К.: Рад. шк., 1963. — 188 с.

 6. Буряк С.Д. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної літератури. – Харків: Основа, 2005. – 160 с.

 7. Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 228 с.

 8. Гладишев В.В. Тексти та контексти: Контекстне вивчення художнiх творiв у курсах зарубiжної та росiйської лiтератури. Посiбник для вчителя. Видання друге. — Миколаїв: МОIППО, 2002. — 90 с.

 9. Гладышев В.В. Жанр рассказа в контексте школьной программы: 6-7 классы. — Харьков: Основа, 2003. — 112 с.

 10. Гладышев В.В. Жанр рассказа в контексте школьной программы: 10-11 классы. — Харьков: Основа, 2003. — 112 с.

 11. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М.: Учпедгиз, 1962. – 496 с.

 12. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике. — М.-Л.: Просвещение, 1966. — 266 с.

 13. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: Монографія. – Черкаси, 2003. – 292 с.

 14. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя школе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 192 с.

 15. Iсаєва О.О. Теорiя i технологiя розвитку читацької дiяльностi старшокласникiв у процесi вивчення зарубiжної лiтератури: Монографiя. — К., 2003. — 380 с.

 16. Клименко Ж.В. Теорiя i технологiя вивчення перекладних художнiх творiв у старших класах загальноосвiтньої школи: Монографiя. — К.: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2006. — 340 с.

 17. Кудряшёв Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1981. — 190 с.

 18. Курдюмова Т.Ф. Принципы изучения литературы в средней школе и пути их реализации // Проблемы преподавания литературы в средней школе. — М.: Просвещение, 1985. — С. 7 — 17.

 19. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1977. — 206 с.

 20. Мiрошниченко Л.Ф. Методика викладання свiтової лiтератури в середнiх навчальних закладах: Пiдручник для студентiв-фiлологiв. — К.: Вища школа, 2007. — 415 с.

 21. Прокаев Ф.И., Доманов И.В., Кучинский Б.В. Зарубежная литература в школе: Книга для учителя. — К.: Рад. школа, 1987. — 208 с.

 22. Шамаева С.Е. Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5–8 классах: Кн. для учителя: Из опыта работы. — М.: Просвещение, 1989. — 128 с.

 23. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 316 с.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови та літератури в 2010-2011 н р

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconКоментарі до завдань районної олімпіади з російської мови та літератури
Матковська Л. М., вчитель світової літератури та російської мови Подолянської зош І-ІІ ступенів

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 – 2014 навчальному році

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Эта цель реализуется через ведущий методологический принцип – коммуникативность обучения

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconСекція 1 інновації в навчанні української (російської) мови як іноземної
Нові технології в практиці викладання української (російської) мови як іноземної)

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconПрограмма самореализации личности комплексная система заданий по теме «Волшебный мир поэзии»
Вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури Донецької зош №102

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconФонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови...

Програма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання iconПрограма вступного випробування з російської мови та літератури
Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ë, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<